התפטרות ביטוח מנהלים


השופט יגאל פליטמן

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (בל 2674/00; השופט שמואל טננבוים), בו נדחתה תביעת המערערת לתשלום דמי אבטלה לחודשים 3/98 - 5/98 וזאת מן הטעם של התפטרות מרצון מהעבודה מבלי שהיתה הצדקה לכך על פי סעיף 166(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן - החוק).


2. הרקע העובדתי פורט בפסק דינו של בית הדין האזורי כדלקמן:

"התובעת עבדה עד לחודש 9/97 אצל מעביד בשם בורוכוב איתן אשר בעקבות פטירתו, פוטרה התובעת מעבודתה, קיבלה את מלוא פיצויי הפיטורים ושוחררו לזכותה הכספים שבפוליסת ביטוח המנהלים.

התובעת המשיכה לעבוד באותו מקום תחת מעבידה אחרת בשם תדהר שרה. במהלך חודשים אוקטובר ונובמבר 97, המשיכה המעבידה לנכות משכרה של התובעת עבור בטוח מנהלים ובחודש 12/97, החזירה המעבידה את ניכויי העובד לביטוח המנהלים חזרה לתובעת והודיעה, כי לתובעת לא יופרשו עוד הפרשות עבור ביטוח מנהלים.

בגין הפסקת ביטוח המנהלים התפטרה התובעת מעבודה."

3. בית הדין האזורי דחה את תביעת המערערת וטעמו היה:

ש"מדובר למעשה בתקופת עבודה חדשה שהחלה בחודש 10/97. עבור התקופה הקודמת קיבלה התובעת את מלוא זכויותיה. משמדובר בתקופה חדשה, לא ניתן לראות בשינוי תנאי העבודה משום הרעה מוחשית בתנאי העבודה כמשמעות המושג בסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים. אף מדברי התובעת עולה, כי המעבידה החדשה לא הבטיחה לתובעת להמשיך ולהפריש עבור ביטוח מנהלים והעובדה, כי ההפרשה נעשתה בגין החודשיים הראשונים, איננה מעלה ואיננה מורידה לענין זה.


אני קובע איפוא, שבנתונים שהובאו בפני, אין לראות הרעה מוחשית בתנאי העבודה ועל כן, לא היתה הצדקה להתפטרותה של התובעת."

4. המערערת ערערה על פסק הדין ובדיון בקדם הערעור בקשו הצדדים להכתיב לפרוטוקול את טענותיהם שירשמו ויחשבו לסיכומים בכתב מטעמם, וכי פסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך זכותו על חומר התיק.

5. עיקר טיעונה של המערערת היה לרציפות זכויותיה במקום העבודה, כך שגם מעבידתה החדשה לא יכולה היתה, בהעדר הסכמה, לשנות את תנאי העסקתה לרבות תנאי ההפרשה לקופת גמל. משאותו תנאי הופר
וביטוח המנהלים הופסק הורעו מוחשית תנאי העבודה של המערערת שהצדיקו התפטרות תוך תשלום לאלתר של דמי האבטלה.

6. לטענת המוסד מאידך, עקב תשלום פיצויי פיטורים למערערת אחר מות מר בורוכוב, מוצה חוזה העבודה הקודם ונקשר חוזה העבודה חדש בין המערערת לגב' תדהר. באותו חוזה חדש לא הוסכם על הפרשה לקופת גמל. לפיכך התפטרות המערערת היתה ללא צידוק, ביחוד משהפסקת ביטוח המנהלים אינה כשלעצמה בגדר הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

7. אשר לדעתנו -

א. הפסקת ביטוחו של עובד בקופת גמל הינה בגדר הרעה מוחשית בתנאי עבודתו על פי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ג-1972 (להלן - התקנות) ולכן התפטרות עקב כך הינה התפטרות מוצדקת שאינה שוללת את הזכאות לדמי אבטלה לתקופת שלושת החודשים הראשונים.

ב. בנסיבות המקרה אין מחלוקת, כי המערערת התפטרה בגין הפסקת ביטוח המנהלים על ידי הגב' תדהר; ולפיכך, ככל שהגב' תדהר היתה חייבת להמשיך ולבטחה באותו הביטוח - הרי שהתפטרותה היתה מוצדקת משום שסיבתה היתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה; אולם ככל שהגב' תדהר לא היתה חיבת להמשיך ולבטח את המערערת במועד הפסקת עבודתה בביטוח מנהלים, אזי - אין הרעה מוחשית בתנאי העבודה וממילא אין צידוק להתפטרות.

ג. בנסיבות המקרה שלפנינו אין מחלוקת, כי רציפות עבודתה של המערערת במקום עבודתה לא נקטעה עם מות מעבידה הקודם מר איתן בורוכוב אלא היא המשיכה לעבוד באותו מקום אצל הגב' שרה תדהר ובחודשים הראשונים לעבודתה אצל מעבידתה החדשה היא עדין בוטחה בביטוח מנהלים כפי שהיה הדבר בתקופת עבודתה אצל מעבידה הקודם שנפטר.

ד. בעיקרון זכאות של העובד נקבעת על פי ויתקו במקום עבודתו מבלי שלעובדת חילופי המעביד באותו מקום עבודה תהא השפעה על הזכאות.

לאור האמור, עובדת חילופי המעבידים ועובדת תשלום פיצויי הפטורים למערערת עם פטירתו של מעבידה הקודם איתן בורוכוב - אינם משנים את תנאי העסקתה לענין חיוב מעבידתה החדשה להמשיך ולבטחה בביטוח המנהלים.

יתרה מזו, על פי סעיף 30 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958, לא רק שהגב' תדהר היתה חייבת להמשיך ולבטח את המערערת בביטוח מנהלים, אלא שככל שהמעביד הקודם היה מפר חובתו לענין זה, אזי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין תקופת העבודה אצלו היתה מוטלת על שכר המעביד החדש כל עוד הוא לא פטר עצמו הימנה בדרך המפורטת בסעיף.

ה. רצונה של הגב' תדהר להפסיק את ביטוח המנהלים של המערערת, אין די בו לשינוי תנאי העסקתה לענין זה, מבלי שנתנה לכך הסכמת המערערת; באשר אין המעביד יכול חד צדדית לשנות תנאי עבודה אלה של העובד.

ו. בנסיבות המקרה שלפנינו, לא הוכח, כי המערערת הסכימה לביטול ביטוח המנהלים בתקופת העסקתה אצל הגב' תדהר. היפוכו של דבר עובדת ביטוחה בביטוח המנהלים על ידי הגב' תדהר בחודשיים הראשונים להעסקתה אצלה והתפטרותה לאחר הפסקת הביטוח על ידי הגב' תדהר, מצביעים, שלא היתה הסכמה מצידה להפסקת ביטוח המנהלים והיא ראתה בהפסקתו הפרת חוזה עבודתה.

ז. משאלה הם הדברים, יש לקבל ערעורה של המערערת ולכן לפסוק, כי התפטרותה היתה מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולפיכך היתה זו התפטרות מוצדקת על פי סעיף 166 לחוק, שלא הצדיקה שלילת זכאותה לדמי אבטלה לחודשים 3/98 - 5/98.

8. סוף דבר

הערעור מתקבל כאמור.
תוך 30 יום ישלם המוסד למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה ביטוח מנהלים

 2. אי תשלום ביטוח מנהלים

 3. התפטרות ביטוח מנהלים

 4. ביטוח מנהלים פשיטת רגל

 5. ביטוח מנהלים שחקן כדורסל

 6. התפטרות הפרשה לביטוח מנהלים

 7. התיישנות פדיון כספי ביטוח מנהלים

 8. אי ביצוע הפרשות לפוליסת ביטוח מנהלים

 9. אי ביצוע הפרשות המעביד לביטוח מנהלים

 10. אי הפרת כספים ע''י מעביד ביטוח מנהלים

 11. איחור בשחרור כספים צבורים בביטוח מנהלים

 12. אי העברת כספים לביטוח מנהלים התפטרות בדין מפוטר

 13. תביעה לחיוב בתשלום דמי הגמולים בגין פוליסות ביטוח מנהלים

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון