התנגדות לביצוע שטר דוגמא


א.מבוא:

1. לפני התנגדות לביצוע שטר.

2. תיק ההוצאה לפועל נפתח לביצוע שיק על סך של 5924 ₪ המשוך על ידי המבקשת לפקודת המשיבה.

3. השיק הוחזר מן הבנק הנמשך מבלי שנפרע.

4. תחילה נקבע הדיון ליום 23.6.08.

מנהל המבקש והמצהיר מטעמה לא התייצב לדיון ועל כן הבקשה נדחתה.

5. לאחר מכן הוגשה בקשה לביטול ההחלטה ונקבע מועד חדש לדיון.

6. דיון בבקשה התקיים ביום 2.11.08 ומנהל המבקשת נחקר בחקירה נגדית.

7. הצדדים סיכמו טענותיהם על פה.

ב. טענות המבקשת:


8. לטענת המבקשת בינה לבין המשיבה היה קיים הסדר לפיו סחורה שהמבקשת לא מצליחה למכור היא מחזירה למשיבה ומקבלת זיכוי או סחורה חליפית (קונסיגנציה).

9. בחשבוניות שהפיקה המשיבה נכתב שהסחורה תיוותר בבעלות המשיבה עד לפירעון תמורתה.

10. המבקשת לא הצליחה למכור את הסחורה וחרף פניותיה למשיבה נציגה "נעלם".

11. המבקשת שלחה מכתב למשיבה בו הודיעה כי הסחורה לא נמכרת וביקשה להשיב את הסחורה ולקבל זיכוי וכן הודיע על ביטול השיק נשוא הבקשה לביצוע.

ג. התנגדות:

12. ס' 81א' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 שכותרתו הוצאה לפועל של שטרות, קובע:

13. "(א) שטר חליפין שטר חוב ושיק משמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט, הסכום הנקוב בשטר ייגבה בתוספת...

(ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.


(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה תהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות ומשהוגשה התנגדות יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט;לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג 1963...".

14. מכח סעיף זה, רשאי האוחז לפנות במישרין אל לשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר.


15. החייב רשאי להתנגד לביצועו של השטר בדרך בה מבקשים רשות להתגונן מפני תובענה בסדר דין מקוצר.

16. בשלב הרשות להתגונן אין בית המשפט קובע ממצאים או את אמינות העדים וכל שעל המבקש להוכיח היא הגנה לכאורה או הגנה אפשרית בפני התביעה.

17. וראה "סוגיות בסדר דין אזרחי" מפי כב' השופט גורן בע"מ 310 שם;

"בהליך שבו נדונה בקשה לרשות להתגונן, די אם הנתבע מראה הגנה לכאורה; אין בודקים בשלב זה כיצד יצליח להוכיח הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו".

ד. דיון:

18. אשר לטענה בדבר הפסקה הנקובה בחשבוניות המופקות על ידי המשיבה לא צירפה המבקשת לבקשתה דוגמא של החשבוניות.

19. יתר על כן, ממש/1 וממש/2 עולה שאין פסקה כזו.

החשבוניות הן מתאריכים רלוונטים להתקשרות בין הצדדים אף אליבא דמנהל המבקשת.

20. לא זו אף זו, ניתנה למנהל המבקשת הזדמנות לאחר שהצדדים סיכמו טענותיהם להגיש את החשבוניות אך זה לא עשה כן.

21. בסיכומי המבקשת הרחיבה המבקשת את החזית בכך שטענה טענות שלא בא זכרן בתצהיר.

22. הרחבת החזית הינה אסורה וב"כ המשיבה התנגדה לה.

23. לפיכך, לא ניתן לשעות לטענות החדשות שהעלתה המבקשת.

24. בתצהיר מנהל המבקשת מציין המנהל את המכתב שנשלח למשיבה (נספח ב' לבקשה).

25. במכתב דנא נכתב:

"...הריני לפנות אליך בשם יובל ג.בע"מ על כוונתי לבטל המחאה ע"ס 5924 ₪ מס' 361 וזאת עקב שורה של ליקויים בהתנהלות אצלכם עד כדי פגיעה בעסקיי ובכל פניה שפניתי אליכם נתקלתי באוזניים אטומות וביחס מזלזל..."

26. קרי; למבקשת היו טענות אחרות כלפי המשיבה (כפי שאף ניסתה לפרט בסיכומיה).

27. מכתבו של מנהל המבקשת עומד בסתירה לאמור בתצהירו.

28. אשר על כן, סבורני שאין למבקשת הגנה בפני התביעה ולו בדוחק.

29. לפיכך, הבקשה נדחית.

30. מתוך שהמבקשת כבר חויבה בהוצאות איני עושה צו נוסף להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שטר חוב

 2. התנגדות לביצוע שטר שיק

 3. התנגדות לביצוע שטר ערב

 4. התנגדות לביצוע שטר זיוף

 5. נוסח התנגדות לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שטר סעיף

 7. התנגדות לביצוע שטר צד ג

 8. התנגדות לביצוע שטר פגרה

 9. התנגדות לביצוע שטר דיון

 10. התנגדות לביצוע שטר קיזוז

 11. תיקון התנגדות לביצוע שטר

 12. התנגדות לביצוע שטר ערבות

 13. התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 14. התנגדות לביצוע שטר עילות

 15. התנגדות לביצוע שטר ערעור

 16. התנגדות לביצוע שטר סיחור

 17. התנגדות לביצוע שטר תקנות

 18. התנגדות לביצוע שטר משכון

 19. מחיקת התנגדות לביצוע שטר

 20. התנגדות לביצוע שטר טענות

 21. התנגדות לביצוע שטר באיחור

 22. התנגדות לביצוע שטר התקבלה

 23. התנגדות לביצוע שטר לדוגמא

 24. התנגדות לביצוע שטר 30 יום

 25. התנגדות לביצוע שטר ביטחון

 26. התנגדות לביצוע שטר הליכים

 27. התנגדות לביצוע שטר מועדים

 28. נימוקי התנגדות לביצוע שטר

 29. התנגדות לביצוע שטר סדר דין

 30. התנאים להתנגדות לביצוע שטר

 31. התנגדות לביצוע שטר פסק דין

 32. התנגדות לביצוע שטר טופס 19

 33. התנגדות לביצוע שטר בית משפט

 34. התנגדות לביצוע שטר התיישנות

 35. התנגדות לביצוע שטר פריסת חוב

 36. התנגדות לביצוע שטר טענת זיוף

 37. התנגדות לביצוע שטר חוב מזויף

 38. התנגדות לביצוע שטר נטל ההוכחה

 39. התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

 40. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 41. התנגדות לביצוע שטר למוטב בלבד

 42. התנגדות לביצוע שטר העדר כיסוי

 43. התנגדות לביצוע שטר טענת קיזוז

 44. התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום

 45. התנגדות לביצוע שטר הארכת מועד

 46. התנגדות לביצוע שטר אישור מסירה

 47. התנגדות לביצוע שטר חוזה שכירות

 48. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 49. התנגדות לביצוע שטר על סכום קצוב

 50. התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 51. התנגדות לביצוע שטר רשות להתגונן

 52. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 53. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מהיר

 54. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 55. התנגדות לביצוע שטר עיכוב הליכים

 56. התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

 57. התנגדות לביצוע שטר שהוגשה באיחור

 58. התנגדות לביצוע שטר טענת כבר נפרע

 59. התנגדות לביצוע שטר הבטחת תשלומים

 60. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 61. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מקוצר

 62. התנגדות לביצוע שטר בית דין לעבודה

 63. התנגדות לביצוע שטר בקשת רשות להתגונן

 64. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 65. התנגדות לביצוע שטר הליכי הוצאה לפועל

 66. התנגדות לביצוע שטר בטענה כי השטרות גנובים

 67. התנגדות לביצוע שטר בית משפט לענייני משפחה

 68. התנגדות לביצוע שטר חוב שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון