איחור בתשלום דמי הבראה


בפנינו תביעה לתשלום פיצויי הלנת שכר, חלף הודעה מוקדמת "פיצויי הלנה בגין ימי חופשה ודמי הבראה", פיצויי הלנת פיצויי פיטורים וכן, הפרשי פיצויי פיטורים.

1. התובע הועסק ע"י הנתבעת 1 כפי המצויין בכתב תביעתו החל מיום 1.2.01 ועד ליום 28.11.02 (ר' עמ' 4 לפרוטוקול שורות 7 9 וכן, כתב התביעה).

2. הנתבע 2 הינו מנהלה של הנתבעת 1.

3. התובע פוטר ונמסר לו מכתב פיטורים מיום 14.11.2002, במסגרתו הודע לו על הפסקת עבודתו בנתבעת 1 (ר' ת/2).

4. עבודתו של התובע הופסקה מחמת צימצומים (ר' עמ' 4 לפרוטוקול שורות 12-13).

5. אשר לתביעה לתשלום פיצויי הלנת שכר יאמר כך:


התובע טען כי הוא קיבל את שכר עבודתו בגין חודש 11/02 - הוא החודש האחרון לעבודתו, רק ביום 13.2.02 (ר' כתב התביעה וכן עמ' 4 לפרוטוקול שורה 9 וכן ת/3).

6. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ועל גירסתם ניתן ללמוד מבקשה לביטול פסק דין מיום 9.12.03 שנתמכה בתצהיר וכן מעדות הנתבע 2 בבית הדין.

הנתבע 2 העיד כי שכר חודש 11 אכן שולם לתובע באיחור וכי הוא לא זוכר מתי שולם (ר' עמ' 3 לפרוטוקול, שורה 17). משמע, הנתבעים לא סתרו את טענות התובע ביחס להלנת שכרו. בתצהיר שהגיש הנתבע 2 הוא ציין כי התובע פוטר עקב צימצומים בשל המצב הקשה במשק וכי הנתבעת היתה במצוקה תזרימית קשה וזו הסיבה לאיחור בתשלום השכר.

בנסיבות הללו, סבורים אנו כי יש מקום לפסוק לזכות התובע פיצויי הלנת שכר וזאת בהתאם לשיקול הדעת הרחב הנתון לבית הדין ובהתאם לעקרון המידתיות הקבוע בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ומשכך אנו פוסקים לזכות התובע פיצויי הלנה בסך של 2,000 ₪.

7. אשר לתביעה לדמי הודעה מוקדמת יאמר - כי התובע עתר לתשלום דמי הודעה מוקדמת בגין שבועיים. זאת בשים לב לכך שהודע לו, לטענתו, על פיטוריו שבועיים לפני המועד שנקבע להפסקת עבודתו (ר' עמ' 4 לפרוטוקול שורה 12 - 14).

8. הנתבע הודה בעדותו בבית הדין, כי הוא נתן לתובע הודעה מוקדמת של שבועיים בלבד (ר' עמ' 5 לפרוטוקול שורה 15). לאור זאת, אנו מקבלים את התביעה לתשלום דמי הודעה מוקדמת ופוסקים לזכות התובע תשלום עבור חלף הודעה מוקדמת בסך של 3,800 ש"ח.


9. אשר לתביעת התובע לתשלום "פיצויי הלנה" בגין איחור בתשלום דמי הבראה ופידיון חופשה, סכומים אשר שולמו לו לטענתו רק ביום 12.2.03. זאת על אף שסיים את עבודתו ביום 28.11.02 יאמר - כי דמי ההבראה ופידיון חופשה אינם נושאים פיצויי הלנה ומשכך יש לדחות רכיב זה של התביעה.

10. אשר לתביעה לתשלום פיצויי פיטורים, יאמר כך:

התובע טען כי הוא קיבל על חשבון פיצויי פיטורים ביום 1.4.03 סך של 13,533 ₪ וכי לא שולם לו מלוא סכום פיצויי
הפיטורים המגיע לו על בסיס שכרו הקובע ולאור תקופת עבודתו כאמור לעיל.

הנתבע טען כי התובע קיבל מחברת הביטוח את עיקר פיצויי הפיטורים וכי רק במהלך חודש מרץ 03', פנה התובע באמצעות סוכן הביטוח שלו לנתבע בטענה כי נפלה טעות בחישוב הפיצויים. הנתבע הוסיף וציין כי לאחר שהתחוורה הטעות הוא פנה לתובע וביקש ממנו להגיע על מנת לקבל את ההפרש אולם התובע עמד על תשלום פיצויי הלנה וסרב לקבל את סכום הקרן.

11. התובע הועסק על ידי הנתבעת 1 במהלך תקופה של 22 חודשים ושכרו האחרון עמד על סך של 7,600 ₪. משכך התובע היה זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 13,933 ₪ (22/12 X 7,600) זאת שעה שהסכום ששולם לו עבור פיצויי פיטורים הינו 13,533 ₪.

אי לכך התובע זכאי להפרשים בגין פיצויי פיטורים בסך של 400 ₪.

12. אשר לתביעת התובע לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגין הסכום ששולם לו לטענתו על ידי חברת הביטוח ביום 1.4.03 יאמר - כי התובע לא הציג לבית הדין מסמכים המלמדים על כך שלא היה באפשרותו לקבל מחברת הביטוח את הכספים הצבורים בה במועד מוקדם יותר. התובע לא הציג לבית הדין את מכתב השיחרור לחברת הביטוח באופן המאפשר לבית הדין ללמוד על כך - כי הנתבעת עיכבה מכתב זה. מנגד, הנתבע טען בתצהיר מיום 7.12.03 - והאמור בו לא נסתר - כי הנתבעת מסרה בידי התובע עוד ביום 28.11.02 מכתב לקופת הגמל בדבר שחרור הכספים הצבורים בה לזכות התובע (ר' נספח ג' לתצהיר הנתבע).

משכך, אנו דוחים את תביעתו של התובע לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום ששולם לו באמצעות קופת הגמל.

13. אשר לתביעה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים על סכום ההפרש אשר טרם שולם לתובע בסך של 400 ₪ יאמר - כי סבירה בעיננו טענת הנתבעים לפיה, סכום זה לא שולם עקב טעות כפי שצויין בסעיף 7.3 לתצהיר הנתבע.

משכך, סבורים אנו כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים מופחתים בגין אי תשלום סכום זה במועד בסך של 400 ₪.

14. הנתבע 2 טען כי התובע לא השכיל להצביע על עילה שבדין, מכוחה יש לחייבו באופן אישי. (זאת על אף שהוא הנתבע 2) לא היה מעבידו של התובע. טענה זו מקובלת עלינו, התובע אף הוא ציין בכתב התביעה, כי הנתבעת 1 והיא בלבד, היא שהיתה מעבידתו. התובע לא הצביע על עילה שבדין שמכוחה יש לחייב גם את הנתבע 2 באופן אישי.

משכך אנו דוחים את התביעה על כל רכיביה ככל שהיא מפונית כלפי הנתבע 2.

15. לאור כל האמור, אנו קובעים כי על הנתבעת לשלם לתובע תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין את הסכומים כדלהלן:

"סך של 3,800 ₪ בגין דמי הודעה מוקדמת בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.11.02 ועד למועד התשלום בפועל;
סך של 2,000 ₪ בגין פיצויי הלנת שכר;
סך של 400 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויי פיטורים;
וסך של 400 ₪ בגין פיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 28.11.02 ועד למועד התשלום בפועל.
הוצאות משפט בסך של 500 ₪.
התביעה כנגד הנתבע 2 - נדחית.

16.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות הבראה

 2. חוב דמי הבראה

 3. התיישנות הבראה

 4. אישור תכנית הבראה

 5. התפטרות דמי הבראה

 6. התיישנות דמי הבראה

 7. חופשת לידה דמי הבראה

 8. הסכם קיבוצי דמי הבראה

 9. איחור בתשלום דמי הבראה

 10. חישוב דמי הבראה למטפלת

 11. חילופי מעבידים דמי הבראה

 12. התיישנות פדיון דמי הבראה

 13. התיישנות תשלום דמי הבראה

 14. הסכם קיבוצי תוכנית הבראה

 15. חופשה ללא תשלום דמי הבראה

 16. התיישנות זכאות לדמי הבראה

 17. הסכם קיבוצי כללי דמי הבראה

 18. הסכם קיבוצי בדבר דמי הבראה

 19. הסכם קיבוצי תשלום דמי הבראה

 20. הסכם קיבוצי בעניין דמי הבראה

 21. הסכם קיבוצי מיוחד תכנית הבראה

 22. תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, דמי הבראה ופדיון חופשה שנתית

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון