איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר


1. לפני התנגדות לביצוע שטר, על סך 80,748 ש"ח ז"פ 12.07.06 (להלן: "השטר"), אשר הוגש לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.

2. ביום 4.07.07 הגישה חברת אומץ פיתוח בע"מ (להלן: "המבקשת") בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע השטר ואת ההתנגדות גופה.

3. בדיון שהתקיים ביום 23.09.07 טען ב"כ המבקשת כי מר בן ציון ויינר, מנהל המבקשת (להלן: "בן ציון"), שהה בתקופה הרלוונטית להגשת ההמחאה לביצוע בהוצאה לפועל בחו"ל. מיידית לאחר שהומצאה לו האזהרה פנה למשרדי ב"כ המשיבה, הן טלפונית והן בכתב, בבקשת להארכת המועד להגשת התנגדות. אולם, לא נתקבלה כל תשובה מטעם המשיבה לעניין זה.

4. מר בן ציון, נחקר על תצהירו המצורף לבקשה להארכת מועד ועל תצהירו המצורף לבקשת ההתנגדות לביצוע שטר.

5. במהלך החקירה, התרתי הגשת הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים ביום 03.07.03 (סומן מ/1). בתום החקירה הוריתי לצדדים להגיש סיכומיהם בכתב. המבקשת הגישה סיכומיה ביום 22.10.07 ואילו המשיבה אחרה בהגשת סיכומיה אשר הוגשו רק ביום 26.11.07.

טענות המבקשת

איחור בהגשת בקשת ההתנגדות לביצוע השטר

6. לטענת מר בן ציון, ביום 30.04.07 נמסרה למזכירתו האזהרה נשוא התיק דנן, הואיל ושהה, בין התאריכים 29.04.07 ועד ליום 03.05.07, בחו"ל. לטענתו, שהה, בחו"ל פעמים נוספות במהלך החודשים מאי – יוני 2007. (לסיכומי המבקשת צורפה "תעודת בירור פרטים על נוסע" שהונפקה במשרד הפנים ביום 17.09.07). מתעודה זו עולה כי במהלך התקופה שבין 29.04.07 – 03.05.07 שהה מר בן ציון בחו"ל. עוד עולה מהתעודה כי עד ליום 14.06.07 שהה מר בן ציון 3 פעמים נוספות בחו"ל לתקופות של מספר ימים.

7. עוד הוא טען, כי בתקופות הקצרות בהן שהה מר בן ציון בארץ, לא הגיע למשרדו, שכן חברה נוספת שבניהולו, מצויה בעיצומו של פרויקט בנייה גדול בצפון הארץ.


8. לדבריו, ראה את האזהרה לראשונה, ביום 14.06.07 ובמועד זה העבירה לבא - כוחו. ביום 18.06.07 פנה ב"כ המבקשת למשרדי ההוצאה לפועל וצילם את בקשת הביצוע. ביום 20.06.07 פנה ב"כ המבקשת במכתב, לב"כ המשיבה, לצורך קבלת אורכה להגשת התנגדות, אולם, בקשה זו ופניות טלפוניות למשרדי ב"כ המשיבה, לא נענו.

9. הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר הוגשה ביום 04.07.07, היינו 20 יום בלבד לאחר שנודע למר בן ציון דבר האזהרה.

סיכויי הגנה וההתנגדות גופה

10. לגופו של עניין, טענה המבקשת, כי התקשרה עם המשיבה, ביום 03.07.03 בהסכם להשכרת רכב מסוג "איסוזו" שמספרו 23-448-63 (להלן: "הרכב"). על פי ההסכם ולדרישת המשיבה, חתמה המבקשת, כביטחון, על שטר החוב נשוא בקשה זו (להלן: "השטר").

11. עוד נטען, כי השטר נועד להבטחת 36 תשלומים חודשיים על סך 2,243 ₪ כל אחד, אשר אין מחלוקת כי שולמו
למשיבה במלואם.

12. לטענת המבקשת, מששולמו כל התשלומים האמורים, יש לראות בשטר כנפרע, ועל המשיבה היה להשיב השטר למבקשת. הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, נגועה בחוסר תום לב, שימוש לרעה בהליכי משפט וניסיון המשיבה להתעשר שלא כדין על חשבון המבקשת.

טענות המשיבה

איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר


13. לטענת המשיבה, ביום 30.04.07 נמסרה כדין למבקשת האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל. אישור המסירה נושא את חתימתה. בהתאם לתקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") היה על המבקשת להגיש התנגדותה עד ליום 20.05.07, אולם, המבקשת הגישה התנגדותה ביום 10.07.07, באיחור של כ – 50 ימים.

14. לטענת המשיבה, טעמיה של המבקשת ליתן לה אורכה אינם מהווים "טעם מיוחד", כאמור בתקנה 526. אין בעובדה כי האזהרה לא נמסרה באופן אישי למנהל של המבקשת כדי לפגוע בנפקות ההמצאה ואין למבקשת אלא להלין על עצמה. לעניין זה נטען, כי המבקשת נמנעה לצרף תצהיר של המזכירה החתומה על האזהרה דבר המעיד על זלזול בבית המשפט ובמשיבה. כן נטען כי מר בן ציון שהה בארץ בין התאריכים 10.05.07 – 20.05.07 ועל כן ניתן היה להגיש ההתנגדות במועד שנקבע בתקנות, היינו עד ליום 20.05.07.

15. לאור האמור, ובשל העובדה כי המבקשת לא הראתה "טעם מיוחד" למתן אורכה להגשת התנגדות, עתר ב"כ המשיבה לדחות את הבקשה להארכת המועד ואת ההתנגדות.

סיכויי ההגנה של המבקשת

16. לטענת המשיבה כאמור בהסכם בין הצדדים היה על המבקשת להשיב את הרכב לידי המשיבה בחודש יולי 2006. בהתאם לסעיף 12.2 להסכם שטר החוב נועד "להבטחת כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה". עוד נטען, כי המבקשת המציאה לידי המשיבה את שטר החוב, שנועד להבטיח את כל התחייבויות השוכרת ו/או מלוא הנזקים שיגרמו למשיבה בגין הפרת ההסכם.

17. לטענת המשיבה, על אף האמור ובניגוד להוראות ההסכם, נמנעה המבקשת מלהשיב למשיבה את הרכב בתום הסכם השכירות וממשיכה לעשות בו שימוש עד מועד היום כשהיא עושה דין לעצמה ונמנעת מלשלם למשיבה דמי שכירות בגין השימוש האמור. המבקשת נותרה חייבת למשיבה כספים בגין הרכב לרבות תשלום דמי שכירות בעבור החודשים החל מיוני 2006.

18. עוד נטען, כי טענתה של המבקשת כי שטר החוב נועד להבטחת 36 תשלומים אינה עולה בקנה אחד עם נוסח שטר החוב והוראות ההסכם.

19. לאור האמור, ובשל העובדה כי המבקשת לא הראתה הגנה ראויה, עתר ב"כ המשיבה לדחות הבקשה על הסף ולחייב את המבקשת בהוצאות הבקשה.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו, שקלתי טענות הצדדים ושמעתי את מר בן ציון אשר העיד לפני, אני דוחה את הבקשות ובכלל זה את ההתנגדות מהטעמים שיפורטו להלן:

20. המשיבה טענה לאי קיומו של "טעם מיוחד" למתן ארכה להגשת ההתנגדות. להגדרתו של "טעם מיוחד" אני מפנה לע"א 6842/00 - משה ידידיה נ' סול קסט, פ"ד נה(2) 904 , 908-909, כב' הש' אוקון (כתוארו אז) סוקר את ההלכות לעניין זה כדלקמן:

"קיומו של הליך תלוי ועומד הוכר כטעם מיוחד (זוסמן בספרו הנ"ל [16], בעמ'892). זהו גם הדין אם ניתנה למשיב בערעור הודעה על הכוונה להגיש ערעור, שכן יש בהודעה כזו כדי לשלול התגבשותה של "מעין חסינות" מפני המשך ההליכים (בש"א 2108/99 עיזבון המנוח סמואל נ' אוריאלי [1]).

גם מחלתו של עורך-דין מהווה טעם מיוחד (בש"א 6919/98 עיזבון המנוח משה אבטיחי ז"ל נ' רוזנבלום [2]) וכמוה, להבדיל, תקופת אבל של בעל-הדין בשל מותו של קרוב משפחה (ע"א 232/60 עבורך בע"מ נ' וורמן [3]). לעומת זאת נסיבות אישיות אחרות אינן עולות כדי טעם מיוחד, לרבות היות בעל-הדין נעדר השכלה (בש"א 445/99 אורגד נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ [4]), חשוף לקשיי הבנה (בש"א 3563/98 עובדיה נ' עזבון המנוח יעקב עובדיה [5]) ואף נטול ייצוג (ב"ש 488/82 בנישו נ' בנישו [6], בעמ' 728).


"טעות של עורך דין או בעל דין שגרמה לאיחור, ואפילו רשלנותם, אינן מונעות לחלוטין הארכת מועד, ובלבד שבעל דין אינו מסתפק בבקשה סתמית אלא מבאר בתצהירו כיצד קרתה התקלה" (ע"א 8547/96א אלימלך נ' מנהל מס שבח מקרקעין [7]). לעומת זאת טעות משרדית, תקלה בהשגת המסמכים הנחוצים לצורך הכנת הערעור או עומס בעבודת עורך-הדין אינם מהווים טעם מיוחד (המ' 513/77 יעקב בוסקילה, קטין על-ידי הוריו נ' משרד החינוך והתרבות [8]; זוסמן בספרו הנ"ל [16], בעמ' 893; בש"א 5778/94 מדינת ישראל נ' ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק בישראל [9]). גם טעות בספירת הימים אינה, ברגיל, בבחינת טעם מיוחד (בש"א 3112/99 קהתי נ' יורשי המנוח אחמד זוהיר [10])."

21. כב' השופטת פרוקצ'יה ברע"א 1643/00 פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נ' פקיד שומה - ירושלים, פ"ד נה(4) 198, 201 קבעה כי:

"הקפדה נאותה על לוחות זמנים בהליך השיפוטי הינה כורח המציאות, שאחרת לא ניתן לנהל מערכת שיפוט סדירה ותקינה, וסופן של חריגות כגון אלה שהן עלולות לפגוע בזכויות דיוניות ואף בזכויות מטריאליות של בעלי-דין, ולעתים אף להסב נזק לציבור הרחב."

22. העדרותו של מר בן-ציון מהארץ, לכשעצמה, אינה מהווה "טעם מיוחד". זאת ועוד, בתקופות הרלוונטיות כפי שפורטו על ידו, נערך מר בן ציון להעדרותו מהארץ. מזכירת המבקשת, אשר ישבה במשרדי המבקשת ונחזתה להיות נציגתה, קיבלה את האזהרה וחתמה עליה עם חותמת החברה. ברי, כי היה עליה להודיע למנהל המבקשת ו/או מי מטעם המבקשת על קבלת האזהרה, לשם טיפול בה בהתאם לזמנים הקבועים לכך בתקנות.

23. זאת ועוד, צודקת המשיבה כי התבקשה תמיכה לגרסת מנהל המבקשת באופן של הגשת תצהיר של מזכירתו. העדר תצהיר כזה פוגם בגרסת המבקשת. יתרה מכך, מר בן-ציון שהה בארץ תקופות נוספות לאחר ביצוע ההמצאה ובחר שלא לפעול לשם הגשת ההתנגדות. הטענה כי היה עסוק בפרויקט נוסף אינה מעלה או מורידה.

24. במעשיו, ביטא מר בן ציון זלזול בהליך המשפטי דנן. כל הנסיבות היו בשליטתו המלאה והוא בחר לפעול כפי שפעל. מר בן ציון העלה טענות בעלמא. האזהרה נמסרה כדין כבר ביום 30.04.07. העובדה שב"כ המבקשת פנה לב"כ המשיבה לשם קבלת אורכה, אולם לא נענה, רק מחזקת את הסברה כי המבקשת ידעה שהינה מאחרת בהגשת ההתנגדות אולם חרף זאת השתהתה תקופה נוספת.

25. נוכח האמור לעיל לא שוכנעתי כי התקיים "טעם מיוחד" כלשהוא ליתן למבקשת אורכה להגשת ההתנגדות.

26. גם לגופו של עניין, לא הצביעה המבקשת על הגנה ולו הקלושה ביותר. אין מחלוקת כי הרכב נשוא ההסכם לא הושב עד היום למשיבה וכל טענות המבקשת הינם היתממות והתחמקות וזאת בלשון המעטה. גם בחקירתו הנגדית של מר בן-ציון ניכר זלזול וחוסר אכפתיות. לא התרשמתי בצדקת טענותיו ולו ברמה המספקת כדי ליתן למבקשת רשות להגן.

27. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה להארכת מועד ומכאן שגם התנגדות עצמה נידחית.

28. נוכח איחור המשיבה בהגשת סיכומיה אני מחייבת את המבקשת בהוצאות ההליך בסך של 4,000 ₪ כולל מע"מ בלבד.

29. המשיבה תהא זכאית להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל בתיק 1-07-31887-01.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביצוע שטר ערבות

 2. ביצוע שטר עמותה

 3. התיישנות ביצוע שטר

 4. התיישנות לביצוע שטר

 5. ביצוע שטר חוב לביטחון

 6. ביצוע שטר שנוי במחלוקת

 7. אגרת התנגדות לביצוע שטר

 8. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 9. בוררות התנגדות לביצוע שטר

 10. ביצוע שטר חוב הסכם שכירות

 11. אי הגשת התנגדות לביצוע שטר

 12. טענת זיוף התנגדות לביצוע שטר

 13. ביצוע שטר ביטחון בהוצאה לפועל

 14. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 15. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 16. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 17. אי התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 18. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 19. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. ביטול החלטה בהעדר התייצבות התנגדות לביצוע שטר

 21. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 22. תביעה לביצוע שטר חוב פתוח להבטחת חוב בגין מכירת חלב

 23. בקשות ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע שטרות עם קבלת התנגדות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון