אימות חתימה הוצאה לפועל


מונחת לפני התנגדות לביצוע שטר חוב שנעשה ביום 12.4.1994 על סך שישים אלף ₪ לטובת המשיבה המגן חברה לביטוח.
כפי העולה מהרישום על גבי השטר, התמורה נתקבלה ב"הלוואה כספית".
מעל למילים "חתימת עושה השטר" – חותמת חברת "תכשיטי נטלי בע"מ".-חותמת בלבד וללא חתימת מורשי חתימה במצורף אליה.
בפועל לא אושרה חתימת עושה השטר בדרך כלשהי.
בגוף השטר נירשם כהאי לישנא: "המחזיק בשטר פטור מכל החובות המוטלים על המחזיק בשטר לרבות מהצגה לתשלום, פרוטסט והודעת אי כיבוד ".
המבקש, נתבע לפרעון השטר כערב מספר 4.

טענות המבקש:

1.המועד הנקוב בשטר הינו ביום 12.4.94.
לטענת המבקש "לא ניתן לתבוע תביעה כספית על בסיס השטר לאחר שכבר חלפה תקופת ההתיישנות ממועד עריכתו".

2.מעיון בשטר עולה כי השטר פגום באשר לא הוצג לפירעון , באשר הוא לקוי בבסיסו, אין חתימה של עושה השטר ע"ג השטר. כל שנחזה על פיו הינה "חותמת של "תכשיטי נטלי בע"מ" אולם אין על גבי חותמת זו חתימה כלשהי" משכך טוען המבקש –השטר, כלל לא נחתם ע"י עושה השטר.

3.מאחר וה"שטר" , לא "שטר" הוא ,באשר לא נחתם על ידי עושה השטר, כך לשיטתו של המבקש, הרי שאין כל תוקף לערבותו. בהסתמך על הנחת יסוד זו מוסיף וטוען המבקש כי אין כל סמכות ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע שטר כאמור ועל תיק ההוצאה לפועל שבכותרת להיסגר כמו שהוא.


4.פגם נוסף עליו מצביע המבקש הוא כי חתימתו אומתה על ידי נציג המשיבה שנה ומספר חודשים לאחר המועד הנקוב לכאורה בשטר.

5.לטענת המבקש גבתה המשיבה מהחייבים 2 ו-3 בתיק ההוצאה לפועל "סכומים רבים העולים על סכום התביעה ... ובכלל זה מימשה נכסי מקרקעין של החייבים האחרים שהותירו בידי המשיבה סכומים רבים העולים על סכום החוב בתיק זה". לפיכך טוען המבקש כי סכום ההלוואה בשטר כוסה זה מכבר ע"י הערבים האחרים .

דיון והכרעה
6.לעניין טענת ההתיישנות של המבקש:
על פי סעיף 96. (א) לפקודת השטרות " אין להיזקק לתובענה על פי שטר חליפין או שיק או שטר חוב כנגד מי שהוא צד להם ....., לאחר שעברו שבע שנים, ........, מן הזמן שבו נולדה לראשונה לאוחז באותה שעה עילת התובענה כנגד אותו צד;"
מעיון בשטר החוב נשוא ההתנגדות עולה כי תמורתו נמסרה ב"הלוואה".
המבקש אינו מעלה בתצהירו כל טענה לעניין המועד בו "נולדה לראשונה עילה התובענה" כנגדו כערב, מועד פרעון ההלוואה, ההליכים שננקטו לפרעון הלוואה זו וכיוצא בזה. טענות מהן ניתן להסיק כי חלפו למעלה מ-7 שנים למן היוולד עילת התובענה. ואין למועד עשיית השטר ולא כלום לעניין זה עם מועד היוולד עילת התובענה. אשר על כן דוחה טענה זו.


7.לעניין טענת העדר חתימת עושה השטר:
סעיף 92(ב) לפקודת השטרות מורה כי "כשהמדובר הוא בחברה, באגודה שיתופית, בשותפות או באישיות משפטית אחרת, די להם למסמך או לכתב הטעונים חתימה לפי פקודה זו, שיהיו טבועים בחותמה של אותה אישיות משפטית."
לטענת בא כח המבקש בסיכומיו - להעדר חתימת עושה השטר שתי אינדיקציות . האחת – השטר נחזה להיות חתום בחותמת "תכשיטי נטלי בע"מ, - כעושה השטר אלא "שאין אנו יכולים בשלב זה לדעת האם מדובר בחותמת, הדפסה, כתב יד או כל דבר אחר, מהגם שלא קיימת חתימה על גבי החותמת".
לטענת בא כח המבקש בסיכומיו , למרות ועל אף הוראות סעיף 92ב לפקודת השטרות, עדיין יש לבחון אם מדובר ב"חותמת", מי השתמש בחותמת, האם היה מוסמך מטעם החברה להשתמש בה, ושמא לא פעל כלל מטעם החברה בעלת החותמת.
כתימוכין לטענתו מדגיש בא כח המבקש ומוסיף בסיכומיו כי לא ניתן ללמוד כלל מיהו שהחתים חותמת עושה השטר , זאת ביתר הדגשה בנסיבות בהן לא אושר חתימת עושה השטר על ידי מי מטעם המשיבה.
ד"ר זוסמן בספרו דיני שטרות מהדורה שישית בעמוד 49 ,מבחין בהקשר חתימת עושה השטר בין הוראות סעיף 92א לפקודת השטרות, שם צוין כי "מסמך או כתב הטעונים לפי פקודה זו חתימתו של אדם, אין צורך שיחתום עליהם בידו הוא אלא די להם בחתימתו שנכתבה ביד אדם אחר בהרשאתו או על פיה או בחותמו שהוטבע עליהם בידי עצמו או בהרשאתו " זאת להבדיל מהוראת סעיך 92ב שאינה כוללת הדרישה כי "הטבעת החותמת תחייב את התאגיד אם הוטבעה על ידי מי שרשאי היה להטביעה."
כפי שגורס ד"ר זוסמן שם. בע' 49,50, כשחלוקים בעלי הדין בשאלה אם הושמה חותמת החברה על ידי אדם שהיה רשאי לכך או לא, מי שנושא בנטל השכנוע הוא מי שמבקש להסתמך על חתימה זו לאמור
"כאשר אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת, זה שטוען כי זויפה וזה טוען כי אמיתית היא, המסתמך על החתימה חייב בהוכחת אמיתותה שכן על יסוד חתימה אמיתית בלבד יוכל להוציא מחברו , כיוצא בזה, בעניין הרשאתו של אדם לפעול בשמו של אחר, כגן רשותו של מנהל לחתום בשם חברה , המסתמך על החתימה ותובע על פיה, חייב להוכיח כי ניתנה לאותו אדם הרשאה לחתום. גם לצורך חיובו של תאגיד על יסוד חותמת שהוטבה על שטר תופס אותו רעיון, הואיל ותאגיד אינו חייב אלא אם הוטבעה החותמת על ידי מי שהורשה לכך. התובע על יסוד החותמת חייב בהוכחת ההרשאה, שהיא אחד היסודות המעמידים את תביעתו"
ככלל הכירה ההלכה הפסוקה , למקרה ועולה טענה לחתימה ללא הרשאה , בכפיפות הוראות סעיף 92ב לפקודת השטרות להוראות סעיף 23א לפקודת השטרות לאמור
חתימה על שטר שהיא מזוייפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פרעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו"
כפיפות זו של הוראות סעיף 92ב לפקודת השטרות להוראות סעיף 23א לפקודה אומצה על ידי הפסיקה במקרים רבים . לדוגמא ע"א 692/66 אברהם אלפרט ואח' נגד ש' לרון ואח', שם ניפסק כי:


"...ומכוח סעיף 92 (ב) לפקודת השטרות די היה בחותמת החברה, אף ללא כל חתימה, די לחייב את החברה, ובלבד שהחותמת תוטבע על-ידי מי שמוסמך היה להטביעה מטעם החברה."
כן ראו ראו ע"א 268/56 ששון נוי ואח' נגד עירית חדרה ואח' פדי יב (1) 353, בע' 359-360,ע"א 26/60 מפעלי עור בע"מ נ' משה לסר ואח' פדי יד (3) 1521, 1524,ע"א 126/65 דורית סומך נ' משב פדי יט(3) 50, 55 ע"א 325/88 יוסף כהן טוויל נ' בית מנוחה לזקנים בני ברק פדי מד (1)341, 350, המ' (ת"א) 7610/84 כפירת תעשיות פי.וי.סי נ' אנדרי ביטון (לא פורסם)
אלא,שעדיין נדרשת התייחסות ספציפית בתצהירו של המבקש וטענה מפורשת לחתימה, ובמקרה דנן, להטבעת חותמת החברה עושת השטר, שלא על פי הרשאה, כדרישת תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי -
". כל מקום שבעל דין טוען טענת מצג-שווא, תרמית, זדון או השפעה בלתי הוגנת, ובכל מקרה אחר המזקיק לפרטים, יפורשו הפרטים ותאריכיהם בכתב הטענות."

בשלב בו נדונה בקשה לרשות להתגונן לא יכנס בית המשפט לבירור אמיתותן של העובדות, הנטענות בתצהיר התומך בבקשת הנתבע, ודי לה לגרסתו שתעמוד לכאורה ולא תקרוס תחתיה לפני מתקפת החקירה הנגדית על התצהיר. בית המשפט יבחן אז רק את השאלה אם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני תביעת התובע.
כניסוחו של השופט J. Frank, כפי שצוטט בספרם של F. James Jr. ו- G.C.
Hazard Jr. Civil Procedure (Boston & Toronto, second ed.
1977), בעמודים 225-224:

Trial judges should exercise great care in granting motions
for summary judgement. A litigant has a right to a trial
where there is the slightest doubt as to the facts.
כבוד השופטת ש' נתניהו בע"א 544/81, 604 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ וערעור שכנגד,
פ"ד לו (3) 518, בע' 521
כן ראו : ע"א 153/66 בית וגן בהרצליה בע"מ נ' בנק הפועל המזרחי בע"מ, פ"ד כ (3) 515, 518א' - ה'; ע"א 469/87 בורלא ואח' נ' טפחות בנק למשכנתאות לישראל בע"מ וערעור שכנגד נגד המערער 1, פ"ד מג (3) 113, בע' 120 ו' - 121 ראש העמוד; ע"א 507/85 פנון ואח' נ' שטראוס - חברה לשיווק (חש"ל) בע"מ, פ"ד מג (1) 106, בע' 109 ב'; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (ירושלים, ש' לוין עורך, מהדורה שישית, 1990) 618; מ' קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה (תל אביב, מהדורה שנייה, תשנ"ח, כרך ב') מ"ב 24, 27-26, 29, 32.

טענת זיוף או חתימה ללא הרשאה, הסומכת על הוראות סעיף 23 לפקודת השטרות , טענת הגנה נוקבת היא , בבחינת טענה לפגם חפצי בשטר, טענה המאיינת את תוקפו, ונפקותו של השטר כמקור לחיוב. אלא שעדיין, נדרשת כאמור התייחסות המבקש בתצהירו וטענה לעניין הפגם בשטר לו הוא טוען כאמור , ולענייננו הטבעת חותמת שלא בתוקף הרשאה אם בכלל.
לשון אחרת, טענת זיוף, או העדר הרשאה, אינה שונה מכל טענה אחרת בבקשת רשות להגן, אשר אמורה להיות מפורטת כמתחייב.
וחומרת הזיוף הניטען או הטענה המשתמעת לחריגה מהרשאה, אין בה כדי לייתר את פירוטה לבל תישאר כללית וסתמית, ובמקרה דכאן אף לא מרומזת.

המבקש טען לעניין זה בתצהירו טענה כללית לחלוטין כי "השטר לא נחתם על ידי עושה השטר", מבלי שפרט ולו פרוט קלוש , מי הוא שהיה מוסמך מטעם עושה השטר להטביע חותמת החברה תכשיטי נטלי בע"מ, ועל סמך מה , מטיל הוא ספק במהימנות חותמת עושה השטר לכאורה.
המבקש לא העלה בתצהירו הגנה לעניין זה , ולו הגנה דחוקה .
בנסיבות אלה דין טענה זו , והגם שבאה מפי בא כוחו בסיכומיו אלא שלא נתמכה בתצהיר שפרט הטענה ולו חלקית- להידחות!.

8.אשר לטענת המבקש כי החוב הנערב על פי השטר סולק בעקבות מימוש
נכסים של הערבים האחרים לשטר: המבקש נחקר על תצהירו לעניין זה ואישר כי בפועל , בהליך אחר , בהחלט נתבע על סכום נמוך משטר החוב עליו חתם לטובת הערבים האחרים ה"ה נדיר, ביודעו כי לאחר מימוש נכסיהם, נותרה יתרת חוב , גם אם נמוכה מסכום שטר החוב על פיו ערב לחובותיהם , אלא שברי כי מימוש נכסיהם לא סילק , לא את חובם של ערבים אלה למשיבה דכאן, ובוודאי שלא החוב הנוסף , הוא החוב נשוא שטר החוב נושא הדיון כאן. בנסיבות אלה גם דין טענה זו להידחות.

9.אשר לטענת המבקש לעניין העדר אימות חתימת עושה השטר על גבי שטר.
החוב-דרישת אימות חתימה, אינה מדרישות פקודת השטרות

10.סוף דבר

התוצאה היא שהמבקש בתצהירו התומך בהתנגדות לא העלה הגנה ולו דחוקה, גם לא לעניין העדר תוקף לחותמת החברה ,עושה השטר , על פי סעיף 92ב לפקודת השטרות.
ואחזור ואדגיש לעניין זה כי טענה סתמית כי השטר אינו חתום על ידי עושה השטר, אין כוחה יפה ולא כלום כאשר לא נלווית אליה טענה מפורשת כי השטר, גם אם נחתם בחותמת החברה עושה השטר על פי הוראת סעיף 92ב לפקודת השטרות, נחתם ללא הרשאה, בבחינת חתימה שאין כוחה לחייב את החברה עושת השטר- כחייבת עיקרית , לה ערב המבקש כערב בערבות אוואל.
אשר על כן ומשדחיתי את כל טענות המבקש אחת לאחת, ניתן בזאת פסק דין הדוחה ההתנגדות.
מחייבת המבקש בהוצאות המשיבה בגין הדיון דהיום בסך של 5000.- ש"ח בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד עד לתשלום בפועל. סכום ההוצאות שניפסק כאן יצטרף לקרן החוב בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת.
מורה על חילוט הערובה ע"ס 2500 ₪ שהופקדה בבש"א 152285/05 לטובת החוב בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון