טופס בקשה לשינוי מעמדהשופט י' פליטמן

1. פתח דבר

לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (בל 124/96; השופטת ורבנר ונציגי הציבור נחמיאס ווינגרטן), ולפיו נדחתה תביעת המערער להכרה בתאונה שאירעה לו ביום 13.8.1995 כבתאונת עבודה, מכיוון שלא היה "רשום במוסד כעובד עצמאי או לא עשה את המוטל עליו כדי להירשם ככזה" על-פי הוראת סעיף 77(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - החוק).

"עובד עצמאי" הוגדר לענייננו בסעיף 1 לחוק כנוסחו עובר לתאונה - כ"מי שעסק... במשלח ידו, שלא כעובד, לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע".

2. הרקע העובדתי

(א) מאז דצמבר 1986 היה המערער רשום אצל המשיב על-פי הצהרותיו ועל-פי הדין וחשבון שהגיש - כמי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי", באשר ממוצע שעות עבודתו השבועיות בהפעלת תאטרון בובות היה על-פי דיווחו פחות משתים-עשרה שעות בשבוע.

המערער היה ער למעמדו כאמור, והיה מודע לאור "מכתבי המשיב אליו - מהו ממוצע השעות השבועיות שעליו לעבוד על מנת להיחשב כעובד עצמאי".

(ב) במועד לא ידוע, לאחר 26.3.1995, שוחח טלפונית רואה-החשבון של המערער עם פקידת המשיב ואמר לה כי המערער הינו בגדר "עובד עצמאי". על כך השיבה לו אותה פקידה, כי המערער אינו רשום כ"עובד עצמאי" במוסד. בעקבות אותה

שיחה נשלח מכתב לרואה-החשבון בתאריך 27.5.1995 וצורף אליו טופס בקשה לשינוי מעמד, ובו הוא נתבקש לציין תאריך תחילת עבודת המערער כ"עובד עצמאי" ומספר שעות העבודה לשבוע.

אין מחלוקת כי רואה-החשבון קיבל אותו מכתב אך לא טרח להגיב עליו.

(ג) ב-16.7.1995 כתב רואה-החשבון מכתב נוסף למוסד ומסר בו פרטים לגבי עבודתו הנוספת של המערער כשכיר, אך לא ציין בו דבר לעניין שינוי מעמדו ממי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי" ל"עובד עצמאי".

(ד) ביום 13.8.1995 נפגע המערער בעבודתו בתאונה.

(ה) רק בתאריך 29.10.1995 התקבל אצל המשיב דוח, ובו הצהיר המערער שהינו עובד עצמאי מתחילת 1995 וממוצע שעות עבודתו לשבוע מגיע ל-40 שעות. לאור אותו דין וחשבון שונה מעמדו למעמד "עובד עצמאי" החל מתחילת 1995.

3. פסק האזורי והטיעון

(א) לאור השתלשלות הדברים שתוארה נקבע בפסק-דינו של בית-הדין האזורי, כי:

(1) במועד קרות התאונה, דהיינו ב-13.8.1995, לא היה המערער רשום כ"עובד עצמאי" במוסד, הוא לא שילם דמי ביטוח כנדרש, ולא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כ"עובד עצמאי".

(2) ההשערה הבלתי מוכחת, שלפיה, סיבת השיהוי במילוי טופס רישום המערער כ"עובד עצמאי" הינה רשלנותו של רואה-החשבון - אינה רלוונטית, כיוון שהמבחן לעניין הרישום אינו "תום-לבו" של ה"עובד העצמאי" אלא עשייתו בפועל את הנדרש כדי להירשם.

(ב) עיקרי טיעונו של המערער היו:

(1) אין הוא צריך ללקות בשל התנהגותו הרשלנית של רואה-החשבון שלו.

(2) דמי הביטוח ששילם בתוקף מעמדו כמי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי" ובתוקף היותו נוסף על כך "שכיר" בעבודה נוספת שבה עבד - גבוהים מדמי הביטוח שהיה עליו לשלם אילו נחשב ל"עובד עצמאי", ולא מי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי". לאור האמור יש לראותו כמי שעשה המוטל עליו על-פי החוק כדי להירשם כ"עובד עצמאי".

(ג) לעומת זאת טען בא-כוח המשיב:

(1) בהסתמך על פסק-הדין דב"ע נה/184 - 0 בדרה - המוסד לביטוח לאומי [1], אין טעות של רואה-החשבון פוטרת את המבוטח מלעשות המוטל עליו כדי להירשם כ"עובד עצמאי".

(2) העובדה כי המערער שילם דמי ביטוח גבוהים יותר בהשוואה לאשר היה משלם לו היה רשום כ"עובד עצמאי", אינה צריכה להשפיע מאחר שהוא לא נרשם ולא עשה המוטל עליו כדי להירשם כדין בתור "עובד עצמאי".

4. אשר לדעתנו

(א) בנסיבות המקרה אין מקום להתערבותנו בפסיקתו של בית-הדין האזורי, כי אי-רישום המערער כ"עובד עצמאי" על-ידי רואה-החשבון שלו טרם קרות התאונה אינו פוטר את המערער עצמו מחובתו להירשם ככזה או מלעשות כל הנדרש כדי להירשם ככזה.

לפיכך יש לקבוע כי המערער לא מילא אחר חובת הרישום כנדרש בסעיף 77 לחוק, חובה שהיא תנאי לתשלום גימלת נפגעי עבודה ל"עובד עצמאי" שנפגע בעבודה (דב"ע נב/113 - 0 עונה - המוסד לביטוח לאומי [2] והאסמכתאות שם; דב"ע נה/184 - 0 בדרה - המוסד לביטוח לאומי [1]; דב"ע נה/37 - 0 פאלח - המוסד לביטוח לאומי [3]).

(ב) ייתכן שבסיכום כולל שילם המערער מתוקף מעמדו הכפול כ"עובד", ו"כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי", יותר דמי ביטוח מאשר היה משלם לו היה במעמד של "עובד" ו"עובד עצמאי", אלא שסכום דמי הביטוח ששילם (שלא נכללו בו דמי ביטוח לנפגעי עבודה מהכנסתו מתאטרון הבובות לאור סעיף 335(ד) לחוק, שלפיו, רק בעד עובד מבוטח בפרק על ביטוח נפגעי עבודה ישתלמו דמי ביטוח נפגעי עבודה) אינו רלוונטי לעניינו, מאחר שכאמור, הוא לא נרשם ולא עשה המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי.

5. סוף דבר

דין תביעת המערער להידחות ללא צו להוצאות.

פסק-הדין יישלח בדואר לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארכה להסדרת מעמד

 2. בקשה לשינוי מעמד

 3. ביטול מעמד תושב קבע

 4. טופס בקשה לשינוי מעמד

 5. שינוי מעמד תייר בישראל למעמד של תושב ארעי

 6. עתירה ליתן מעמד בישראל מכוח היותו ידוע בציבור

 7. שדרוג למעמד של תושב ארעי בישראל (רישיון מסוג א/5)

 8. עתירה כנגד החלטת משרד הפנים שלא להשוות מעמד שוהה מכוח ההגנה הקבוצתית

 9. החלטת ראש דסק צפון במשרד הפנים לדחות בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים

 10. מעמד בישראל מכוח נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות

 11. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון