השלמת פרטים בצוואה


1. זו בקשה לקיום צוואה, ולמנוי מנהל עזבון, ה"צוואה" נשוא הבקשה מתיימרת להיות צוואה לפי סעיף 19 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 [2] והיא בצורת תשעה מכתבים בכתב ידה של המנוחה גיטל כהן ז"ל שהעתקם צורף לבקשה וסומן א' - ט'".
המנוחה התאבדה בקפצה יחד עם ילדתה הקטנה מחלון שבקומה 20 בבית מלון והמכתבים הנ"ל נמצאו על השלחן בחדרה בבית המלון. ייאמר מיד שהסימונים "א' - ט'" שבתצלומים אינם מופיעים במקור שממנו אין לדעת הסדר של הפתקים מה קודם למה. יש לפנינו למעשה צרור של 9 ניירות שנמצאו כאמור על השלחן, וזאת יחד עם עט שהיה במצב פתוח לכתיבה. הניירות הם ניירות פירמה של בעלה. הבקשה הוגשה ע"י אחי המנוחה, והוגשה התנגדות ע"י בעלה של המנוחה.

בא-כוח המתנגד טוען שאין כל אפשרות לקיים "צוואה" זו משום שאינה ממלאה אחרי דרישות הסעיף 19 לחוק הירושה. מלבד זאת הוא טוען שהמנוחה לא היתה בצלילות דעת מספקת הדרושה כדי לצוות ולחלופין שהצוואה גופה אינה ברורה, ואין להבין משמעותה, אשר על כן אין לקיימה.

2. ב"כ המבקש היה ער לעול הכבד המוטל עליו בבקשו לקיים את המסמכים הנדונים כצוואה והוא השמיע 12 עדים מהם:

(א) קרובים וידידים היודעים על היחסים הגרועים של המנוחה עם בעלה ועל דרך המחשבה וההגיון שלה, ואשר לא ראו בה סימנים של התנהגות יוצאת דופן.

(ב) מומחים כגון פסיכיאטר פסיכולוג ורופא גרפולוג ורופא.


(ג) שתי עובדות בית המלון שראו את המנוחה כשנתקבלה למלון ביום המקרה ועלתה לחדרה, שוחחו עמה זמן קצר (כחצי שעה) לפני המקרה, ולא הבחינו בהתנהגות בלתי רגילה מצדה.

כן הוגש תיק משטרה שנפתח ונסגר בקשר לחקירה על סיבות מותה כדי להווכח שמא היה כאן רצח.

3. בא-כוח המתנגד הגיש תצהיר מד"ר אהרן גיליס, מומחה לפסיכיאטריה, ששימש מרצה קליני בכיר בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים, וכמנהל הקליני של המרכז לבריאות הנפש עזרת נשים בירושלים. מומחה זה קבע שהיה אצל המנוחה תהליך חולני חמור וכי בעת שכתבה את הניירות היא "סבלה מעיוות חמור בתהליכי החשיבה ששלל ממנה את הכושר לספק קריטריון עקרי של הכושר הנפשי הדרוש לאדם המצווה את רכושו".

הוא הוסיף והצהיר, שהמנוחה לא היתה בשפיות הנדרשת אצל האדם המבצע פעולה משפטית של עשיית צוואה ושצריך להבין טיבה של צוואה. הוא נחקר על תצהירו כשם שנחקר ד"ר מאיר שנתן חוות דעת בכוון הפוך שהוגשה מטעם מבקש


קיום הצוואה, וכשם שנחקרו כל העדים. היו עוד שני עדים מטע המתנגד, אחד, שלמד יום יום עם בעלה של המנוחה בבית הזוג והתרשם שהיחסים היו טובים ושהמנוחה היתה מסוגרת בטבעה והשני, שהעיד, כי ערב לפני המקרה אמרה המנוחה שהיא נוסעת לבית הבראה בפתח תקוה עם הילדה אך בלי בעלה.

4. לאחר עיון הגעתי למסקנה שהמסכמים שהוגשו לקיום הצוואה אינם צוואה במשמעות החוק שאפשר לאשרה ככזו, וזאת מהטעם הפשוט שאין בהם לא תאריך ולא חתימה כדרוש על פי סעיף 19 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 [2] הקובע:

"צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותחתם בידו".

טוען ב"כ המבקש שבחוסר תאריך וחתימה אפשר לראות "פגם" במשמעות סעיף 25 לחוק הירושה [2] בו נאמר:

"לא היה לבית המשפט ספק באמיתותה של צוואה, רשאי הוא לקיימה אף אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20 עד 23 או בכשרות העדים".

להלן תובהר עמדת בית המשפט בקשר לרישא של סעיף 25 בקשר ל"ספק באמיתותה" של ה"צוואה", אך במה שנוגע לענייננו הסעיף מבחין בין הליכים המפורטים בסעיפים 20 עד 23 שגם בהם נזכרים חתימה ותאריך לבין "פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה". בקשר לפגם זה אין זכר למספרי סעיפים וגם פגם בענינים אלה, כגון חתימה או תאריך במקרה של צוואה לפי סעיף 19 (אם הוא פגם בלבד) יכול שיתרפא על סמך סעיף 25 אם לא היה לבית המשפט ספק באמיתותה של הצוואה. אולם לא הרי פגם בחתימה או בתאריך (שלא לפי הסעיפים 20-23) שאיננו יכול לכלול חוסר חתימה וחוסר תאריך כהרי פגם בהליכים (לפי הסעיפים 20-23) שיכולים לכלול אפילו חוסר חתימה או תאריך כשאלה הם חלק מההליכים לפי סעיפים 20-23. ראה ע"א 869/75 עליו מסתמכים שני הצדדים, שם בע' 101 מול האותיות ד-ה.


חוסר תאריך וחוסר חתימה כמו במקרה שלפנינו שוללים את האפשרות לקיים "צוואה" בכתב יד לפי סעיף 19. מלבד זאת כאן לא קיים גם המצב של חוסר ספק לבית המשפט באמיתות ה"צוואה" בכל נסבות הענין וזה נובע בין היתר ממה שיובא להלן בקשר לשתי הטענות האחרות של ב"כ המתנגד.

5. נאה לי שגם בענין חוסר אפשרות להבין משמעותה המדויקת של ה"צוואה", נכונה טענתו של עו"ד שכטר, ב"כ המתנגד. הסעיף 33 לחוק הנדון [2] קובע:

"צוואה סתומה וכו'. הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי צווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה - בטלה.


בסעיף 37 לחוק קובע:

"לענין סימן זה 'הוראת צוואה' - גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע".

במסמכים הנדונים נאמרים דברים שונים כגון:

"את בתי לקחתי כי לא יהיה לה חיים בלעדי".
"אסור לא לנתח את גופותינו" (מ/10).

צוואה

"אין לנתח גופותינו" (מ/9).

"סיבת התאבדותי רציתי להתגרש לחצו עלי ולא נתנו לי את האפשרות, לא מצאתי דרך אחרת". (מ/5).

"צוואה כל מה ששייך לי באופן רשמי כספים וכו' לחלק בין ארבע האחים שלי


בניר אחר (מ/4) כתוב:

"חיים ורחל אני מודה לכם לכל נא לדאוג שיהושע לא ישתתף ללוויתינו.
- אם אפשרי שנשכב יחד. לפי הדין.
- ולדאוג שיהושע יקבל כמה שפחות.
- תגיד לו שדרך ארץ קודמת לתורה.
שרחלה לקחתי בגלל שהוא מציק לה כל היום".

אנו רואים איפוא שיש הוראה לתת לאחים ויש הוראה שהאם תחליט ויש הוראה שיהושע (כלומר בעלה של המנוחה) יקבל כמה שפחות, ולא ניתן להגדיר על מה נאמרת כל אחת מההוראות הללו, ויש כאן כפילות, חפיפה או סתירות.

מהעדים שהביא ב"כ המבקש אני למד שכל הפתקים נמצאו על השלחן. אין ראיה שכלם נכתבו באותו היום ובאותה שעה סמוך למוות אך אני מוכן להניח כך אם ב"כ המבקש היה רוצה שאניח כך. לא הראה לי ב"כ המבקש הנחה אחרת הנוחה יותר למבקש שיכולה לעשות מנירות אלה צוואה אמתית וכשרה.

לא התרשמתי התרשמות חיובית מהעדות שהשמיע ב"כ המבקש כדי להראות שאלה שהכירו את המנוחה. את דבורה ואת הגיונה מבינים למה בדיוק מתכוונת המנוחה בבטוי "כל מה ששייך לי באופן רשמי".

קשה לי לעשות את האבחנות שמבקש ב"כ המבקש לעשות בין חלקים שונים של המסמכים ולהגיע עמו למסקנה ברורה על רצון המנוחה שהובע בפתקים הנדונים, כולם יחד, רצונה האחרון, כדי שאוכל לזכות במצוה לקיים דברי המת.

6. גם בשאלת צלילות הדעת הדרושה שקלתי את חומר הראיות העובדתי יחד עם חומר הראיות של המומחים ולא נעלמו ממני המבחנים שהביא ב"כ המבקש


בסיכומיו, והגעתי למסקנה שלא היתה למנוחה צלילות דעת מספקת לכתיבת צוואה, ומכל מקום לא אוכל לקבוע שהיתה גמירת דעת מצד המנוחה לענין מסוים שהיא מצווה אותו כאן או גמירת דעת כללית לכתוב צוואה בה תתן הוראות או הוראה מה ייעשה ברכושה.

אני למד מד"ר מאיר שאין ללמוד מעצם ההתאבדות שהאדם המתאבד פסיכוטי. ד"ר גיליס הסביר את האמור בתצהירו ממנו אפשר היה לחשוב כאילו הוא אומר אחרת. הוא נתן דוגמאות בעדותו על מקרים של התאבדות בהם רואים, שישנה צלילות ואפילו הגיון מלא ובריא להוראה הניתנת, אך מסקנתו במקרה זה, הנראית לי, היא שלא היתה למנוחה הצלילות הדרושה.

ד"ר מאיר, שהביע דעה לטובת המבקש הסכים גם הוא, שהיו כאן חוסר אזון נפשי, דכאון קיצוני, וממכתביה הוא הסיק שהיתה אצלה רגישות גדולה. כן הכיר בכך שלא כל איש חולה בנורוזה או פסיכוזה יכול להבין תוכן הצוואה שלו.

7. לפי חומר הראיות אני מקבל את הטענה בדבר יחסים לא טובים של המנוחה עם בעלה. לעומת זאת מההודעות בתיק הפלילי של חקירת רצח שהוגש אני למד שהלחץ שלא להתגרש לא היה מצד בעלה אלא כנראה מצד הוריה. יצוין שבפתקים שכתבה לא נאמר מהיכן בא הלחץ. אין לענינים אלה השפעה ישירה על התוצאות אך הבאתי אותם כדי שלא יחסר מימצא בנידון.

8. כאן ברצוני להתיחס להערה שמצא לנכון ב"כ המבקש לכלול בסיכומיו בכתב בקשר לעד שוטר שרצה להשמיע. ב"כ המבקש שהשמיע עדים רבים ביקש דחיה ביום 3.11.78 בשל אי הופעת שנים מהם, שנותרו לו, האחד שוטר, מאחר שהזמנת העד השני לא חזרה ולא היתה התנגדות נדחה במשפט ליום 6.12.78. ביום 6.12.78 לאחר שהשמיע שלשה רופאים ועוד עדה שהעידה על תלונות המנוחה ועל התאכזרות בעלה אליה ועל דיבורה בהגיון בימיה האחרונים, ביקש ב"כ המבקש להשמיע עוד עדים בשלושה נושאים, ולפחות עד אחד שדבר אתה סמוך ליום פטירתה וביום פטירתה. מבוקשו האחרון ניתן לו והוא השמיע עוד עד אחד שהעיד על עצבות ועיפות אצל המנוחה ויחד עם זאת על כך שבשנות היכרותו עם המנוחה לא הבחין במשהו לא רגיל. לאחר מכן באה בקשת דחיה להשמעת עד נוסף, הפעם מדובר בשוטר שיעיד על מקומות המצא הפתקים השונים בהם כתוב שלא לנתח הגופה. נימוק הבקשה שבאה בשלב כה מאוחר היה, שהשוטר הוזמן בפעם הקודמת והפעם, והופיע הפעם, איננו השוטר שטיפל בדבר.

סרבתי לדחות המשפט דחיה נוספת. מלבד כל טעם נוסף לסרוב לא ראיתי אז ואינני רואה כיום, לאחר בדיקת כל החומר, ששמיעת עד זה על התוכן הנ"ל היתה עשויה לשנות פני הדברים.

9. על יסוד כל האמור אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקש לשלם למתנגד הוצאותיו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ל"י בצרוף מס ערך מוסף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות צוואה

 2. אגרה קיום צוואה

 3. חיסיון צוואה

 4. הסכם פשרה צוואה

 5. ביטול צוואה קודמת

 6. ביטול צוואה הדדית

 7. ביטול צוואה דוגמא

 8. הוכחת אובדן צוואה

 9. ביטול תנאי בצוואה

 10. ביטול רישום צוואה

 11. ביטול צוואה שנייה

 12. הערת אזהרה צוואה

 13. ביטול צוואה בעל פה

 14. עילות ביטול צוואה

 15. ביטול צוואה מאוחרת

 16. בקשה לעיון בצוואה

 17. ביטול צוואה אחרונה

 18. ביטול צוואה שהופקדה

 19. השלמת פרטים בצוואה

 20. ביטול צוואה בכתב יד

 21. המחאת זכויות בצוואה

 22. הסתלקות מצוואה הדדית

 23. ביטול צוואה בפני רשות

 24. התנגדות לביצוע צוואה

 25. הסתלקות חלקית מצוואה

 26. בקשה להגשת העתק צוואה

 27. אי כשירות לעריכת צוואה

 28. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 29. בקשה לתיקון טעות בצוואה

 30. העברת זכויות מכוח צוואה

 31. בקשה להוספת פרטים בצוואה

 32. ביטול צוואה על ידי המצווה

 33. העברת זכויות על פי צוואה

 34. איחור בהגשת התנגדות לצוואה

 35. ביטול צוואה השפעה בלתי הוגנת

 36. הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 37. ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 38. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 39. העברת זכויות שימוש במשק באמצעות צוואה

 40. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 41. צו המקיים את צוואתו של המנוח - הוראות חלוקת עזבון על ידי מנהלי העזבון

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון