חוסר תום לב בפשיטת רגל


1.בקשה לכינוס נכסים המוגשת ע"י החייב.

2. החייב הגיש בקשה למתן צו כינוס בגין חובות מוצהרים בסך כ-15 מיליון ₪ ל-29 נושים. החייב הצהיר כי ניהל עסקים במהלך שנת 1987 ובין השנים 1999-1996.


החייב יליד 1954, מובטל ובעל משפחה מרובת ילדים, המתקיים לטענתו מהבטחת הכנסה בסך 2,200 ₪ לחודש.

3.הכונ"ר מתנגד למתן צו כינוס.
לטענת הכונ"ר החייב הצהיר כי צבר חובות למס הכנסה, למע"מ ולמל"ל בסך כ-1.5 מיליון ₪. מהמסמכים שצורפו לבקשה עולה כי החובות לרשויות המס נובעים מאי דיווח ומאי העברת תשלומי החובה. החייב הורשע בבימ"ש השלום בחדרה (ת.פ. 4654/98, 2977/99 ו-5336/01) בביצוע עבירות מס בין השנים 1998-1997 ונידון לעונש מאסר בפועל. בנוסף, הורשע בעבירות של משיכת שיקים ללא כיסוי, עליהן כלל לא דיווח בבקשתו.

זאת ועוד, מאחר והחייב טוען כי הסתבך בחובות כבדים עקב ניהול עסקים שונים, אם לא יומצאו הדוחות הכספיים של כל העסקים, סבור הכונ"ר כי לא יעלה בידי החייב להוכיח תום לב ביצירת החובות.

4.ב-5.2.07 הגיש החייב תשובה לתגובת הכונ"ר. החייב טוען כי החובות בדין קדימה לרשויות המס נקבעו לפי מיטב השפיטה ולכן הם ברי השגה. גם קרן החובות בתיקי ההוצל"פ אינה עולה על 800,000 ₪ (באחד מתיקי ההוצל"פ עומדת היתרה לסילוק על 12,696,215 ₪, ברם סכום הקרן לא עולה על 18,000 ₪). לטענת החייב הוא עשה מאמץ להסיר את מחדלי אי הדיווח, שילם כ-150,000 ₪ למע"מ וכן ריצה כ-9 חודשים בכלא. מלבד העבירות בגינן הורשע, החייב טוען שלא ביצע עבירות מס נוספות וכי מדובר במעידה חד פעמית. החובות נשוא הבקשה הם חובות מלפני כ-20 שנה ולכל המאוחר, משנת 2000. לגבי עסק הבנייה שניהל בין השנים 1999-1996, פנה החייב לרו"ח אך הלה מסר לו כי משחלפו למעלה מ-7 שנים הוא אינו מחזיק בעותק של הספרים והדוחות.

5.בתאריכים 12.3.07 ו-28.5.07 קיימתי דיונים בבקשת החייב.
בדיון הראשון טען ב"כ החייב כי "חלק ניכר מהחובות הם חובות לחברת השקעות כשהקרן הייתה 18,000 ₪ בלבד והצטברה לחוב של 13 מיליון ₪. לגבי 2 מיליון ₪ נוספים – מדובר על חובות שנוצרו בגין הוצאות מחיה".
בתום הדיון הוריתי לחייב "...להציג דוחות של העסק ולהגיע להסדר עם רשויות המס וכן להמציא אישור על כך שכפי שהוא טוען אין לו חוב בדין קדימה למל"ל".
בדיון השני שהתקיים בפניי טענה ב"כ הכונ"ר את הדברים הבאים: "בדיון האחרון ניתנה הזדמנות לחייב להגיע להסדר עם רשויות המס ולהציג אישורים שאין לו חובות בדין קדימה למל"ל. מאז לא נעשה דבר וחברי מציג היום תדפיסים שאין בהם ממש. לא הוצגו דוחות ולא הגיע לשום הסדר עם רשויות המס, ולפיכך אין לי אלא לחזור על האמור בתגובתנו".


דיון ומסקנות
6.בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, ואף קודם לכן בעת שהוא מורה על צו כינוס נכסים, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל (לוין וגרוניס, מהד' שנייה, עמ' 169).

7.השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הם רבים ושונים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה.

ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב.

8.הפסיקה שבה והדגישה כי חייב שלא גילה את כל מצבת נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש, נמנע מלהתייצב לחקירה, לא הציג מסמכים שנדרש להמציאם ע"י נציגי הכונ"ר, נמנע מלשתף פעולה עם הכונ"ר, צבר חובות נוספים במהלך פשיטת רגל, חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון נושיו, נמנע מלשלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו, נמנע מלהתפרנס ונוקט בדרך של שב ואל תעשה - כל אלה מעידים על חוסר תום ליבו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

ראו: ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח (1)45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט (1)435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4)197; פש"ר (מחוזי-חי') 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2004(3) 2871 (ניתן ב-15.8.04); פש"ר (מחוזי-חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי, 3 (1) 275; פש"ר (מחוזי-חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי, 02 (3) 207 (ניתן ב-30.1.02).

9.האמור לעיל בנוגע לשיקולי ביהמ"ש בבואו להכריז על פשיטת רגל נכון, מטבע הדברים, גם בשלב כינוס הנכסים. אם השתכנע ביהמ"ש כי החייב היה חסר תום לב ביצירת החובות ואיננו נכון לשתף פעולה עם הכונ"ר, אזי אין טעם ליתן צו כינוס, כשממילא לא יעלה בידי החייב להרים הנטל המוטל עליו בשלב ההכרזה על פשיטת רגל.

מן הכלל אל הפרט
10.לאחר ששקלתי טענות החייב והכונ"ר הגעתי למסקנה כי דין בקשת החייב להידחות.

11.לחייב חובות בסכומי עתק כאשר כ-1.5 מיליון ₪ מהחובות הם למל"ל ולרשויות המס.
הטענה כי חוב בסכום קרן של 18,000 ₪ תפח עם השנים וריביות ההוצל"פ לסכום הקרוב ל-13 מיליון ₪ נראית, על פניה, דמיונית. כך גם הטענה כי 2 מיליון ₪ מהחובות מקורם בהוצאות מחייה. הטענה האחרונה מלמדת, כי החייב חי חיי מותרות שאינם הולמים מי שנקלע לחובות בסכומים ניכרים.

12.לעניין החוב לרשויות המס, טען ב"כ החייב בדיון האחרון כי "החייב עשה מאמצים וניגש לרשויות המס באמצעות רו"ח שלו לצורך פריסת החוב, נדרש לשלם סכום עתק שהינו תשלומים של 15,000". גם אם אין ביכולתו של החייב לסלק את מלוא החוב לרשויות המס בשלב הנוכחי, מחובתו להמציא בפני בימ"ש זה והכונ"ר נתונים מדויקים ומלאים אודות היקף החובות.
התדפיסים שהמציא אינם אלא תקצירי שומה ליחיד למספר שנים נבחרות וכן דו"ח פרטי נישום במס הכנסה. ברי כי מסמכים אלה אינם מלמדים אודות מצב החשבון במס הכנסה ובמע"מ, כפי שהצביעה ב"כ הכונ"ר עוד במועד הדיון עת ניתנו לה המסמכים. מה גם, שהחייב לא המציא אישורים מתאימים התומכים בטענתו כי אין לו חובות בדין קדימה למל"ל, חרף החלטתי המפורשת.

13.בשים לב לשיעור החובות העצום; העובדה כי החייב לא עשה די על מנת להביא להפחתת החובות לרשויות המס; החזקה הקיימת בפסיקה לפיה חובות הנובעים מהעדר דיווח ואי תשלום תשלומי החובה לרשויות המס הינם חובות שנוצרו בחוסר תום לב. מה עוד שהחייב הורשע בעבירות מס דומות גם בעבר; לאור העדר שיתוף פעולה עם הכונ"ר, המתבטא באי המצאת אסמכתאות ונתונים לעניין גובה החובות והעסקים שניהל – התנהלות המהווה חוסר תום לב בפשיטת רגל כשלעצמה, העובדה שעל אף החובות הכבדים החייב מובטל ואיננו עושה מאומה לתשלום חובותיו - כל אלה מביאים למסקנה כי לנושים לא תצמח תועלת מהמשך ההליכים, וכי ממילא לא יעלה בידי החייב להוכיח שיצר חובותיו בנסיבות של כשלון עסקי ובתום לב.
מקום בו כבר בשלב מקדמי בבקשה למתן צו כינוס, עולה כי התנהלות החייב ואופן צבירת החובות לא נעשו בתום לב, אין מקום ליתן צו כינוס ויש לדחות בקשת החייב להכלל בהליך פש"ר, כבר עתה.

14.מכל האמור לעיל, מצאתי כי יש מקום לדחות הבקשה כבר בשלב זה.
עיכוב ההליכים כפי שהורתי ב-12.3.07, מבוטל בזאת.
הכונ"ר ימסור הודעה ללשכות ההוצל"פ על ביטול עיכוב ההליכים נגד החייב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה פשיטת רגל

 2. ביטול פשיטת רגל

 3. התיישנות פשיטת רגל

 4. ביטול הסכם פשיטת רגל

 5. ביטול הליך פשיטת רגל

 6. ביטול עסקה פשיטת רגל

 7. התיישנות בפשיטת רגל

 8. ביטול הענקה פשיטת רגל

 9. חוב ארנונה פשיטת רגל

 10. הערת אזהרה פשיטת רגל

 11. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 12. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 15. חוב ארנונה בפשיטת רגל

 16. בקשה למתן צו פשיטת רגל

 17. חוסר תום לב בפשיטת רגל

 18. אי ידיעה על הליכי פש''ר

 19. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 20. התנגדות לבקשה לפשיטת רגל

 21. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 22. ביטול העברת דירה פשיטת רגל

 23. זכות הקיזוז דיני פשיטת רגל

 24. ביטול החלטת נאמן בפשיטת רגל

 25. חובת ההנמקה נאמן בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת זכויות בפשיטת רגל

 27. בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל

 28. ביקורת שיפוטית נאמן בפשיטת רגל

 29. ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

 30. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 31. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 32. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 33. אי מיצוי כושר השתכרות בפשיטת רגל

 34. ביטול הליכי פשיטת רגל חוסר תום לב

 35. ביטול חתימה התנגדות להתראת פשיטת רגל

 36. ביטול הענקה סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל

 37. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 38. דחיית בקשה לפשיטת רגל הפרת צו בית משפט

 39. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל אשר צבר חובות לרשויות המס

 40. פשיטת רגל - התמכרות לקוקאין בשל מצב הכלכלי רעוע וגירושים

 41. סעיף 97(א) לפקודת פשיטת רגל - בהיעדר רישום, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון