הפרת הסכם ניהול


לפני בקשת הנתבעים (להלן: "המבקשים") לסילוק התביעה שהגישה נגדם התובעת (להלן: "המשיבה") על הסף מטעמי היעדר עילה והיעדר יריבות.

א. התביעה
עניינה של התביעה הוא בפיצוי כספי בשל הפרת הסכם, ניהול מו"מ וקיום הסכם בחוסר תום לב, הטעייה ומצג שווא רשלני.


לטענת המשיבה בכתב התביעה, הצדדים ניהלו מו"מ ממושך לרכישת נכס שבבעלותה. לאחר שהמו"מ הבשיל והצדדים סיכמו על התמורה, דרשו המבקשים כי המשיבה תחתום על הסכם NO SHOP, לפיו תתחייב המשיבה שלא לנהל מו"מ עם גורמים אחרים בנוגע לנכס משך תקופה של 45 ימים (להלן: "הסכם נו שופ"). המבקשים הציגו בפני המשיבה כי בתקופת ה"נו שופ", יתקיימו אצל המבקשת שתי ישיבות, ביום 15.3.13 וביום 21.3.13, שבהן תינתן החלטה סופית של המבקשת אם להתקשר בהסכם המכר, אם לאו. לטענת המשיבה, היא הסתמכה על מצג המבקשים עת התקשרה ביום 11.3.13 בהסכם ה"נו שופ", כאשר היה ידוע לכל כי מטרת ה"נו שופ" היא בדיקת נכונות המידע שמסרה המשיבה, כמוכרת הנכס למבקשת, כקונה של הנכס, ולא בדיקת כדאיות העסקה.

לטענת המשיבה, בדיעבד התברר לה, כי המבקשים הוליכו אותה שולל, מסרו לה מידע שגוי, חזרו בהם מהסכמותיהם, ורק לאחר שהמשיבה ביקשה לברר מה מעכב את חתימת הסכם המכר, צצה והופיעה לה, כך בלשון המשיבה, ישיבת דירקטוריון חדשה, שהמבקשים הודיעו לה על דבר קיומה והחלטת המבקשת יומיים לפני תום ה"נו שופ", כאשר בישיבה שלישית זו הוחלט שלא להתקשר בהסכם המכר.

לטענת המשיבה, בהתנהגות חסרת תום לב זו, גרמו לה המבקשים נזקים כבדים, בדמות פגיעה במוניטין הנכס, אבדן לקוחות פוטנציאליים, הוצאות כספיות בניהול מו"מ שכשל בשל נסיגתה המאוחרת מהסכמות שהושגו במו"מ.

ב. הבקשה
עיקר טענות הצדדים.
בבקשה טוענים המבקשים כי כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה נגד המבקש2, מר רבין כהונאי (להלן: "המבקש"), ואין יריבות בינו לבין המשיבה. המבקש שימש ומשמש כמנהל אגף ההשקעות במבקשת 1 (להלן: "המבקשת"), כל התנהלותו במסגרת המו"מ עם המשיבה, היה מטעם המבקשת, כשהוא פעל כאורגן של המבקשת ולא מתוך אינטרסים אישיים שלו. לטענתם, המבקש לא נטל על עצמו אחריות אישית כלפי המשיבה, והתביעה נגדו הוגשה מטעמים פסולים, על מנת ליצור על המבקשת לחץ.

עוד טוענים המבקשים כי המבקש אינו צד להסכם ה"נו שופ" (נספח ה' לכתב התביעה), וחתימתו על הסכם זה נעשתה בשם המבקשת ולא בשמו שלו.

בנוסף, טוענים המבקשים, כי ההודעה על החלטת ועדת ההשקעות (נספח ו' לכתב התביעה) נחתמה על ידי מנכ"ל המבקשת, ולא על ידי המבקש.

כן, לטענתם, גם מכתב ההתראה ששלחה ב"כ המשיבה (נספח ז' לכתב התביעה) הופנה למחלקה המשפטית של המבקשת, לא למבקש.

המבקשים טוענים כי גם בכתב התביעה לא נטען כי המבקש הפיק רווח אישי מהתנהלותו וכי הוא לא נתן התחייבות אישית או ערבות אישית למשיבה, ודבר זה אף לא נטען על ידי המשיבה.

המשיבה טוענת כי על בית המשפט לנהוג בזהירות בהפעלת סמכותו למחוק תביעה על הסף, וכי יש להעדיף הכרעה עניינית על פני הכרעה דיונית.

בתשובה טוענים המבקשים כי הפסיקה קבעה כללים לבחינת השאלה האם נושא משרה חרג מפעולתו השגרתית. כן לטענתם, המשיבה רק הרוויחה כתוצאה מהשתלשלות העניינים המפורטת בכתב התביעה וכי כל מטרתה של התביעה הוא ניסיון להתעשר שלא במשפט.

הכרעה.
הכלל הוא שיש להשתמש בזהירות בסמכות לסלק תביעה על הסף, ויש מקום לעשות כן רק מקום בו נעלה מכל ספק כי גם אם יוכחו כל העובדות הנטענות בכתב התביעה, לא יהיה התובע זכאי לסעד מהנתבע.

טענות המבקשים לפיה חתימתו של המבקש על הסכם ה"נו שופ" נעשתה על ידו כאורגן של המבקשת וכי לא הוא חתום על ההודעה על החלטת ועדת ההשקעות אין בהן כדי להשמיט את היסוד לתביעה נגדו, שאינה מבוססת כריתת הסכם (או כמעט כריתת הסכם) בין המשיבה לבינו, אלא על כך שביצע, על פי הטענה, עוולה, מצגי שווא ופעל בחוסר תום לב בניהול מו"מ.

גם העובדה שמכתב ההתראה של ב"כ המשיבה הופנה אל המחלקה המשפטית של המבקשת ולא למבקש, אין בה כדי לשמוט את היסוד תחת התביעה נגד המבקש. במכתב כאמור אין כדי להוות ויתור על זכויות המשיבה כלפי המבקש, ככל שהן קיימות, מה גם שהעתק המכתב נשלח למבקש, דבר שיכול להיות שיש בו כדי להצביע על נגיעתו הלכאורית של המבקש לעניינים המפורטים במכתב, ושנית, על המכתב רשום "מבלי לפגוע בזכויות" וממילא המשיבה לא מוגבלת רק לתוכן המכתב ככל שיש לה זכויות תביעה נוספות בעניין נשוא המכתב.

העובדה שלא נטען כי צמח למבקש רווח אישי, אין בה כדי לפסול את האפשרות שהמבקש עוול כלפי המשיבה וכתוצאה נגרם לה נזק. גם העובדה שלא נטען על ידי המשיבה כי המבקש נתן לה התחייבות אישית ביחס לחובות המבקשת כלפיה וכי לא נתן ערבות, אינה שומטת את היסוד לטענות המשיבה כלפי המבקש בכתב התביעה כאמור לעיל. החובה לנהל מו"מ בתום לב לקראת כריתתו של חוזה חלה גם על אורגן של חברה המנהל בשמה מו"מ, והפרת חובה זו עשויה להביא להטלת חובת פיצוי אישית על האורגן. עצם היותו אורגן, אין בו כדי להגן עליו מפני הטלת חבות אישית בשל עוולה נזיקית או בשל הפרת חובה חוקית אחרת שבוצעה על ידו במסגרת תפקידו בתאגיד.
ראה: ע"א 10385/02 מכנס נ' ריג'נט השקעות בע"מ פ"ד נח(2) 53 (17.12.03).

מכל האמור לעיל עולה כי טענות המשיבה בכתב התביעה וטענות ההגנה של המבקשים, דינן להתברר בשלב ההוכחות. מבלי להידרש לסיכויי התביעה, מדובר בתביעה הראויה להתברר. מכאן גם שהטענות כי מדובר בתביעה קנטרנית וכזו שהוגשה על מנת ליצור לחץ בלתי הוגן, יתבררו במסגרת הראיות.

לפיכך נדחית הבקשה לסילוק התביעה על הסף.

המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה ללא קשר לתוצאות התובענה בסך 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת הסכם חתום

 2. הפרת הסכם הפצה

 3. הפרת הסכם כתוב

 4. הפרת הסכם מפיץ

 5. הפרת הסכם ניהול

 6. הפרת הסכם מעסיק

 7. הפרת הסכם מימון

 8. הפרת הסכם שירות

 9. הפרת הסכם העסקה

 10. הפרת הסכם מסגרת

 11. הפרת הסכם סולחה

 12. הפרת הסכם הרשאה

 13. הפרת הסכם השקעה

 14. הפרת הסכם ייעוץ

 15. הפרת הסכם מטפלת

 16. הפרת הסכם פאושלי

 17. הפרת הסכם ליסינג

 18. הפרת הסכם יסודית

 19. הפרת הסכם מכונות

 20. הפרת הסכם סודיות

 21. הפרת הסכם קיבוצי

 22. הפרת הסכם זיכיון

 23. הפרת הסכם פוליטי

 24. הפרת הסכם שירותים

 25. הפרת הסכם התקשרות

 26. הפרת הסכם אופציות

 27. הפרת הסכם עקרונות

 28. הפרת הסכם מייסדים

 29. הפרת הסכם זכיינות

 30. הפרת הסכם מקרקעין

 31. הפרת הסכם שלום בית

 32. עזיבת גננת הפרת הסכם

 33. הפרת הסכם סיום העסקה

 34. הפרת הסכם הובלה ימית

 35. הפרת הסכם בניה עצמית

 36. הפרת הסכם קניית דירה

 37. הפרת הסכם קואליציוני

 38. הפרת הסכם בהליך משפטי

 39. הפרת הסכם הסעת עובדים

 40. הפרת הסכם לרכישת דירה

 41. הפרת הסכם עבודות בניה

 42. הפרת הסכם בהעדר מימון

 43. הפרת הסכם הפסקת מימון

 44. הפרת הסכם פרויקט בניה

 45. הפרת הסכם טיפולי הפריה

 46. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 47. הפרת הסכם שירותי בנייה

 48. הפרת הסכם הקמת מפעל בטון

 49. ביטול הוראת קבע הפרת הסכם

 50. הפרת הסכם אי רישום זכויות

 51. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 52. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 53. הפרת הסכם ביצוע עבודה קבלנית

 54. הפרת הסכם ביצוע עבודות זיפות

 55. תביעה בגין הפרת הסכם פיתוח תוכנה

 56. הפרת הסכם העסקה טרם תחילת העבודה בפועל

 57. טענת הפרת הסכם תכנון ע"י פעולות לקידום התב"ע

 58. תנאי בהסכם כי פיגור של 3 חודשים במסירת הדירה לא ייחשב כהפרת הסכם

 59. תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ובזדון

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון