אין להשיב על האשמה


זוהי החלטה בטענה שנשמעה מפי ההגנה ביום 30.11.08 עת הסתיימה פרשת התביעה בתיק זה והטענה היא כי יש לזכות כבר בשלב זה את נאשם מס' 2 וזאת מן הטעם שלא הוכחה האשמה ביחס אליו אף לכאורה.

באופן פרטני יותר טענת ההגנה הינה שבראיות התביעה אין אפילו הוכחה לכאורה לכך שהנאשם מס' 2 שייך לאחת הקטגוריות המנויות בסעיף 39 א. לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957 ומשכך הוא הדבר הרי שלטעמה של ההגנה יש כאמור לפטור אותו מלהשיב לאשמה ולזכותו וזאת לאורו של סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982.

דין הטענה הנ"ל כי אין על נאשם מס' 2 להשיב לאשמה להידחות.

סעיף 39א. לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים עוסק כידוע, בין היתר, באחריותם של "מנהל פעיל" ושל "עובד מנהלי בכיר האחראי לאותו תחום".


ראשית יש לומר כי לאור פסיקה (העוסקת אמנם בחוק מע"מ אך דומני כי על הגיונה קשה לחלוק אף בהקשר שבפני), אין הכרח כי "מנהל פעיל" יהא מנהל רשום.

כוונתי, למשל, לפסק הדין שניתן בת"פ (אשקלון) 1366/04 מדינת ישראל נ. פרוגרס 1984 ביח"ר לשוקולד בע"מ ואח', הימנו מוצא אני לצטט כדלקמן:

"...וכידוע המבחן תמיד בשאלה אם המדובר במנהל פעיל, והמבחן איננו אם המנהל רשום או איננו רשום בחברה, אלא השאלה הלכה למעשה, האם הוא פעיל כמנהל ויכול שיעשה זאת לצד מנהל פעיל ורשום. ובעניין זה אין לי אלא להפנות לפסק דינו של חברי השופט דן מור בתיק פלילי 5441/05 מבימ"ש השלום תל-אביב יפו מתאריך 22.1.07 אודות המושג מנהל פעיל, שתחום אחריותו רחב גם על מי שלא רשום פורמלית כמנהל, אם ממלא תפקיד ניהולי בפועל בחברה". (שם, בפסק הדין בעניין "מד"י נ. פרוגרס 1984 ביח"ר לשוקולד בע"מ ואח'").

עיון בראיות התביעה בתיק שבפני מלמד כי עלה בידה להראות – ולו לכאורה וברמה המספיקה לכל הפחות לדחיית טענת "אין להשיב על האשמה" – כי נאשם מס' 2 מצוי בקטגוריה המוגדרת כ"מנהל פעיל", וכוונתי בעיקר לעולה מהפרטים שנמסרו על ידו לכאורה בהודעתו ת/2 ולעולה לכאורה מעדותו של מר רמי בינו (חוקר משרד התחבורה) בקשר לזימונו וחקירתו של נאשם מס' 2.

זאת ועוד - ניכר בעיני כי עלה בידי התביעה להראות – ולו לכאורה וברמה המספיקה כדי דחייתה של טענת "אין להשיב על האשמה" – כי נאשם מס' 2 עשוי אף להיכנס תחת כנפיה של הקטגוריה של "עובד מנהלי בכיר האחראי לאותו תחום".

הנה כי כן, מסתמן כי קיימות ראיות לכאורה לכך שהנאשם מס' 2 כן יכול להחשב כמשתייך לאחת מן הקטגוריות המנויות בסעיף 39 א. לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.

ער אני לכך כי בסעיף 1 לפרק העובדות אשר בכתב האישום כל שנרשם הוא שנאשם מס' 2 היה אחד מבעלי המניות של נאשמת מס' 1, ואולם משעלה בידי התביעה בפרשת התביעה להראות ולו לכאורה – כי בכך לא התמצה פועלו, אין אף באמור לעיל כדי לחלץ את נאשם מס' 2 בשלב זה מכתב האישום.

לאור כל האמור לעיל, נדחית לפיכך הטענה כי לנאשם מס' 2 אין צורך להשיב על האשמה.


בשולי הדברים ובאופן אגבי בלבד אעיר כי ההגנה בחרה שלא להגיב לתגובת המאשימה לבקשה שאין להשיב על האשמה, ובמצב דברים זה נותרה על כנה תהייתה של המאשימה בקשר להצגתו של מר בן ציון מלר ע"י ההגנה כמנהלה של נאשמת מס' 1, וזאת אל מול המסמך ת/3 (ככל שהוא מעודכן) המלמד לכאורה כי גם מר בן ציון מלר הנ"ל (כמו נאשם מס' 2 מר הרשקוביץ אברהם) רשום אצל רשם החברות כבעל מניות ולא כמנהל, והנה, בכל זאת, הוצג כאמור ע"י ההגנה כמנהל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הגשת כתב אישום

 2. אי הקראת כתב אישום

 3. אין להשיב על האשמה

 4. התיישנות כתב אישום

 5. טענת פגם בכתב האישום

 6. אין מקום להשיב לאשמה

 7. היתר בניה כתב אישום

 8. מועד להגשת כתב אישום

 9. איחור בהגשת כתב אישום

 10. העברת התיק לפרקליטות

 11. ביטול כתב אישום פלילי

 12. ביטול כתב אישום בהסכמה

 13. ביטול כתב אישום תעבורה

 14. בקשה למחיקת כתב אישום

 15. זכות עיון בכתבי אישום

 16. ביטול כתב אישום התיישנות

 17. ביטול כתב אישום עקב סחבת

 18. התיישנות הגשת כתב אישום

 19. ביטול כתב אישום טרם הקראה

 20. ביטול כתב אישום מסירה כדין

 21. ביטול כתב אישום לאחר הקראה

 22. איחוד הדיון בשני כתבי אישום

 23. אי הארכת חוזה בגלל כתב אישום

 24. אין להשיב לאשמה בהליך אזרחי

 25. ביטול כתב אישום חריגות בניה

 26. ביטול כתב אישום אכיפה בררנית

 27. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק

 28. ביטול כתב אישום טענות סותרות

 29. הגנה מן הצדק ביטול כתב אישום

 30. ביטול כתב אישום מחמת התיישנות

 31. התיישנות לאחר הגשת כתב אישום

 32. אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום

 33. איחוד אישומים - הפרדת אישומים

 34. טענות מקדמיות הקראת כתב אישום

 35. ביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית

 36. אי הוכחת נסיבות העבירה בכתב האישום

 37. ביטול כתב אישום אי קיום חובת היידוע

 38. דחיית בקשה לביטול כתב אישום מן הצדק

 39. הכשרת בניה בדיעבד, בניה שלגביה הוחלט על הגשת כתב אישום

 40. היתרי בנייה התקבלו עוד בטרם הוגש כתב האישום ביחס לעבודות הבניה

 41. כתב האישום על הפקרה אחרי פגיעה, לפי סעיף 64א(א) לפקודת התעבורה

 42. בקשה מקדמית למחוק את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית

 43. כתב אישום על שימוש בשלוש יחידות נפרדות למגורים במקום, שבו הותר שימוש ביחידה אחת

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון