התפטרות קרן פנסיה


רקע
1. הנתבעת הינה חברה העוסקת, בין היתר, באספקת שירותי עבודה של מפעילי מנוף לחברות בניה שונות.

2. התובע הועסק על-ידי הנתבעת במהלך התקופה שמיום 1.12.99 ועד ליום 29.9.08. במסגרת עבודתו בנתבעת הוצב התובע לעבודה כמנופאי באתרי בניה אצל לקוחותיה השונים של הנתבעת, למעט בשנה הראשונה לעבודתו בה הועסק כנהג שופל.

3. התובע הועסק כעובד שעתי במשרה מלאה 6 ימים בשבוע.

טיעוני הצדדים
4. התובע טוען כי פוטר לאלתר ביום 29.9.08 עקב אי התאמתו לנתבעת, מבלי ששולמו לו פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת. עוד לטענתו, יש לחייב את הנתבעת לפצותו בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה בניגוד לחובה הקמה לה מכוח צווי ההרחבה החלים עליה, וכן לחייבה בתשלום תוספת ותק מכוח ההסכם הקיבוצי בענף הבניה.


יש לציין כי כתב התביעה כלל אף רכיבים של תמריץ אי היעדרות ודמי כלכלה, אולם בדיון שהתקיים ביום 30.6.10 ויתר התובע על רכיבי תביעה אלו.

5. הנתבעת מנגד טוענת כי התובע הוא שהתפטר מיוזמתו בהגישו מכתב התפטרות מיום 1.10.08. לטענתה חרף העובדה שהתובע התפטר ועקב קשיים כלכליים אליהם נקלע שילמה לו הנתבעת לפנים משורת הדין פיצויי פיטורים בסך 35,154 ₪ במזומן. התובע חתם על כתב סילוק ובו הוא מאשר כי קיבל מאת הנתבעת את כל הסכומים המגיעים לו וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות כלפיה בעתיד.

6. לטענת הנתבעת התובע הוא שסירב להצטרף לקרן פנסיה ולהפריש את חלקו. למרות זאת מיום הצטרפותם של יתר העובדים לקרן פנסיה, צירפה הנתבעת את התובע החל מחודש ינואר 2007 לקופת הפנסיה, הפרישה את חלקו במשכרות ורטרואקטיבית שילמה לתובע את כל הסכום המגיע לו.

דיון והכרעה
נסיבות סיום העסקת התובע
7. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה האם פוטר התובע מעבודתו על ידי הנתבעת או שמא התפטר מיוזמתו. בעניין זה הציג התובע מחד מכתב פיטורים מיום 29.9.08 (נספח א' לתביעה) ולפיו פוטר התובע עקב אי התאמתו לחברה.

ומאידך הציגה הנתבעת הודעת התפטרות ,הן ברוסית והן בעברית, מיום 1.10.08 החתומה בידי התובע (נספח פ' לתצהיר הנתבעת). התובע אישר בחקירתו הנגדית את חתימתו על הודעת ההתפטרות. יש לציין כי בתאריכים 29.9.08 – 30.9.08 חלו ימי חג ראש השנה.

8. לכשנשאל עד הנתבעת מר מיכאל ולייב, אשר שימש כמנהל אזור בנתבעת, מדוע אם לטענת הנתבעת התובע התפטר, ניתן לו מכתב פיטורים השיב:
" הוא הגיע אלינו למשרד, ביקש ממני לעזור לו כי בתקופה הזו היה חולה והיה צריך לקבל טיפולים קשים, אני מכיר את הבן הרבה זמן. הוא ביקש ממני כי בשביל לעבור את הטיפולים אינו יכול לעבוד וביקש שאתן לו מכתב פיטורים כדי שיקבל דמי אבטלה בזמן שהוא היה חולה, והבטיח שאחרי זה יחזור לעבודה, החברה לא מפטרת עובדים, אנו זקוקים לעובדים, רציתי לעזור לו כי באמת היה חולה, הלכתי למנהל החברה וביקשתי לעזור לו. מנהל החברה מר יקותיאל אפרים.... זה נכון שביקשתי לפטר אותו כדי לעזור לו" (עמ' 7 ש' 3-13).

9. מעדות זו עולה, כי גם אם היוזמה להביא לסיום העסקתו בנתבעת הייתה של התובע, הסכימה הנתבעת – ויהיו שיקוליה אשר יהיו – לפטר את התובע ולשלם לו את כל הזכויות הנובעות מכך. מדובר איפוא בפיטורים מוסכמים.

10. התובע כאמור טוען כי לא שולמו לו פיצויי פיטורים, בעוד שלטענת הנתבעת שולמו לתובע מלוא פיצויי הפיטורים בסך של 35,154 ₪ במזומן. כשנשאל עד הנתבעת מדוע פיצויי הפיטורים שולמו לתובע במזומן ולא בהמחאה או בהעברה בנקאית כפי ששולם שכרו, השיב : " משום שהוא ביקש. היו לו בעיות במשפחה, וגם בחשבון הבנק שלו, היה זקוק לכסף, היה חולה הבן אדם" (עמ' 8 ש' 1-2) כן ציין מר ויילב כי הוא זה שמסר את הכסף לידי התובע ישירות (עמ' 8 ש' 14-15).

11. כתמיכה לגרסתה בדבר תשלום פיצויי הפיטורים צירפה הנתבעת לתצהירה מסמך מלאומי גמל לפיצויים (נספח ר' לתצהיר הנתבעת) שכותרתו "משיכה מחשבון מעביד בקופה מרכזית לפיצויים/מסלולית". במסמך זה חתם התובע על "הצהרת העובד על קבלת הפיצויים". לשאלת ביה"ד השיב מר ויילב כי קיבל את הכסף במזומן מהמנהל מר אפרים יקותיאל וכי התובע חתם על נספח ר' בפניו במשרד הנתבעת (עמ' 8 ש' 31 – עמ' 9 ש' 5) .


12. עוד הוצגו בפנינו כתבי סילוק בשפה הרוסית ובתרגום לעברית, מיום 20.10.08 עליהם חתם התובע ובהם הוא מאשר כי קיבל מהנתבעת את כל התשלומים המגיעים לו וכי אין ולא יהיו לו כל טענות כנגד הנתבעת בנוגע להעסקתו. (ראה נספחים צ' ו- ק' לתצהיר הנתבעת).

13. כאשר נשאל התובע מדוע חתם על מסמך שקיבל את הכל ואין ולא יהיו לו עוד טענות, השיב :
"כי לא ידעתי שאני חתמתי על כל הדברים האלה, אני לא ידעתי מה ואיך, הם אמרו לי שהם ישלמו לי הכל וזה בשביל הנהלת חשבונות שלהם צריך לחתום על מסמך.... " (עמ' 4 ש' 18-20).

תשובה זו של התובע אין בידינו לקבל. ראשית אין המדובר במסמך בודד אחד עליו לכאורה הוחתם התובע תוך מרמה או הטעיה, כי אם במכלול של מסמכים לרבות מסמך רשמי ובו נקוב סכום התשלום במפורש. בנוסף התובע חתם על מסמך בשפה הרוסית, שפת האם שלו ובו הוא מאשר כי קיבל את כל הסכומים המגיעים לו (נספח צ' לתצהיר הנתבעת). התובע אישר בעדותו כי חתם על המסמך וכי הבין את תוכנו (עמ' 3 ש' 24-26) ועל כן אין לקבל טענתו כי לא הבין על מה חתם.

14. לאור האמור אנו מקבלים את גרסת הנתבעת ועדות מר ויילב שהייתה מהימנה עלינו ולפיה קיבל התובע לידיו סכום של 35,154 ₪. יודגש כי סכום זה, בהתחשב בתקופת עבודתו של התובע ובשכרו הממוצע בשנה האחרונה לעבודתו, אכן מגלם בחובו את סכום פיצויי הפיטורים אשר מגיעים לתובע.
15. הודעה מוקדמת- אף אם היינו סבורים כי התובע זכאי לתמורת הודעה מוקדמת שכן פוטר על ידי הנתבעת, הרי שעה ששוכנענו, כי מדובר בפיטורים מוסכמים וכי התובע חתם על כתב הסילוק כשהוא מבין את תוכנו, ובו הוא מאשר כי קיבל את כל הסכומים המגיעים לו ידי הנתבעת וכי לא תהיינה לו טענות נוספות כלפי התובעת בעתיד – אין לפסוק לזכותו כל סכום נוסף. כך גם באשר לטענת התובע כי הינו זכאי לתוספת וותק.

קרן פנסיה
16. התובע טוען כי הנתבעת הינה חברה המספקת שירותי מנופאים לחברות בניה ולכן חל עליה צו ההרחבה בענף הבניה ולחילופין יש לראות בנתבעת כחברת כוח אדם ולהחיל עליה את הוראות צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם.

הנתבעת איננה מתייחסת לטענות התובע בדבר חלות צווי ההרחבה עליה אלא שלטענתה התובע הוא שסירב להצטרף לקרן פנסיה ולהפריש את חלקו. הנתבעת מוסיפה כי החל מחודש ינואר 2007 מועד בו הצטרפו יתר עובדי החברה לקרן פנסיה, היא צירפה את התובע לקופת פנסיה והפרישה את חלקה במשכורת ורטרואקטיבית שילמה לתובע את כל הסכום שמגיע לו בסך 11,624 ₪.

17. סעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו – 1996 ( להלן – חוק קבלני כ"א) מגדיר קבלן כח אדם:
"מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם".

במקרה דנן, עולה כי הנתבעת נרשמה ברשם החברות כחברה שעיסוקה במתן שירותי כ"א (ראה תדפיס רשם החברות - ת/1).

18. סעיף 13 לחוק קבלני כ"א קובע:
"(א) תנאי העבודה, ובמקום שיש בו הסכם קיבוצי - הוראות ההסכם הקיבוצי, החלים על עובדים במקום העבודה שבו עובדים גם עובדי קבלן כוח אדם, יחולו, לפי הענין, על העובדים של קבלן כוח האדם המועסקים באותו מקום עבודה, בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולותק בעבודה אצל המעסיק בפועל.
(ב) חלים על העובד של קבלן כוח אדם יותר מהסכם קיבוצי אחד, ינהגו לפי ההוראה שהיא לטובת העובד; לענין סעיף קטן זה, "הסכם קיבוצי" – לרבות הסכם קיבוצי החל על עובדים מכוח סעיף קטן (א) או הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה אצל קבלן כוח האדם.
(ג) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול לגבי עובד שתנאי עבודתו אצל קבלן כוח האדם מוסדרים בהסכם קיבוצי כללי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ובלבד שהסכם כאמור הורחב בצו הרחבה, וההגדרה "הסכם קיבוצי" שבסעיף 1 לא תחול לעניין זה."

ביום 16.2.04 נחתם הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות העובדים הלאומית לבין ארגון החברות לאספקת שרותי משאבי אנוש בישראל והאיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר. הסכם זה הורחב בצו הרחבה על הסקטור העסקי שנכנס לתוקפו ביום 1.9.04.

19. לאור האמור, הרי שעל פי הוראות סעיף 13 לחוק קבלני כ"א, בהתחשב בתקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת ובעובדה כי במהלך כל תקופת עבודתו הוא הועסק אצל מעסיקים שונים בענף הבניה חלים על התובע ההסכמים וצוי ההרחבה הבאים:

בתקופת ההעסקה הראשונה של התובע (מיום 1.12.99 ועד ליום 31.8.04) חל על העסקתו צו ההרחבה בענף הבניה כפי שחל על עובדים אחרים בענף במקומות העבודה בהם הועסק, זאת בהתאם להוראות סעיף 13(א) לחוק קבלני כ"א.

בתקופת ההעסקה השנייה של התובע (מיום 1.9.04 ועד לסיום העסקתו ביום 29.9.08) חל על העסקתו של התובע צו ההרחבה בענף קבלני כ"א וזאת בהתאם לסעיף 13(ג) לחוק קבלני כ"א. (ראה ע"ע 1361/04 אלברטו ויינשטיין נ' דנאל (אדיר יהושוע) בע"מ ואח', ניתן ביום 10.1.06).

20. בהתאם לצווי הרחבה בענפים הללו היה על הנתבעת לבטח את התובע בקרן פנסיה ולבצע הפרשה לתגמולים בשיעור של 6% משכרו (ראה - סע' 3א לפרק ד' לצו ההרחבה בענף הבניה וסע' 8.3 לצו ההרחבה בענף אספקת שירותי כ"א).

בהקשר זה נוסיף כי אין בידינו לקבל את טענת הנתבעת, לפיה התובע סירב להצעתה לבטחו בקרן פנסיה באופן הפוטר אותה מביצוע התשלום. שכן, זכות זו הינה זכות קוגנטית שמקורה בצו ההרחבה, ומשכך אין העובד רשאי לוותר עליה.

21. "דרך המלך" באכיפת ההוראה לתשלום לקופת גמל היא באכיפת התשלום ישירות לקופה. אלא שבהעדר אפשרות כזו – ובמקרה הנוכחי לאחר סיום יחסי העבודה הרי שאין אפשרות מעשית שכזו – זכאי העובד לפיצוי בגין אי הפרשה כאמור.

פיצוי חד פעמי זה משקף את גובה "הפסד" דמי הגמולים שנגרם כתוצאה מההפרה.

22. התובע העמיד תביעתו ברכיב זה בגין כל תקופת עבודתו על סך של 23,249 ₪, אלא שלטענת הנתבעת החל מחודש ינואר 2007 החלה להפריש עבור התובע לקרן פנסיה ובסה"כ שילמה לתובע עבור קופת הפנסיה סך של 11,624 ₪.הנתבעת צרפה לתצהירה טבלה על תשלומים לקופת גמל ממנה עולה לכאורה כי בכל שנת 2007 הפרישה עבור התובע סכום של 224 ₪ לחודש בגין קרן פנסיה וכן הפרישה בחודשים פברואר ואפריל 2006 סכומים של 1,710 ₪ ושל 1,950 ₪ בהתאמה. מעיון בתלושי השכר לשנת 2007 (למעט חודש מאי 2007) עולה כי אכן בוצעה הפרשה בגין קרן פנסיה בסך 224 ₪ לחודש. גם בחודשים ינואר ופברואר 2008 בוצעה הפרשה דומה כך שבסה"כ הופרש עבור התובע בשנים 2007-2008 סכום של 2,912 ₪. הצדדים לא הגישו תלושי שכר לשנת 2006 ולכן אין אסמכתה לביצוע הפרשות בחודשים אלו כנטען על ידי הנתבעת.


בנוסף, צרפה הנתבעת שני ספחי המחאות האחד מיום 10.1.08 ע"ס 2,000 ₪ והשני מיום 15.7.07 ע"ס 3,500 ₪ עבור קופת פנסיה ובהם חתם התובע על קבלתם. (נספחים ת/1 ו- ת/2) . התובע אמנם מכחיש כי קיבל את הסכומים האמורים אולם לא עשה דבר על מנת להוכיח טענתו זו.

24. אשר על כן שוכנענו כי מסכום ההפרשות הכולל לו זכאי התובע בגין העדר הפרשות לקרן פנסיה יש לקזז סכום של 8,412 ₪ (2,912 + 3,500 + 2000). לפיכך זכאי התובע לסכום נוסף של 14,837 ₪ כפיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה.

25. בהקשר זה ייאמר כי אמנם כפי שראינו חתם התובע על כתבי סילוק ולפיהם קיבל את כל הכספים המגיעים לו מידי התובעת בגין תקופת עבודתו. אולם אנו סבורים כי הסכום ששולם לתובע אינו טומן בחובו את הסכום בעד הפרשות לקרן פנסיה, שכן בעת התשלום סברה הנתבעת כי התובע כלל לא זכאי לקרן פנסיה.

סיכום
26. הנתבעת תשלם לתובע סך של 14,837 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.9.08 ועד ליום התשלום בפועל, כפיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה.

יתר עילות התביעה נדחות.

משנדחתה עיקרה ורובה של התביעה, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות קרן פנסיה

 2. התיישנות קרן פנסיה

 3. פרשנות תקנון קרן פנסיה

 4. הסכם קיבוצי קרן פנסיה

 5. ועדה רפואית קרן פנסיה

 6. אלמנת פנסיונר קרן פנסיה

 7. חובת המעסיק לקרן פנסיה

 8. אי העברת כספים לקרן פנסיה

 9. ועדת ערעורים קרנות הפנסיה

 10. התיישנות הפרשות לקרן פנסיה

 11. אי הפרשה לקרן פנסיה של עובד זר

 12. חובת המעביד להפריש לקרן פנסיה

 13. אי הפרשות לקרן פנסיה לעובדי שמירה

 14. אי הפרשת כספים לקרן מבטחים הותיקה

 15. בעיות רפואיות הצטרפות לקרן פנסיה

 16. הגדרת ידועה בציבור - תקנון קרן פנסיה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון