התפטרות שבועיים מראש


1. זוהי תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בשל התפטרות על רקע מחלת בן משפחה וכן, פיצוי בגין תשלומי חסר מקופת גמל ובנוסף, תשלום ימי אבל. מנגד, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד לתשלום 12 ימי הודעה מוקדמת להתפטרות והשבת כספים שהועברו לפוליסת ביטוח ולא נוכו משכרו של התובע.

2. הנתבעת הינה מפעל המעסיק עובדים בעבודות עיבוד שבבי המעסיקה כ-35 עובדים. התובע הועסק אצל הנתבעת בעבודות עיבוד שבבי מיום 1.3.00 ועד להתפטרותו נכון ליום 1.6.04.

לגירסת התובע, עקב מחלתו הקשה של אביו היה עליו לטפל בו ועל כן, פנה למר שלום אחרק מנכ"ל הנתבעת וביקש לאשר לו לסעוד את אביו. הבקשות ליציאה באמצע יום עבודה לצורך זה, תמיד אושרו על ידי מר אחרק. אביו של התובע היה מחובר למכונת הנשמה וכאשר ניתקו אותו ממכונת ההנשמה, היה עליו להיות לידו ביום ובלילה. בשלב מסויים, הודיע התובע למר אחרק על התפטרותו עקב מצב בריאותו של אביו הואיל ולא יכול היה לתפקד יותר בעבודה. ההודעה ניתנה בכתב שבועיים מראש.

בהתאם לתעודת הפטירה, נפטר אביו של התובע ביום 29.5.04 וזאת בבית החולים קפלן ברחובות בו אושפז ביום 14.3.04.


אין מחלוקת, כי התובע החל לעבוד בחברת כח אדם החל מיום 6.6.04. בחברת כח האדם הוא הוצב לעבודה במועד זה בחברת דגש פ.ק. בע"מ. לאחר תקופה מסויימת הוא הפך לעובד של חברת דגש פ.ק. בע"מ.

לטענת הנתבעת מפי מנהלה מר אחרק, סיפר לו התובע שהוא רוצה להתפטר מהעבודה על מנת להתקדם. התובע אכן נתן לו מכתב התפטרות אך לא ציין שמדובר בהתפטרות על רקע של טיפול באביו.

3. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963 קובע:

"התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים".

על פי תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד – 1964 הורה של העובד הינו בגדר בן משפחה לענין סעיף זה.

בפסיקה נקבע, כי המצב הבריאות של בן המשפחה אמור להיות הגורם בפועל והמביא לתוצאה של ההתפטרות ואין די בקיומו של מצב זה. עוד נקבע, כי עובד המתפטר צריך שיודיע על סיבת ההתפטרות עם ההתפטרות על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה ולהשפיע על שאר הנסיבות כך שלא תהא סיבה להתפטרות. נטל ההוכחה, כי עובד התפטר עקב מחלתו מוטל על העובד. בדרך כלל הנטל יורם באמצעות תעודות רפואיות הנוגעות למצב בריאותו של בן המשפחה. (דב"ע לג/8-3 טוטאור בע"מ נ' לפידות פד"ע ד' 321. דב"ע נג/210-3 רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ פד"ע כז' 514. דב"ע לג/2-3 זילבר נ' גלוביס בע"מ פד"ע ד' 153).


4. הצדדים לא הציגו בפנינו את מכתב ההתפטרות. התובע, בתשובה לשאלות בית הדין, לא יכול היה לומר מה בדיוק רשם במכתב למעט העובדה שהוא מתפטר.

המסמכים הרפואיים שצורפו לתצהירו של התובע, אינם תומכים בטענתו, כי הוא אמור היה לטפל באביו או כי היה צורך בשהות של שעות רבות ליד מיטתו. כל המסמכים הרפואיים שצורפו עניינם מצב בריאותה של אם התובע ולא של אביו. יצויין, כי התובע חזר בו מטענתו שמצבה הרפואי של אמו היה סיבה להתפטרותו. גם בכתב התביעה לא נטענה טענה זו.


מעיון בתלושי השכר לא ניתן ללמוד, כי מדובר בהעדרויות רבות בחודשי חייו האחרונים של האב. אין בפנינו ראיה אחרת כלשהי למצבו הרפואי של האב או לצורך לשהות במחיצתו באופן שגרם להתפטרותו של התובע.

בנסיבות אלו, לא עמד התובע בנטל המוטל עליו ועל כן, דין התביעה לפיצויי פיטורים להידחות.

5. כעולה מתצהירי הצדדים, לא הועברו לפוליסת ביטוח המנהלים בשנת 2002 סכומים שונים הן חלק העובד והן חלק המעביד. הסכום הכולל הינו בסך 2,180 ₪. עוד עולה מחומר הראיות, כי הנתבעת העבירה בטעות בשנת 2001 סך של 916 ₪ חלקו של העובד שלא נוכה משכרו. נוכח האמור, תעביר הנתבעת ישירות לתובע את ההפרש בסך 1,264 ₪.

הנתבעת הודתה בחובה לשלם ימי אבל ועל כן, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע 358 ₪ בגין ימי אבל.

אנו דוחים את התביעה לתשלום אובדן כושר עבודה. התובע לא איבד את כושר עבודתו ועל כן, אין בסיס לתביעה זו.

6. אנו דוחים את התביעה שכנגד לתשלום יתרת ימי הודעה מוקדמת להתפטרות. מר אחרק הודה, כי קיבל את מכתב ההתפטרות שבועיים מראש ולא דרש מהתובע הודעה מוקדמת מעבר לתקופה זו. בכך הסכימה הנתבעת להודעה מוקדמת קצרה מהקבוע בחוק. יתר על כן. הנתבעת כלל לא תבעה מהתובע, עד להגשת תביעתו בתיק זה, להשלים בדרך כלשהי את תקופת ההודעה המוקדמת. מדובר איפוא בויתור על יתרת התקופה.

7. נוכח האמור, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

 1. פיצוי בגין אי הפרשות לפוליסת ביטוח המנהלים בסך 1,264 ₪.
 2. ימי אבל בסך 358 ₪.


לסכומים דלעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.6.04 ועד ליום התשלום בפועל.

יתר עילות התביעה נדחות.

התביעה שכנגד נדחית.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון