העברת דיון בית המשפט שלום1. בפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) להעברת מקום הדיון בתביעה שהגישה המשיבה ביום 9.12.08 נגד המבקשת ונגד חברת הביטוח "אילון", מבית משפט השלום בירושלים לבית משפט שלום במחוז המרכז. הבקשה אינה מפרטת לאיזה מבין בתי משפט השלום במחוז המרכז מתבקשת ההעברה.

2.עניינה של התביעה נשוא ההליך שלפניי, בנזקי גוף אשר לטענת המשיבה נגרמו לה בעקבות נפילתה ברחוב בעיר חולון (להלן: "האירוע"). המשיבה טוענת כי נפילתה נגרמה בשל פגם במדרכה.

3. לטענת המבקשת, התביעה נעדרת זיקה מהותית לבית המשפט השלום בירושלים, אליו הוגשה התביעה לכתחילה, ויש להעבירה לבית משפט שלום במחוז המרכז. בעניין זה, מציינת המבקשת כי מקום מגורי המשיבה הינו בתל אביב, האירוע נשוא התביעה התרחש בחולון, הטיפול הרפואי הראשוני ניתן בחולון, המשיבה אושפזה בבית החולים "איכילוב" בתל אביב וכי כל עדי המבקשת וכן עדי המשיבה – ביניהם המומחה הרפואי מטעמה – בעלי זיקה לאזור המרכז. לפיכך, סבורה המבקשת כי מאזן הנוחות של הצדדים להליך נוטה באופן ברור לטובת העברת מקום הדיון בהליך לאזור המרכז, ומוסיפה וטוענת כי לבית משפט השלום בירושלים אין כל זיקה מהותית לתביעה זו.

4. המשיבה מתנגדת להעברת מקום הדיון. טעמיה להתנגדות נשענים בעיקרם על פגמים דיוניים בהם לטענתה לוקה הבקשה, העולים לשיטתה כדי פגמים מהותיים המצדיקים את דחיית הבקשה. בכלל זה טוענת המשיבה ראשית, כי משעלתה מחלוקת בשאלת הסמכות המקומית בכתבי הטענות שהוגשו על-ידי הצדדים, אל לו לבית משפט זה לדון בבקשה להעברת מקום דיון טרם הוכרעה שאלת הסמכות המקומית על-ידי בית המשפט הדן בתיק. שנית, טוענת המשיבה כי המבקשת לא הציגה נתונים מפורטים כמתחייב באשר לעדים הפוטנציאלים ולטרדה שתגרם להם מקום בו יתנהל ההליך בבית המשפט בירושלים, ולפיכך דין טענה זו להדחות משלא בוססה כנדרש. שלישית, טוענת המשיבה כי לבקשה לא צורף תצהיר לאימות העובדות והטענות הכלולות בה, ובהעדרו יש לדחות את הבקשה. רביעית טוענת המשיבה כי דין הבקשה להדחות אף בשל כך שחברת הביטוח, שהינה צד לתביעה נשוא הבקשה, לא צורפה לבקשה להעברת מקום דיון.

5. דין הבקשה להעברת מקום דיון להתקבל. בית משפט זה קבע פעמים רבות בעבר, כי כאשר תביעה הוגשה לבית משפט שמוסמך לדון בה מבחינת סמכותו המקומית הפורמאלית אך התביעה נעדרת זיקה מהותית כלשהיא לתחום שיפוטו של אותו בית משפט, ייטה בית משפט זה לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף 78 לחוק בתי המשפט (ראו למשל: בש"א 9918/07 כלל - חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' אל אפיניש סאלם, (לא פורסם, 14.1.2008), בש"א 3653/08 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ' דפנה טולדנו, (לא פורסם, 18.5.2008). כידוע, העילה המרכזית להעברת הליך משפטי מסוים למקום שיפוט אחר, הינה מאזן הנוחות של הצדדים להליך (ראו: בש"א 3382/08 א.מ.ל אמריקן לייזר בע"מ נ' אלי זיו, (לא פורסם, 27.5.2008), בש"א 1947/06 ולדהורן נ' נרקיס (לא פורסם, 17.3.2006)).

במקרה דנן, עולה מעיון בחומר המצוי בתיק, כי תביעתה של המשיבה נעדרת זיקה מהותית כלשהיא לתחום שיפוטו של בית משפט השלום בירושלים אליו הוגשה, והמשיבה אף לא הצביעה בתגובתה על טעמים מהותיים בעטיים נוטה מאזן הנוחות של הצדדים לקיום ההליך בבית המשפט בירושלים. נהפוך הוא – מן החומר שלפניי עולה כי מקום התרחשות האירוע, מקום מגורי המשיבה, מקום מושבה של המבקשת, המקום בו הוענק למשיבה טיפול רפואי, מקום מגוריו של המומחה הרפואי שמונה על-ידי המשיבה ועל-פניו אף יתר העדים הפוטנציאליים, מובילים למסקנה כי מאזן הנוחות של הצדדים נוטה בבירור אל העברת מקום הדיון לאזור המרכז. אף לאחר בחינתן של טענות המשיבה, שהינן בעיקרן טענות דיוניות, לא מצאתי עילה שלא להיענות לבקשה להעברת מקום הדיון. בהקשר זה אציין ראשית, כי כאמור לעיל העילה המרכזית להעברת מקום דיון בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 78 הינה מאזן
הנוחות בין הצדדים, שהינה שאלה נפרדת משאלת הסמכות המקומית (הגם שיכול ויתקיימו ביניהן זיקות מסוימות). כידוע, השימוש בסמכות הקבועה בסעיף 78 יכול ויעשה גם אם אין מחלוקת כי לבית המשפט ממנו מתבקשת ההעברה נתונה הסמכות המקומית ולפיכך, איני מוצאת כל הצדקה עניינית לעכב את הכרעתו של בית משפט זה עד להכרעה בשאלת הסמכות המקומית. שנית, אמנם לא צורף תצהיר לתמיכת העובדות בבקשה, כנדרש בהתאם להוראות תקנה 6א(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. ברם, בנסיבות העניין, נראה כי אין מחלוקת בנוגע לעיקר העובדות שעמדו בבסיס החלטתי לפיה יש להורות על העברת מקום הדיון, שכן אלו נלמדות אף מכתב התביעה שהגישה המשיבה עצמה. לפיכך, לא מצאתי לדחות את הבקשה אך בשל העדרו של תצהיר. שלישית, וכעולה מסעיף 4 לכתב ההגנה שהגישה המבקשת, הודיעה המבקשת כי בנסיבות העניין אין בכוונתה להפעיל את פוליסת הביטוח, וכי מקום בו תחויב בנזיקין, תישא היא באופן ישיר בסכום החיוב. נוכח זאת, הרי שבנסיבות העניין אין בהעדר צירופה של חברת הביטוח לבקשה כדי להוות פגם מהותי שיש בו כדי להביא לדחייתה של הבקשה, במיוחד בנסיבות בהן בהיבט המהותי השתכנעתי כאמור כי מאזן הנוחות של הצדדים נוטה בבירור להעברת מקום הדיון.

6. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. נוכח כל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי מן הראוי להעביר את מקום הדיון בתביעה לבית משפט השלום בראשון לציון. מכוח הסמכות הנתונה לי על-פי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, אני מורה בזאת על העברת מקום הדיון בת.א. 21460/08 (שלום – ירושלים) מבית משפט השלום בירושלים לבית משפט השלום בראשון לציון.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון