התנגדות לביצוע שטר באיחור1. בפני בקשת הנתבע לבטול צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוצא כנגדו בתיק ההוצאה לפועל.
תחילתה של התובענה בתיק זה היא בבקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל בגין שיק על סך של 500,000 ₪ לפקודת המשיב בחתימת ידו של המבקש.
המבקש הגיש התנגדות לביצוע שטר באיחור ולפיכך ננקטו נגדו הליכים לאחר תום תקופת האזהרה וביניהם עיכוב יציאה מן הארץ.
במעמד הדיון בהארכת המועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר, הוארך המועד ואף ניתנה למבקש רשות להתגונן ללא תנאי.
בטרם קיומו הדיון בהתנגדות הגיש המבקש בלשכת ההוצאה לפועל בקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן נגדו וזה בוטל כנגד הפקדת עירבון בסך 400,000 ₪.
עתה עותר המבקש לביטולו של צו עיכוב היציאה מן הארץ בעקבות מתן רשות להתגונן שניתנה לו.
תחילה יש להבהיר את הבסיס הדיוני של בקשה זו.
תקנה 108(ג) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי כל ההליכים שננקטו בתיק ההוצאה לפועל בטרם עוכבו ההליכים כתוצאה מהגשת התנגדות לביצוע שטר, יעמדו בעינם כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.
הסמכות להוסיף סעדים זמניים או לבטלם, נתון מעתה לבית המשפט בלבד.
ברע"א 7815/09 אופיר יונתן דוד נ. אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ נדונה מסכת עובדתית דומה מאד לזו שבפני בתיק זה ושם נקבע כדלקמן:
"הסעד ניתן מתחילה בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, אולם הבקשה לביטולו הוגשה לפני ערכאה הנשלטת על-ידי תקנות סדר הדין האזרחי. בסופו של יום, כך דומה, על בקשה זו להידון בכפוף
לתקנות סדר הדין האזרחי ובהתאם להוראות המצויות בהן, כדי להחיל על הנתבע את מכלול ההגנות שמקנות לו התקנות".
עולה מהאמור לעיל כי יש לבחון את בקשתו של הנתבע לביטולו של צו עיכוב היציאה מן הארץ באותה דרך שבה בוחנים צו זה שניתן במעמד צד אחד והנתבע עותר לביטולו.

2. סעד זמני שניתן במעמד צד אחד נבחן בשנית במסגרת הדיון לביטולו ועל המשיב להראות תחילה כי התנאים למתן הצו התמלאו.
תקנות 362 ו- 384 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעות כי תנאי למתן סעד זמני כלשהוא הוא שכנועו של בית המשפט בקיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מהימנות לכאורה וקיומו של חשש סביר שהנתבע עומד לצאת את הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך או על ביצועו של פסק הדין.
רק לאחר שיקבע כי התנאים מלאו יש לשקול את הנזק שיגרם לתובע באי מתן הצו מול הנזק שיגרם לנתבע אם יינתן הצו ואם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש.
הצדדים נחלקו בכל הדרישות למתן הצו.
ב"כ הצדדים טענו ארוכות ונכבדות בעילת התביעה.
לטענת ב"כ המבקש העובדה שהמשיב כשל בצירוף כל המסמכים הנדרשים לבקשה לביצוע שטר דיה כדי להכשיל את התנאי הראשון הנוגע לקיומה של עילת תביעה.
אין מחלוקת כי השטר נשוא התביעה ניתן כשטר בטחון לפירעונן של הלוואות שנתן המשיב למבקש.
ב"כ המבקש מפנה את תשומת ליבי להוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג-1993 (להלן: "חוק הלוואות חוץ בנקאיות") המחייב בסעיף 8 לו בצירוף הסכמי ההלוואות לבקשה לביצוע בהוצאה לפועל.
עוד טוען ב"כ המבקש כי ההלוואות אינן עומדות בדרישות חוק הלוואות חוץ בנקאיות בכל הנוגע לחיוב הריבית ועל כן סיכויו של המבקש להצליח בטענותיו הינם טובים ביותר.
אלא שהתנאי הנדרש לצורך מתן סעד זמני הוא ראיות מהימנות לקיומה של עילת תביעה ולא סיכויי הצלחתו של המבקש בהגנתו.
הסכמי ההלוואות צורפו לתיק בית המשפט במעמד הדיון במתן רשות להתגונן למבקש כך שהיום מצויים בתיק הסכמי ההלוואות והפגם, אם היה, נרפא.
לא ניתן להתעלם היום מראיות שבינתיים התקבלו ומצויות בתיק ובניהן גם טענותיו של המבקש כתשובה לתביעתו של המשיב.
מעיון בטענות המבקש עולה כי מדובר בסוג של טענת הודאה והדחה.
דהיינו, המבקש מודה כי קיבל הלוואות מהמשיב אך לטענתו פרע אותן.
בנסיבות אלה, עול ההוכחה מוטל על המבקש ודי בכך כדי לבסס היטב את עילת התביעה לצורך הדיון במתן סעד זמני.
שאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בטענותיו או סיכויי הצלחתו של המשיב בתביעתו אינו תנאי לבחינת הסוגיה של מתן סעד זמני כך שכל טענותיו של ב"כ המבקש בעניין זה אינן רלוונטיות.
רלוונטית רק טענה התומכת בדחיית התביעה על הסף או מסקנות שניתן להסיקן מעובדות המצויות כבר עתה בפני בית המשפט ואינן שנויות במחלוקת.
טוען ב"כ המבקש כי די במונח בפני כדי להגיע למסקנה כי סכום התביעה מופרז ולקבוע כי הונחו ראיות מספיקות לכאורה רק לחלק מעילת התביעה .
ב"כ המבקש נשען על הודאותיו של המשיב בסעיפים 34 ו 38 בתצהיר התגובה מטעמו בדבר התשלומים ששילם לו המבקש על חשבון ההלוואות.
אלא שאף אם נקבל את הטענה כי המשיב מודה בתשלום של 208,000 דולר מתוך 220,000 דולר סכום קרן ההלוואות, עדיין לא ניתן להסיק מהו סכום יתרת החוב מאחר והתחשיב שבוצע על ידי המבקש אינו מפורט דיו בכדי להסיק ממנו מסקנות שאינן שנויות במחלוקת.
ב"כ המבקש אינו מבצע את תחשיב הריבית כנדרש לצורך השוואה בין הסכום הנדרש על ידי התובע על פי הסכמי ההלוואה לבין הסכום לפי הוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות וכל טענתו היא כי המבקש שילם סכום של 258,350 ₪ ריבית. אין ספק כי לפחות חלק מסכום זה היה על המבקש לשלם אפילו על פי הוראות ההלוואות חוץ בנקאיות.
לצורך דיון רציני בטענה זו של ב"כ המבקש היה צורך בהגשת חוות דעת רואה חשבון המאפשר לב"כ המשיב להתמודד עימה ולנסות לסתור ממצאיה לפחות לכאורה.


3. נותרה אם כן שאלת קיומו של חשש סביר לנטישת המבקש את הארץ לצמיתות וההכבדה על ביצוע פסק הדין במידה ויינתן.
אין מחלוקת באשר לעובדות הנטענות כבסיס לחשש זה.
המבקש מנהל את עסקיו ומתפרנס מעבודתו בחו"ל ואין לו כל קושי לעקור את שורשיו ולנוטעם בחו"ל.
המבקש אינו מכחיש כי אינו מתגורר עם אשתו אך מציין את קשריו עם שני ילדיו הקטינים
קשר עם ילדים קטינים אינו מספיק כדי לאיין חשש סביר לעזיבה ממושכת את הארץ. בתקופתנו ניתן לקיים קשר עם ילדים באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים אשר השימוש בהם נפוץ וקל לביצוע.
אף הטסתם לחו"ל מדי תקופה קצרה אינו נחשב יוצא דופן וקשה לביצוע.
יש להוסיף לכך אף את העובדה שאין למבקש נכסים כלשהם בארץ כדי להוסיף נדבך לחשש ולקיים אף את יסוד ההכבדה בביצוע פסק הדין במידה והמבקש לא ישוב ארצה לנהל את הדיון בתיק ולבצע פסק דין במידה ויינתן לחובתו.
העובדה שהמבקש יצא ונכנס את הארץ פעמים רבות בטרם ניתן נגדו צו עיכוב היציאה מן הארץ אינו יכול לפעול לזכותו. יש לסמוך רק על המבקש בהחלטתו אם לשוב ארצה מאחת מנסיעותיו לחו"ל ואין כל בטחון כי שינוי במצבו הכלכלי או המשפטי בתיק זה לא יביא לשינוי אף בהחלטתו זו.
אין מחלוקת כי כנגד המבקש פתוחים בלשכת ההוצאה לפועל עוד 4 תיקי הוצאה לפועל נוספים בחוב כולל של למעלה מ 280,000 ₪ כך שבכל רגע נתון עלול המבקש להחליט כי עול החובות כבד עליו ולהימנע מלשוב ארצה.

4. ב"כ המבקש טוען בבקשתו כי עיכוב יציאתו מן הארץ של המבקש פוגע ביכולתו להתפרנס ומכאן לשלם חובותיו ובכלל זה חובו, אם יוכח, למשיב.
ניתן להקטין עוצמתו של נזק זה של המבקש באמצעות ביטול הצו כנגד ערבויות מתאימות שיבטיחו את שובו של המבקש ארצה.
העובדה שנקבעה ערבות כזו והיא קוימה על ידי המבקש, אף היא מהווה משקל נגד לנזק הנטען.
לעומת זאת, הנזק שיגרם למשיב בביטולו של צו עיכוב היציאה מן הארץ כנגד המבקש גדול עשרות מונים מנזק נטען זה של המבקש ואף אינו ניתן להפחתה מעוצמתו.
אין כל דרך לגבות את החוב מהמבקש במידה ולא ימצא בארץ והמשיב יוותר בפני שוקת שבורה.
עוד טוען ב"כ המבקש כי בקשתו של המשיב לוקה בחוסר תום לב מצידו של המשיב.
לביסוס טענתו זו מפנה שוב ב"כ המבקש לעובדה כי מדובר בהלוואות חוץ בנקאיות שהמשיב, בחוסר תום לב, לא צירפם לבקשה לביצוע שטר.
לא ברורה לי טענה זו. מדובר במחדל אשר לא פגע כלל במבקש ולא מנע ממנו לפרוס את טענות הגנתו בפני בית המשפט. ההסכמים צורפו מיד עם הדיון הראשון בתיק ואי צירופם הוסבר בטיעון שעדיין לא נבחן ושאינני רואה בו חוסר תום לב, , לפיו אין מדובר כלל בהסכמי הלוואות אשר הוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות חלות עליהם.
הנני לציין עוד כי חוסר תום הלב אליו מתייחסת תקנה 362(ב)(2) לתקנות הוא חוסר תום לב בהתנהלות הדיונית בכל הנוגע לבקשה לסעד הזמני כאשר בענייננו מתכוון ב"כ המבקש למועד בו הוגשה הבקשה לביצוע השטר בלבד. אין באי צירופן של הסכמי ההלוואות כדי לפגוע בעילת התביעה העיקרית ולא היה בו כדי ליתן יתרון בלתי הוגן למשיב בניהול התביעה.
ראה לצורך העניין רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ. רב בריח (08) תעשיות בע"מ.

5. סוף דבר הוא, כי הגעתי למסקנה לפיה יש להותיר את צו עיכוב היציאה מן הארץ על כנו.
אלא שמאחר ומדובר עתה בסעד זמני במסגרת תובענה כספית, יש להשית על המשיב את החובה להפקיד ערבויות כמצוות תקנה 364(א) ו (ב) לתקנות.
המשיב יפקיד תוך 7 ימים מהיום:
התחייבות עצמית כאמור בתקנה 365(ב) לתקנות, ערבות צד ג' על סך 300,000 ₪ כאמור בתקנות 364 (א) ו- 385 (א) ועירבון בסך 10,000 ₪ כאמור בתקנה 385(ב) לתקנות.
המבקש ישלם למשיב הוצאות הדיון בסך 5,000 ₪.

6. בד בבד עם החלטתי זו, הנני להותיר על כנה אף את החלטתו של כב' רשם ההוצאה לפועל לפיה צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל כנגד הפקדת עירבון בסך 400,000 ₪ על ידי המבקש.

החלטה זו כפי שניתנה הינה מידתית וראויה בנסיבות תיק זה.
סכום העירבון אינו עולה לשיעור מלוא סכום התביעה אך עולה על מחצית שיעורה ובכך מבטא את איזון הכוחות בין הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שטר חוב

 2. התנגדות לביצוע שטר שיק

 3. התנגדות לביצוע שטר ערב

 4. התנגדות לביצוע שטר זיוף

 5. נוסח התנגדות לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שטר סעיף

 7. התנגדות לביצוע שטר צד ג

 8. התנגדות לביצוע שטר פגרה

 9. התנגדות לביצוע שטר דיון

 10. התנגדות לביצוע שטר קיזוז

 11. תיקון התנגדות לביצוע שטר

 12. התנגדות לביצוע שטר ערבות

 13. התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 14. התנגדות לביצוע שטר עילות

 15. התנגדות לביצוע שטר ערעור

 16. התנגדות לביצוע שטר סיחור

 17. התנגדות לביצוע שטר תקנות

 18. התנגדות לביצוע שטר משכון

 19. מחיקת התנגדות לביצוע שטר

 20. התנגדות לביצוע שטר טענות

 21. התנגדות לביצוע שטר באיחור

 22. התנגדות לביצוע שטר התקבלה

 23. התנגדות לביצוע שטר לדוגמא

 24. התנגדות לביצוע שטר 30 יום

 25. התנגדות לביצוע שטר ביטחון

 26. התנגדות לביצוע שטר הליכים

 27. התנגדות לביצוע שטר מועדים

 28. נימוקי התנגדות לביצוע שטר

 29. התנגדות לביצוע שטר סדר דין

 30. התנאים להתנגדות לביצוע שטר

 31. התנגדות לביצוע שטר פסק דין

 32. התנגדות לביצוע שטר טופס 19

 33. התנגדות לביצוע שטר בית משפט

 34. התנגדות לביצוע שטר התיישנות

 35. התנגדות לביצוע שטר פריסת חוב

 36. התנגדות לביצוע שטר טענת זיוף

 37. התנגדות לביצוע שטר חוב מזויף

 38. התנגדות לביצוע שטר נטל ההוכחה

 39. התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

 40. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 41. התנגדות לביצוע שטר למוטב בלבד

 42. התנגדות לביצוע שטר העדר כיסוי

 43. התנגדות לביצוע שטר טענת קיזוז

 44. התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום

 45. התנגדות לביצוע שטר הארכת מועד

 46. התנגדות לביצוע שטר אישור מסירה

 47. התנגדות לביצוע שטר חוזה שכירות

 48. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 49. התנגדות לביצוע שטר על סכום קצוב

 50. התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 51. התנגדות לביצוע שטר רשות להתגונן

 52. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 53. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מהיר

 54. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 55. התנגדות לביצוע שטר עיכוב הליכים

 56. התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

 57. התנגדות לביצוע שטר שהוגשה באיחור

 58. התנגדות לביצוע שטר טענת כבר נפרע

 59. התנגדות לביצוע שטר הבטחת תשלומים

 60. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 61. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מקוצר

 62. התנגדות לביצוע שטר בית דין לעבודה

 63. התנגדות לביצוע שטר בקשת רשות להתגונן

 64. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 65. התנגדות לביצוע שטר הליכי הוצאה לפועל

 66. התנגדות לביצוע שטר בטענה כי השטרות גנובים

 67. התנגדות לביצוע שטר בית משפט לענייני משפחה

 68. התנגדות לביצוע שטר חוב שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון