הפרת הסכם בניית אתר אינטרנט


במסגרת התביעה בפני , נתבעים נזקים אשר לטענת התובע נגרמו לו על ידי הנתבע, אשר את שרותיו שכר על מנת לבנות בעבורו אתר אינטרנט.

1. לטענת התובע – ביום 10/4/09 הוא הזמין מאת הנתבע שירות של בניית אתר באינטרנט בתמורה לתשלום סך 3,000 ₪. לטענתו , לאורך תקופה ארוכה , לא בנה הנתבע את האתר לשביעות רצונו ומשך אותו , תוך שהוא מוציא ממנו בלחץ את מלוא סכום התמורה בגין האתר ברם, אינו משלים את בניית האתר למרות הבטחותיו. לטענת התובע, בסיכומו של דבר, במסגרת פגישה בין הצדדים ביום 4/9/09 , הודיע לו הנתבע כי הוא מסרב לסיים את בניית האתר בעבורו ורק לאחר שיחה עם קרוב משפחתו – מר איציק קדוש – הסכים הנתבע להעביר את מסמכי בניית האתר ואולם, זאת , רק לאחר שהתובע יחתום על מסמכים במסגרתם הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפיו. לטענת התובע, הסכים בדלית ברירה לחתום על המסמכים ואולם, גם לאחר שחתם על המסמכים כאמור ובניגוד להבטחת הנתבע כי מנגד יקבל את קובצי האתר בדואר – הוא לא קיבל את הקבצים בדואר עד למועד הגשת התביעה .

משכך, תבע התובע החזר התשלום בגין האתר בסך 3,495 ₪ וכן, פיצוי בגין בזבוז זמן, אובדן לקוחות פוטנציאלים , אובדן שכ"ט עו"ד והכל בסך כולל של 21,712 ₪. .


2. לטענת הנתבע, עת פנה אליו התובע הוא הציע לו שירות משולב של בניית אתר וקידום אתרים . לטענתו, מלכתחילה ניתן לתובע מחיר מיוחד בסך 3000 ₪ בגין בניית האתר הואיל והעיסקה שולבה בעסקת קידום האתר – בגינה היה זכאי הנתבע לסך נוסף של 4800 ₪. לטענת הנתבע, בנה בעבור התובע את האתר ואף הוסיף לו תוספות עליהן לא הוסכם מלכתחילה כגון "פלאש" בכותרת לאתר . לטענתו התחייב התובע לשלם לו בעבור התוספות ברם, בסיכומו של דבר, סירב לעשות כן. לטענתו עת ביקש התובע לבצע תוספות נוספות ללא תוספת תשלום כגון – פלאש בצד השמאלי הוא סירב לעשות כן ומשכך, ביקש התובע כי קרוב משפחתו – איציק קדוש יסיים את בניית האתר בעבור התובע. הנתבע הסכים לאמור וכן, הסכים לוותר על התשואה אשר היה צומחת לו מהמשך קידום האתר (בסך 4800 ₪ ) והכל על מנת שלא להיכנס לעימותים עם התובע. לטענתו, במעמד ההסכמה בינו לבין התובע – נחתם ביניהם הסכם פשרה אשר במסגרתו ויתר הנתבע מחד, על קידום האתר וכן, הסכים להעביר את קבצי האתר ומאידך, ויתר התובע על כל טענה כלפיו הנוגעת לאתר ו/או לפעילות הנתבע.

לטענת הנתבע ,לא זו בלבד שמילא את חלקו והעביר לקרובו של התובע את הגישה לשרת ממנו ניתן היה לקחת את קבצי האתר – אלא שזה האחרון מחק לו את הקבצים ובכך , גרם לו להפסד כספי ניכר.

לסיכום טוען הנתבע כי לאור הסכם הפשרה בין הצדדים וקיום חלקו של הנתבע בהסכם זה, מנוע התובע מלתבוע אותו בגין בניית האתר.

הדיון :

3. בדיון אשר נערך בפני העידו התובע, הנתבע וכן, עד מטעם התובע – מר איציק קדוש, הוצגו בפני בית המשפט מסמכים שונים וכן, התבונן בית המשפט, במהלך הדיון, באתר התובע הקיים באינטרנט לפי כתובת האתר אשר נמסרה לבית המשפט.

לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות כאמור – הנני מוצאת כי דין התביעה להדחות ולהלן טעמי.


4. אין עוררין כי בין הצדדים נחתם ביום 4/9/09 הסכם פשרה אשר במסגרתו ויתר התובע מפורשות על כל טענה ו/או דרישה כלפי הנתבע.

משכך, היה על התובע להראות ולהוכיח – כתנאי להעלאת טענותיו ודרישותיו , אשר כל כולן נוגעות לבניית האתר על ידי הנתבע – כי הסכם זה הופר על ידי הנתבע וכן, כי ביטל הסכם זה לאור הפרתו.

בהקשר לביטול ההסכם – אין עוררין כי ההסכם לא בוטל על ידי התובע והתובע העיד על כך מפורשות (ראה עמ' 2 שורה 5).

5. יתרה מכך, לא זו בלבד שהתובע כשל מהוכחת הפרת ההסכם על ידי הנתבע, אלא שבמהלך הדיון התברר כי גירסתו להתנהלות בין הצדדים לאחר החתימה על הסכם הפשרה , כפי שהובאה בכתב התביעה, אינה משקפת את ההתנהלות כפי שהיתה בפועל וכפי שעלתה מעדותו של העד מטעמו – מר איציק קדוש.

כך, בהתאם לגירסת התובע בכתב התביעה – היה על הנתבע להעביר אליו את קבצי האתר בדואר ואולם, למרות פניות בנושא לא הועברו אליו הקבצים עד למועד הגשת התביעה.

בניגוד לגירסתו זו של התובע, הודה עד התביעה מר קדוש איציק כי הנתבע נתן לו את הסיסמא ושם המשתמש של השרת בו היו הקבצים ואולם, טען כי הנתבע העביר את הקבצים המוגמרים ולא את קבצי הפרוייקט ומשכך, לא ניתן היה לבצע שינויים גרפיים אלא שינויי תוכן (עמ' 3 שורות 2-3).

כלומר, בניגוד לטענת התובע הראשונית- כי לא הועבר דבר , עולה כי אמנם הועברה הגישה לקבצים ואולם, לטענת התובע, לא לקבצי הפרוייקט . מדובר בשינוי גירסה המהווה הרחבת חזית ומעבר לכך, מדובר בגירסה עובדתית חדשה ושונה ,הסותרת את גירסתו העובדתית הראשונית של התובע ולאור זאת גורעת באופן ניכר ממהימנות גירסתו.

לא זאת אף זאת, גם בחינת הטענה לגופה מעלה כי לא הוכח כי כטענתו, היה צורך בקבצי הפרוייקט – כך, העד מטעם התובע ניסה לטעון כי היה צורך בקובץ הפרוייקט של הוידאו על מנת שניתן יהיה לעשות בו שינויים כגון עדכון מספר טלפון שלא היה עדכני (עמ' 3 שורה 18) . דא עקא, שבשעה שבית המשפט בחן את אתר האינטרנט התברר כי מספר הטלפון בפלאש הוא אותו מספר הטלפון שמופיע למטה – דהיינו שלא היה צורך בכל שינוי במספר הטלפון (עמ' 2 שורה 23).משכך, גם לגופם של דברים עולה כי לא הוכחה נחיצות קבצים אלו .

זאת אף זאת, מהעדויות עולה כי לכאורה ויתר התובע על קבצים אלו ובהקשר זה העיד, העד מטעמו כי:"ממילא זה לא היה חשוב, כי הוא לא בנה את האתר בסדר, ונדרשתי לבנות מחדש את האתר" (עמ' 3 שורה 5) וכן, הוסיף והעיד כי: "אני ויתרתי על קבצי הפרוייקט והתחלתי הכל מתחילה, מלבד קובץ הפלש שזה הגרפיקה והאנימציה" (עמ' 2 שורות 9-10).

בהתאמה אף לא הוצגו בפני כל מייל ו/או תכתובת באשר לפניות אל הנתבע בדרישה לקבל את קובצי הפרוייקט וגם בכך יש בכדי לתמוך בטענה כי התובע כלל לא נזקק להן ולחילופין כי ויתר על זכותו לענין זה.

6. לכל האמור לעיל יש להוסיף כי מהעדויות כפי שנשמעו בפני וכן, מבחינת אתר האינטרנט בפועל עולה כי , בניגוד לטענת התובע, חלק מן האתר , בו עושה התובע שימוש כיום , נבנה על ידי הנתבע – לענין זה , הודה , התובע כי הנתבע ביצע עבורו את האפליקציה (פלאש) בכותרת לאתר וכן, הודה כי היה זה הנתבע אשר שילם בעבור זכויות היוצרים בגין התמונות אשר נשתלו באתר (ראה עמ' 2 שורות 17-23).

7. מהאמור לעיל עולה כי לא הרים את הנטל להוכחת הפרת הסכם הפשרה על ידי הנתבע ומשכך, תקפים הסכם הפשרה והתחייבויותיו של התובע ובכלל זה ויתור על כל טענה ו/או דרישה כלפי הנתבע .

8. אשר על כן , הנני דוחה את התביעה . התובע ישא בהוצאותיו של הנתבע בסך 750 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

9. רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

10.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה אתר אינטרנט

 2. ביטול עסקת אינטרנט

 3. איסור שימוש באינטרנט

 4. ביטול עסקה ספק אינטרנט

 5. אחריות מפעיל אתר אינטרנט

 6. ביטול עסקה מכרז באינטרנט

 7. ביטול עסקת שירות אינטרנט

 8. התיישנות פרסום באינטרנט

 9. אחריות על מכירות באינטרנט

 10. אישור זכויות דרך האינטרנט

 11. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 12. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 13. הסכם קיבוצי דואר אלקטרוני

 14. ביטול מכירה פומבית באינטרנט

 15. הפרת הסכם בניית אתר אינטרנט

 16. ביטול הזמנת מלון בחו''ל באינטרנט

 17. תביעה בגין הזמנת בניית אתר אינטרנט

 18. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 19. אחריות בעל אתר אינטרנט לקישורים בפורום

 20. שופרסל קניות באינטרנט - תביעה ייצוגית

 21. גובה שכר טרחת עורך דין המתמחה בדיני אינטרנט

 22. עתירה נגד אי גביית מע"מ מחברת גוגל ופייסבוק

 23. תביעה להשבת הסכום ששולם בגין בניית אתר אינטרנט

 24. תביעה להחזר כספים שהושקעו במיזם ליצירת הכנסה באינטרנט

 25. תביעה לפיצויי דוגמא בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט של בזק בינלאומי

 26. תביעה כנגד בזק בינלאומי בגין הטעיה, אי התקנת קו וחיוב אינטרנט שלא כדין

 27. פיצויים על נזקים כתוצאה מהניתוק מהדואר האלקטרוני והאינטרנט בגלל עבודה עם לקוחות מחו"ל

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון