איחור במסירת צו עיקול


1. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה האם צו העיקול הזמני פקע.

2. בתאריך 4.12.07 ניתן צו עיקול זמני לפי בקשת המשיב (התובע), אשר נכנס לתוקפו ביום 5.12.07 עם הפקדת העירבונות בתיק.

3. על-פי תקנה 367 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א") וכן על-פי סעיף 5 לצו העיקול, על התובע למסור למבקשת (הנתבעת) את צו העיקול בתוך שלשה ימים.

תקנה 367 (ב) לתקנות סד"א קובעת לאמור:

"העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה והעתק כתב הערבות יומצאו במסירה אישית למשיב בתוך שלשה ימים, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו...".

צו העיקול הזמני שניתן בתיק זה קובע אף הוא את החובה למסור את הצו במועד האמור לעיל. סעיף 5 לצו קובע כדלהלן:

"המבקש/ים ימסור/ו במסירה אישית למשיב/ים העתקים מצו זה, מהבקשה ומהמסמכים המצורפים אליה וכתב הערבות, תוך 3 ימי עבודה של מזכירות בית המשפט מיום מתן הצו (לא כולל יום מתן הצו)."

במקרה הנוכחי צו העיקול נמסר לנתבעת ביום 13.12.07. בהתחשב בימי שישי ושבת, שאינם ימי עבודה של מזכירות בית המשפט, הרי שמדובר באיחור של שלשה ימים במסירת הצו ועל עובדה זו הצדדים אינם חלוקים.

סעיף 6 לצו העיקול הזמני קובע כדלהלן:

"צו זה יפקע על-פי האמור בתקנה 370 לתקנות".


תקנה 370 לתקנות סד"א קובעת לאמור:

"סעד זמני יפקע:
(1)....
(2)....
(3) אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, למעט צו מניעה זמני, ולא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367 (ב), זולת אם בית המשפט קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

במקרה הנוכחי לא נקבע מועד מאוחר למסירת צו העיקול לנתבעת ומאחר והצו נמסר לה באיחור הרי שהוא פקע.

4. חשוב להבהיר שאין מקום להתייחס לאיחור במסירת צו העיקול הזמני כאל דבר של מה בכך. בפרט כשמדובר בצו זמני שניתן במעמד התובע בלבד וללא שיתוף הנתבע במתן הצו, דבר שיש בו כדי לפגוע בזכות הקניין של הנתבע. לכן קם הצורך המיוחד להמציא את הצו לנתבע במסירה אישית מהר ככל האפשר ומתקין התקנות העמיד תקופה זו על לא יותר משלשה ימים מיום מתן הצו.


לא מדובר במקרה זה בענין דיוני גרידא אלא בענין מהותי הנוגע להגנה על זכויות קנייניות של בעלי הדין, אשר פגיעה בהן חייבת להיות מדודה, זהירה ומידתית ככל האפשר.

5. איני מקבל את טענת התובע ולפיה בית המשפט מוסמך להורות על אי פקיעת הצו אף אם הוא נמסר באיחור.

אמנם בית המשפט רשאי להורות על תקופה ארוכה יותר להמצאת צו העיקול הזמני לנתבע, אולם לשם כך על התובע להגיש בקשה וכן לפרט בה טעמים מיוחדים להארכת המועד.


על הצורך בקיום טעמים מיוחדים להארכת המועד לביצוע מסירת צו העיקול לנתבע עומדות תקנות 367 (ב) וכן 370 (ד) לתקנות סד"א.

גם תקנה 528 לתקנות סד"א מחייבת הבאת טעמים מיוחדים להארכת מועד הקבוע בחיקוק, ובמקרה דנן – תקנות סד"א.

6. במקרה הנוכחי הנתבעת הגישה את בקשתה לביטול צו העיקול עוד ביום 24.12.07 וחרף זאת התובע לא טרח להגיש בקשה להארכת המועד למסירת צו העיקול הזמני באיחור.

7. כמו-כן, לא מצאתי בטיעוני ב"כ התובע, שנטענו בעל-פה בדיון שנערך במעמד הצדדים, טעם מיוחד ואף לא טעם כלשהו להארכת המועד.

העובדה שמדובר באיחור של שלשה ימים בלבד אינה עולה כדי טעם מיוחד להארכת המועד, שכן איחור אף של יום אחד בלבד טעון הסבר וטעם מיוחד להארכתו.

8. איני מקבל את טענת התובע ולפיה יש להתחשב בעובדה שכבר ניתן צו עיקול לאחר שבית המשפט כבר מצא לנכון לתת אותו.

ראשית, הצו ניתן במעמד צד אחד ללא שמיעת עמדת הנתבעת ולכן קיימת אפשרות שהצו יבוטל לאחר שמיעת טענות הנתבעת לגופה של הבקשה.

שנית, סיכויי הבקשה למתן צו עיקול, כשלעצמם, אינם מהווים טעם מיוחד להארכת המועד למסירת צו העיקול הזמני לנתבעת.

9. התובע טען עוד שיש להתחשב בעובדה שבתאריך 10.12.07 נרשם עיקול מיטלטלין אצל הנתבעת ומשום כך היא ידעה על קיום צו העיקול עוד מיום 10.12.07 ובמועד זה טרם פקע צו העיקול ולכן אין מקום לביטול הצו.

איני מקבל טענה זו משום שידיעה בלבד של נתבע על קיום צו העיקול אינה עולה כדי קיום חובת התובע למסור לנתבע במסירה אישית את צו העיקול על כל צרופותיו המפורטים בתקנות סד"א.

כפי שציינתי לעיל, המדובר בצו עיקול זמני שיש בו משום פגיעה בזכות הקניין של הנתבע, שניתן במעמד התובע בלבד ולכן חשוב שהנתבע יקבל לידיו את מלוא המסמכים אשר עמדו לפני בית המשפט בעת שנתן את הצו הזמני.

לפיכך ידיעת הנתבע על קיום צו העיקול ללא קבלת הצו וצרופותיו אינה מספיקה, מאחר ואינה מרפא את הפגיעה בזכותו הקניינית של הנתבע, משום שאינה מאפשרת לו לפעול לביטול צו העיקול הזמני.

יתרה מזאת, תקנה 367 (ב) לתקנות סד"א מפרטת את המסמכים שעל התובע למסור לנתבע והם: העתק הצו, הבקשה לעיקול והמסמכים המצורפים אליה וכתב הערבות.

מסמכים אלה לא היו בידיעת הנתבעת ביום רישום עיקול המיטלטלין ולכן ידיעתה על קיום הצו, אם בכלל וכשלעצמה, אינה נחשבת למסירת צו העיקול לידיה.

לפיכך אין להתחשב בידיעה בלבד של הנתבעת אודות קיום צו העיקול מיום 10.12.07 על-מנת להורות על אי פקיעת צו העיקול הזמני.

10. אין מקום לקבל את טענת התובע ולפיה כבר נתפסו כספים רבים בחשבונות הנתבעת וכי מדובר בנתבעת שהיא חברה בע"מ אשר יכולה להעלם.

טענה זו אינה מהווה טעם מיוחד להארכת המועד ויש בה דווקא כדי לחזק טענה שלא קיים יסוד לחשש להכבדה על ביצוע פסק הדין, שהרי התברר שלנתבעת יש כספים רבים ולכן אין הצדקה להכבדה על עסקיה בהטלת צו העיקול לטובת התובע.


11. אין ממש בטענת התובע ולפיה יש להתחשב בעובדה שבקשת הנתבעת לביטול צו העיקול הוגשה בחלוף 11 ימים מיום קבלת הצו. משום שהמועד להגשת בקשת הביטול הוא 30 ימים מיום קבלת הצו וכן משום שהגשת בקשה לביטול עיקול דורשת ימים אחדים של הערכות מצד הנתבעת.

12. לסיכום: צו העיקול על צרופותיו נמסר לנתבעת באיחור ובניגוד לאמור בתקנה 367 (ב) לתקנות סד"א ובניגוד לאמור בצו העיקול הזמני ולכן הוא פקע מכח הוראות תקנה 370 (3) לתקנות סד"א.

13. למען הסר ספק אני מורה על ביטול צו העיקול הזמני, שניתן בתיק זה ביום 4.12.07.

לנוכח האמור לעיל, מתייתר הדיון בבקשה לביטול העיקול לגופו של ענין.

14. בתום הדיון ביקשה הנתבעת לחלט את העירבון, אולם הבקשה כללית ולא מפורטת כדבעי. הנתבעת לא טענה שנגרמו לה נזקים או הוצאות עקב מתן הצו ולא הובאו על-ידה ראיות כלשהן להוכחת נזק ואף לא ראיות מינימאליות לכך ומשום כך לא ניתן להיעתר לבקשה כפי שהוגשה.

15. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון