הרמת מסך תאגיד


השופט א' ברק: המשיבה פרסמה מכרז להקמת עמודים נושאי שילוט מואר. נושא המכרז הוא בהקמת עמודי שילוט ובאחזקת העמודים הקיימים.
בין תנאי המכרז נכלל התנאי הבא: "רשאים להשתתף במכרז זה קבלנים בעלי נסיון של לפחות 5 שנים בהתקנת ו/או באחזקת עמודי שילוט מוארים ו/או שלטי הכוונה ו/או ריהוט רחוב מואר אחר".

בהמשך התנאים נאמר, כי "המציע יידרש להמציא: א. פירוט הכולל המלצה/ות מרשויות מקומיות אחרות המוכיח שהמציע בעל נסיון של לפחות 5 שנים כאמור לעיל". העותרת נענתה למכרז ומסרה למשיבה את הצעתה. לאחר זמן נמסר לה, כי ועדת המכרזים המליצה לראש העיר - וראש העיר קיבל את ההמלצה - לבטל את המכרז. משביקשה לדעת סיבת הדבר, נאמר לעותרת כי הצעתה נפסלה, שכן אין היא עומדת בתנאי המכרז. הטעם לכך הוא, שתנאי המכרז דורשים ניסיון של לפחות חמש שנים, ואילו העותרת היא חברה שנוסדה לפני כארבע שנים בלבד. על החלטה זו מלינה העותרת לפנינו.
בעתירתה מציינת העותרת, כי למנהל הותרת, ואחד משני בעלי מניותיה, ניסיון של כעשר שנות עבודה בתחום המכרז, וכי די בכך כדי לספק את תנאי המכרז. כן מלינה העותרת על עצם הדרישה של חמש שנות ניסיון, שנראה לה כבלתי סביר ובלתי צודק. לטענתה, העבודה נושא המכרז היא פשוטה למדיי, והעותרת זכתה במכרזים דומים בעיריות שונות, ואין כל צידוק לדרישה, כי יהא למשתתפות במכרז ניסיון של חמש שנים. לטענתה, לא באה דרישה זו אלא כדי לשלול מהעותרת את זכותה להשתתף במכרז.

לדעתנו, דין העתירה להידחות. הטענה בדבר אי-סבירות בתנאים והמניע הפסול לקביעתם הייתה צריכה להישמע מפי העותרת עם פרסום המכרז, ובטרם תשתתף בו. אין העותרת רשאית להשתתף במכרז, הפגום לדעתה, מתוך תקווה לזכות בו, ולעורר טענת פגם כאשר לא זכתה בו. גם לגוף העניין, לא בוססה טענת חוסר הסבירות והמניע הפסול, ואין להם על מה שיסמכו.
נותרה הטענה בדבר מילוי דרישות המכרז. אף טענה זו דינה להיכשל בנסיבות העניין שלפנינו. אכן, קיימות נסיבות, שבהן נעשית "הרמת מסך מדומה", תוך שבחינת תכנותיו ואופיו של תאגיד נעשית לאור בחינת תכונותיו ואופיו של האורגן המוסמך של התאגיד. כך, למשל, לעתים נקבע מקום המושב של תאגיד על-פי מקום המושב של האורגן המוסמך (ראה ‎DE
[BEERS CONSOLIDATED MINES V. HOWE (1906) ]2). בדומה, אופיו של תאגיד כ"אויב" עשוי להיקבע על-פי אופיו של האורגן המוסמך כאויב (ראה
DAIMLER COMPANY, LIMITED V. CONTINENTAL TYRE AND RUBBER COMPANY
.(GREAT BRITAIN), LIMITED (1916). בעניין שלפנינו, מסרבת המשיבה לבצע הרמת מסך מדומה, ולדעתנו הדין עמה, וזאת משני טעמים. ראשית: אין להטיל על ועדת מכרזים את החובה לבחון בכל פעם את מבנה ההון והסמכויות של האורגנים המוסמכים. המפרסם מכרז רשאי לדרוש - וציבור המשתתפים במכרז רשאי לצפות - כי התנאים השונים יקוימו, אם קיומם אפשרי הוא, על-ידי התאגיד עצמו ולא רק על-ידי האורגנים שלו (השווה בג"צ 466/82 [1]). אין להסיק מדברינו אלה, כי אילו מוכנה הייתה המשיבה לערוך הרמת מסך מדומה, הייתה החלטה זו כדין. כאמור, שאלה זו אינה עומדת להכרעתנו.
כל שאנו קובעים הוא, כי אין כל מקום להטיל עליה חובה לערוך הרמת מסך כאמור; שנית, לגוף העניין יש מקום להבחין, בנסיבות העניין שלפנינו, בין ניסיונה של החברה לבין ניסיונו של מנהל או בעל מניות. הניסיון של חברה הוא סך כל הניסיון המתגבש מפעילותם של גופי החברה השונים, הכוללים את מנהליה ועובדיה האחרים. ניסיון זה נבחן על-פי הפעולות בשטח של החברה, יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, כושרה לתאם בין הגורמים השונים הפועלים בה והצלחתה הלכה למעשה בפעולותיה שלה. כל אלה שונים הם מניסיונו של מנהל בודד, אשר ייתכן שיצלח במקום אחר אך לא יצלח במסגרתה של העותרת.

מטעמים אלה דין העתירה להידחות. העותרת תישא בהוצאות המשיבה, לרבות שכר טרחת עורכי-דין, בסכום כולל של 2,000 ש"ח. סכום זה יישא ריבית והצמדה עד לתשלומו בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרמת מסך חוב

 2. טענת הרמת מסך

 3. הרמת מסך קבלן

 4. הגדרת הרמת מסך

 5. הרמת מסך מכרז

 6. הרמת מסך תאגיד

 7. הרמת מסך סמכות

 8. הרמת מסך תרמית

 9. הרמת מסך פלילי

 10. הרמת מסך עמותה

 11. הרמת מסך חלקית

 12. הרמת מסך מדומה

 13. חקירת הרמת מסך

 14. בוררות הרמת מסך

 15. הרמת מסך מעביד

 16. הרמת מסך סוכנות

 17. הרמת מסך רשלנות

 18. הרמת מסך ארנונה

 19. הרמת מסך סעיף 6

 20. הרמת מסך שותפות

 21. תנאים להרמת מסך

 22. הרמת מסך קונצרן

 23. הרמת מסך בוררות

 24. הרמת מסך שלילית

 25. הרמת מסך אמיתית

 26. הרמת מסך פרוייקט

 27. הרמת מסך גירושין

 28. הרמת מסך בית ספר

 29. הרמת מסך ועד בית

 30. הרמת מסך דירקטור

 31. הרמת מסך בנזיקין

 32. הרמת מסך חברת בת

 33. דוקטרינת הרמת מסך

 34. הרמת מסך בית משפט

 35. הרמת מסך מימון דק

 36. הרמת מסך גביית מס

 37. הרמת מסך חברה אחות

 38. הרמת מסך שכר עבודה

 39. הרמת מסך בין חברות

 40. הרמת מסך חברת יחיד

 41. פשיטת רגל הרמת מסך

 42. הרמת מסך בעל מניות

 43. הרמת מסך חברה קטנה

 44. הרמת מסך דירקטורים

 45. הרמת מסך חוב סחורה

 46. הרמת מסך סטטוטורית

 47. הרמת מסך חוב ארנונה

 48. הרמת מסך חוק החברות

 49. הרמת מסך חוק החוזים

 50. הרמת מסך חברה פרטית

 51. הרחבת חזית הרמת מסך

 52. הרמת מסך קיפוח נושה

 53. הרמת מסך טענות מרמה

 54. הרמת מסך בעלי מניות

 55. הרמת מסך שימוש לרעה

 56. הרמת מסך דיני מזונות

 57. הרמת מסך חברה בפירוק

 58. הרמת מסך ליקויי בניה

 59. הרמת מסך המשפט העברי

 60. הרמת מסך הסכם שכירות

 61. הרמת מסך ביחסי עבודה

 62. הרמת מסך אשכול חברות

 63. הרמת מסך הברחת נכסים

 64. הרמת מסך אחריות אישית

 65. הרמת מסך חברה משפחתית

 66. הרמת מסך חדלות פירעון

 67. הרמת מסך הסתרת עובדות

 68. הרמת מסך חברה ציבורית

 69. הרמת מסך דיני תאגידים

 70. הרמת מסך לאחר פסק דין

 71. הרמת מסך חברות קשורות

 72. הרמת מסך חובות ארנונה

 73. הרמת מסך פקודת הנזיקין

 74. הרמת מסך בסדר דין מהיר

 75. הרמת מסך סמכות עניינית

 76. הרמת מסך תשלום משכורות

 77. הרמת מסך שותפות מוגבלת

 78. הרמת מסך זכויות יוצרים

 79. הרמת מסך חוק עבודת נשים

 80. הרמת מסך אחריות בנזיקין

 81. הרמת מסך פיצויי פיטורים

 82. הרמת מסך בסדר דין מקוצר

 83. הרמת מסך בית הדין לעבודה

 84. הרמת מסך הפרת חובת הגילוי

 85. הרמת מסך סטטוטורית ארנונה

 86. הרמת מסך בית המשפט העליון

 87. הרמת מסך לטובת בעלי המניות

 88. הרמת מסך בעל מניות לא רשום

 89. הרמת מסך ערבות אישית לחובות

 90. הרמת מסך לאחר חקיקת חוק החברות

 91. הרמת מסך בבית משפט לתביעות קטנות

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון