אובדן כושר עבודה קצבה

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע, להשבת כספים שנגבו ממנו מפיצוי שקיבל מחברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה.

2. לטענת התובע מזה 16 שנים התובע מקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח "מגדל" במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים אותה רכש באופן פרטי.

3. לטענת התובע ניכוי דמי ביטוח מהכספים שהוא מקבל מחברת הביטוח מנוגד לסעיף 345 ב' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 (להלן:"החוק") הקובע את חובת הניכוי לעניין קרנות פנסיה ולא ביטוח פרטי.

4. לטענת התובע ניכוי דמי ביטוח לאומי ממבוטח הנמצא באובדן כושר עבודה בשעור של 75% לפי תנאי הפוליסה המקבל גמלה על פי פוליסת ביטוח פוגע בעיקרון השוויון מאחר ונכה כללי הנמצא באובדן כושר עבודה בשעור 75% על פי תקנות המל"ל פטור מניכוי ביטוח לאומי ומס בריאות מפיצוי המתקבל בגין אובדן כושר עבודה מכל פוליסת ביטוח.

5. התובע עותר, כי בית הדין יצהיר, כי סעיף 345 ב' אינו חל עליו או לחילופין לקבוע כי הסעיף אינו סביר ויש לבטלו.


6. הנתבע טוען, כי על פי סעיף 345 ב' לחוק החובה של ניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות חלה על חברות הביטוח בכפוף לכך שהפוליסה ממנה מנוכים הסכומים הינה הפוליסה המוזכרת בסעיף.

7. על פי ההנחיות שהעביר הנתבע לחברת הביטוח (נ/2) אין לנכות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מתשלומים המשולמים לפי פוליסות שנרכשו על ידי המבוטח באופן פרטי. על כן בקשת התובע להפסקת הניכויים צריכה להיות מופנית לחברת הביטוח, אם מדובר בפוליסה שנרכשה באופן פרטי.

8. הנתבע טוען, כי המחוקק איזן בין האינטרסים השונים כאשר חוקק את סעיף 345 ובכלל זה גם האינטרס לגבות דמי ביטוח על מנת לספק שירותים לציבור.

9. הכרעה

התובע העלה טענות רבות הן בכתב התביעה, הן במכתב שהפנה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ובסיכום טענותיו. לטעמנו אין צורך בהכרעה בכל אחת מהטענות מאחר והסעיף בחוק וההנחות שבארו בעקבותיו ברורות.


סעיף 345 ב' קובע כדלקמן:

(א) "פנסיה מוקדמת" – קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

(ב) מבוטח לפי פרק י"א (בסעיף זה מבוטח) שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, חייב בתשלום דמי ביטוח ממלוא סכום הפנסיה המוקדמת המשתלמת לו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); שיעור דמי הביטוח מסכום הפנסיה המוקדמת יהיה, על אף הוראות סעיף 337 (א)(2), כקבוע בטור ד' שבלוח י' לענין ניכוי משכר עובד, למעט השיעור הנקוב בפרט 6 בטור האמור."

"פנסיה מוקדמת" לפי סעיף קטן (א) כוללת גם תשלום קצבה, על פוליסת ביטוח מנהלים ולרבות קצבה המשולמת בשל נכות אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.


פנסיה זו חייבת להיות כזו ששולם בגינה בעבר על ידי המעביד - על פי חיקוק או הסכם עבודה.

מכאן, שמפוליסות שנרכשו על ידי המבוטח באופן פרטי אין לנכות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות.

10. התובע טוען, כי הפוליסה שעל פיה משולמים לו כספים, נרכשה על ידו ועל כן לכאורה אין לנכות ממנה דמי ביטוח.

אלא שעניין סיווג הפוליסה, כמו גם עניין ניכוי דמי הביטוח הם עניין בין התובע לחברת הביטוח. ככל שמדובר בפוליסה שהכספים שולמו בגינה על ידי המעביד חברת הביטוח מנכה כדין את הכספים. אם טענת התובע נכונה, ומדובר בפוליסה שנרכשה על ידו, זכאי הוא לפנות לחברת הביטוח ולדרוש ממנו כי לא תנכה את דמי הביטוח.

11. יחד עם זאת, כפי שנכתב על ידי הגב' אתי זרגרי, מרכזת בכירה במחלקת גבייה ממעסיקים בנתבע במכתבה מיום 29.12.04, תשלום שמשולם בגין פוליסת פרט, אמנם פטור מניכוי דמי ביטוח על ידי חברת הביטוח אך חייב בתשלום דמי ביטוח על ידי המבוטח עצמו ובשעור גבוה יותר מאלה שחייבת חברת הביטוח לנכות מתשלומים על פי פוליסת שקנה מעביד לעובד על פי חוק או הסכם עבודה ביניהם.

12. מאחר ולשיטת התובע הסעיף בחוק אינו אמור לחול עליו, רואים אנו פטורים מלדון בשאלות בעניין חוקיות הסעיף, או אי השוויון שהוא יוצר.

13. יחד עם זאת, ראינו מקום להביא מדברי ההסבר להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד-2003, שבה הוסף סעיף 345 ב:

"בתקנה 12 א בתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971, נקבע כי מבוטח בגיל העבודה שיש לו הכנסה מפנסיה מוקדמת ישלם דמי ביטוח בשיעור 2.95% מסכום השווה למחצית סכום הפנסיה.

לעומת זאת, עובד באותו גיל ישלם דמי ביטוח בשיעור גבוה יותר ממלוא סכום הכנסתו מעבודה, בהתאם להוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי.

לפיכך מוצע לקבוע כי דמי הביטוח שישולמו מפנסיה מוקדמת יהיו ממלוא סכום הפנסיה, ושיעורם יהיה זהה לשיעור דמי הביטוח שמשלם עובד משכר עבודתו."

ראה: ה"ח – ממשלה 64, עמ' 92.

14. על כן, ומכל המקובץ, התביעה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אובדן כושר עבודה נהג

 2. אובדן כושר עבודה חלקי

 3. אובדן כושר עבודה ראיה

 4. אובדן כושר עבודה חרדה

 5. אובדן כושר עבודה קצבה

 6. אובדן כושר עבודה החרגה

 7. אובדן כושר עבודה עצמאי

 8. אובדן כושר עבודה קרוהן

 9. אובדן כושר עבודה ושחרור

 10. אובדן כושר עבודה קבוצתי

 11. אובדן כושר עבודה צרידות

 12. אובדן כושר עבודה ספציפי

 13. אובדן כושר עבודה דיכאון

 14. אובדן כושר עבודה כאבי גב

 15. אובדן כושר עבודה דיבידנד

 16. אובדן כושר עבודה אפילפסיה

 17. אובדן כושר עבודה צו הרחבה

 18. אובדן כושר עבודה קולקטיבי

 19. אובדן כושר עבודה פגיעה בגב

 20. אובדן כושר עבודה קצבת נכות

 21. אובדן כושר עבודה ריסק זמני

 22. אובדן כושר עבודה טרשת נפוצה

 23. התיישנות אובדן כושר עבודה

 24. אובדן כושר עבודה דלקת פרקים

 25. אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

 26. אובדן כושר עבודה שמירת הריון

 27. אובדן כושר עבודה כפל ביטוחים

 28. אובדן כושר עבודה תקופת המתנה

 29. אובדן כושר עבודה שחקן כדורגל

 30. אובדן כושר עבודה צווארון לבן

 31. אובדן כושר עבודה על רקע נפשי

 32. אובדן כושר עבודה פרמיה קבועה

 33. אובדן כושר עבודה תקופת אכשרה

 34. אובדן כושר עבודה כהוצאה מוכרת

 35. ביטוח אובדן כושר עבודה ערעור

 36. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט

 37. אובדן כושר עבודה רופא תעסוקתי

 38. אובדן כושר עבודה ושינוי מקצוע

 39. אובדן כושר עבודה הפרשות מעביד

 40. אובדן כושר עבודה פיברומיאלגיה

 41. אובדן כושר עבודה ארגון המורים

 42. ועדה רפואית אובדן כושר עבודה

 43. אובדן כושר עבודה פנסיה תקציבית

 44. התיישנות ביטוח אובדן כושר עבודה

 45. ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה

 46. ביטוח אובדן כושר עבודה מכתב דחייה

 47. ביטוח אובדן כושר עבודה 75% אי כושר

 48. אובדן כושר עבודה בגלל הרמת משקל כבד

 49. ביטוח אובדן כושר עבודה נהג אוטובוס

 50. תנאים כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה

 51. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט בפוליסה

 52. ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים

 53. אובדן כושר עבודה קרן פנסיה ביטוח מנהלים

 54. אובדן כושר עבודה חלקי תגמולים חודשיים מופחתים

 55. המרצת פתיחה לקבוע שביטוח אבדן כושר עבודה הינה לכל החיים

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון