התנגדות לבקשת פטנט


חברת קמטק בע"מ (להלן: "המבקשת") הגישה את בקשת הפטנט שבכותרת ביום 16.8.2006. בקשה זו נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור. חברת אורבטק בע"מ (להלן: "המתנגדת") הגישה את התנגדותה ביום 21.8.2011. המתנגדת הגישה את כתב טענותיה ביום 1.1.2012. ביום 19.2.2012 הגישה המבקשת לרשם הודעה על זניחת הבקשה לרישום הפטנט. מכאן הבקשה שבפניי לפסיקת הוצאות המתנגדת בהליך.
המתנגדת טוענת כי היא השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהליך ההתנגדות, בין היתר, לימוד וניתוח התיק ובקשת הפטנט, ביצוע חיפושים לצורך איתור פרסומים קודמים השוללים חידוש או התקדמות המצאתית של האמצאה הנתבעת בבקשה, הכנת כתב טענות והגשתו לרשות. כן ערכו המתנגדת ובאי כוחה ישיבות והתייעצויות לצורך ניהול ההתנגדות שילמו אגרות במסגרת ההליך. כמו כן טוענת המתנגדת כי כתב הטענות ותוכנו הם אלה שגרמו למבקשת לזנוח את הבקשה לרישום, אם לא כן, המבקשת הייתה זונחת את הבקשה מיד עם הגשת הודעת ההתנגדות.
המבקשת מנגד טוענת שההליך נגמר בשלב התחלתי כך שלמעשה, כמעט ולא התקיים. היא מוסיפה וטוענת כי המתנגדת עותרת לפסיקת הוצאות ריאליות, עם זאת אין היא נוקבת בסכום ההוצאות להן היא עותרת ומשאירה את ההחלטה להכרעת הרשם. המבקשת מביאה דוגמאות להליכים אחרים אשר, לפי הבנתה, הסתיימו באופן דומה ונפסקו בהם סכומים הנעים בין 7,000 ועד 15,000 אלף שקל. לפיכך סבורה היא כי על סכומים אלה להוות קנה מידה לפסיקה גם במקרה שבפניי.

דיון


צד להליך שהחליט לזנוח אותו בטרם ניתנה בו החלטה שיפוטית, רואים בו כמי שהפסיד בו, ולפיכך עליו לשאת בהוצאותיו של הצד השני (ראה, בין היתר, התנגדות לבקשת פטנט 157360 (בקשה לפסיקת הוצאות), אומריקס ביופארמאצבטיקה בע"מ נ' CSL BEHRING GMBH, ניתנה ביום 12.9.2012 , פורסם באתר הרשות, פסקה 8).
אכן מרבית ההשקעה והמחקר המשפטי והמדעי נעשים דווקא בתחילת הליך ההתנגדות, עם גיבוש כתב הטענות, שהרי בשלב זה על המתנגד לשטוח את כל טענותיו ולצרף את הפרסומים הקודמים אשר בדעתו להסתמך עליהם בשלבי ההליך הבאים (ראה, בין היתר, התנגדות לבקשת פטנט מס' 169481 (בקשה לפסיקת הוצאות), התעשייה הצבאית לישראל בע"מ נ' רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, ניתנה ביום 22.8.2012, פורסמה באתר הרשות).
מטרת פסיקת ההוצאות אינה השבת מצב הצד הזוכה לקדמותו כאילו ולא נפתח ההליך כלל. פסיקת ההוצאות אינה פיצוי על נזק, לכן לא תמיד צד הזוכה יקבל את כל הוצאותיו (התנגדות לרישום פטנט מס' 113433 (בקשה לפסיקת הוצאות) SmithKline Beecham Corporation(SKB) נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ניתנה ביום 30.5.2005, פורסמה באתר הרשות, פסקה 8).
עם זאת, נקודת המוצא בפסיקת ההוצאות הינה אלה הריאליות שנגרמו עקב ניהול ההליך, וזאת בתנאי שהיו סבירות והכרחיות בשים לב לנסיבותיו של ההליך (ראה בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא – משרד התמ"ת, דינים עליון 2005 (42) 457). בענייננו לא עותרת המתנגדת לפסיקת הוצאות ריאליות וכלל אינה נוקבת בסכום כלשהו וזאת משיקולים השמורים עימה. לנוכח האמור אין מנוס מפסיקת הוצאות על דרך האומדנה וזאת בשים לב להיקפו ומידת מורכבותו של כתב הטענות שהוגש.
ההשוואה בין הליכים שונים לעניין ההוצאות שנפסקו בהם תיעשה בזהירות הראויה לנוכח העובדה שנסיבותיהן של תיקים שונים שונות הן. עם זאת, עשויה הפסיקה בהליכים אחרים להוות נקודת עוגן למתחם הסבירות במיוחד בהעדר נקודת עוגן חלופית, אשר היה על המתנגדת שהינה בבחינת "המוציא מחברו" לספק.
וזאת ועוד, בניגוד לנטען על ידי המתנגדת, לא מצאתי כי המבקשת השתהתה בזניחת בקשתה, שהרי הודעתה על כך הוגשה כחודשי ימים בלבד לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת.
לנוכח השלב בו הופסק ההליך, היקפו של כתב הטענות, התנהלות הצדדים בהליך וטענות הצדדים בבקשה שבפניי, אני פוסקת למתנגדת הוצאותיה בסך 900 ₪ ושכר טרחת עורכי דינה בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן החלטתי זו ועד למועד תשלומם בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון