איחור בהחזרת המושכר

תביעה כספית בסדר דין מהיר על סך 50,000 ₪.

עניינה של התביעה דרישה לקבלת פיצוי עקב איחור בפינוי מושכר ופיצוי עבור נזק למושכר.

ההליך הוגש בעקבות הליך אחר שניהלו הצדדים בתיק 4699-10-09 כאשר בהליך זה התבקש סעד הצהרתי בעניין ביטול עסקת מכר דירה בין הצדדים וחילוט דמי קדימה ששולמו, כפיצוי מוסכם בגין הפרה.
בהליך האחר ניתן פסק דין בהסכמה ביום 11.5.10 ועל סמכו בוטלה בסופו של דבר העסקה בין הצדדים כאשר 2/3 מדמי הקדימה חולטו כתשלום פיצוי מוסכם וה-1/3 האחר אמור היה להיות מוחזר לנתבעת.

מתברר, כי התובעים דנן הוסיפו להחזיק בסכום אשר אמור היה להיות מוחזר לנתבעת ובסה"כ מחזיקים הם כ-18,500 ₪. לטענתם זכאים הם לפיצוי מן הנתבעים בסכום התביעה כאשר עיקר הסכום הינו בגין איחור בפינוי הנכס לגביו הסכימו הצדדים כי יוחזק בשכירות על ידי הנתבעת כל עוד לא הושלמה עסקת המכר (עסקה שבוטלה לבסוף). הנתבעת איחרה בהחזרת המושכר תקופה של למעלה מחודש ימים כאשר הפיצוי המוסכם בגין כל יום של איחור, 100$ כשווים בשקלים.
לבד מכך נגרמו נזקים למושכר ולתכולתו, בעיקר לשטיחים ולהוכחת גובה הנזק מוצגת חוות דעת של שמאי.

הנתבעת גורסת כי האיחור בהחזרת החזקה בנכס היה מוסכם מוכחשים הנזקים שנגרמו למושכר ולתכולתו, למעט נזק למשקוף ודלת ומנגד טוענת הנתבעת, כי השביחה את הנכס על דרך של התקנת דוד שמש חדש, התקנת גדר לשער, פירוק והעברה של מזגן לבית מגורי התובעים בראשון לציון.

הצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה.

לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים והטיעונים המוצגים אני מחייב התובעים להחזיר לנתבעת באמצעות ב"כ מחצית מן הסכום המוחזק על ידם ואשר אמור היה להיות מוחזר לנתבעת על פי תוצאת פסק הדין המוסכם בתיק 4699-10-09. את המחצית האחרת רשאים התובעים לחלט כפיצוי עבור איחור בהחזרת המושכר ופיצוי עבור נזקים למשקוף ודלת ולשטיחים. בקביעת הסכום הבאתי בחשבון כי אין חולק שהנתבעת שילמה לתובעים עבור החודש הנוסף את דמי השכירות בגובה הסכום הנקוב בחוזה ללא פיצוי מוסכם. עוד הבאתי בחשבון את טענות הנתבעת בעניין התקנת דוד שמש חדש, גדר ושער. מנגד זכאים התובעים בכל מקרה לפיצוי נוסף עבור איחור בהחזרת המושכר, אין מחלוקת בעניין נזק שנגרם למשקוף ודלת והעובדה שהשטיחים אשר הותקנו במושכר היו ישנים, אינה מקנה זכות לנתבעת "לקלפם" ללא קבלת אישור מן התובעים.

סוף דבר – מורה אני לתובעים להחזיר לנתבעת באמצעות ב"כ מחצית מן הסכום המגיע לנתבעת על פי תוצאת פסק הדין בתיק האחר בצירוף הפרשי השערוך אשר הצטברו עד ליום ההחזר.

כל צד יישא בהוצאותיו.

מזכירות ביהמ"ש תשלח פסק הדין לצדדים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה שוכר

 2. חוזה החלפת שוכר

 3. אחריות משכיר דירה

 4. ביטול עסקת שכירות

 5. היטל השבחה השכרה

 6. ביטול עסקה שכירות

 7. ארנונה על שם שוכר

 8. חובת רישום שכירות

 9. חובת דיווח שכירות

 10. הפקעת זכות שכירות

 11. חוזה הפסקת שכירות

 12. חוזה הארכת שכירות

 13. איחור בהחזרת המושכר

 14. אובדן הכנסות משכירות

 15. הסכם אופציה לשכירות

 16. העברת זכויות שכירות

 17. העברת זכויות במושכר

 18. בניה לא חוקית שוכר דירה

 19. חובת רישום זכות שכירות

 20. העברת זכות שכירות במנהל

 21. העברת זכות שכירות מהוונת

 22. איחור בהחזרת משרד בשכירות

 23. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 24. העברת זכות שכירות ללא תמורה

 25. הסכם מסגרת לשכירות בלתי מוגנת

 26. אי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות

 27. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 28. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 29. הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי

 30. איחור במסירת דירה - פיצוי על לשכירות

 31. תביעה בגין תקלה בדוד שמש בדירה שכורה

 32. עלות תיקון בתשתיות במושכר חלות על בעל הבית

 33. תביעה ותביעה שכנגד שעילתן ביחסי שכירות בין הצדדים

 34. תביעה נגד שוכרים בגלל שלא השקיעו כלל בתחזוקת הדירה

 35. עזיבת דירה בשכירות לפני סיום תקופת השכירות המוסכמת

 36. נטען כי השוכר עשה שימוש בדירה לצורך הלנת אורחים רבים

 37. אי הסכמה פנות דירה בשכירות ועמידה על זכות להפעלת אופציה

 38. מושכר המהווה "סטייה ניכרת" שמשמעה היעדר כל סיכוי לקבלת היתר בניה

 39. טענה כי השוכרים דיברו לא יפה והדירה הוחזרה כשהיא לא צבועה עם חורים

 40. נטען כי השוכרים ביצעו שינויים רבים במושכר ובין היתר הכניסו שתי משפחות לבית

 41. זכות המשכיר לקצר את תקופת השכירות בתנאי שיודיע לשוכר בהודעה מוקדמת בכתב 45 יום מראש

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון