הסתלקות מתובענה ייצוגית


1. לפניי בקשת הסתלקות מהבקשות לאישור תובענות כייצוגיות, ולדחיית התביעות האישיות של המבקשים. בקשה זו מעוררת סוגיה שעניינה היקף הפרסום הנדרש במקרה של הסתלקות והצורך בקבלת תגובות לבקשת ההסתלקות – הכל על פי הוראותיהם של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006 (להלן: "החוק") ותקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010 שהותקנו לאחרונה (להלן: "התקנות").

2. דברי החוק והתקנות הרלוונטיים הם כדלהלן:

סעיף 16 לחוק, שעניינו בהסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת אישור") או מתובענה ייצוגית, מורה כי כאשר מדובר בהסתלקות מתובענה שאושרה כייצוגית – על בית משפט לקצוב תקופה שבמהלכה תתאפשר הגשת בקשות למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג חלף אלה שהסתלקו מן התובענה, ונראה לכאורה כי אין לו שיקול דעת בעניין זה (ראו סעיף 16(ד)(2)). ואולם כאשר עסקינן בבקשת הסתלקות שהוגשה בשלב בקשת האישור – החוק קובע כי בית משפט יהא רשאי לאפשר הגשת בקשות למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג חליפיים, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשת האישור (ראו סעיף 16(ד)(1)).

סעיף 25 לחוק, שעניינו בפרסום הודעות לחברי הקבוצה, קובע כי לאחר שבית משפט נעתר לבקשת הסתלקות מתובענה שאושרה זה מכבר כייצוגית - שומה עליו להורות על פרסום דבר ההסתלקות. חובה מעין זו לא מוטלת על בית משפט כאשר מדובר על הסתלקות מבקשת אישור.

סעיף 11 לתקנות מוסיף על הוראות החוק, וקובע כי משהוגשה בקשת הסתלקות – בית משפט נדרש להורות על פרסום הודעה בדבר עצם הגשתה של הבקשה, להבדיל מהודעה על אישור ההסתלקות כאמור בסעיף 25 לחוק; וכן על משלוח ההודעה כאמור ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולגוף הרגולטורי הרלוונטי (ראו תקנה 11(ב)). עוד בשונה מן החוק, התקנות אינן מבחינות לכאורה בין בקשת הסתלקות שהוגשה בשלב הדיון בבקשת האישור לבין כזו שהוגשה לאחר אישור התובענה כייצוגית. ואמנם, סעיף 11(ג) לתקנות מבהיר כי לכל אדם הנמנה עם הקבוצה, ליועץ המשפטי לממשלה וכן לרגולטור יש זכות להגיב על בקשת ההסתלקות הן מבקשת אישור והן מתובענה ייצוגית, בתוך 45 ימים.

3. תכליתו של הפיקוח הנדרש מבית משפט במקרה של הסתלקות מתובענה שאושרה כייצוגית, היא להבטיח את המשך ניהולן של תובענות ייצוגיות ראויות ולהגן על האינטרסים של הציבור שבשמו הן הוגשו. כך עולה מחוק תובענות ייצוגיות על סעיף המטרות שבו (סעיף 1 לחוק), מהרציונאל העומד ביסודו של מנגנון ההסתלקות, ואף מדברי ההסבר שקדמו לחוק [ראו: ה"ח 234, עמ' 268 (2006)]. מן הראוי להביא בהקשר זה דברים שנאמרו בהסבר להצעת החוק לעניין החובה להורות על פרסום דבר ההסתלקות מתובענה ייצוגית:

"זאת, כדי ליידע את חברי הקבוצה אשר הסתמכו על כך שהוגשה בשמם תובענה ייצוגית על דבר ההסתלקות. מטרת הפרסום היא גם לאפשר לחבר קבוצה אחר, לרשות ציבורית או לארגון, אשר היו רשאים להגיש תובענה ייצוגית בעניין נושא התובענה, להחליף את התובע המייצג. מדובר על תובענה שאושרה זה מכבר כתובענה ייצוגית, ומחיקתה תהווה בזבוז זמנו של בית המשפט ושל הצדדים לשווא, על אף שכבר נבחנה התובענה ונמצאה ראויה לניהול כתובענה ייצוגית." (ההדגשה שלי- ע.ב.) (שם, בעמ' 269-268).

מצידו השני של המטבע, כאשר מדובר בהסתלקות מבקשת אישור, אין בהכרח הצדקה לאפשר הגשת בקשות למינוי תובע מייצג או בא-כוח מייצג חליפיים, ואף לא לפרסום דבר ההסתלקות. ודוק: רובן של בקשות ההסתלקות מוגשות בשלב זה של הדיון דווקא משום שלנוכח התגובה לבקשת האישור מתברר כי אין בהן ממש, או שאין בהן תועלת לקבוצה או לציבור; או בהיותן בקשות סרק שלא היה מן הראוי להגישן מלכתחילה. כאשר מתברר כי זה המצב – ממילא אין כל רבותא בהחלפת תובע מייצג או בא כוח מייצג, ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות.

כפי שכבר צוין, סעיף 11(ב) לתקנות אינו מבחין לכאורה בין בקשת אישור לבין תובענה שאושרה כייצוגית בכל הנוגע לפרסום הודעה על דבר הגשתה של בקשת הסתלקות, והעברתה לתגובת היועץ המשפטי לממשלה והרגולטור הרלוונטי. ואולם, פרשנות תכליתית של סעיף זה מחייבת את המסקנה שלפיה מחוקק המשנה לא נתכוון להכביד על הצדדים, על היועץ המשפטי לממשלה ועל הרגולטורים - מקום שברור כי אין בכך כל תועלת לקבוצה או לציבור בכללותו. כאשר עסקינן בבקשת אישור בלתי ראויה או כזו שאין סיכוי כי תאושר כייצוגית או תוכרע לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה, פרסום דבר הגשתה של בקשת הסתלקות רק יגרום לטרחה, הוצאות מיותרות ולבזבוז זמן יקר. מן הראוי עם זאת, שמתקין התקנות ייתן ביטוי לדברים ביתר בהירות ובאופן התואם את תכלית החוק.

4. ומן הכלל אל הפרט.

לאחר עיון בבקשות לאישור התובענות כייצוגיות ובתגובות להן, שוכנעתי כי הסיכוי של המבקשים להוכיח עילת תביעה נגד מי מהמשיבות ולו לכאורה, כמו גם הסיכוי שאיזה מבין התובענות תוכרע לטובת הקבוצה, הוא קלוש. משכך, בקשת ההסתלקות שהובאה בפניי היא ראויה; ומשצורפו לה תצהירים כנדרש בסעיף 16(א) לחוק ובסעיף 11(א) לתקנות, אני נעתרת לה. במצב דברים זה, ותוך יישום תכליתי של הוראות החוק והתקנות, גם איני רואה טעם או תועלת במתן אפשרות להגיש בקשות למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקום המבקשים או באת כוחם (כאמור בסעיף 16(ד)(1) לחוק), להורות על פרסום דבר ההסתלקות (כאמור בסעיף 11(ב) לתקנות), או לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה או למפקח על הביטוח להגיב לבקשת ההסתלקות (כאמור בסעיף 11(ג) לתקנות). לנוכח קלישות סיכוייהן של בקשות האישור, הליכים כאמור יגרמו כפי שכבר צוין להוצאות מיותרות ולהשחתה לריק של זמנם של כל אלה ושל בית המשפט.

התוצאה היא שבקשות האישור נמחקות, ובהסכמה נדחות גם תביעותיהם האישיות של המבקשים. בנסיבות תיקים אלה, איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול תביעה ייצוגית

 2. התיישנות תביעה ייצוגית

 3. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 4. התיישנות תובענה ייצוגית

 5. הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 6. בקשה לתיקון תובענה ייצוגית

 7. חוסר תום לב בתביעה ייצוגית

 8. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 9. גילוי מסמכים תובענה ייצוגית

 10. התנגדות לביצוע תביעה ייצוגית

 11. אישור הסכם פשרה תביעה ייצוגית

 12. תביעה ייצוגית נגד זאפ דפי זהב

 13. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 14. תנאים לאישור פשרה תביעה ייצוגית

 15. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 16. הגשת ראיות נוספות תביעה ייצוגית

 17. בקשה לסילוק תביעה ייצוגית על הסף

 18. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 20. בקשה להוספת נתבעים תביעה ייצוגית

 21. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 22. חובת דיווח סביבתי - תביעה ייצוגית

 23. הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 24. סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות

 25. תביעה ייצוגית בסוגיית הסכם קיבוצי ?

 26. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 27. בקשת רשות ערעור אישור תביעה ייצוגית

 28. חובת דיווח על תקלות - תביעה ייצוגית

 29. תביעה ייצוגית "מעוררת שאלות מהותיות"

 30. אובדן השקעה אלטרנטיבית - תביעה ייצוגית

 31. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. בקשה למחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. כתב תביעה אישית ובקשה לאישור תובענה ייצוגית

 36. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 37. תביעה ייצוגית: שירות תזכורת לסיום החניה "פנגו"

 38. תביעה ייצוגית נגד חברת סלולר על אי קבלת זיכויים

 39. בקשה לפי סעיף 9 של חוק תובענות ייצוגיות לאשר הודעת חדילה

 40. תביעה ייצוגית: סכומי הארנונה לא עודכנו בהתאם למדדים שליליים

 41. טענה כי לא פנו אליה על מנת לקבל את אישורה למשלוח דברי הפרסומת

 42. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית

 43. החריג בסעיף 10(3) המונע בירור תביעה כתביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 44. הודעת חדילה מוסכמת לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

 45. תביעה ייצוגית: התברר כי מכשיר בו בוצעה בדיקה שימש קודם לבדיקת נשא איידס

 46. גביית ריבית בשיטת "ריבית דרבית" ולא בשיטת ה"ריבית הצמודה" - תביעה ייצוגית

 47. תביעה ייצוגית שענינה "החזר הוצאות" שמקבלת מכבי שירותי בריאות מכלל בריאות חברה לביטוח

 48. תביעה ייצוגית: סימון שטח חניה המצוי בבעלות פרטית ככזה המחייב בתשלום אגרת חניה (סימון כחול לבן)

 49. תביעה ייצוגית: הנגשת אוטובוסים בקווים עירוניים ותחנות קו לשימוש עיוורים וכבדי ראיה לפי חוק שוויון

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון