הערת אזהרה שלילית


ערעור זה מופנה כנגד החלטתו של כב' הרשם א' שילה מיום 9.12.04 (בש"א 24084/04, 2

העובדות הצריכות לענייננו הן כדלקמן:

בתאריך 21.10.04 הגיש הבנק המשיב כתב תביעה נגד המערערת סילביה פלד ובעלה זלמן פלד (שחזר בו מבקשתו לביטול העיקול הזמני) בגין יתרת חוב בחשבון חברה לה ערב זלמן פלד.

עילת התביעה נגד המערערת נסמכת על חזקת השיתוף.

בד בבד עם הגשת התביעה, הגיש המשיב בקשה להטלת עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים.

בתאריך 24.10.04 ניתן ע"י כב' הרשם שילה צו עיקול זמני במעמד צד אחד. בסעיף 3 לצו הנ"ל נקבע:

"יש להמציא עותק מהבקשה ונספחיה עם עותק צו זה למשיב/ים תוך 3 ימים, אחרת יפקע הצו."

מאחר שהמערערת ובעלה מתגוררים באריזונה הומצא להם הצו ביום 4.11.04, דהיינו, כעשרה ימים לאחר מתן הצו ולאחר שחלף המועד שנקבע להמצאתו כמפורט לעיל.

במקביל להגשת הבקשה לעיקולים זמניים הגיש המשיב בקשה להיתר המצאה של כתב התביעה והבקשה אל מחוץ לתחום, ובקשתו אושרה ע"י כב' הרשם בהחלטה מיום 24.10.04 שהוא המועד בו ניתן צו העיקול הזמני.

בתאריך 28.11.04 הגיש המשיב בקשה לתיקון צו העיקול הזמני באופן שיחול גם על נכסים מסויימים של הנתבעים המצויים בידי מחזיקים ובקשתו התקבלה.

המערערת ובעלה הגישו לבית המשפט בקשות לביטול הצווים הזמניים.

בהחלטתו נשוא הערעור דחה כב' הרשם את הבקשות.

טענות המערערת.

(1) צו העיקול הזמני, אשר נמסר לאחר שחלף המועד שנקבע בהחלטה, פקע ואין לו תקומה ולפיכך, לא היה כב' הרשם רשאי להאריך בדיעבד את המועד לביצועו בין על דרך של הארכת מועד ובין על דרך של תיקון החלטה בהסתמך על סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984.

(2) העובדה שהמערערת שוהה לעתים בחו"ל יחד עם בעלה, אשר עבר להתגורר באריזונה, אינה מהווה עילה למתן צו עיקול זמני, מאחר שאין בכך משום תמיכה בטענה לפיה קיים חשש להכבדה על ביצועו של פסק דין עתידי, אם יינתן.


(3) לא ניתן להטיל עיקול זמני על הערת אזהרה על פי סעיף 128 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, שמשמעותה התחייבות בעל נכס להימנע מלבצע עיסקה בנכס ללא הסכמת צד שלישי שהוא החייב בענייננו. מאחר שהערת האזהרה אינה "זכות" הניתנת לעיקול כהגדרתה בתקנות סדר הדין האזרחי.

החלטת כב' הרשם.


בהחלטתו נשוא הערעור קבע כב' הרשם כי בשל העובדה שלא שם ליבו לכך שמדובר בנתבעים המתגוררים באריזונה, נפלה טעות בהחלטתו, למרות שבאותו מועד עצמו חתם גם על אישור ההמצאה מחוץ לתחום. לפיכך קובע כב' הרשם כי החלטתו להגביל את מועד המסירה לשלושה ימים הינה טעות סופר ובשל ההתנגשות שבין החלטה לביצוע מסירה מחוץ לתחום לבין סעיף 3 להחלטה לעיקול זמני, יש להעדיף את ההחלטה לבצע מסירה של המסמכים בדואר רשום.
לגופו של ענין קבע כב' הרשם כי הוכחה טענת ההכבדה מכיוון שהמערערת עשתה פעולות בנכסים בכך שהעבירה לילדיה, ללא תמורה, זכויות בנכסי מקרקעין סמוך לקריסת החברות תוך רישום הערת אזהרה על פי סעיף 128 לחוק המקרקעין לזכותה באופן המונע מהם למכור את הנכסים ללא הסכמתה.

כב' הרשם קבע כמו כן כי המערערת שוהה עם בעלה באריזונה מזה זמן והסיק מהראיות שהובאו בפניו כי אינה מתכוונת לחזור ארצה ויצויין לענין זה כי העובדה שייפוי הכוח של באי כח בני הזוג הוגבל באופן שימנע מסירת כתבי בי-דין לידיו תומכת במסקנה זו, שהרי נתבע המתגורר בישראל אינו זקוק ל"חומת מגן" מפני המצאת כתבי בי דין מכיוון שניתן לבצע את המסירה במענו בישראל.

באשר לטענה לפיה לא ניתן להטיל עיקול על הערת אזהרה שלילית, נקבע כי לא הובאו על ידי המערערת כל ראיות באשר לעיסקה שבהסתמך עליה נרשמה ההערה ולמרות שאין חולק כי אין להטיל עיקול על זכות שעילתה טרם התגבשה, בהעדר ראיה באשר להסכם מתעורר החשש שרישום ההערה כלל תמורה וההערה מייצגת זכות של ממש.

דיון.

שאלת פקיעתו של צו זמני מוסדרת בתקנה 370 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") הקובעת:

"סעד זמני יפקע -
(1) עם הפסקת התובענה, עם ביצוע פסק הדין או בתום המועד שנקבע בו, לפי
המוקדם.
...
(3) אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, למעט צו מניעה זמני, ולא הומצא למשיב
במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), זולת אם בית המשפט קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(4) עם ביטולו על ידי בית המשפט."


(ההדגשה שלי - ש.ד.)

בענייננו, בגוף הצו לא עשה בית המשפט שימוש בסמכותו לקבוע מועד שונה למסירת העתק הבקשה ובסעיף 3 נקבע כי:

"יש להמציא עותק מהבקשה ונספחיה, עם עותק צו זה למשיב/ים תוך 3 ימים,
אחרת יפקע הצו."

טוענת המערערת כי הצו פקע מאליו לנוכח הוראה זו מאחר שכב' הרשם לא היה מוסמך להאריכו בהחלטה מאוחרת, לאחר חלוף המועד שקבע בעצמו.

טענה זו דינה להידחות.

בתקנה 367(ב) נקבע:

"העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה והעתק כתב הערבות יומצאו במסירה אישית למשיב בתוך שלושה ימים. אלא אם כן קבע בית המשפט מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו." (ההדגשה שלי - ש.ד.)

דהיינו, ניתן להאריך המועד למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים מלכתחילה כקבוע בתקנה 367(ב) הנ"ל ובידעבד על פי הוראת תקנה 370(3) לא מצאתי בהוראת תקנה 370(3) הנ"ל הוראה הקובעת כי הארכת המועד תעשה רק בטרם חלף המועד שנקבע על פי תקנה 367(ב).

כפי שנקבע ע"י כב' השופט א' רובינשטיין בע"מ 4804/04 פלונית נ' פלוני:

"בתקנה (373(1) דאז - ש.ד.) כפי שאכן העיר המחבר, נקבע הסדר ספציפי שלא איפשר לבית המשפט להאריך תוקף של צו שפקע. ברם הסדר זה היה מוגבל לעיקול זמני, שאינו נשוא ענייננו, ואוסיף כי עבר מן העולם בתיקון התשס"א (מס' 6) לתקנות סדר הדין האזרחי." (ההדגשות שלי - ש.ד.).


יתרה מכך המצב בענייננו שונה מזה לו טוענת המערערת מכיוון שכב' הרשם קבע כי נפלה טעות בסעיף 3 להחלטתו למתן צו זמני.

טוען ב"כ המערערת כי בתיקון זה חרג כב' הרשם מסמכותו על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט מכיוון שאין מדובר בתיקון טעות סופר אלא בתיקון מהותי.

אין אני תמימת דעים עמו.

כב' הרשם הבהיר כי ההחלטה למתן צו עיקול זמני הינה החלטה מובנית ועיון בנוסח ההחלטה (נספח ג' לערעור) מאשר קביעה זו. בסעיף 3 שבו נקבע כי יש להמציא עותק של הבקשה ונספחיה למשיב/ים כאשר ברור שלבקשה שני משיבים ואין צורך בציון האלטרנטיבות המצויינות לעיל.

עוד מבהיר כב' הרשם כי הותרתו של סעיף 3 בנוסח הצו, נעשתה מחמת טעות מכיוון שבאותו יום חתם על היתר להמצאה מחוץ לתחום שממנו עולה בבירור כי המערערת ובעלה מתגוררים באריזונה ולא ניתן יהיה לבצע את ההמצאה במסירה אישית בתוך שלושה ימים. יתר על כן, שתי ההחלטות סותרות זו את זו בשאלת ההמצאה בכך שעל פי ההיתר להמצאה מחוץ לתחום הורה כב' הרשם על המצאת כתבי בי דין בדואר רשום בצירוף אישור מסירה בניגוד להוראת סעיף 3 לצו. לפיכך קבע, כי ההחלטה הספציפית המתייחסת לאופן המסירה גוברת על ההחלטה המובנית, שסעיף 3 השתרבב לתוכה, ומסקנתו מקובלת עלי.

באשר לחשש להכבדה על ביצוע פסק הדין - בפני כב' הרשם הונח תצהיר של גב' אורלי גורדון סגנית מנהלת מחלקה בחטיבה העסקית - סקטור אשראים מיוחדים בבנק המשיב.

בתצהירה פירטה גב' גורדון את נסיבות יצירת החוב והעסקות שבמסגרתן ניתן האשראי, בסעיף 19 לתצהירה ציינה כי לפי ידיעת הבנק המשיב (זלמן פלד) עזב את ישראל ביום 23.6.2003 ורעייתו הצטרפה אליו ועזבה את ישראל ביום 15.4.2004.

טענה זו לא נסתרה ולא ניתן לראות בהצהרת בא כוחה של המערערת הטוען כי לא עזבה את הארץ ראיה המפריכה את האמור בתצהיר. משנמנעה המערערת מהגשת תצהיר התומך בגירסת בא כוחה, בדין אימץ כב' הרשם את האמור בתצהיר גב' גורדון בעיקר לנוכח הגירסה הבלתי עקבית של ב"כ המערערת הטוען בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון (נספח א' לערעור):

"הם מתגוררים בארץ, כרגע הם נמצאים בארה"ב, הכתובת בארץ היתה רח' ליבריה בחיפה, וכיום היא באריזונה." (ההדגשות שלי - ש.ד.).

ההלכה שנקבעה ברע"א 5935/97, 5937 רוני סיני ואח' נ' יעקב גלנץ ואח' פ"ד נב(1) 193 היתה לנגד עיני כב' הרשם בשקלו את נסיבות המקרה שבפניו. אולם משחלף המשיב על פני המשוכה של הצגת ראיות לכאורה, התומכות בעמדתו, היה על המערערת להיכבד ולהגיש תצהיר מטעמה אם היה ברצונה להפריך עובדות אלה; ומשלא עשתה כן לא נותר לי אלא לקבוע שכל הטענות העובדתיות הנוגעות לעזיבת הארץ, העברת הנכסים והעסקות אינן יכולות להשמע מבלי שהונחה להן תשתית ראייתית במסגרת הראיות שהוצגו בפני כב' הרשם.

על פי תצהירה של גב' גורדון, בני הזוג נשואים מזה כשלושים שנה וכל עוד שהו בישראל חיו במשק בית משותף ועל כן חלה עליהם חזקת השיתוף. אם ביקשה המערערת לטעון שלא אלה פני הדברים מאחר שמדובר בנישואין שניים היה עליה לתמוך טענה זו בראיה כלשהי.

מהמסמכים שהוצגו בפני כב' הרשם עולה כי בתאריך 17.9.03, ימים ספורים לאחר מינויו של עו"ד מטרי ככונס נכסים העבירה המערערת 6/10 מזכויותיה בדירה שבשד' הנשיא 65 בחיפה לבתו של בעלה מנישואיו הקודמים ורשמה לטובת עצמה הערת אזהרה. מנסחי הרישום שצורפו לבקשה עולה כי לא היתה זו ההעברה היחידה שבוצעה ללא תמורה סמוך לאותו מועד.

ממכלול הנסיבות רשאי היה כב' הרשם להסיק כי אכן קיים חשש להברחת נכסים ולראות בכך ראיה לכאורה להכבדה על ביצועו של פסק דין עתידי.

באשר להטלת עיקול על זכויות שאינן מוחשיות - הערות אזהרה על פי סעיף 128 לחוק המקרקעין.

סוגיה דומה נדונה בע"א 3553/00 יששכר אלוני ואח' נ' זנד טל מכוני תערובת בע"מ ואח' שם נקבע כי ניתן להטיל עיקול על מכסת ייצור חלב תוך אבחנה בין מכסת ייצור או רישיון עיסוק שיש בהם מאפיינים של זכות אישית שלא ניתן לעקלה, חרף ערכה הכלכלי, לתקבולים עתידיים העשויים להתקבל מניודה של הזכות שביחס אליהם ניתן לרשום עיקול ומבהירה כב' השופטת פרוקצ'יה את הטעם להלכה זו באומרה:


"הנה כי כן, הכלל לפיו אין לעשות עסקאות וליתן בטוחות בזכויות עתידיות בטרם שבאו לעולם עומד להערכה ולעיון מחודשים, ההלכה הפסוקה במקומנו סטתה מהעקרון האמור מבלי משים, בתחומים בהם מתבקש ליתן הכרה משפטית לציפייה או לסיכוי שיש להם משקל כלכלי ומקום שישנה הסתברות מסוימת כי יתמששו. התפתחות סוגיה זו על דרך הרחבת ההכרה המשפטית ביכולת הדיספוזיציה בציפייה לזכות עתידה נתנה אותותיה גם במשפטן של ארצות אחרות. הדברים מחזקים את הצורך ואת האפשרות להרחיב ההכרה בלגיטימיות של אמצעים אלה, ולו בתחומים בהם הדבר מתבקש מכורח צרכי הכלכלה והעסקים."

בענייננו הוכח כי בוצעה עסקה ללא תמורה בזכויות במקרקעין ובצידה של העברה זו נרשמה הערת אזהרה המונעת ממקבל הזכות למוכרה לאחר, ללא אישור המערערת.

בהתחשב בנסיבות ההעברה ומועדה צדק כב' הרשם בקובעו כי קיימת אפשרות סבירה שהערת האזהרה כוללת ציפייה לתקבולים העשויים להתקבל על ידי בעל האזהרה אם וכאשר בעל הנכס יחליט להעבירו לאחר. משלא הוצג החוזה שבהסתמך עליו נרשמה הערת האזהרה, מסקנתו מקובלת עלי.

לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור ולחייב את המערערת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הערת אזהרה בנק

 2. בקשה הערת אזהרה

 3. הערת אזהרה תוקף

 4. הערת אזהרה מידע

 5. הערת אזהרה שניה

 6. הערת אזהרה חברה

 7. הערת אזהרה קבלן

 8. הערת אזהרה בנכס

 9. אישור הערת אזהרה

 10. הערת אזהרה בדיקה

 11. הערת אזהרה סותרת

 12. הערת אזהרה אנכית

 13. הערת אזהרה רישום

 14. הערת אזהרה בעלות

 15. הערת אזהרה נוספת

 16. הערת אזהרה שנייה

 17. הערת אזהרה כפולה

 18. הערת אזהרה פטירה

 19. הערת אזהרה פרטנית

 20. הערת אזהרה אופקית

 21. הערת אזהרה שכירות

 22. הערת אזהרה מורחבת

 23. הערת אזהרה משולשת

 24. הערת אזהרה מפורטת

 25. הערת אזהרה מסמכים

 26. הערת אזהרה רחובות

 27. הערת אזהרה עסק חי

 28. הערת אזהרה כבטוחה

 29. הערת אזהרה שלילית

 30. הערת אזהרה סעיף 26

 31. אגרה רישום הערת אזהרה

 32. הערת אזהרה תקנה 27

 33. התיישנות הערת אזהרה

 34. הערת אזהרה נוסח חדש

 35. הערת אזהרה סעיף 126

 36. הערת אזהרה סעיף 127

 37. הערת אזהרה סעיף 128

 38. הערת אזהרה משרד החוץ

 39. הערת אזהרה דירה חדשה

 40. הערת אזהרה מניעת עסקה

 41. הערת אזהרה זכות קדימה

 42. הערת אזהרה קרקע מינהל

 43. הערת אזהרה דירה מקבלן

 44. רישום הערת אזהרה שליח

 45. חובת רישום הערת אזהרה

 46. הערת אזהרה לטובת הבנק

 47. הערת אזהרה אתר עתיקות

 48. הערת אזהרה לטובת קטין

 49. ביטול רישום הערת אזהרה

 50. הערת אזהרה חברה משכנת

 51. הערת אזהרה הסכם שיתוף

 52. בקשה למחיקת הערת אזהרה

 53. הערת אזהרה תקנות חדשות

 54. הערת אזהרה חברה בפירוק

 55. הערת אזהרה חריגות בניה

 56. הערת אזהרה לטובת הקונה

 57. רישום הערת אזהרה לחברה

 58. הערת אזהרה למניעת עסקה

 59. הערת אזהרה זכות מגורים

 60. בקשה לתיקון הערת אזהרה

 61. איחור בביטול הערת האזהרה

 62. הערת אזהרה משרד המשפטים

 63. הערת אזהרה חוק המקרקעין

 64. הערת אזהרה רשות העתיקות

 65. הערת אזהרה רשם המשכונות

 66. הערת אזהרה בהסכמת הצדדים

 67. הערת אזהרה יורש אחר יורש

 68. הערת אזהרה כזכות קניינית

 69. הערת אזהרה על הערת אזהרה

 70. הערת אזהרה עסקאות סותרות

 71. הערת אזהרה בהסכמת הבעלים

 72. אי רישום הערת אזהרה רשלנות

 73. הפרת חוזה רישום הערת אזהרה

 74. רישום הערת אזהרה סעיף 130

 75. הערת אזהרה מכוח הסכם שיתוף

 76. הערת אזהרה זכות אובליגטורית

 77. בקשה למחיקת הערת אזהרה אגרה

 78. רישום הערת אזהרה רשם החברות

 79. רישום הערת אזהרה בפתח תקווה

 80. הערת אזהרה זכות מעין קניינית

 81. הערת אזהרה להימנע מלעשות עסקה

 82. אי רישום הערת אזהרה זכות קדימה

 83. הערת אזהרה הימנעות מעשיית עסקה

 84. אי רישום הערת אזהרה לטובת הקונים

 85. אי רישום הערת אזהרה מיד לאחר העסקה

 86. אי רישום הערת אזהרה עקב אי תשלום חוב

 87. אי רישום הערת אזהרה על ידי הקונה הראשון

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון