הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית


1. בפניינו בקשת התובע להסתלקות מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית.

2. רקע
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות שונות המגיעות לו, על פי הנטען, בגין תקופת העסקתו בנתבעת.
ביום 16/5/10 הגיש התובע בקשה לאישור תובענה כייצוגית ברכיב של אי ביצוע הפרשות לפנסיה במלואן.
לטענת התובע, בניגוד להוראות צו הרחבה בדבר הגדלת פנסיית יסוד, הנתבעת לא השלימה את ההפרשות לפנסיה עבור התובע וחברי הקבוצה שהוא מייצג ל-6% וביצעה הפרשות בשיעור של 5% בלבד.

3. ביום 27/9/11 התקיים דיון מקדמי ראשון.
בעקבות הדיון הוגשו לתיק עמדת ההסתדרות ועמדת ארגון המעסיקים, אשר התנגדו לבקשה.

4. ביום 27/3/12 התקיים דיון נוסף. במהלך הדיון הועלתה האפשרות לפצל את הדיון באופן שתחילה תתברר שאלת קיומה של עילת תביעה. ב"כ התובע ביקש לשקול אפשרות להגשת בקשה לתיקון בקשתו לאישור תביעה ייצוגית.

5. ביום 3/6/12 הוגשה בקשה לתיקון הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, תוך הוספת סעד שעניינו אי ביצוע הפרשות לפנסיה בשיעור של 5% מכח הסכם קיבוצי מיוחד שחל על הצדדים.
הבקשה נדחתה בהחלטת בית הדין מיום 27/12/12.

6. ביום 21/4/13 הוגשה בקשה זו.
בנימוקי הבקשה נטען:
א. לאור עמדת הנתבעת, עמדת ההסתדרות ועמדת ארגון המעבידים שהוגשו לתיק, וכן נוכח הדברים שנאמרו במהלך שני הדיונים שהתקיימו עד כה, הועלו מספר קשיים המעמידים בסימן שאלה את סיכויי הבקשה לאישור תביעה יצוגית להתקבל.
ב. הבקשה מוגשת על דעתה ובהסכמתה של הנתבעת.
ג. לאחר הערכת הסיכויים והסיכונים הגיע התובע למסקנה כי קיים סיכון משמעותי כי בקשתו תידחה תוך חיובו בהוצאות.
ד. הבקשה מצויה בשלב מקדמי, משטרם נחקרו המצהירים מטעם הצדדים ולא הוגשו סיכומים.
ה. לא שולמה לתובע כל תמורה או טובת הנאה בגין בקשתו להסתלק מן התובענה.
ו. יש מקום לאשר את הבקשה ללא צו להוצאות וכן לבטל את חיוב התובע בהוצאות שנפסקו לחובתו בהחלטה מיום 27/12/12.

7. בתגובת הנתבעת מיום 30/5/13 נטען כי היא אינה מתנגדת לאישור הסתלקותו של המבקש מבקשתו לאישור תביעה ייצוגית. לטענת הנתבעת בנסיבות העניין ולאור נימוקי הבקשה אין מקום להורות מינוי תובע מייצג חלופי או על פרסום מודעה כלשהי.


8. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, להלן החלטה בבקשה:

9. סעיף 16 לחוק תובענות יצוגיות, תשס"ו – 2006, שעניינו הסתלקות מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, קובע:
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט.
(ב) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, המבקש להסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, יצרף לבקשת ההסתלקות המוגשת לבית המשפט, תצהיר ובו יגלה, בגילוי נאות, את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות.
...
(ד) (1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4).
........ "

סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינו פרסום הודעות לחברי הקבוצה קובע:
"(א) על כל אלה תפורסם הודעה לחברי הקבוצה, בהתאם להוראות סעיף זה:
(1) החלטת בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית, לפי הוראות סעיף 8; בפרסום לפי פסקה זו יפורטו הפרטים המנויים בסעיף 14(א);
(2) החלטת בית המשפט לאשר את הסתלקותם של כל התובעים המייצגים או של כל באי הכוח המייצגים מתובענה ייצוגית או קביעת בית המשפט בדבר נבצרותם של התובעים ובאי הכוח כאמור להמשיך בתפקידם, כאמור בסעיף 16(ד)(2), מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג כאמור בסעיף 16(ד)(4) או החלטה על מחיקת תובענה ייצוגית כאמור בסעיף 16(ד)(5);
(3) הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה, כאמור בסעיף 18(ג);
(4) החלטת בית המשפט לאשר הסדר פשרה לפי הוראות סעיף 19; בפרסום לפי פסקה זו יפורטו הפרטים המנויים בסעיף 19(ג)(1) ו-(2);
(5) פסק דינו של בית המשפט בתובענה ייצוגית, לרבות הוראות והחלטות שנתן לפי סעיפים 22 ,20 ו-23.
(ב) בית המשפט רשאי להורות על פרסום הודעות, נוסף על ההודעות המפורטות בסעיף קטן (א), אם מצא כי הדבר דרוש לשם הבטחת ניהול ההליך וייצוג הקבוצה באופן הוגן ויעיל.
..."

תקנה 11(ב) לתקנות תובענות יצוגיות, תש"ע – 2010, קובעת:
"הוגשה בקשה הסתלקות, יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק וכן על משלוח ההודעה כאמור, ליועץ המשפטי לממשלה, בצירוף העתק מן הבקשה ומן התובענה, למנהל בתי המשפט וכן לגוף או בעל תפקיד כקבוע בתקנה 3(א), ורשאי בית המשפט להורות על משלוח כאמור גם לאדם אחר כפי שיורה."


10. אישור בקשת ההסתלקות
הטעם להסתלקות התובע מבקשתו לאישור התובענה כיצוגית, כעולה מנימוקי הבקשה, נעוץ בהבנתו כי סיכויי התובענה הייצוגית אינם גבוהים וכי הוא נוטל על עצמו סיכון גבוה שבקשתו תידחה תוך חיובו בהוצאות בשיעור ניכר, באם ימשיך בניהולה.
בנסיבות אלה מן הראוי לאשר את בקשת ההסתלקות.
בדיונים שהתקיימו עד כה הובהר כי אכן קיים קושי בשאלת קיומה של עילת תביעה ברכיב אותו ביקש התובע לאשר במסגרת תביעה ייצוגית.
נראה כי התובע קיבל את עמדת הנתבעת, הנתמכת אף בעמדת ההסתדרות ועמדת ארגון המעסיקים, לפיה אין מקום לניהול תובענה ייצוגית ברכיב ההפרשות לפנסיה, שנכלל בבקשתו.
נסיבות מעין אלה מצדיקות ואף מחייבות את אישור הבקשה להסתלקות.
(תצ (ת"א) 41418-05-10 מיה אדרי נ' שלמה א. אנג'ל בע"מ; תצ (ת"א) 1539/09 ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ)

11. האם יש להורות בפרסום מודעה בדבר הגשת הבקשה בנסיבות העניין
על פי נוסחו של סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות יצוגיות, פרסום הודעה בדבר הגשת בקשת הסתלקות נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. כך עולה גם מהוראת סעיף 25 לחוק.
בקשה או החלטה בדבר אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להבדיל מהסתלקות מתובענה ייצוגית שאושרה) אינן מנויות בסעיף 25(א), המחייב פרסום הודעה לחברי הקבוצה.
מכאן כי בעניין זה, הפרסום הוא מכח הוראת ס"ק (ב) ומצוי בשיקול דעת בית המשפט.
מנגד, מהוראת תקנה 11(ב) עולה לכאורה כי בית המשפט חייב להורות על פרסום הודעה על הגשת בקשת ההסתלקות.
12. שאלת היחס בין תקנה 11(ב) לתקנות לבין הוראות סעיפים 16 ו-25 לחוק, נדונה במספר החלטות של בתי המשפט המחוזיים. נראה כי הגישה השלטת בעניין זה היא כי אין בכוחה של תקנה 11(ב) כדי לשלול את שיקול הדעת של בית המשפט לעניין פרסום הודעה על עצם הגשת בקשה לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית.
בתצ (ת"א) 13675-03-09 דניאל מישורי נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ, נפסק לעניין זה כי פרשנות תכליתית של הוראת תקנה 11(ב):

"מחייבת את המסקנה שלפיה מחוקק המשנה לא נתכוון להכביד על הצדדים, על היועץ המשפטי לממשלה ועל הרגולטורים - מקום שברור כי אין בכך כל תועלת לקבוצה או לציבור בכללותו. כאשר עסקינן בבקשת אישור בלתי ראויה או כזו שאין סיכוי כי תאושר כייצוגית או תוכרע לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה, פרסום דבר הגשתה של בקשת הסתלקות רק יגרום לטרחה, הוצאות מיותרות ולבזבוז זמן יקר."

בהחלטה אחרת נקבע כי אף שאין דרך לפרש את הוראת תקנה 11(ב) כמותירה שיקול דעת לבית המשפט בשאלה אם לפרסם הודעת בדבר הגשת בקשת הסתלקות – התקנה חורגת:

"מן ההסדר שנקבע בסעיף 25 לחוק המסמיך, ועל כן אין כוחה יפה לשלול מבית המשפט את שיקול הדעת שהוקנה לו בחוק"

(תצ (ת"א) 1539/09 ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ וההפניות שם).

בהחלטה נוספת, שניתנה לאחרונה נקבע:
"כאשר בקשת הסתלקות מוגשת לפני אישור התביעה הייצוגית, פרסום הודעה על כך וניסיון להחליף את המסתלקים נתונים לשיקול דעתו של בית המשפט".

(תצ (ת"א) 2172/09 דוד מיכאל מימון נ' אלטשולר שחר קופות גמל בע"מ וההפניות שם).

13. גישה זו של בית המשפט המחוזי מקובלת גם עלינו.
כאשר בקשת ההסתלקות הוגשה לפני אישור התביעה כייצוגית, מן הטעם שסיכויי הבקשה להתקבל הינם נמוכים – אין מקום להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.
בנסיבות העניין פרסום הודעה כאמור רק יכביד על הצדדים ויאריך את ההליך, שעל פניו התייתר, שלא לצורך.

14. בקשת התובע לבטל את חיובו בהוצאות שנפסקו בהחלטה מיום 27/12/12
בגין דחיית בקשתו לתיקון הבקשה לאישור תביעה ייצוגית חויב התובע בהוצאות בסך 5,000 ₪.
במסגרת בקשת ההסתלקות, אשר לטענת התובע הוגשה בהסכמת הנתבעת, מבקש התובע לבטל את חיובו בהוצאות.

15. החיוב בהוצאות הינו מכח החלטת בית הדין, בגין בקשה שנדחתה ואשר עצם הגשתה גרמה להתארכות ההליכים שלא לצורך ולמתן החלטות מפורטות.
לא הוגשה בקשת רשות ערעור על ההחלטה.

16. ככל שבמסגרת בקשת ההסתלקות הסכימה הנתבעת לוותר על ההוצאות שנפסקו לזכותה – יש לשקול האם יש בכך משום מתן תמורה בקשר להסתלקות התובע. בהתאם להוראת סעיף 16 לחוק תובענות יצוגיות קבלת תמורה כאמור טעונה אישור בית הדין.
מתן תמורה בגין הסתלקות התובע מבקשתו בנסיבות אלה עלולה לעודד הגשת תובענות ייצוגיות שאינן מבוססות דיין, כאשר תוצאה זו אינה רצויה (ר' גם דברי כב' השופט פרגו בתצ 41418-05-10 לעיל).

17. בנסיבות העניין איננו סבורים כי יש לבטל את ההוצאות שהושתו על התובע.

סוף דבר
18. בקשת התובע להסתלק מהתביעה הייצוגית, מתקבלת.
הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נמחקת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול תביעה ייצוגית

 2. התיישנות תביעה ייצוגית

 3. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 4. התיישנות תובענה ייצוגית

 5. הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 6. בקשה לתיקון תובענה ייצוגית

 7. חוסר תום לב בתביעה ייצוגית

 8. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 9. גילוי מסמכים תובענה ייצוגית

 10. התנגדות לביצוע תביעה ייצוגית

 11. אישור הסכם פשרה תביעה ייצוגית

 12. תביעה ייצוגית נגד זאפ דפי זהב

 13. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 14. תנאים לאישור פשרה תביעה ייצוגית

 15. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 16. הגשת ראיות נוספות תביעה ייצוגית

 17. בקשה לסילוק תביעה ייצוגית על הסף

 18. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 20. בקשה להוספת נתבעים תביעה ייצוגית

 21. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 22. חובת דיווח סביבתי - תביעה ייצוגית

 23. הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 24. סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות

 25. תביעה ייצוגית בסוגיית הסכם קיבוצי ?

 26. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 27. בקשת רשות ערעור אישור תביעה ייצוגית

 28. חובת דיווח על תקלות - תביעה ייצוגית

 29. תביעה ייצוגית "מעוררת שאלות מהותיות"

 30. אובדן השקעה אלטרנטיבית - תביעה ייצוגית

 31. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. בקשה למחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. כתב תביעה אישית ובקשה לאישור תובענה ייצוגית

 36. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 37. תביעה ייצוגית: שירות תזכורת לסיום החניה "פנגו"

 38. תביעה ייצוגית נגד חברת סלולר על אי קבלת זיכויים

 39. בקשה לפי סעיף 9 של חוק תובענות ייצוגיות לאשר הודעת חדילה

 40. תביעה ייצוגית: סכומי הארנונה לא עודכנו בהתאם למדדים שליליים

 41. טענה כי לא פנו אליה על מנת לקבל את אישורה למשלוח דברי הפרסומת

 42. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית

 43. החריג בסעיף 10(3) המונע בירור תביעה כתביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 44. הודעת חדילה מוסכמת לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

 45. תביעה ייצוגית: התברר כי מכשיר בו בוצעה בדיקה שימש קודם לבדיקת נשא איידס

 46. גביית ריבית בשיטת "ריבית דרבית" ולא בשיטת ה"ריבית הצמודה" - תביעה ייצוגית

 47. תביעה ייצוגית שענינה "החזר הוצאות" שמקבלת מכבי שירותי בריאות מכלל בריאות חברה לביטוח

 48. תביעה ייצוגית: סימון שטח חניה המצוי בבעלות פרטית ככזה המחייב בתשלום אגרת חניה (סימון כחול לבן)

 49. תביעה ייצוגית: הנגשת אוטובוסים בקווים עירוניים ותחנות קו לשימוש עיוורים וכבדי ראיה לפי חוק שוויון

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון