התפטרות מעבר למצפה רמון


1. התובעת הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים מאחר והתפטרה מעבודתה בשל העתקת מקום מגוריה מבאר שבע למצפה רמון.

2. התובעת הועסקה כפקידה במשרד עורכי דין של הנתבע החל מ-3/98 עד 10.7.07.

3. במהלך תקופת עבודתה, התובעת התגוררה בבאר שבע.

4. במהלך חודש מאי 2007, הודיעה התובעת לנתבע על כוונתה לעבור להתגורר במצפה רמון, שם נמצא מקום עבודתו של בעלה (מכתב ההתפטרות צורף כנספח ב' לכתב התביעה).

5. התובעת סיימה לעבוד אצל הנתבע ב- 10.7.07.


6. בתאריך 16.7.07 עברה התובעת להתגורר במצפה רמון, שם היא מתגוררת עד היום.

7. הנתבע טוען, כי התובעת אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים מאחר והסיבה להתפטרותה הוא מקום עבודתו של בעלה המשרת בבסיס במצפה רמון. אלא שבן זוגה של התובעת התגורר זמן רב לפני כן בבאר שבע ושירת בבסיס רמון, כך שאין מדובר בהעתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בשרות צבאי (סעיף 8(3) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ד – 1964 (להלן: "החוק) ותקנה 12 (ג) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964.

8. לחילופין, טוען בה הנתבע, כי התובעת הציעה לעבוד אצל הנתבע למרות העתקת מקום מגוריה, וחזרה בה מכך לאחר שהתוספת שהנתבע היה מוכן לשלם לה, לא סיפקה אותה. מכאן שהעתקת מקום המגורים לא היוותה את המניע להתפטרותה כמשמעותה בסעיף 8(2) לחוק.
בנסיבות אלה, לא ניתן לומר כי אין זה סביר לדרוש מהתובעת כי תמשיך לעבוד במקום בו עבדה בו להעתקת מקום המגורים.

9. בתאריך 1.9.08 הסכימו הצדדים, כי מאחר והמחלוקת בין הצדדים הינה משפטית, יוגשו סיכומים ובית הדין יכריע על סמך המצוי בתיק.

10. הכרעה

בכתב התביעה מצאנו בסעיף 12 את העילה מכוחה התובעת טוענת כי היא זכאית לפיצויי פיטורים:


"התובעת תטען כי עפ"י הדין (ראה סעיף 8(2) לחוק פיצויי פיטורים ותקנה 12 (ב) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) היא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים בגין תקופת העסקתה אצל הנתבע בחלוף, 6 חודשים של מגורים במצפה רמון היינו בתאריך 15.1.08."

11. סעיף 8 לחוק שכותרתו "התפטרות לרגל העתקת מגורים" קובע:

"לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו –
(1) ...
(2)לישוב חקלאי – מישוב שאינו ישוב חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת... לעניין פסקה זו "ישוב חקלאי" או "ישוב באזור פיתוח" – ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי
העניין;"

תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964 שכותרתה "התפטרות לרגל העתקת מגורים" קובעת:

(ב) רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (2) לסעיף 8 לחוק אם העובד גר לפחות 6 חודשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו, בתקנת משנה זו -

"ישוב באזור פיתוח" – אחד הישובים:.... מצפה רמון

12. על פי ההלכה הפסוקה, "לא במניע להעתיק את מקום המגורים מדובר בסעיף זה לחוק, אלא בסיבה להתפטרות מהעבודה מדובר בו. על מנת שיקומו התנאים לזכאות לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 8 (2), צריך שיווצר מצב אשר בו העתקת מקום המגורים, בין שהמניע להעתקה הוא כורח של חיי המשפחה, ובין שהוא היענות למשימה התיישבותית שהמדינה מעוניינת בה, מביאה לכך שהעובד אינו יכול להמשיך לעבוד בעבודתו הקודמת ועל כן מתפטר הוא מעבודתו" (דב"ע לב/8-3 משה שויקי נ' מדינת ישראל, פד"ע ג 347) (ההדגשות אינן במקור – א.ס.).

"ברור כי אין מדובר שם באי יכולת אבסולוטית להמשיך ולעבוד במקום העבודה הקודם, אלא שברור שבמצב שנוצר אין זה סביר לדרוש מן העובד כי ימשיך לעבוד במקום שעבד, למרות העתקת המגורים למקום אחר. רבות הנסיבות בהן ניתן מבחינה אובייקטיבית לראות 'אי יכולת' מצד העובד להמשיך לעבוד במקום הישן. נציין לדוגמא סיבות משפחתיות, בריאות, גיל, מרחק בין שני מקומות עבודה, מעמסת יתר של הוצאות וכדומה, או צירוף כמה נסיבות שבכל אחת מהן לחוד לא יהא די" (דב"ע לד/18-3 אתא חברה לטקסטיל בע"מ נ' זליג ויגלר, פד"ע ח 235).

13. מכאן שדי בכך, שאחת הסיבות להפסקת העבודה היתה העתקת מקום המגורים ואין צורך שתהיה הסיבה היחידה אולם שתהיה המכרעת. [לובוצקי/סיום יחסי עבודה/פרק 13, עמ' 4-6, הוצאת ניצן מהדורת 2007].

14. התובעת העתיקה את מקום מגוריה מבאר שבע למצפה רמון. על כך אין חולק. זו הסיבה המכרעת לסיום עבודתה אצל הנתבע.

נכון הוא שברקע הדברים עומד מקום עבודתו של בעלה. אך לענין זה יש פחות משקל בענין בחינת המניע להתפטרות. שכן, חיזוק להיות המעבר המניע המרכזי, מהווה העובדה כי אין זה סביר לדרוש מהתובעת להגיע למקום עבודתה בבאר שבע, הנמצא מרוחק כ- 80 ק"מ מביתה, שעה שקודם לכן עבדה וגרה באותו מקום.
גם אם התובעת הציעה להמשיך ולעבוד אצל התובע, הקובע הוא העובדה שבסופו של יום לא הסתייע הדבר.

15. הצדדים מסכימים כי מכל מקום במקרה בו התובעת זכאית לפיצויי פיטורים לפי סעיף 8(2) לחוק הרי שזכות זו מתגבשת רק לאחר שישה חודשים כנקוב בתקנה 12(ב).

16. בנסיבות אלה התובעת זכאית לפיצויי פיטורים בסך 34,453 ₪.

17. לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בפיצויי הלנה מאחר ומדובר במחלוקת כנה לגבי פרשנות הוראות חוק.
אשר על כן, ישא הסכום 34,453 ₪ ריבית והצמדה כחוק מיום 10.7.07 ועד התשלום בפועל.

18. עוד ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪, אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון