התפטרות מזכה בדמי אבטלה


1. התובע עתר בתביעה לדמי אבטלה בגין התקופה שמיום 09/04/04 ועד יום 07/07/04 והמוסד לביטוח לאומי דחה תביעתו בטענה שלא פוטר מעבודתו אלא התפטר שלא בנסיבות המזכות אותו בדמי אבטלה, לפי סעיף 166 לחוק.


2. בגין החלטת המוסד לביטוח לאומי מיום 01/07/04 הוגשה התביעה שלפנינו, בה חזר התובע על טענתו כי לא התפטר מעבודתו אלא פוטר, והוא זכאי לדמי אבטלה שתבע.

3. בין התובע למעבידתו האחרונה, תבל אבטחה בע"מ, התנהל משפט בתיק עב' 8717/07 בפני כב' השופטת דינה אפרתי והמותב בראשו עמדה, ושם תבע התובע פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות שונות בגין סיום עבודתו בחברה:
התובע טען שם (כטענתו בתיק דהכא) כי התפטר על אתר מתוך כעס והתרגזות בעת שהתוכח עם מר משה אקסיט שעבד בחברה – המעבידה אך חזר בו מהתפטרות וביקש לשוב לעבודה בתום תקופת-מחלה עפ"י אישורים רפואיים שהמציא למעבידתו – אך זו סירבה להחזירו לעבודה.

4. התביעה שלפנינו לא התבררה עד למתן פסק הדין בתיק עב 8717/04 שכן ב"כ הצדדים ביקשו להמתין לקבלת ההכרעה שם, בשאלה אם התובע פוטר או התפטר מעבודתו.
ואולם הדין בתביעה כנגד המעבידה הסתיים בפשרה שקיבלה תוקף של פסק-דין, ולפיה שולמו לתובע סכומים שונים, לרבות פיצויי פיטורים, מבלי שצד כלשהו יודה בטענות הצד שכנגד, והסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק-דין.

5. לאחר ששמענו העדויות ועיינו בכל הראיות וסיכומי הטענות של הצדדים, אנו פוסקים כדלקמן:
א.הנטל להוכיח כי נתמלאו התנאים שקבע המחוקק לתשלום דמי אבטלה (סעיף 166 לחוק) הוא על התובע.
במסגרת הדיון בתביעה שלפנינו לא הביא התובע ולו ראשית הראיה לכך שפוטר, וההיפך הוא הנכון: כעולה מגרסת התובע עצמו, הן בתצהירו והן בעדותו ובעדות מר אקסט, מדובר בהתפטרות יזומה ע"י התובע ולא ע"י מעבידתו.


ב. התובע לא המציא אישור המעסיק בדבר פיטוריו מעבודתו, וחלופת המכתבים בינו לבין החברה רק מאששת את טענת המוסד לביטוח לאומי לפיה מדובר בהתפטרות שאינה מזכה בדמי אבטלה.

ג. היתה לתובע הזדמנות להוכיח גרסתו באשר לנסיבות סיום עבודתו בחברה, וזאת דווקא במסגרת התביעה שהגיש נגדה בתיק עב 8717/04 (להלן: "התביעה הקודמת").
למרות התמשכות ההליך המשפטי בתביעה הקודמת, ועל-אף שבית הדין דהכא נעתר לבקשת ב"כ התובע ו"הקפיא" את הדיונים בתביעה שלפנינו כדי לאפשר לתובע לקבל פסק-דין בתביעה הקודמת, הרי שבסופה של ההתדיינות שם בחר התובע שלא להעמיד להכרעת בית הדין את נסיבות הפסקת עבודתו בחברה, והסתפק בפשרה שאין בה משום ראיה, תקדים או השתק פלוגתא בסוגיה העומדת להכרעתנו והיא השאלה האם התובע פוטר או התפטר בנסיבות המזכות אותו בדמי אבטלה.
בהסכם הפשרה בתביעה הקודמת ויתר, למעשה, התובע על האפשרות שבית הדין יחרוץ את דינו ויקבע את נסיבות הפסקת עבודתו בחברה – ועל כן יש בכך משום תימוכין לעמדת הנתבע בתביעה שלפנינו, ולפיה התובע התפטר מעבודתו (ולא פוטר!) בנסיבות שאינן מצדיקות תשלום דמי אבטלה.

ד. התנהגותו של התובע במועד הרלבנטי – דהיינו בעת התפטרותו מהעבודה – מלמדת על התפטרות מודעת ומושכלת ולא על עידנא-דריתחא.
זאת ועוד: מיד עם הודעת ההתפטרות הלך התובע לדרכו, לא שב בסמוך לכך אל מעבידתו ובחר לקבל חופש מחלה שרק בסיומה פנה בבקשה לשוב לעבודה. התנהגות זו מלמדת, לכל היותר, על כך שרק בתום חופשת המחלה שנמשכה מיום 08/04/04 (מועד ההתפטרות) ועד 09/05/04 פנה התובע אל מעבידתו-לשעבר וביקש לשוב לעבודה, ואף כתב מכתב
התנצלות ביום 29/04/04.

סעיף 166 (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 קובע:

"מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לעניין סעיף קטן זה".

בתקנות הביטוח הלאומי [ביטוח אבטלה] תשל"ג-1972 תקנה 8 נאמר:

"לעניין סעיף 127 ח (א) לחוק יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח". (סעיף 127 ח הוא סעיף 166 לחוק המשולב).

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים עניינו התפטרות עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו ואשר לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות.
סעיף זה אינו רלבנטי לענייננו והתובע לא טען כי התפטר מעבודתו בהסתמך על הוראת סעיף זה.

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים עניינו עובד שהתפטר מחמת הרעה ממשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
התובע לא טען ולא הוכיח כי נתקיימו התנאים הקבועים בה לצורך הקביעה כי יש לראות כמפוטר אף כי התפטר.

תביעה הקודמת בחר התובע שלא לנהל המשפט ולהוכיח כי התפטרותו היא בדין מפוטר, או שפוטר ע"י מעבידתו (כנטען על-ידו) ובתביעה שלפנינו לא הוכיח התובע כי נתקיימו הנסיבות העובדתיות לפיהן פוטר או לחילופין התפטר בנסיבות שהמחוקק קבע כי רק הן מזכות אותו בדמי אבטלה, ואשר על כן התביעה נדחית.

6. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון