הפרת הסכם מעסיק
ערעור זה סב על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת נטע רות וגב' נירית אשכר – טולקובסקי וגב' יהודית ארבל; עב 10006/06), שקיבל חלקית את תביעתו של המערער.

הרקע לערעור:


המערער עבד במשיבה 1 (להלן – החברה) מיום 25.2.2003 עד להתפטרותו ביום 18.10.2006. במסגרת עבודתו הוצב כמנופאי באתרי בנייה אצל לקוחותיה השונים של החברה. משיב 2 היה בתקופה הרלבנטית לתביעה בעל מניות ומנהל בחברה.
בין הצדדים נחתם הסכם העסקה לתקופה קצובה בת שלוש שנים, מיום 1.3.2003 עד יום 1.3.2006. בהסכם נקבע, בין היתר, כי ככל שהמערער יתפטר מעבודתו בחברה לפני תום התקופה הקצובה, יהיה עליו לשלם לחברה פיצוי מוסכם בסך של 16,000 ₪ ולהשיב לחברה את כל הוצאות שהוציאה בגין לימודיו לצורך קבלת רישיון לעבודה כמנופאי.
ביום 17.10.2006 הודיע המערער על התפטרותו.
בתביעתו בבית הדין האזורי תבע המערער הפרשי שכר, תמורה בעד עבודה בשעות נוספות, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין הפרת הסכם עבודה וזכויות סוציאליות שונות מכוח צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כ"א ו/או מכוח צו ההרחבה בענף הבנייה ועבודות ציבוריות.
בית הדין האזורי קיבל את התביעה בחלקה וקבע כמפורט להלן:
החברה היא חברת העוסקת במתן שירותי כוח אדם ולא חברת שירותים; בתקופת ההעסקה הראשונה, מיום 25.2.2003 עד יום 31.8.2004 חל על העסקתו של המערער צו ההרחבה בענף הבנייה, מכוח סעיף 13(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 (להלן – חוק קבלני כוח אדם). מיום 1.9.2004 עד למועד סיום עבודתו של המערער חל על העסקתו צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם, בהתאם להוראת סעיף 13(ג) לחוק קבלני כוח אדם.
המערער לא הוכיח כי ניתנה לו התחייבות להעלאת שכרו עם חתימת הסכם העבודה, ולכן נדחתה התביעה להפרשי שכר בגין הפרת ההתחייבות להעלאת שכרו.
החברה שילמה למערער את מלוא התשלום שהגיע לו בעד עבודה בשעות נוספות, לרבות תשלום שהגיע לו בעד עבודה בשעות שמעבר ל"שעות קיץ" על פי הוראות צו ההרחבה בענף הבנייה. לפיכך, נדחתה התביעה לתשלום גמול שעות נוספות.
המערער לא הוכיח את טענותיו בנוגע לאיחור בתשלום השכר, ובכלל זה לא הוכיח את המועדים המדויקים בהם שולם שכרו. לפיכך, נדחתה התביעה לתשלום פיצויי הלנה בגין האיחור בתשלום שכרו.
המערער לא הוכיח מקור נורמטיבי לזכאות להפרשות לקרן השתלמות, ולכן נדחתה התביעה לפיצוי בגין אי העברת כספים לקרן השתלמות.
החברה שילמה למערער בעד ימי חג תשלומים העולים על התשלומים להם הוא זכאי על פי הוראות צו ההרחבה ולכן נדחתה התביעה לדמי חגים.
המערער אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי הוראת סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – 1963, לנוכח העובדה שהמשיך לעבוד שבעה חודשים לאחר תום התקופה הקצובה בהסכם העבודה. הטענה כי התובע התפטר בשל הפרת הסכם העבודה ו/או חוקי מגן דינה להידחות הן בשל היותה שינוי חזית מהנטען בכתב התביעה והן בשל כך שאינה מתיישבת עם נוסח מכתב ההתפטרות שמסר המערער.
המערער אינו זכאי לפיצוי בגין הפרת הסכם העבודה ו/או הוראות הדין לנוכח העובדה כי עילת התביעה לא כומתה ולא שולמה אגרה בגינה; המערער לא הוכיח את מרבית טענותיו לעניין הפרת הסכם העבודה ו/או הוראות הדין; פיצוי בגין עגמת נפש נפסק רק במקרים חריגים ונדירים.
לא הוכח כי המשיב 2 היה מעסיק במשותף ביחד עם החברה ולכן דין התביעה נגדו להידחות.
בית הדין קיבל בחלקן את תביעות המערער להפרשי דמי הבראה, הפרשי פדיון חופשה ופיצוי בגין אי העברת תשלומים לקרן הפנסיה.הערעור וטענות הצדדים:


בערעורו טען המערער כי הסכם ההעסקה נגוע באי חוקיות; במקביל לחתימת הסכם ההעסקה החברה התחייבה להעלות את שכרו של המערער; תלושי השכר של המערער אינם משקפים את המציאות, ולכן טעה בית הדין האזורי בהסתמכו על תלושי השכר בקביעותיו בנוגע לתשלומים ששולמו למערער; המערערת לא הוכיחה כי שולמו למערער דמי חופשה; שכרו של המערער שולם באיחור במשך כל תקופת עבודתו; המערער זכאי לפיצוי בגין אי העברת כספים לקרן הפנסיה ולקרן השתלמות; המערער לא קיבל תשלום בעד מלוא ימי החגים; המערער זכאי לפיצויי פיטורים לנוכח העובדה שהחברה הפרה את התחייבויותיה; המערער זכאי לפיצוי על הפרת הסכם העבודה והפרת חובת תום הלב על פי סעיפים 12 ו- 39 לחוק החוזים .
החברה טענה כי שגה בית הדין האזורי בקביעתו כי היא חברת כוח אדם ולא חברה לאספקת שירותים, אולם גם על יסוד הנחה שגויה זו מצא בית הדין האזורי כי זכויותיו של המערער שולמו במלואן; בדין נדחו תביעותיו השונות של המערער, ואין מקום להתערבות ערכאת הערעור בקביעותיו העובדתיות והמשפטיות של בית הדין האזורי; למערער שולמו כספים ביתר וסכומים אלה לא קוזזו מהתשלומים שנפסקו לזכות המערער; יש לחייב את המערער בהוצאות ריאליות שיהלמו את דרך התנהלותו, לרבות הגשת תביעת סרק כנגד מנהל החברה.


הכרעה:


לאחר בחינת כל החומר שבתיק וטיעוני הצדדים בכתב ובעל פה, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. פסק דינו של בית הדין האזורי מבוסס היטב בממצאיו העובדתיים ובמסקנותיו המשפטיות ולא מצאנו טעם משפטי המצדיק התערבות ערכאת הערעור. לפיכך, ראוי פסק דינו של בית הדין האזורי להתאשר מטעמיו, בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991.
בחינת טענות המערער מעלה כי ברובן ככולן הוא מבקש לשנות את קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי. כידוע, הכלל הוא שאין ערכאת הערעור מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה מן העדויות והראיות שהיו בפניה. בהקשר זה יש להדגיש, כי לערכאת הערעור לא קיים היתרון שהיה לערכאה הדיונית להתרשמות בלתי אמצעית מן הראיות [דב"ע מט/23-0 המוסד לביטוח לאומי – הירשהורן, פד"ע כ 349, 352]. לאחר בחינת טענותיו של המערער לא מצאנו מקום לחרוג מאותו כלל, שכן המערער לא הצביע על סתירה בולטת לעין בין קביעותיו של בית הדין לבין חומר הראיות או טעות של ממש המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.
מעבר לאמור לעיל נוסיף:
שאלת החוקיות או אי החוקיות של ההוראה בהסכם העבודה המחייבת את המערער לשלם פיצוי מוסכם בסך של 16,000 ₪ במקרה של התפטרות לפני תום התקופה הקצובה שנקבעה בהסכם אינה רלבנטית להכרעה בהליך זה, לנוכח העובדה שהמערער המשיך לעבוד בחברה שבעה חודשים לאחר תום התקופה הקצובה.
לנוכח העובדה שהמערער הוסיף לעבוד בחברה לאחר תום התקופה הקצובה הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי הוראת סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963, שכן עבודתו לא הגיעה לסיומה עקב תום התקופה הקצובה, והוא אף לא התפטר מעבודתו עקב העובדה שלא קיבל הודעה בדבר הארכת הסכם העבודה. כמו כן, משנקבע כי החברה לא הפרה התחייבות כלשהי שניתנה למערער, בדין נדחתה התביעה לפיצויי פיטורים בגין הפרת הסכם העבודה. מה גם, שטענה זו הועלתה רק במהלך ההתדיינות ולא בזמן אמת. יתר על כן. ככל שהמערער התפטר בשל הפרת הוראות חוקי המגן או צו ההרחבה היה עליו ליתן לחברה התראה קודם להתפטרותו ולאפשר לה לתקן את ההפרה. במקרה הנדון, המערער לא פנה לחברה קודם למשלוח מכתב ההתפטרות, שבו לא פירט את הסיבה להתפטרותו.
סוף דבר: הערעור נדחה. המערער ישלם למשיבים שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לצדדים, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד למועד התשלום בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת הסכם חתום

 2. הפרת הסכם הפצה

 3. הפרת הסכם כתוב

 4. הפרת הסכם מפיץ

 5. הפרת הסכם ניהול

 6. הפרת הסכם מעסיק

 7. הפרת הסכם מימון

 8. הפרת הסכם שירות

 9. הפרת הסכם העסקה

 10. הפרת הסכם מסגרת

 11. הפרת הסכם סולחה

 12. הפרת הסכם הרשאה

 13. הפרת הסכם השקעה

 14. הפרת הסכם ייעוץ

 15. הפרת הסכם מטפלת

 16. הפרת הסכם פאושלי

 17. הפרת הסכם ליסינג

 18. הפרת הסכם יסודית

 19. הפרת הסכם מכונות

 20. הפרת הסכם סודיות

 21. הפרת הסכם קיבוצי

 22. הפרת הסכם זיכיון

 23. הפרת הסכם פוליטי

 24. הפרת הסכם שירותים

 25. הפרת הסכם התקשרות

 26. הפרת הסכם אופציות

 27. הפרת הסכם עקרונות

 28. הפרת הסכם מייסדים

 29. הפרת הסכם זכיינות

 30. הפרת הסכם מקרקעין

 31. הפרת הסכם שלום בית

 32. עזיבת גננת הפרת הסכם

 33. הפרת הסכם סיום העסקה

 34. הפרת הסכם הובלה ימית

 35. הפרת הסכם בניה עצמית

 36. הפרת הסכם קניית דירה

 37. הפרת הסכם קואליציוני

 38. הפרת הסכם בהליך משפטי

 39. הפרת הסכם הסעת עובדים

 40. הפרת הסכם לרכישת דירה

 41. הפרת הסכם עבודות בניה

 42. הפרת הסכם בהעדר מימון

 43. הפרת הסכם הפסקת מימון

 44. הפרת הסכם פרויקט בניה

 45. הפרת הסכם טיפולי הפריה

 46. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 47. הפרת הסכם שירותי בנייה

 48. הפרת הסכם הקמת מפעל בטון

 49. ביטול הוראת קבע הפרת הסכם

 50. הפרת הסכם אי רישום זכויות

 51. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 52. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 53. הפרת הסכם ביצוע עבודה קבלנית

 54. הפרת הסכם ביצוע עבודות זיפות

 55. תביעה בגין הפרת הסכם פיתוח תוכנה

 56. הפרת הסכם העסקה טרם תחילת העבודה בפועל

 57. טענת הפרת הסכם תכנון ע"י פעולות לקידום התב"ע

 58. תנאי בהסכם כי פיגור של 3 חודשים במסירת הדירה לא ייחשב כהפרת הסכם

 59. תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ובזדון

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון