חוסר תום לב בהוצאה לפועל


האם יצירת חובות חדשים במהלך קיום הליכים בהוצאה לפועל ופיזור חוק איחוד התיקים שם, הגם שניתן צו כינוס, יש בהם כדי לדחות בקשת חייב להכרזתו כפושט רגל? זו השאלה נשוא ההליך שלפניי.

רקע כללי
1. ביום 9.9.08 ניתן צו כינוס לגבי החייב, בגדרו הושת עליו לשלם לכנ"ר סך של 300₪ לחודש החל מיום 1.9.08.

לקראת הדיון בבקשתו להכרזתו כפושט רגל, הגיש הכנ"ר חוות דעת, ממנה עולה כי החייב עמד בתשלומים כסדרם, הגיש דוחות חודשיים עד מרץ 2009, והתייצב לחקירתו במועד ובשתי אסיפות הנושים שהתקיימו.

טיעוני המבקש
2. אמנם תיק האיחוד בלשכת ההוצאה לפועל פוזר, אולם למעשה הופנה החייב להליכי פשיטת רגל. מדובר באדם חולה כבן 70 שנה, ולא תצמח כל תועלת מביטול ההליך.

יצירת החובות מקורה במתן שיקים של המבקש (בשני בנקים) שנלקחו מביתו על ידי בנו הגר עימו הוא זה שסיבך את המבקש בחובות כתוצאה מהקמת חברות עסקים כושלים, ותצהיר על כך הוגש בזמנו ללשכת ההוצאה לפועל.

לטענת החייב הבן חתם על השיקים ולא הוא, ונכון שהוא לא הגיש כנגד הבן תלונה למשטרה על כך. יש לבחון הנושא של יצירת החובות הן לאור חלוף הזמן, ולאור העובדה שדירתו נלקחה ממנו בשל חובות בנו. החייב לא יכול היה למנוע נטילת השיקים ופיזורם.

טיעוני הנושה (חברת מחסני מיזוג ירושלים בע"מ)
3. עו"ד סרור טוען כי תיק האיחוד פוזר בשל העובדה שהחייב טען כי חתימתו זויפה בשיקים שהוצגו בדיון כאן, והחייב לא הגיש התנגדות לביצועם.


ראש ההוצאה לפועל לא הפנה את החייב להליכי פש"ר אלא כך טענו החייב ובא-כוחו בדיון בעניין פקודת מאסר שהוצאה נגדו שם (14.4.08). החייב הוכרז ב-1998 כחייב מוגבל באמצעים, ונפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל. חוסר תום ליבו של החייב הינו הן ביצירת החובות והן במהלך ההליך כאן, והוא לא גילה על קיומם של כספים השייכים לו.

הוגשו 4 תביעות חוב ע"ס כולל של 81,956 ₪ ולפיכך עליו להגיש הצעה להסדר נושים. מהדוח עולה כי הכנסתו הינה 5,600 ₪, ומסתבר שהן מגיעות כדי 7,400 ₪.

עמדת הכנ"ר
4. בזמן היותו חדל פרעון יצר החייב חובות חדשים, שעה שהוא נמצא באיחוד תיקים, ואיפשר לבנו להשתמש בשיקים שלו. הכנ"ר מפנה לחוות הדעת שהגיש ומבקש לבטל ההליך.

דיון
5. ביום 9.9.08 ניתן צו כינוס בעניינו של החייב, ובגדרו חויב בתשלום חודשי בסך 300 ₪ לחודש. לקראת הדיון שנקבע להכרזתו כפושט רגל, הגיש הכנ"ר חוות דעת שם נאמר כי לאסיפת הנושים הראשונה (19.5.09) לא התייצבו נושים, ואילו לשניה התייצב עו"ד סרור, אשר הגיש מטעם מרשתו תביעת חוב ע"ס 34,224 ₪. סך כל 5 תביעות החוב עומד על סך 81,956 ₪. לאור המתואר לעיל, מסקנת חוות הדעת הינה שיש לבטל את צו הכינוס.

6. הקושי המרכזי בבקשה זו הינו עובדת היות החובות נובעים משיקים שנמשכו מחשבונותיו של החייב משני בנקים, (בנק אוצר החייל בע"מ ובנק הדואר) אשר לטענת החייב נלקחו על ידי בנו ונחתמו על ידו מבלי שיכול היה למנוע זאת,
וכאשר אין מחלוקת שהחייב ידע על כך אולם לא התלונן במשטרה, ואף לא הגיש התנגדות לביצוע שטר בבקשות לביצוע שהוגשו נגדו בהוצאה לפועל על ידי הנושים – לרבות מחסני מיזוג ירושלים בע"מ.

מדובר (לגבי הנושה הנ"ל) בשיקים בסכומים שנעים בין כ-2,000 ₪ עד 11,000 ₪ שנמשכו לאורך תקופה של כארבעה חודשים בשנת 2006, כאשר הראשון הופקד ביום 10.2.06 והאחרון ביום 2.5.06. משמעות הדבר הינה שלפחות בחודש פברואר 2006 ידע החייב על השימוש בשיקים שלו, והחזרתם מן הסיבה "אכ"מ" דהיינו: אין כיסוי מספיק, ולא נתן הוראת ביטול לגביהם לבנקים, לא התלונן במשטרה, ובחודש יוני 2006 משהוגשו השיקים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, לא הגיש התנגדות.


7. אכן החייב צירף לבקשה למתן צו הכינוס, בין היתר, את פרוטוקול הדיון לפני כב' ראש ההוצאה לפועל עאסי עבאס מיום 14.11.07, שם נאמר בין היתר:

"החייב: אני לא חייב. אני לא מכיר אותם ולא יודע מי הם. לאן הגיעו השיקים, מי זה בכלל?

התנגדתי במכתב שגם זה שמצא את השיק, הבן חתום שהוא לקח השיקים והוא פיזר אותם והכל. הגשנו זאת לפה ואמרו לנו שצריך להגיש ברמלה. זו התשובה של רמלה.

זה שמסר לו את השיקים שייגש אליו. והחתימה על השיקים שם היא אינה חתימה שלי. שיוכיח לי שהחתימה שלי. אני עומד אחר כל מלה שלי.

ב"כ הזוכה: אני מתפתה לחקור את החייב על מנת שיתברר שהוא לא הצהיר אמת ואז היי [כך במקור] רוצה שתיק זה יועבר למשטרת ישראל לחקירה...".

בדיון לפני, בנוסף פרט לדברי בא כוחו, ביקש לומר כדלקמן:

"החייב: לגבי מה שאמר עו"ד סרור בעניין של השיקים - אני לא ראיתי את השיקים. הבן שלי גר אצלי ולקח את פנקס השיקים בלי רשותי.

הבן שלי חתם על השיקים את החתימה שלי.

לא הגשתי התנגדות בהוצאה לפועל כי זה הבן שלי. אני התנגדתי לזה שהוא קיבל את השיק, וגם אמרתי בבית המשפט שזאת לא החתימה שלי.

בעניין הערבויות שחתמתי, חבר ביקש ממני לעשות לו טובה אז חתמתי לו".

8. לא אוכל לקבל דברים אלה כמצדיקים את התנהלותו של החייב. אין מדובר באדם שזה המפגש הראשון שלו בהוצאה לפועל שהרי, כעולה ממצבת החובות שלו, הוא בא ויוצא בערכאות החל משנת 1989 וכלה בשנת 2007, כאשר מרבית החובות הינם כתוצאה משיקים שסורבו.

אדם במצבו אשר יודע כי אין ביכולתו לעמוד במשיכת שיקים שיכובדו, ויודע על מצבו של בנו, שעה שהוא עצמו מספר כיצד בנו הוא זה שסיבך אותו בחובות עד כדי שדירתו מומשה על ידי נושים, אינו יכול להחזיק בביתו פנקסי שיקים של שני בנקים בידיעה שבנו ישתמש בהם, או לנהוג ב"עצימת עיניים".

התנהלות זו אינה מצביעה על יצירת חובות בתום לב. המסר לציבור אינו יכול להיות שהתרת שימוש בפנקסי שיקים לבן משפחה לעשות בהם שימוש וליצור חובות, במיוחד כאשר האדם נמצא במצב של חדלות פרעון בעצמו, תתקבל בהבנה על ידי בית המשפט ותאפשר לו לחסות תחת הגנתה של פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: "הפקודה").

9. אכן, ליבת הכרזת פשיטת רגל על אדם הינה שאלת תום הלב ביצירת החובות. עומדים על כך המחברים שלמה לוין ואשר גרוניס, בספרם פשיטת רגל, מהדורה שניה, תשס"א, בציינם:

"השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל החייב בתום לב [סעיף 18ה(א)(2) לפקודה]. לשאלה זו יש ליתן תשובה בנוגע לשתי תקופות שונות: האחת, לפני הגשת הבקשה לבית המשפט; האחרת, מאז הגשת הבקשה". (שם, 169).

בהמשך דנים המחברים בדרך יצירת החובות כגון בדרכי רמייה או הברחת נכסים, ומוסיפים:

"לעומת זאת, אם החייב פעל עת שנוצרו החובות בצורה הוגנת, אין מקום חסום את דרכו..." (שם, 169).


הנה כי כן, לא ניתן לומר שהתנהלותו של החייב ביצירת החובות הללו נעשו בצורה הוגנת כלפי הנושים.

10. ב"כ החייב מפנה את בית המשפט לפסק הדין בע"א 3224/07 - אברהם בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי, תק-על 2009(2), 1208, לענין חוסר תום לב, שם נאמר, מפי כב' השופט א' גרוניס, כדלקמן:

"חוסר תום לב יכול אכן להביא לדחייה של בקשת חייב להכריזו פושט רגל. יחד עם זאת, חובה לזכור שחוסר תום לב הינו מושג רחב ביותר, ויש להתייחס אליו על רקע הנתונים הספציפיים הנוגעים לחייב המסוים. נקודה בעלת חשיבות בהקשר זה מתייחסת לאלמנט הזמן. גם כאשר מתגלה חוסר תום לב מסויים ביצירתו של חוב, יתכן שחלוף הזמן ישמש כמשקל נגד או שיהיה בו כדי לרפא את הפגם. אין להתייחס באותה אמת מידה לחייב שיצר חובות לפני שנים רבות ונוהלו נגדו הליכי הוצאה לפועל במשך שנים, תוך מימוש נכסיו, ואל חייב שיצר חובות רבים תוך תקופה קצרה ויוזם הליכי פשיטת רגל זמן קצר לאחר יצירת החובות ובלא שהתנהלו נגדו כלל הליכי הוצאה לפועל". (שם, פסקה 8).

ודוק, בפרשת בן דוד הנ"ל, חלפו שנים רבות מאז יצירת החוב לבין מועד הגשת הבקשה להכנס להליך פשיטת רגל, דהיינו למעלה מ-15 שנים, בעוד שבמקרה דנן מדובר בתקופה של כשנתיים, וזאת אף על רקע פיזור תיק האיחוד בהוצאה לפועל.

העולה מן המורם, כי לא אוכל להעתר לבקשה להכרזתו של החייב כפושט רגל.

יחד עם זאת, אאפשר לחייב להגיש הצעת הסדר, לאור גובה החובות כמפורט לעיל, וזאת תוך 45 יום, או אז יכנס הכנ"ר אסיפת נושים לצורך אישורו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון