הפרת הסכם סודיות


תביעה כספית לפיצוי בגין נזק שהועמד, לצרכי אגרה, על סך 100,000 ש"ח וזאת בגין הפרת סעיף סודיות בהסכם שבין הצדדים.

העובדות:


הנתבעת 1 היא חברה למתן ייעוץ עסקי שהנתבע 2, עופר צברי (להלן- "צברי") הוא מנהלה. בין התובעת לנתבעת 1 (בשמה הקודם "חברתMVS פיתוח וניהול פיננסי בע"מ") נכרת הסכם לליווי וייעוץ פיננסי מיום 7.12.07 שבמסגרתו סעיף סודיות שזו לשונו:


"סודיות - נותן השירות מתחייב לסודיות מוחלטת כלפי לקוחות וספקים ובכלל".ביום 03.11.08 הגישה התובעת תביעה כספית כנגד אחד מלקוחותיה, גו'בארה פיראס ושתי חברות בבעלותו (אשר יקראו ביחד להלן- "פיראס"), במסגרת ת.א (קריות) 1145-11-08 על סך כולל של 863,823 ש"ח. יחד עם התביעה הוגשה גם בקשה למתן עיקולים זמניים.
ביום 11.11.08 הגיש פיראס בקשה לביטול העיקולים אשר נתמכה בתצהיר של צברי. אין חולק כי בעת מתן התצהיר שימשו הנתבעים כאן כיועצים של פיראס וזאת לאחר שהסתיימה ההתקשרות בין התובעת לנתבעים.

בתצהיר זה העיד צברי, בין השאר, כי בתחילת שנת 2008 הגיעו שני הצדדים (התובעת ופיראס), בתיווכו, להסדר תשלומים, כאשר הוסכם כי החוב כלפי התובעת ישולם בהמחאות עתידיות של החברות של פיראס וכן בהמחאות אישיות של מר פיראס.

בסעיף 8 לתצהיר הדגיש צברי כי במסגרת הסדר הפריסה, ניתנו שתי סדרות שיקים לכיסוי החוב אשר מולאו בכתב ידו שלו, כאשר במעמד עריכת הסדר הפריסה הנ"ל, הודיע לו אישית מנהל התובעת כי אם תהיה לפיראס בעיה בעמידה בתשלום בחודש מסויים ניתן יהיה לשנות את הפריסה.התובעת טוענת כי בתצהיר ובפרט בסעיף 8 לו הפרו הנתבעים את חובת הסודיות המוטלת עליהם על פי ההסכם בין הצדדים.


עוד טוענת התובעת כי הנתבעים הפרו את חובת הסודיות בתשובות שניתנו על ידי צברי בחקירתו הנגדית על תצהירו, שם הציג צברי את מצבה הכלכלי של התובעת כדלקמן:

"לשאלתך איך הגעתי להיות יועץ של צביקה, אני משיב שצביקה פנה אלי ושאל אותי ואמר לי שעסקו הגיע לסף פשיטת רגל והציג בפניי שהוא חייב כספים רבים בשוק האפור וכן: מערכת היחסים שלו עם בנק לאומי היה על כרעי תרנגולת והבנק התחיל "לסגור" אותו" (עמ' 8 שורות 13 - 16).

כן נטען כי צברי "נידב" בחקירתו שמות של לקוחות וספקים מבלי שכלל נשאל על כך והוסיף עניינים נוספים שהסודיות יפה להם:

"לפני כן לא חזרו שיקים לצביקה. אולם הוא היה מסובך בשוק האפור. והוא התייעץ איתי על סגירת העסק. הוא היה חייב למיכל צוקרמן, לאבנר חדד ולשאול נאוי. אני הצעתי את ההסדר בין שאול נאוי, צביקה וחדד. השוק האפור קבלו את ההסדר שהצעתי. (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 1-3)לפיכך, עתרה התובעת בכתב התביעה המקורי לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח - אותו "גזרה" מהשוואה לסכום שהיה נפסק כנגד הנתבעים, לטענתה, אילו היתה מוגשת כנגדם תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע").
במהלך הישיבה המקדמית שהתקיימה ביום 15.09.08 ולאחר שהוצג על ידי בית המשפט בפני ב"כ התובעת הקושי המשפטי הניצב בדרכו לביסוס פיצוי ללא הוכחת נזק על דרך של "אנלוגיה" לחוק איסור לשון הרע, ביקש ב"כ התובעת לתקן את תביעתו וכתב תביעה מתוקן הוגש ביום 11.10.09.
בכתב התביעה המתוקן לא נטען לזכאות לפיצוי ללא הוכחת נזק, אלא לפיצוי בגין נזק הנובע מכך שהתובעת, לטענתה, עקב הפרת חובת הסודיות כאמור ע"י צברי, נאלצה, בהמלצת רשם בית המשפט, להתפשר עם פיראס ולוותר על ריבית והצמדה בסך של 41,134 ₪; לפריסת החוב הלא שנוי במחלוקת בסך של 712,000 ש"ח ל-22 תשלומים ולאובדן הפרשי הצמדה וריבית בתקופת הפריסה בסך של 65,000 ₪; וכן נאלצה התובעת לפצל את תביעתה לחוב מוכח בסך של 712,000 ש"ח ולחוב "שנוי במחלוקת" בסך של 110,000 ש"ח שמלכתחילה לא היה שנוי במחלוקת.סך הוויתורים הנטענים על ידי התובעת, מגיעים לטענתה לסך של 130,000 ש"ח אשר הועמדו לצרכי אגרה על סך של 100,000 ש"ח.

אקדים מעט את המאוחר ואציין כי לא נכללו בתביעה המתוקנת ראשי נזק בגין פיצוי עונשי או פיצוי בגין נזק לא ממנוי, אלא פיצוי כספי שכומת כאמור לעיל.

דיון והכרעה


תיק זה מעורר שאלות משפטיות, מעניינות, ובחלקן סבוכות שחלקן הוצגו באופן קוהרנטי ע"י ב"כ הנתבעים בסיכומיו. בין היתר עולות השאלות: האם אכן הופרה חובת הסודיות? האם סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") בשילוב עם הוראת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע חל על המקרה שבפנינו על אף שסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי הוא אינו חל על תאגיד (להבדיל מאדם בשר ודם)? האם ניתן לטעון להפרת חובת סודיות ביחס לפרסום שמנהל התובעת בתצהירו טוען שאין בו אמת? ועוד.
ואולם, לאחר שבחנתי את חומר הראיות שבפניי וכן את טענות הצדדים בסיכומיהם, שוכנעתי כי אין לי צורך להכריע בכל הסוגיות המורכבות שהועלו במסגרת תיק זה מן הטעם שהגעתי לכלל מסקנה שהתובעת לא הוכיחה כי הסדר הפשרה שנכרת בינה לפיראס והויתורים שנעשו במסגרתו, נובעים מן האמירות שמיוחסות לצברי ואשר לפי טענת התובעת מהוות הפרה של חובת סודיות. משכך, לא הוכח קשר סיבתי בין הויתורים הנטענים לבין דבריו של צברי בתצהירו או בחקירתו הנגדית.


סיטואציה בה מסתפק בעל דין, במסגרת הסדר פשרה, בקרן החוב ו/או מסכים לפריסת תשלומים, תוך ויתור על הפרשי הצמדה ו/או הפרשי הצמדה וריבית, היא חזיון נפוץ ואפילו יומיומי באולמות בתי המשפט.

אין בעדותו של התובע כדי לשכנעני כי הויתור הנטען, כולו או מקצתו, הינו תולדה של הדברים שנאמרו על ידי צברי בתצהירו או בחקירתו הנגדית. מסתברת בעיני יותר האפשרות שהתובעת העדיפה לוותר על מקצת החוב ולקבל פסק דין בפשרה, בהליך מהיר יחסית במסגרת דיון בביטול העיקולים (שנערך פחות מחודש לאחר הגשת התובענה), תוך מימוש העיקולים שהניבו פירות, על פני ניהול התדיינות ארוכה וממושכת כנגד פיראס, שסופה מי ישורנו. שיקולים אלו שהגיון רב בצידם, ונכונותה של התובעת להסתפק בקבלת "רוב תאוותה בידה", אין לגלגלם לפתחם של הנתבעים, וזאת גם אם אכן היתה בהתנהגותו משום הפרשה של סעיף הסודיות שבהסכם בין הצדדים.גם אם באופן סובייקטיבי, חשש מנהל התובעת, כי לאור הדברים שנאמרו אודותיו ע"י צברי, יבטל הרשם את העיקולים, שכן התרשם לרעה, כביכול מאופן ניהול התובעת את עסקיה, הרי שלחשש סובייקטיבי זה, לא היה כל בסיס אובייקטיבי ואין בראיות שבפניי כדי לשכנעני כי כב' הרשם מורני אכן היה מבטל את העיקולים בשל אותן אמירות שנאמרו על ידי צברי בחקירתו הנגדית. כידוע, לשם קבלת צו עיקול יש לבסס שני תנאים: זכות לכאורית ואת יסוד ההכבדה הצפוי בביצוע פסק הדין, לכשיתקבל. ככל שהדברים אמורים בזכות הלכאורית, המלצתו של הרשם לתשלום מלוא קרן החוב, שאינה שנויה במחלוקת, בפריסה לתשלומים, דווקא מוליכה למסקנה שהרשם סבר שהתובעת הוכיחה זכות לכאורית ביחס לחוב שאינו שנוי במחלוקת. התנאי השני, שהינו יסוד ההכבדה, כלל אינו תלוי במצבו הכלכלי של התובע אלא דווקא במצבו הכלכלי של הנתבע, ולכן גם אם הונח בפני הרשם, ע"י צברי, מידע המצביע על כך שהתובעת נקלעה למצבה כלכלי קשה ו/או נטלה הלוואות מן השוק האפור, אין בכך להעלות או להוריד לבירור יסוד ההכבדה.
כל שהדברים אמורים בנכונותה של התובעת לקבל את המלצת כב' הרשם ולפרוס את החוב לתשלומים, גם כאן, אין חולק כי גם בעבר הסכימה התובעת לפריסת החוב, והסדר התשלומים הקודם אף הוזכר ע"י מנהל התובעת מיוזמתו בעת שנחקר בדיון בבקשה לביטול העיקולים. לא הוברר ע"י התובעת במה שונה הפריסה לה הסכימה בעבר מן הפריסה לה הוסכם בפני כב' הרשם מורני, ולפיכך, הכיצד מבקשת התובעת לשכנעני כי הפריסה האחרונה היא תולדה של הפרת הסכם הסודיות בעוד שהפריסה לה הסכימה בעבר היא תולדה של שיקולים עסקיים?


יצויין כי באשר לחוב השנוי במחלוקת בין התובעת לפיראס, בסך של 110,000 ₪, זה נתבע כפי שהבהירה התובעת, בהודעת ההבהרה מיום 12.10.2009 בהליך נפרד כך שממילא הפרת חובת הסודיות לא גרמה לויתור של התובעת על חוב זה.

ניתן היה לסיים את פסק הדין בנקודה זו ואולם ראיתי לנכון להוסיף התייחסות קצרה באשר לחלק מהסוגיות הנוספות שעלו בתיק זה, אשר גם ביחס למרביתן, אינני מקבלת את עמדת התובעת, מהנימוקים שיפורטו.

הפרת סעיף הסודיות:


כאשר באים אנו לברר אם הופר סעיף הסודיות, יש לערוך אבחנה בין הדברים שנאמרו על ידי צברי אודות ההסכם שהתגבש בין הצדדים, הסכם שהוא היה עד לו ואף הושג, לפי דבריו, בתיווכו לבין הפרטים והתשובות שנאמרו על ידו בחקירתו הנגדית.

אין ספק כי דברים שהוחלפו בין שני הצדדים המתדיינים, שמר צברי היה עד להן - אינם יכולים לשמש בסיס או עילה להפרת חובת סודיות שבהסכם ולכן אין לראות באמור בסעיף 8 לתצהירו של צברי דברים שיש בהם הפרה של חובת הסודיות ואין זה משנה כלל אם התצהיר ניתן מיוזמתו של צברי אם לאו.באשר לדבריו של צברי בחקירתו הנגדית, גם כאן, יש להבחין בין דברים שנאמרו ע"י צברי בחקירה נגדית בתשובה לשאלות שנשאלו ע"י ב"כ התובעת, אותה תובעת שלטובתה ניתנה ההתחייבות לסודיות, לבין פרטים שמסר צברי מיוזמתו במהלך חקירתו, אף שלא נשאל ביחס אליהם. מתוך פרוטוקול הדיון שהתנהל בפני כב' הרשם אכן מתקבל הרושם כי צברי בתשובותיו, "יצא מגדרו" לסייע לפיראס, "הגדיל ראש"; הרחיב את היריעה מעבר לצורך, וסיפק תשובות החורגות מן השאלות שלגביהן נשאל.

גם אם ניתן לומר, ולא בנקל, כי תשובותיו של צברי בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 13-16 - שם סיפר כי עיסקה של התובעת הגיע לסף פשיטת רגל וכי התובעת היתה חייבת כספים לשוק האפור וגם יחסיה עם בנק לאומי היו על כרעי תרנגולת, הם תשובה לגיטימית לשאלה ששאל ב"כ התובעת באשר לאופן שבו החלה ההתקשרות בין התובעת לנתבעים, הרי שבוודאי שלא ניתן לומר כך ביחס לתשובותיו של צברי בעמ' 9 שורות 1-3 שם סיפר צברי, מיוזמתו, ומבלי שניתן להבין כי נשאל על כך דבר, כי התובעת היתה חייבת כספים למיכל צוקרמן, אבנר חדד, ולשאול נאוי, וכי השוק האפור אף קיבל את ההסדר שהוצע על ידו, מידע שלטעמי מהווה הפרה של חובת הסודיות כלפי התובעת.טענתו של ב"כ הנתבעים כי לא ניתן לטעון להפרת הסכם סודיות ביחס לטענה שהתובע טוען כי אין בה אמת, טענה שובת לב היא ואולם, על אף שבתצהירו הכחיש מנהל התובעת את כל אמירותיו של צברי (ראה סעיפים 12, 15, 17 ו-18 לתצהיר ברון) ואף צויין כי הם "רחוקים מן האמת כרחוק מזרח ממערב" הרי שבעדותו של מר ברון הוא דקדק יותר וציין שחלק מהמידע שמסר צברי נכון וחלק לא (ראה עמ' 4 לפרוטוקול הדיון בפני שורות 12-14), כך שלכאורה לפחות באזכור שמותיהם של שניים מהספקים שכלפיהם היה לתובעת חוב ונערך עמם הסדר (צוקרמן ונאווי שנזכרו בעמ' 9 שורה 2 לפרוטוקול) קיימת הפרה של חובת הסודיות.

אלא שכמובן, אי אפשר להתעלם מהעובדה כי הדברים נאמרו במהלך חקירה נגדית, כאשר לתובעת לא היתה אפשרות להפריכם בראיות מטעמה, ולפיכך, גם באם אין בהם אמת, הרי שיש במסירתם, במסגרת זו, ליצור את הרושם כי הם נכונים, ולפיכך, ככל שהיה מוכח קשר סיבתי בינם לבין הנזק (ולו בחלקו), יתכן והיה מקום לחייב את הנתבעים בשל אמירתם, למרות שאינם אמת, לטענת התובעת.

ואולם הקביעה כי יש בחלק מדברי הנתבעים משום הפרה של חובת הסודיות עפ"י ההסכם יכול להוות רק תחילתו של דיון ולא את סופו, לאור טענת החסינות הנטענת ע"י הנתבעים.

החסינות מכח חוק איסור לשון הרע


סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי במשפט פלילי או אזרחי תהא זו הגנה טובה אם הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום מוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע. סעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע קובע כי: חוק הגנת הפרטיות קובע כי במשפט פלילי או אזרחי תהא זו הגנה טובה אם הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום מוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע. סעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע קובע כי:


"לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי-
........
(5) פרסום ע"י שופט, חבר של בית דין דתי, בורר או אדם אחר, בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית עפ"י דין , שנעשתה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם או פרסום ע"י בעל דין , בא כוחו של בעל דין או עד שנעשתה תוך כדי דיון כאמור"

סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, מקים הגנה מוחלטת על דברים שנאמרים על ידי עד במסגרת תשובותיו במהלך חקירתו. בפסק הדין שניתן ברע"א 1104/07 עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל (19.8.09) הבהיר כב' המשנה לנשיאה, השופט ריבלין כי סעיף 13, בניגוד לסעיפי ההגנות השכנים אינו מותנה בדרישה של אמיתות הפרסום או בדרישה של חוסר תום לב, כאשר משמעות הדבר שגם פרסום כוזב, שנעשה שלא בתום לב, ואפילו בזדון לא יהווה עילה למשפט אזרחי או פלילי כאשר במובן זה, כאשר מדובר בדברים שנאמרים על ידי עד במהלך עדותו בבית המשפט, מדובר בהגנה מוחלטת.ואולם, האם ניתן בכלל להחיל את סעיף 13(5) הנ"ל על התביעה דנא, שהיא תביעת תאגיד ולא תביעת אדם פרטי וזאת לאור העובדה שהמונח "אדם" לצורך סעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות שבחוק הגנת הפרטיות אינו כולל תאגיד?


קביעה לפיה סעיף החסינות אינו חל על תביעת תאגיד (דהיינו שבמקרה ותאגיד נפגע מהפרת חובת הסודיות הוא יכול לתבוע את נזקיו במישור נזיקי ללא תחולה להוראות החסינות שקבועות בחוק), עלולה להביא לתוצאות אבסורדיות לפיהן ההגנה הניתנת לאדם בגין הפרת הסכם סודיות לפי סעיף 2(8) לחוק הגנת הפרטיות, פחותה מזו הניתנת לתאגיד, דבר שלכאורה אינו עולה בקנה אחד עם תכלית חוק הגנת הפרטיות שבא להגן דווקא על פרטיותו של אדם אך לא על פרטיותו של תאגיד.

ניסיתי, על קצה המזלג , להציג חלק מן הסוגיות המשפטיות שמעורר תיק זה, ואולם כפי שכבר הבהרתי, שאלות אלו, אינן צריכות את הכרעתי, וניתן להותירן לעת מצוא, משום שממילא לא עלה בידי התובעת לשכנעני כי הסדר הפשרה והויתורים שנעשו במסגרתו, הם תולדה של הפרת חובת הסודיות שבהסכם עליו מיוסדת התביעה.ואולם, כי בין אם הפרו הנתבעים את חובת הסודיות שבהסכם, ובין אם לאו, בין אם הם זכאים ליהנות מן החסינות של "פרסום מותר" לפי סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, ובין אם לאו, לא אוכל שלא להעיר בסיום דבריי כי התנהלותם של הנתבעים כפי שנפרשה בפניי מעוררת אי נוחות רבה. מר צברי התנהל בחקירתו על הגבול הדק שבין מותר לאסור, תוך שהוא מנסה להיטיב עם לקוחו הנוכחי באותה עת, פיראס, "על חשבון" לקוח העבר שלו, תוך התעלמות מוחלטת מסעיף הסודיות עליו חתם ואולי אפילו תוך ניצול ההגנה שהוא סבר שחלה עליו במעמדו כעד במשפט. גם במהלך חקירתו בפני, התרשמתי כי צברי לא רואה כל פסול, אפילו לא ברמה המוסרית, בהתנהלותו בענין.


אם כי אציין לזכותו, או לזכות ב"כ, כי לפחות הטענה בדבר העדר יריבות בין צברי, באופן אישי, לבין התובעת, נזנחה בסיכומיו, וטוב שכך.

סיכומו של דבר - דין התביעה להידחות כאמור בסעיף 10 לעיל, אולם למרות דחיית התביעה ולאור האמור ביחס להפרת חובת הסודיות על ידי הנתבעים, איני מחייבת את התובעת בהוצאות משפט.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת הסכם חתום

 2. הפרת הסכם הפצה

 3. הפרת הסכם כתוב

 4. הפרת הסכם מפיץ

 5. הפרת הסכם ניהול

 6. הפרת הסכם מעסיק

 7. הפרת הסכם מימון

 8. הפרת הסכם שירות

 9. הפרת הסכם העסקה

 10. הפרת הסכם מסגרת

 11. הפרת הסכם סולחה

 12. הפרת הסכם הרשאה

 13. הפרת הסכם השקעה

 14. הפרת הסכם ייעוץ

 15. הפרת הסכם מטפלת

 16. הפרת הסכם פאושלי

 17. הפרת הסכם ליסינג

 18. הפרת הסכם יסודית

 19. הפרת הסכם מכונות

 20. הפרת הסכם סודיות

 21. הפרת הסכם קיבוצי

 22. הפרת הסכם זיכיון

 23. הפרת הסכם פוליטי

 24. הפרת הסכם שירותים

 25. הפרת הסכם התקשרות

 26. הפרת הסכם אופציות

 27. הפרת הסכם עקרונות

 28. הפרת הסכם מייסדים

 29. הפרת הסכם זכיינות

 30. הפרת הסכם מקרקעין

 31. הפרת הסכם שלום בית

 32. עזיבת גננת הפרת הסכם

 33. הפרת הסכם סיום העסקה

 34. הפרת הסכם הובלה ימית

 35. הפרת הסכם בניה עצמית

 36. הפרת הסכם קניית דירה

 37. הפרת הסכם קואליציוני

 38. הפרת הסכם בהליך משפטי

 39. הפרת הסכם הסעת עובדים

 40. הפרת הסכם לרכישת דירה

 41. הפרת הסכם עבודות בניה

 42. הפרת הסכם בהעדר מימון

 43. הפרת הסכם הפסקת מימון

 44. הפרת הסכם פרויקט בניה

 45. הפרת הסכם טיפולי הפריה

 46. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 47. הפרת הסכם שירותי בנייה

 48. הפרת הסכם הקמת מפעל בטון

 49. ביטול הוראת קבע הפרת הסכם

 50. הפרת הסכם אי רישום זכויות

 51. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 52. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 53. הפרת הסכם ביצוע עבודה קבלנית

 54. הפרת הסכם ביצוע עבודות זיפות

 55. תביעה בגין הפרת הסכם פיתוח תוכנה

 56. הפרת הסכם העסקה טרם תחילת העבודה בפועל

 57. טענת הפרת הסכם תכנון ע"י פעולות לקידום התב"ע

 58. תנאי בהסכם כי פיגור של 3 חודשים במסירת הדירה לא ייחשב כהפרת הסכם

 59. תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ובזדון

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון