העברת תיק ביטוח לאומי


1. לפני בקשה להעברת ואיחוד הליכים על פי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.


2. וזה רקע הדברים: המשיבים הגישו תובענות כנגד המוסד לביטוח לאומי בבתי הדין האזוריים בתל-אביב ובירושלים. עניינן של התובענות, בקביעת מעמדם של נותני שירותים הרשומים כשכירים אצל החברות המשיבות 1-5, המשמשות כמעסיקותיהם כלפי רשויות המס והביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי קבע כי יש לראות בנותני שירותים "שכירים" אלה כבעלי עסק עצמאי לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. כנגד קביעה זו הוגשו התובענות מושא דיוננו לבתי הדין האזוריים בתל-אביב ובירושלים.

3. כאמור בבקשה, מתנהלות בעת הזו 7 תובענות בסוגיה זו; 6 מהן בבית הדין האזורי בתל-אביב ותובענה נוספת בבית הדין האזורי בירושלים (בל 5062/06, בל 3327/07, בל 2834/07, בל 3328/07, בל 10939/07 בל 5420/06, בל 2439/07 בל 3776/07). המוסד לביטוח לאומי ביקש כי נורה על קיום דיון מאוחד בשבע התובענות שעוסקות לטעמו באותו עניין. באת כח המוסד ציינה, כי לעת הזו טרם התקיימו ישיבות הוכחות בתובענות שמבוקש איחודן, אף שבשלוש מהן נקבעו מועדי דיונים.

4. המשיבות 1-3 הודיעו כי הן מסכימות לבקשה לאיחוד התובענות ובלבד שהן תשמענה בפני בית הדין האזורי בתל-אביב, שם מתנהלות גם תביעותיהם של 8 מעובדי החברות המשיבות 1-3. המשיבה 6 הסכימה אף היא לאיחוד התובענות בפני בית הדין האזורי בתל-אביב. המשיבה 4 הודיעה כי היא מתנגדת לבקשה לאיחוד ההליכים, והיא אינה נכונה לכרוך את ההכרעה בעניינה בעניינן של חברות אחרות. זאת, בין היתר, בשים לב לכך שמעמדה המשפטי של החברה הוכרע בפסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב בתיק ב"ל 5380/04. איחוד ההליכים עלול, לטענת המשיבה 4, לסרבל את ההליכים ולפגוע בזכויותיה הדיוניות.

המשיבה 5 הודיעה כי היא מתנגדת לבקשה. לטעמה, אין לאחד את הדיון בעניינה עם הדיון בעניינן של חברות אחרות מאחר ופעילותה העסקית שונה בתכלית מפעילותן. יתרה מזו, נטען, המוסד לביטוח לאומי ביקש לאחד את התביעות בעניינן של 5 חברות, שעה שקיימות 20 חברות הפועלות במתכונת דומה.

5. נתתי דעתי לעמדות הצדדים בבקשה ולכלל נסיבות העניין, ואני סבור כי יש להורות על קיום הדיון בשבע התובענות מושא בקשה זו, בפני בית הדין האזורי בתל-אביב, ואלה טעמי:

עיון בכתבי התביעה של המשיבים מעלה, כי אכן מדובר בתובענות ב"נושא אחד". שבע התובענות מעוררות לדיון את שאלת מעמדם של נותני שירותים הרשומים כשכירים ב"חברות העסקה" כלפי המוסד לביטוח לאומי, והאם בדין גבה מהם המוסד דמי ביטוח כעצמאיים. דומה, כי במסגרת הדיון בשבע התובענות יעלו לדיון שאלות משפטיות משותפות בעלות חשיבות. לפיכך, לשם ייעול הדיון, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת מתן החלטות סותרות, אני מורה על העברת תיק בל 10939/07 מבית הדין האזורי בירושלים לדיון בבית הדין האזורי בתל-אביב.

6. לא נעלמה מעיני העובדה כי ההכרעה בתביעותיהם של המשיבים יכול ותצריך בירור עובדתי נפרד לגבי נסיבות התקשרותה של כל חברה עם נותני השירותים. עם זאת, מדובר בסוגיה עקרונית ובעלת השלכות רוחביות, שטוב שתובא להכרעה כוללת בכרך אחד. במצב דברים זה, יהא זה מן הנכון לברר את כלל ההליכים בסוגיה זו בפני בית דין אחד, הוא בית הדין האזורי בתל-אביב בו הוגשו מרבית התובענות.

7. לאור האמור, תיק בל 10939/07 יועבר מבית הדין האזורי בירושלים לבית הדין האזורי בתל-אביב.

שבע התביעות הנזכרות בסעיף 3 לעיל תונחנה בפני הנשיאה עליה פוגל, שתקבע האם יש מקום להורות על איחוד כלל הדיון בהן או על איחוד חלקים ממנו. מכל מקום, שבע התובענות תשמענה ותוכרענה על ידי מותב אחד.

8. סוף דבר – הבקשה מתקבלת כאמור בסעיף 7, ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול חוב ביטוח לאומי

 2. אסטמה קלה ביטוח לאומי

 3. בדיקת תלות ביטוח לאומי

 4. העברת תיק ביטוח לאומי

 5. בעיות עור ביטוח לאומי

 6. אישור העסקה ביטוח לאומי

 7. אי ספיקת לב ביטוח לאומי

 8. אוטוסקלרוזיס ביטוח לאומי

 9. ביטול תביעה לביטוח לאומי

 10. אוסטאוארטריטיס ביטוח לאומי

 11. אם חד הורית שגרה עם בן זוג

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. התיישנות תשלום ביטוח לאומי

 14. אי הגשת ערר בזמן ביטוח לאומי

 15. בקשה למחיקת חוב לביטוח לאומי

 16. התפטרות בדין מפוטר ביטוח לאומי

 17. תביעה בגין אלרגיה (ביטוח לאומי)

 18. ההתיישנות להגשת תביעה ביטוח לאומי

 19. אי שיתוף פעולה עם חוקר של ביטוח לאומי

 20. בקשת ביטוח לאומי להגיש רשימת מעסיקים

 21. טענה כי הנהלים שקבע ביטוח לאומי הינם מפלים

 22. תקנה 11 לתקנות הביטוח לאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984

 23. נדחתה תביעה לחייב את ביטוח לאומי לסייע לו במימון כספי לצרכים שונים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון