הערת אזהרה מפורטת1. הנתבעים מבקשים להורות על החלפת דירה מס' 47, בדירה מס' 65, בגוש 6717 חלקה 124 בגני תקוה, וזאת באשר להחלטת בימ"ש מיום 4/3/12.

2. כפי שכתבה כב' סג"נ השופטת ד"ר פלפל בהחלטתה מיום 4/3/12, התעורר צורך למצוא מנגנון, שיאפשר להפריד בין חלקו של צאיג בדירות, מחלקו של לוזון בדירות, וזאת בשים לב לכך שעל פי פסק הדין החלקי מדובר בדירות משותפות "חצי בחצי של לוזון ושל התובעים".

לא היתה מחלוקת שיוחדו בתוך המקרקעין רק דירות מס' 36,43, 47, 57, 61, 62, ו-65 למר לוזון וכן דירה 66 בה שותפים לוזון ו-ליה לוזון, ויתרת המקרקעין חופשיים מבחינת זכויות לוזון.
כב' השופטת קבעה בהחלטתה, כי רק באשר לדירות 43, 47, 61 ו- 62 ניתן יהיה להטיל עיקול / לרשום הערת אזהרה ולא תעשה בהן דיספוזיציה.
כב' השופטת הדגישה, כי בחירת הדירות נעשתה לפי שיקול דעת בימ"ש ובהתחשב במספרי הדירות "המעידות מן הסתם על קומות".


3. כב' השופט ברנר חתם ביום 18/3/12 על פסיקתא, אשר נקבע בה בסעיף 1:
"על זכויות הנתבעת 1, ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "חב' ע. לוזון"), בדירות מס' 43, 47, 61, 62 בגוש 6717 חלקה 124 (להלן: "הדירות המוקפאות") תירשם הערת אזהרה מפורטת לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לפיה אין לרשום עסקאות או הערות אזהרה כלשהן אך ורק בנוגע לדירות המוקפאות, וגם זאת רק עד לאחר הכרעה בערעור שהגישו הנתבעים על פסק הדין החלקי (ע"ע 8329/11)".

4. הנתבעים מבקשים להחליף את דירה מס' 47 בדירה מס' 65, כיוון שישנו לטענתם, צד ג', המעוניין לרכוש את דירה מס' 47 - דירה בת 1/2 5 חדרים, בקומה 12 ששטחה כ- 140 מ"ר ושטח המרפסת שלה כ- 22 מ"ר.
דירה מס' 65 היא דירה בת 5 חדרים בקומה 17 ששטחה כ- 130 מ"ר ושטח המרפסת שלה כ- 22 מ"ר.
צורפה "טבלת ניקוד" (כחלק מנספח 4 שצורף לבקשה מס' 105) הנתבעים טוענים, כי הטבלה מדברת בעד עצמה ויש להיעתר לבקשה להחלפת הדירות ולמנוע נזק לנתבעת 1, שעה שלתובעים לא יגרם כל נזק מהחלפת הדירה.

5. התובעים מתנגדים לבקשה.
לטענתם, דירה מס' 47 גדולה בשטחה מדירה מס' 65 ולא הוצעה ע"י הנתבעים דירה חלופית שתהיה שווה לדירה מס' 47.

נטען, כי טבלת הניקוד נעשתה לפני שנים רבות, עוד בטרם נבנה הבניין. לא הוצגה חוו"ד עדכנית. בדירה המוצעת להחלפה השטח קטן יותר ואף מספר החדרים קטן יותר.

6. בתשובה לתגובה מדגישים ב"כ הנתבעים את שנטען עוד קודם לכן בבקשה מספר 105, ולפיה בניקוד המצטבר של "הדירות המוקפאות" לטובת התובעים ישנו פער של למעלה ממחצית הדירה לטובת התובעים.
הניקוד בין דירה מספר 47 לניקוד של דירה מספר 65 הוא בפער של 0.03 נקודות בלבד - פער זניח עד אפסי.
הודגש, כי הרוכש הפוטנציאלי הגיע לראות את הדירה כשהועמדה להשכרה והביע רצונו לרכוש דווקא את אותה דירה.
על כן, הבקשה מתייחסת לדירה מס' 47.

7. דין הבקשה להתקבל.
כאשר קבעה כב' השופטת, אילו דירות יכללו כ"דירות מוקפאות" ואילו לא, לא נעשה חישוב אריתמטי מדויק בנוגע לשוויה המדויק של כל דירה ודירה.
נקבע למעשה, מקבץ של דירות, מתוך כלל הדירות בפרויקט הרלוונטי, אשר "ישוריינו" לטובת הבטחת ביצועו של פסק הדין. נושא זה הודגש בהחלטה מיום 4/3/12. (ראה עמ' 8 להחלטה).
בין אם צודק ב"כ הנתבעים בטענה ולפיה, על פי הניקוד המצטבר, קיים פער של למעלה ממחצית הדירה לטובת התובעים ובין אם מדובר בפער נמוך יותר, אזי הפער בשטח של כ- 10 מ"ר בין דירה מס' 65 לדירה מס' 47 הוא פער, שאינו גבוה.
מה עוד, שמדובר בדירה המצויה בקומה גבוהה יותר מדירה מס' 47, וגם לכך יש השלכות בדרך כלל, ביחס לשווי הנכס.
שווי מכלול "הדירות המוקפאות" לא ישתנה, למעט שינוי זניח ( אם בכלל).
השיקולים שיש לשקול בבקשה מעין זו, הם שיקולים שבימ"ש שוקל כאשר מבקשים להמיר נכס מעוקל בנכס אחר (ניתן אף "לשבץ" בקשה מעין זו במסגרת של תקנה 368 לתקסד"א).
יש לשקול בין היתר שיקולים של מאזן נוחות.

במקרה דנן, אי היעתרות לבקשה משמעה - נזק כספי לנתבעים ומאידך - היעתרות לבקשה, לא תגרום נזק של ממש לתובעים.
לפיכך, ובשים לב לכך שהדירה המוצעת להחלפה, אינה שונה מהותית בשוויה מהדירה שמבוקש להחליפה, יש להיעתר לבקשה.

8. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, אני מאשרת החלפת דירה מס' 47 בדירה מס' 65 כמבוקש.

ב) התובעים ישאו בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪.

ג)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הערת אזהרה בנק

 2. בקשה הערת אזהרה

 3. הערת אזהרה תוקף

 4. הערת אזהרה מידע

 5. הערת אזהרה שניה

 6. הערת אזהרה חברה

 7. הערת אזהרה קבלן

 8. הערת אזהרה בנכס

 9. אישור הערת אזהרה

 10. הערת אזהרה בדיקה

 11. הערת אזהרה סותרת

 12. הערת אזהרה אנכית

 13. הערת אזהרה רישום

 14. הערת אזהרה בעלות

 15. הערת אזהרה נוספת

 16. הערת אזהרה שנייה

 17. הערת אזהרה כפולה

 18. הערת אזהרה פטירה

 19. הערת אזהרה פרטנית

 20. הערת אזהרה אופקית

 21. הערת אזהרה שכירות

 22. הערת אזהרה מורחבת

 23. הערת אזהרה משולשת

 24. הערת אזהרה מפורטת

 25. הערת אזהרה מסמכים

 26. הערת אזהרה רחובות

 27. הערת אזהרה עסק חי

 28. הערת אזהרה כבטוחה

 29. הערת אזהרה שלילית

 30. הערת אזהרה סעיף 26

 31. אגרה רישום הערת אזהרה

 32. הערת אזהרה תקנה 27

 33. התיישנות הערת אזהרה

 34. הערת אזהרה נוסח חדש

 35. הערת אזהרה סעיף 126

 36. הערת אזהרה סעיף 127

 37. הערת אזהרה סעיף 128

 38. הערת אזהרה משרד החוץ

 39. הערת אזהרה דירה חדשה

 40. הערת אזהרה מניעת עסקה

 41. הערת אזהרה זכות קדימה

 42. הערת אזהרה קרקע מינהל

 43. הערת אזהרה דירה מקבלן

 44. רישום הערת אזהרה שליח

 45. חובת רישום הערת אזהרה

 46. הערת אזהרה לטובת הבנק

 47. הערת אזהרה אתר עתיקות

 48. הערת אזהרה לטובת קטין

 49. ביטול רישום הערת אזהרה

 50. הערת אזהרה חברה משכנת

 51. הערת אזהרה הסכם שיתוף

 52. בקשה למחיקת הערת אזהרה

 53. הערת אזהרה תקנות חדשות

 54. הערת אזהרה חברה בפירוק

 55. הערת אזהרה חריגות בניה

 56. הערת אזהרה לטובת הקונה

 57. רישום הערת אזהרה לחברה

 58. הערת אזהרה למניעת עסקה

 59. הערת אזהרה זכות מגורים

 60. בקשה לתיקון הערת אזהרה

 61. איחור בביטול הערת האזהרה

 62. הערת אזהרה משרד המשפטים

 63. הערת אזהרה חוק המקרקעין

 64. הערת אזהרה רשות העתיקות

 65. הערת אזהרה רשם המשכונות

 66. הערת אזהרה בהסכמת הצדדים

 67. הערת אזהרה יורש אחר יורש

 68. הערת אזהרה כזכות קניינית

 69. הערת אזהרה על הערת אזהרה

 70. הערת אזהרה עסקאות סותרות

 71. הערת אזהרה בהסכמת הבעלים

 72. אי רישום הערת אזהרה רשלנות

 73. הפרת חוזה רישום הערת אזהרה

 74. רישום הערת אזהרה סעיף 130

 75. הערת אזהרה מכוח הסכם שיתוף

 76. הערת אזהרה זכות אובליגטורית

 77. בקשה למחיקת הערת אזהרה אגרה

 78. רישום הערת אזהרה רשם החברות

 79. רישום הערת אזהרה בפתח תקווה

 80. הערת אזהרה זכות מעין קניינית

 81. הערת אזהרה להימנע מלעשות עסקה

 82. אי רישום הערת אזהרה זכות קדימה

 83. הערת אזהרה הימנעות מעשיית עסקה

 84. אי רישום הערת אזהרה לטובת הקונים

 85. אי רישום הערת אזהרה מיד לאחר העסקה

 86. אי רישום הערת אזהרה עקב אי תשלום חוב

 87. אי רישום הערת אזהרה על ידי הקונה הראשון

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון