התפטרות לאחר שנת עבודה


במשך 15 חודשים עבדה התובעת כ"בקרית גבול" (פקידה בדלפק ביקורת הגבולות) בנמל התעופה בן גוריון, לפי משכורת חודשית מלאה אחרונה קובעת של 1,122 ש"ח, נכון ליום הפסקת עבודתה 1.5.1994.

בכל תקופת עבודת התובעת היא עבדה במשרתה האמורה, תוך חילופי מעבידים, כאשר הנתבעת היא המעבידה האחרונה שהחלה להעסיקה כחודש קודם להפסקת העבודה.


התביעות המונחות לפני בית הדין הן: פיצויי פיטורים והלנתם, תמורת הודעה מוקדמת בת חודש, פדיון חופשה (15 ימים) ופדיון דמי הבראה עבור שנת עבודה מלאה בסך 750 ש"ח.

התביעה לפיצויי פיטורים והלנתם:

אין מחלוקת כי התובעת חדלה מעבודתה כבקרית גבול, לאחר שרשויות נמל התעופה ביקשו את הפסקת עבודתה. חרף זאת, הנתבעת גורסת שלא מדובר בפיטורים, מאחר והיא הציעה לתובעת מקום עבודה חלופי.

התובעת מודה שאמנם הוצע לה מקום עבודה חלופי; אך לגרסתה זה היה בתנאים נחותים באופן משי מעבודתה הקודמת, ויש לראות בכך פיטורים או התפטרות מחמת הרעת תנאי עבודה שדינה כפיטורים.

מפי התובעת נשמעו הדברים כך:

"... הציעו לי עבודה חליפית כמאבטחת בבית חולים בשכר נמוך יותר ממה שהרווחתי ובעבודה ברמה נמוכה יותר ממה שהוכשרתי... העבודה הרגילה שלי היתה בקרית גבול בשדה התעופה ולשם כך עברתי קורס מתאים בסיווג גבוה...
מדובר בעבודה מול מחשב... תחילת העבודה (החדשה) רק חודש לאחר הפסקת העבודה בנתב"ג, והוא לא מצא לזמן הזה פתרון...".

העובדה כי לתובעת הוצעה עבודה חלופית כמאבטחת בבית חולים לא הוכחשה על-ידי הנתבעת; והעובדה, כי העד מטעם הנתבעת אינו זוכר את גובה השכר שהובטח לתובעת בעבודתה החדשה, מביאה אותי לאמץ את דברי התובעת כי מדובר בשכר נמוך מזה ששולם לה כבקרית גבול.מר נחום שלב מטעם הנתבעת הודה בבית הדין כי: "מאבטח בבית חולים זה סוג עבודה שונה מבקר בנמל התעופה".

אני מקבל לפיכך את דברי התובעת בהקשר זה, וקובע שהעבודה החלופית שהוצעה לה היתה עבודה שונה מהותית, בהיותה עבודת שמירה ואבטחה לעומת עבודת פקידות (מול מחשב), ובשכר נמוך משכרה של התובעת עובר להפסקת עבודתה. בנסיבות אלו יש לראות הרעת תנאי עבודה המזכה את התובעת פיצויי פיטורים עם הפסקת עבודתה. אין ספק כי מחלוקת כנה וממשית מנעה את תשלום פיצויי הפיטורים במועדים, וממילא יופחתו פיצויי הלנה בהתאם.

התביעה לתמורת הודעה מוקדמת:

תביעה זו מוטלת בספק מכמה טעמים. האחד, אין מדובר בזכות המעוגנת בחקיקה או הסכם או צו הרחבה, אלא בנוהג. התובעת עבדה כעובדת של הנתבעת הנוכחית במשך חודש אחד בלבד, ולא הוכח נוהג של "רצף זכויות" כפי שהוא מכוח חוק פיצויי פיטורים. השני, אי-אפשר לומר באופן חד-משמעי כי התובעת פוטרה. הנסיבות מצביעות דווקא על התפטרות מחמת הרעת תנאי עבודה ולא מעבר לכך. ועוד, אין חולק כי לתובעת הוצעה עבודה אחרת וייתכן ורשאי היה המעביד לדרוש כי ב"תקופת ההודעה המוקדמת" תועסק התובעת בעבודה החדשה ובכך תצמצם את נזקה.

התביעה לתמורת הודעה מוקדמת תידחה.

התביעה לפדיון חופשה ודמי הבראה:

כבר נאמר כי העיקרון של "רצף זכויות" מעוגן בהבטחת זכות העובד לפיצויי פיטורים. ספק אם "רצף הזכויות" לעניין זכאות לפדיון חופשה נשמר גם בעת חילופי המעבידים. נראה לי כי הרצף נשמר לעניין אורך התקופה, ולא לעניין אפשרות חיוב המעביד החדש בפדיון חופשה שנתן לתבוע מהמעביד הקודם.

התובעת עבדה אצל הנתבעת חודש אחד בלבד (בשאר חודשי עבודתה הועסקה אצל מעביד אחר שאינו נתבע בהליך הנוכחי), וממילא היא זכאית להיפרע מהנתבעת בגין פדיון יום חופשה אחד.

משלא עבדה התובעת אצל הנתבע אלא חודש אחד, אין מקום לפסוק לזכותה דמי הבראה או פדיונם עבור שנה מלאה. הנתבעת בחרה שלא לצרף לתביעתה את המעביד הראשון שהעסיקה במירב תקופת העבודה. סעיף 5(ב) לצו ההרחבה המצוטט בסיכומי התובעת, קובע אמנם את הזכאות לדמי הבראה לאחר שנת עבודה, אך הוא אינו קובע את חבות המעביד האחרון גם בהתייחס לתקופה שבה עבד העובד אצל מעביד אחר.

התביעה שכנגד:

התובעת חדלה לעבוד בנסיבות שאין לדרוש ממנה כי תמשיך בעבודה (שהיא שונה מהותית מעיסוקה עובר להפסקת העבודה), וממילא אין הצדקה לקבלת התביעה שכנגד.

סיכום:

התביעה מתקבלת בחלקה, באופן שהתובעת תזכה לסך של 1,402 ש"ח כפיצויי
פיטורים (X 15:12 1,122 ש"ח), בצירוף פיצוי הלנה מופחת בגובה של הפרשי הצמדה ו-1% לכל חודש מיום 1.5.1994 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת גם תשלם לתובעת סך ל 45 ש"ח (X 1 25: 1,122 ש"ח) כפדיון חופשה (של
יום אחד) וסך של 63 ש"ח (X 1 12: 750) כפדיון דמי הבראה (עבור חודש עבודה אחד). הסכומים הללו נושאים ריבית חוקית מיום 1.5.1994, ועד ליום התשלום בפועל.

התובעת זכתה רק בחלק של תביעתה, והיא תזכה לפיכך להוצאות משפט (שכר טרחת עורך-דין) בהתאם ובסך של 750 ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון