השגה על ארנונה


תמצית המחלוקת וההסדר הדיוני

זוהי תביעה לפיצויי נזיקין ברשלנות של הנתבעת, היא עיריית טבריה, בשל הגדלת שטח בית ותשלומי ארנונה בגין כך.

התובע הוא הבעלים של בית צמוד קרקע בשיכון ג' 263/1, בגוש 15280 חלקה 16 (להלן - הבית). לטענת התובע התרשלה הנתבעת באמצעות עובדיה בכך שהגדילה ללא בסיס ומדידה את נתוני שטח הבית מ-105 מ"ר ל-131 מ"ר, ועל בסיס הגדלה זו גבתה ארנונה מופרזת משנת 1996. למרות בקשות חוזרות של התובע לא השיבה לתובע את תשלומי היתר ולא הסכימה לבצע מדידה של הבית.


בכתב-ההגנה העלתה הנתבעת טענה מקדמית לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכותו של בית-המשפט לדון בתביעה. לטענת הנתבעת עילת התביעה האמיתית הינה טענה בדבר טעות בחישוב גודל הבית שבגינו נשלח לתובע חיוב בארנונה. טענה זו היא עניין למנהל הארנונה לדון בה על-פי הסמכות שהוקנתה לו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן - חוק הערר או החוק). והדרך הפתוחה בפני התובע היא לפנות בהשגה על-פי סעיף 3 לחוק הערר ולהשיג על חיובו בארנונה הכללית בפני מנהל הארנונה.

הצדדים הסכימו כי לעניין הסמכות וחוקיות פעולות העירייה יוגשו טיעונים בכתב (עמ' 3 לפרוטוקול, מיום 7.5.2000). להסכמה ניתן תוקף של החלטה והצדדים הגישו את טיעוניהם בכתב.


לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים החלטתי להורות על דחיית התביעה עקב חוסר סמכות של בית-המשפט להיזקק לטענות התובע.

המסגרת המשפטית

חוק הערר קובע את הפרוצדורה לדיון בטענות מסוג אלה שמעלה התובע בתביעתו.

חוק הערר אינו מאפשר עקיפת הדרך שסלל החוק על-ידי הגשת תביעה לבית-המשפט.
על מי שמבקש להשיג על קביעת ארנונה כללית לפנות בדרך הקבועה לכך בחוק הערר.

על התובע להגיש השגה על הקביעה בפני מנהל הארנונה, ומשהשגתו נדחית, עליו לפנות בערר לוועדת הערר שעל-פי החוק, ואף על ההחלטה של ועדת הערר פתוחה בפניו הדרך לפנות לבית-המשפט המחוזי. כל אלה הועמדו לרשות האזרח החש נפגע מקביעתה של הארנונה הכללית.


סעיף 3 לחוק הערר קובע את הדרך הנאותה לבירור מחלוקת מסוג זו שבפניי כדלקמן:

"(א) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות" (ההדגשה שלי - ר' ש').

תביעתו של התובע מעלה טענה מהסוג הכלול בסעיף 3(א)(2) לחוק הערר. טענתו היא שנפלה טעות בציון גודל הבית ותביעתו היא שיש לחייבו בגין שטח בית קטן מזה שהוא מחויב בו בפועל.

ההלכה היא זו שנקבעה זה מכבר בע"א 714/68 זיס נ' המועצה המקומית אשדוד [1], בעמ' 630, על-ידי השופט זוסמן (כתוארו אז):


"לא נשאר לי אלא להוסיף, כי פתיחת שעריו של בית-המשפט בפני טענה שמקומה ושעתה בהליך הערר, אינה עולה בקנה אחד עם עקרון היסוד של הארנונה כמו שזה עולה מהוראות הצו".

כן ראה ע"א 1130/90 חברת מצות ישראל בע"מ נ' עיריית פתח-תקווה [2], בעמ' 782, שם נאמר על-ידי הנשיא שמגר כדלקמן:

"לא למותר להוסיף, כי לגבי חיובי הארנונה, עליהם חל החוק, אין עוד אפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי בעתירה לסעד הצהרתי. בית-משפט זה פסק לא אחת, כי משנקבעו בחוק הליכים מיוחדים להשגה ולערר ומועדים להגשתם, אין הנישום יכול להיזקק עוד להליכי התביעה הרגילים. הסדרים מיוחדים אלה הם ממצים וחוסמים את דרכי התקיפה הכלליות, להן נזקקו נישומים עובר לקביעת ההסדר המיוחד".

וראה בג"ץ 764/88 דשנים וחומרים כימיים בע"מ נ' עיריית קרית אתא [3], בעמ' 799, שם נאמר על-ידי השופט ד' לוין:

"הלכה היא מלפנינו, כי כאשר קובע המחוקק מפורשות דרך ייחודית לערעור או להשגה על החלטה כלשהי - מינהלית או שיפוטית - אזי על המערער לפנות ולילך בדרך זו".

הכלל הוא, לפיכך, שמחלוקות שניתן לבררן בהליך של השגה על-פי חוק הערר אין מקום לאפשר להעלותן בדרך של הליך משפטי אחר. הדרך הייחודית לבירור טענות אלו קבועה בחוק הערר ועל התובע למצות את סעדיו על-פי הוראות חוק זה.

התובע טוען, ואכן נכונה טענתו, שהפסיקה יצרה חריג לכלל לעיל. טענות שמקורן בעילת הרשלנות ובעילת השבה ניתן להעלות בבית-המשפט ולא רק בדרך הקבועה בחוק הערר. טוען התובע כי הגדלת נתוני שטח הבית לצורך גביית הארנונה בלי בסיס ובלא שנעשתה מדידה חדשה ובלי ליידע את התובע על השינוי האמור במשך שלוש שנים היא התנהגות רשלנית המזכה אותו בפיצוי האמור.

כפי שכבר נאמר לעיל, טענתו של התובע נופלת בגדרי סעיף 3 לחוק הערר ותביעתו איננה תביעה של רשלנות אלא השגה על קביעת הרשות המקומית לעניין גודל הבית.

מעבר לכך, כפי שעולה מכתב-ההגנה והמסמכים שצורפו לו בוצע חיוב הארנונה על בסיס מדידה שערך מודד מטעם העירייה. מכאן שמשלוח החיוב, גם אם נעשה בטעות, אינו מצביע על רשלנות.

כאשר נופלת טעות מסוג זה, כפי שככל הנראה אירע, הדרך פתוחה להשגת השגה בהתאם להוראות חוק הערר. התובע הגיש השגה למנהל הארנונה אך לא המשיך בהליכי הערר כפי שקבע החוק, ופניותיו האחרות אינן תחליף להשגה וערר על-פי החוק ובהתאם גם לא תוקנה הטעות. בכך אין כדי להצביע על רשלנות, וכאמור לעיל ההליך הנכון לתיקון הטעות אינו בסמכותו של בית-משפט זה.

סיכום

אשר-על-כן דין התביעה להידחות.

כיוון שקבעתי שדין התביעה להידחות מהטעם של חוסר סמכות, אינני מוצא עוד צורך לדון בשאלת החוקיות של צווי הארנונה הכללית של עיריית טבריה וחוקיות פרסום הצווים, שאלות נכבדות הראויות לבחינה לעת מצוא.

בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה פאב

 2. ארנונה הקפאה

 3. אישור ארנונה

 4. ארנונה מכבסה

 5. ארנונה מכללה

 6. ארנונה בנקים

 7. ארנונה מרפאה

 8. ארנונה על גג

 9. ארנונה על חצר

 10. ארנונה על ממד

 11. ארנונה על סככה

 12. ארנונה שטח עזר

 13. ארנונה על חממה

 14. ארנונה על מקלט

 15. ארנונה על משרד

 16. ארנונה על גינה

 17. השגה על ארנונה

 18. ארנונה על חניון

 19. ארנונה מאגר מים

 20. ארנונה מבנה עזר

 21. ארנונה על גלריה

 22. ארנונה על מספרה

 23. ארנונה גן לאומי

 24. ארנונה גג משותף

 25. ארנונה מעון יום

 26. ארנונה סניף דואר

 27. אישור צו הארנונה

 28. התיישנות ארנונה

 29. ארנונה בית מלאכה

 30. ארנונה שטח קניון

 31. ארנונה על קראוון

 32. ארנונה מרכז נופש

 33. ביטול הנחה ארנונה

 34. ארנונה חצר אנגלית

 35. ארנונה עסק רמת גן

 36. ארנונה מקורות מים

 37. ארנונה על דירת גן

 38. ארנונה שטח ביטחון

 39. ארנונה סיום בנייה

 40. אם חד הורית ארנונה

 41. ארנונה מבנה תעשייה

 42. ארנונה אחסון פסולת

 43. ארנונה על שטח פתוח

 44. פטור מארנונה כללית

 45. בקשה לשינוי סיווג

 46. ארנונה מפעל בטחוני

 47. פטור מארנונה בטעות

 48. ארנונה מפעלי תעשיה

 49. ארנונה על עליית גג

 50. ארנונה חצר קפיטריה

 51. ארנונה אזור תעשייה

 52. חובת דיווח ארנונה

 53. ארנונה שימוש מעורב

 54. ארנונה על גג מרוצף

 55. ארנונה שטחים טכניים

 56. השגה למנהל הארנונה

 57. ארנונה על דירה חדשה

 58. ארנונה על דירה ריקה

 59. ארנונה חברה ממשלתית

 60. ארנונה אולם אירועים

 61. ארנונה על שטח משותף

 62. ארנונה על מבנה נייד

 63. ארנונה על החלק היחסי

 64. ארנונה על חדר מדרגות

 65. אזרח ותיק בודד ארנונה

 66. ארנונה על שטחי שירות

 67. בניה לא חוקית ארנונה

 68. ארנונה על יחידת דיור

 69. ארנונה על בריכת שחיה

 70. אי תשלום ארנונה ומים

 71. התיישנות החזר ארנונה

 72. ארנונה תאגיד סטטוטורי

 73. ארנונה על שטח לא בנוי

 74. ארנונה על דירות רפאים

 75. השגה על קביעת ארנונה

 76. ארנונה מבנים לא בשימוש

 77. התיישנות ארנונה עליון

 78. ארנונה טעות בחישוב שטח

 79. ארנונה מפעל לייצור נשק

 80. אינטרס ההסתמכות ארנונה

 81. התיישנות תביעת ארנונה

 82. התיישנות גביית ארנונה

 83. אי סבירות תעריפי ארנונה

 84. חיוב רטרואקטיבי ארנונה

 85. ארנונה על שטחים משותפים

 86. חיוב ארנונה רטרואקטיבית

 87. ביטול הליכי גביית ארנונה

 88. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 89. התנאים למתן פטור מארנונה

 90. פטור מארנונה חברה ממשלתית

 91. דחיית בקשה להנחה בארנונה

 92. המועד להגשת ערר על ארנונה

 93. התיישנות על תשלומי ארנונה

 94. ארנונה מוסד ללא מטרות רווח

 95. אי סבירות קיצונית חיוב ארנונה

 96. ארנונה מבנה שאינו ראוי לשימוש

 97. ביטול שינוי סיווג ארנונה של נכס

 98. פטור מארנונה האגודה לתרבות הדיור

 99. סמכות השתת ארנונה באופן רטרואקטיבי

 100. בקשה לשינוי סיווג נכס לצורכי ארנונה

 101. אישור כי חברה לא פעילה לצורכי ארנונה

 102. פטור מארנונה מוסד מתנדב לשירות הציבור

 103. גביית ארנונה בגין מטר מרובע שלם בלבד

 104. תביעה להשבת כספים אשר שולמו ביתר בגין ארנונה

 105. דרישה לבטל את החלטה להעלות ב-5% את תעריפי הארנונה למגורים

 106. החזר תשלומים שנגבו עקב תיקון חיובי ארנונה באופן רטרואקטיבי

 107. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה - מהו מועד התחלת מנין 60 הימים ?

 108. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון