הפקדת רישיון לאחר שלילה


1. לפני בקשה מטעם הנאשם בתיק העיקרי, תאופיק אבו תאיה (להלן -"המבקש"), להורות כי תקופת שלילת רישיון הנהיגה ברכב ציבורי, אשר הושתה על המבקש במסגרת גזר הדין, תחל ביום 3.10.2004, מועד שחרורו מהמאסר בפועל בו הוא היה נתון החל מיום 29.7.2001.

רקע עובדתי

2. ביום 27.12.2001 ניתן גזר דין בעניינו של המבקש, לאחר שהודה והורשע בשתי עבירות של מעשים מגונים, לפי סעיף 348(א) בנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. במסגרת גזר הדין, הושת על המבקש, בין היתר, עונש של מאסר בפועל של 40 חודשים, וכן שלילה מלהחזיק רשיון נהיגה ברכב ציבורי לתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר.

3. כעולה מאישור שהיית אסיר בבית סוהר מיום 28.9.2004, המבקש ריצה את עונש המאסר שהושת עליו והשתחרר מהמאסר ביום 3.10.2004.

הבקשה

4. לטענת המבקש, יש לחשב את תקופת הפסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה ברכב ציבורי, החל ממועד שחרורו מהמאסר, ביום 3.10.2004, מן הטעמים כדלקמן: האחד, הואיל ובית המשפט לא הורה בגזר הדין כי על המבקש להפקיד את רישיון הנהיגה, כתנאי לתחילת מירוץ תקופת הפסילה, המבקש לא ידע כי חובה עליו לעשות כן. והשני, הואיל ותוקפו של רישיון הנהיגה של המבקש פג ביום 6.10.2001 (כעולה מאישור אגף הרישוי בירושלים מיום 24.1.2007), עובר למתן גזר הדין, ממילא המבקש לא יכול היה להפקידו. המבקש הוסיף והדגיש, כי בתקופת מאסרו לא היה ברשותו המסמך הפיסי של רישיון הנהיגה, הגם שפג תוקפו, כך שלא יכול היה להפקידו. בקשת המבקש נתמכה בתצהירו.

תגובת המשיבה

5. ב"כ המשיבה, עו"ד עדי דמתי, מתנגדת לבקשה. לטענתה, לאור הוראת סעיף 42(ג) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - "פקודת התעבורה"), הרי שבמנין תקופת הפסילה לא תבוא התקופה שחלפה עד מסירת רישיון הנהיגה לרשות המוסמכת. בהפנותה להלכה הפסוקה, הוסיפה ב"כ המשיבה וטענה, כי חובת הפקדת רישיון הנהיגה, כתנאי לתחילת מירוץ תקופת הפסילה, חלה בין אם רישיון הנהיגה בר תוקף בעת שנגזר דינו ובין אם לאו, כבענייננו. הואיל ועד ליום דנא, טרם הפקיד המבקש או מי מטעמו את רישיון הנהיגה שברשותו, ולחילופין טרם הפקיד תצהיר על אובדן רישיון הנהיגה, הרי שטרם החל מירוץ תקופת הפסילה.

דיון

6. לאחר ששקלתי כלל טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

7. סעיף 42 לפקודת התעבורה, המסדיר המועדים לחישוב תקופת הפסילה מלהחזיק ומלקבל רישיון נהיגה, מורנו כדלקמן:


"42. פסילה וחישוב תקופתה

(א) פסילה שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי פקודה זו תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.


(ב) ...

(ג) בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין -

(1) התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה;

(2) תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל כאמור." (ההדגשה אינה במקור).

בהתאם להוראת סעיף 42(א) לפקודת התעבורה, פסילה מלהחזיק ומלקבל רישיון נהיגה תחל ביום מתן גזר הדין, בכפוף להוראה אחרת של בית המשפט (רע"פ 4446/04 ניסים ביטון נ' מדינת ישראל, תק-על 2005(4), 44, פסקה 2 (2005)). מבלי לגרוע מן האמור, הרי שבהתאם להוראת סעיף 42(ג)(1) לפקודת התעבורה, במניין תקופת הפסילה לא תבוא התקופה שחלפה ממועד מתן גזר הדין ועד מסירת רישיון הנהיגה לרשות המוסמכת. דהיינו, על הנאשם למסור את רישיונו לרשות שנקבעה לכך, בדרך שנקבעה בתקנות, וכל עוד לא עשה זאת לא יתחיל מניינה של תקופת הפסילה. תקנה 556 ותקנה 557 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן - "תקנות התעבורה"), משלימות האמור בסעיף 42 לפקודת התעבורה ומפרטות הפעולות שעל נאשם, שרישיונו נפסל, לבצע עם מתן גזר הדין, בקובען לאמור:

"556. פסילה על ידי בית המשפט


(א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מהחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

(ג) ....". (ההדגשה אינה במקור).

"557. רשיון שפקע תוקפו או שאבד

(א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר- תוקף אותה שעה.

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- 1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

(ג) ...

(ד) בוטל." (ההדגשות אינן במקור).

קרי, בהתאם להוראת תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, בעל רישיון נהיגה, אשר הושת עליו עונש של פסילה מלהחזיק ומלקבל רישיון הנהיגה, ימציא את רישיון הנהיגה לבית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו גזר הדין. על כך מוסיפה הוראת תקנה 557(א) לתקנות התעבורה, וקובעת כי בעל רישיון נהיגה ימציא את רישיון הנהיגה כאמור גם אם רישיונו אינו בר תוקף. יתרה מזאת, בהתאם להוראת תקנה 557(ב) לתקנות התעבורה, מקום בו אבד רישיון הנהיגה, על בעל הרישיון להגיש תצהיר על אובדן הרישיון, ומירוץ תקופת הפסילה יחל מיום מתן ההצהרה.

ברע"פ 9237/99 רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 481 (2000), נדרש בית המשפט, השופטת ט' שטרסברג-כהן, לשאלה ממתי מתחילה תקופת פסילה שיפוטית של רישיון נהיגה, כאשר הרישיון פקע, כבענייננו, בקובעה בעמודים 484 כהאי לישנא:

"חובת המצאת הרשיון חלה כאמור, בין אם הרשיון בתוקף בעת שנגזר דינו של בעליו לפסילת רשיון ובין אם רשיונו אינו בר תוקף אותה עת. מרוץ תקופת הפסילה בשני המקרים יחל עם מסירת הרשיון כפי שמורה הדין."

בהתייחסה להוראות הקבועות בסעיפים 42 לפקודת התעבורה ובתקנות 556 ו-557 לתקנות התעבורה, הוסיפה
השופטת ט' שטרסברג-כהן וקבעה בעמוד 485 לאמור:

"הוראות הדין האמורות, הן פרוספקטיביות. כל הפעולות הקבועות באותם סעיפים, אמורות להתבצע לאחר גזר הדין ואין נפקא מינה לעניין המצאת הרשיון או מתן הצהרה על אובדנו, אם פקע, מתי פקע או מתי אבד. החובות המוטלות על מי שנפסל רשיונו, חלות מרגע הפסילה ואילך. כל פרשנות אחרת להוראות הדין לא רק נוגדת את נוסח ההוראות ואת תכליתן, אלא יוצרת העדפות משונות וחסרות בסיס בין אלה שלא קיימו את הוראות הדין לבין עצמם ובין אלה, לאלה שקיימו אותן."

בהדגישה בסיום:

"אין לראות ברשיון שפקע 'סתם פיסת נייר' כהגדרת המבקש. הדין מתייחס אליו כאל רשיון שיש להמציאו לרשות, אם נפסל בעליו מלהחזיק רשיון." (ההדגשה אינה במקור).

אשר לטעמים העומדים בבסיס הסדר זה, קבע בית המשפט ברע"פ 4446/04, לעיל, בפסקה 4 לפסק הדין, כדלהלן:

"הנה כי כן, מתקין התקנות ראה חשיבות לקבוע הסדר שיכלול מסירה בפועל של רישיון הנהיגה, בין אם הוא עדיין בתוקף ובין אם תוקפו פקע עוד קודם למתן גזר-הדין ואף לביצוע העבירה. מעבר לחובה המובנת מאליה למלא אחר הסדר שמקורו בדין, קיים גם היגיון רב בצידה של הוראה זו, הואיל וקיים חשש כי מי שנפסל יוסיף לנהוג שלא כדין תוך שהוא מתחזה, באמצעות הרישיון שנותר בידו, כמי שנהיגתו מותרת. סכנה דומה כרוכה גם ברישיון שתוקפו פקע, הואיל והנידון המוסיף להחזיק בו, עלול לשנות בו פרטים אשר יציגו מצג לפיו הרישיון תקף." (ההדגשה אינה במקור).

(ראו גם, בש"פ 2199/03 רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(3) 467, עמודים 471-472 (2003); רע"פ 6169/04 יחיא הישאם נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(3), 1485 (2004)).

8. העולה מן המקובץ, מניין תקופת הפסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה מתחיל במועד הפקדת רישיון הנהיגה ברשות המוסמכת. לאמור, הגם שהפסילה מלהחזיק רישיון נהיגה חלה כבר במועד מתן גזר הדין או במועד אחר כפי שהורה בית המשפט, הרי שהתקופה שחלפה מיום מתן גזר הדין ועד להפקדת רישיון הנהיגה - בין אם רישיון הנהיגה בר תוקף ובין אם תוקפו פקע - לרשות המוסכמת, לא תבוא במניין תקופת הפסילה. אף אם אבד רישיון הנהיגה, מירוץ תקופת הפסילה יחל רק מיום מתן ההצהרה בדבר אובדן כאמור.

ומן הכלל אל הפרט

9. בגזר הדין הושת על המבקש עונש של פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה ברכב ציבורי במשך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר. אין חולק, כי המבקש לא פעל על-פי דרישות הדין, שכן חרף הוראת תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, המבקש לא הפקיד בבית המשפט את רישיון הנהיגה הציבורי שברשותו. בטענתו, לפיה עובר למתן גזר הדין פקע תוקפו של רישיון הנהיגה ולפיכך התייתר הצורך בהפקדתו, אין ממש, עת הוראת תקנה 557(א) לתקנות התעבורה מצוונו, ברחל בתך הקטנה, כי חובת הפקדת רישיון הנהיגה חלה גם אם הרישיון אינו בר תוקף. אשר לטענת המבקש, לפיה לא יכול היה להפקיד את רישיון הנהיגה, הואיל וזה לא היה ברשותו בתקופת מאסרו בבית הסוהר, דינה להידחות, שכן די היה בהפקדתו על-ידי גורם כלשהו מטעם המבקש, לרבות בא-כוחו, אשר ייצגו בהליך העיקרי.

לא למותר לציין, כי אין באי ידיעת המבקש, כטענתו, הוראות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה, כדי לפטור המבקש מן החובה לפעול בהתאם להסדר הקבוע בהן, על מנת שייחל מנין תקופת הפסילה מלהחזיק רישיון נהיגה.

10. נוכח האמור, יש לראות המבקש כמי שטרם החל לרצות את עונש הפסילה שנגזר עליו בתיק העיקרי. ויודגש, המבקש פסול מלהחזיק ומלקבל רישיון נהיגה ברכב ציבורי, החל מיום שחרורו מהמאסר.

סוף דבר

11. הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסילה מנהלית

 2. הפקדת רישיון בשלילה

 3. ביטול צו פסילה מנהלית

 4. אי מסירת הודעה על פסילה

 5. אי ידיעה על הודעת הפסילה

 6. הפקדת רישיון לאחר פסילה

 7. בית דין צבאי פסילת רשיון

 8. אי ידיעה על שלילת רישיון

 9. הפקדת רישיון לאחר שלילה

 10. ביטול פסילה עד תום ההליכים

 11. אי הפקדת רישיון חישוב תקופת פסילה

 12. ביטול צו פסילה מנהלית ע''י קצין משטרה

 13. הרשעה לאחר חזרה מכפירה בעבירות של נהיגה בזמן פסילה

 14. בקשה לחפוף פסילה שהוטלה ע"י בית המשפט לפסילה שהטיל משרד הרישוי בשל שיטת הניקוד

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון