התנאים למתן צו תשלומים

 1. המערער הגיש ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצל"פ סיגלית גץ אופיר (להלן: "הרשמת") מיום 4.11.13, לפיה הורתה לו להמשיך ולשלם סך של 1,000 ₪ מדי חודש, למשך 6 חודשים, על מנת "להוכיח רצינות", וכתנאי לדיון בבקשתו להעברת עניינו לביהמ"ש למשפחה, לפריסת חוב מזונות עבר לתשלומים. כל זאת לאחר שקבעה בהחלטה קודמת מיום 22.10.13, לתשלום 3,000 ₪ "כתנאי לדיון בבקשתו". (להלן: "ההחלטה").
 2. תיק ההוצל"פ נשוא הערעור נפתח ע"י המשיבה, לגביית חוב מזונות עבר, עבור שני קטינים (שבינתיים בגרו), בהתאם לפס"ד מיום 26.3.09 ,בו נקבעו מזונות כל קטין ע"ס 750 ₪. המערער היה נתון בהליכי פש"ר מיום 28.7.08, שהסתיימו בהפטר ביום 3.3.11 למעט חוב המזונות. במהלך השנים לא התנהלו הליכי גבייה בתיק המזונות ולא הוגשה בקשה לקציבת המזונות בפש"ר. חוב מזונות עבר עומד על סך של כ-64,000 ₪.


טענות המערער
3. עם קבלת ההפטר, פנה להסדר חוב המזונות וביקש כי התיק יועבר לביהמ"ש למשפחה לפריסת החוב. בהחלטת הרשמת מיום 14.10.12 נקבע ,כי תנאי לדיון בבקשה ,על המערער להפקיד 600 ₪ ע"ח חוב פיגורים, לצד המשך תשלום 600 ₪ למשך 7 חודשים לחיוב השוטף.
לטענתו, לא הבין נכונה את ההחלטה ובעקבות זאת ניתנה החלטה נוספת ביום 14.10.12 לתשלום 1,200 ₪ לחודש. לא יכול היה לשלם הסכום וניסה להגיע להבנות עם המשיבה. בינתיים הוצאו נגדו פקודות מאסר. המערער פנה לרשמת בבקשה לביטול פקודת המאסר ובקשה חוזרת להעברת עניינו לביהמ"ש לפריסת החוב לתשלומים. ביום 22.10.13 ניתנה החלטת הרשמת לתשלום 3,000 ₪ במזומן, הגשת כתב ויתור סודיות ובקשה למתן צו תשלומים לבחינת יכולתו הכלכלית. לאחר ששילם את הסכום האמור , מילא שאלון וחתם על ויתור סודיות, הגיש בקשה למתן החלטה בבקשה להעברת העניין לביהמ"ש למשפחה לפריסת חוב עבר, או אז התקבלה ההחלטה נשוא הערעור דנן.
4. לאחר שעמד בתשלום הסכום של 3,000₪ ,שנקבע בהחלטה מיום 22.10.13 ,טעתה הרשמת משהוסיפה תנאים חדשים ללא נימוקים להטלתם. לטענתו, החוק אינו מציב תנאים לדיון בבקשתו. לרשם ההוצל"פ אין שקול דעת אם לדון בבקשה. מודה כי לא ערער על ההחלטה, אולם נוכח התנאים הנוספים, סלולה הדרך לערעור. לטענתו, זכותו שבקשתו תידון, ללא העמדת תנאים אלה או אחרים. המדובר בסכום שאינו סביר, שכן אם היה ברשותו 1,000 ₪ לחודש, היה מגיע להסכמות עם המשיבה. המדובר בכמעט מחצית מהכנסתו העומדת על סך 2,200 ₪. מציין כי לא יוכל להתקיים עם סך של 1,200 ₪ לחודש. מבקש לשלם 400 ₪ לחודש עד סילוק החובות. המערער הוסיף בעיקרי טיעון שהגיש כי מדובר במזונות עבר לאחר שהקטינים בגרו.


טענות המשיבה
5. המשיבה אם לארבעה ילדים, מתקיימת מקצבת נכות בסך 2,500 ₪. נטל גידול הילדים הוטל על כתפיה נוכח סכום המזונות הנמוך. המערער לא עמד בתשלום מזונות לא בשיעור של 450 ₪ לחודש, שנקבעו ביום 1.3.99 ולא במזונות שנקבעו בפסה"ד מיום 26.3.09 בסך 750 ₪ לילד. חוב המזונות עומד על סך של 63,902.54 ₪ נכון ליום 29.1.14. המערער פועל בחוסר תו"ל. פעלה בהוצל"פ נגד המערער. המערער שילם 600 ₪ בלבד בתשלומים בודדים ולא עמד בהחלטה לשלם 600 ₪ חוב פיגורים, בנוסף לתשלום חודשי בסך 600 ₪. המערער מיוצג ע"י עו"ד ולא ייתכן שלא הבין את משמעות ההחלטה. למערער ניתנה הזדמנות נוספת ובחר להמציא מסמכים בחסר. המערער מתחמק מאחריותו לשאת בתשלומי המזונות משך שנים וצובר חוב בלתי מבוטל בתיק. מבקשת לדחות את הערעור .

דיון
6. השאלה העומדת במוקד הערעור הינה: האם נפל פגם בהחלטת הרשמת מיום 4.11.13, לפיה בקשת המערער להעברת בקשתו לביהמ"ש למשפחה לדיון בפריסת חוב עבר לתשלומים תידון, רק לאחר שיעמוד בתשלום 1,000 ₪ נוספים, במשך 6 חודשים, שיהוו תשלום ע"ח חוב מזונות עבר, לאחר שבהחלטה קודמת ביום 22.10.13 נקבע תשלום של 3,000 ₪.
כן עורר המערער את שאלת הסמכות בעצם העמדת תנאים לדיון בבקשה.
המסגרת הנורמטיבית
סמכות רשם ההוצל"פ
7. סמכות רשם ההוצל"פ להפנות חייב לביהמ"ש למשפחה לפריסת חוב מזונות לשיעורים מצויה בסעיפים 69 (ד) ו- (ה) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 :
"(ד) נקבעו שיעורים בפסק הדין, יכול רשם ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.
(ה) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, על מזונות שנפסקו בשל תקופה שקדמה למתן פסק הדין או על תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי פרעון במועד, והכל מטעמים מיוחדים שיירשמו."
ברע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו פ"ד נה(3) 360 קובע השופט ברק :
"כדי לסייע לחייב במזונות – וכדי למנוע הפליה בין חייב שפסק-הדין קבע שיעורים לתשלום תשלומי המזונות שהצטברו בשל אי-פירעון במועד, לבין חייב שפסק-הדין בעניינו לא קבע שיעורים לתשלום מזונות העבר – מן הראוי הוא לפרש את סעיף 69(ה) לחוק ההוצאה לפועל, באופן שישתרע על כל סוגי פסקי-הדין (בין אלה שנקבעה בהם הוראה לתשלום לשיעורים ובין אלה שלא נקבעה בהם הוראה כאמור)."
כאמור בעניינו עלתה השאלה, האם רשם ההוצל"פ יכול להתנות את עצם הדיון בבקשה בתשלומי חוב מזונות? ובמקרה דנן ,כיצד יש לפרש את החלטות הרשמת מיום 4.11.13 על רקע ההחלטה מיום 22.10.13. האם היה בה כדי לשנות מהתנאים שהציבה למערער על מנת לדון בבקשה לגופה.

"הצדקה" ו"טעמים מיוחדים"
8. לאחר ששקלתי את הדברים, לא מצאתי מקום להתערב בהחלטות הרשמת. תפקידה של רשות האכיפה והגבייה ורשמיה הינה בסיוע לגביית חובות מזונות. המערער צבר חוב מזונות מעל ל-64,000 ₪. הסמכות להורות על הפניית חייב מזונות לבימ"ש למשפחה, מסורה לרשם ההוצל"פ ובלבד שראה הצדקה לכך ובחוב מזונות, הדבר ייעשה "מטעמים מיוחדים שיירשמו". דהיינו ההפניה לביהמ"ש אינה דבר שבשגרה ומלבד "הצדקה" צריכים להיות "טעמים מיוחדים שיירשמו" והמדובר בטעמיו של רשם ההוצל"פ. ראה: ברע"א 4905/98גמזו נ' ישעיהו פ"ד נה(3) 360.
כאשר מגיש חייב מזונות, בקשה להפניה לביהמ"ש למשפחה לפריסת תשלומים, בסמכות הרשם, לבחון את "ההצדקה" ואת האפשרות "למתן טעמים", להורות על תשלומים קצובים לתקופה מסוימת, על מנת לבחון את רצינותו של החייב ותום ליבו. ככל שלא יעמוד בתשלומים שיקצוב הרשם , מתייתר הצורך להפנותו לביהמ"ש למשפחה. הראיה שהמערער היה רחוק מביצוע ההחלטה הראשונה שניתנה ביום 14.10.12 , בין בשוגג ובין בכוונה.
גם בעת איסוף האינפורמציה והנתונים בדבר האפשרות ו"ההצדקה" בהפניית הצדדים לביהמ"ש למשפחה, לא הסתיימה סמכותו הכללית של הרשם לאכוף את פסק הדין (ראה: ע"א 347/71 סנסור נ' הקונסוליה הכללית של יוון,פ"ד כו (2) 333). על הרשם מוטל התפקיד לסייע באכיפת גביית חוב המזונות בבחינת "כל המוסיף מוסיפין לו" (תלמוד בבלי, ביצה טז ע"א) ולכן אין לתמוה על פעולת הרשמת בסיוע בגביית החוב, מעבר לבחינת תום הלב של המערער ועל ידי הטלת תנאים נוספים.
לאחר שבאנו למסקנה כי העמדת תנאי תשלומים, הינה בסמכות הרשם, נבחן את הטענות הנקודתית של המערער לגופו של ענין.

תנאים לדיון בבקשה
9. המערער מלין, כי לאחר שנקבע תנאי של תשלום של 3,000 ₪, בהחלטה מיום 22.10.13 ,קביעה של תשלום לשיעורין בסכום נוסף, כמצויין בהחלטה מיום 5.11.13 ,לתשלום סך של 1,000 ₪ לתקופה של 6 חודשים לפחות אינה צודקת ונכונה.
לאחר עיון בהחלטות הרשמת, לא מצאתי לנכון להתערב בהן.
בהחלטה מיום 29.10.13 נקבע כי המערער ימציא שאלון, כתב ויתור סודיות ובקשה למתן צו תשלומים. בהחלטה מיום 5.11.13 עולה כי נפלו חוסרים בהמצאות המערער ונדרשו מסמכים נוספים והכל עוד טרם העברת הבקשה לתגובת המשיבה. בציר הזמן שאינו עוצר בתשלום סכום חד פעמי בסך של 3,000₪, החוב עדיין קיים (גם אם הקטינים בגרו) וכל עוד לא התקבלה החלטה בבקשה, על המערער להמשיך ולהפגין את אותה "רצינות" בתשלום עיתי של חוב המזונות ואינו נפטר בתשלום זעום מהחוב.
10. כזכור, המזונות נקבעו ע"ס של 750 ₪ לילד –קרי 1,500 ₪ לחודש. תשלום חודשי של 1,000 ₪ הינו 66% מהתשלום השוטף שהיה על המערער לשלם. לפיכך, עד שיוכח להנחת דעתו של רשם ההוצל"פ, כי בלא קביעת שיעורים לחוב המזונות, לא יוכל החייב לקיים עצמו, מסמכותו לחייבו בתשלום הסכום, בטרם העברת הענין לדיון לביהמ"ש למשפחה.

לסיכום
11. לא מצאתי כל פגם בשיקול דעתה של כב' הרשמת והנני מורה על דחיית הערעור.
12. רשמת ההוצל"פ תשלים את ההליך, בבחינת הנסיבות באם יש בהן כדי להפנות את המערער לביהמ"ש למשפחה, לדיון בבקשתו לפריסת חוב המזונות לשיעורין.
13. המערער יישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ.
14.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון