מחיקת התנגדות לביצוע שטר


בפני בקשת המבקש לביטול החלטה מיום 27.05.13 המורה על מחיקת התנגדות לביצוע שטר ומתן פסק דין כנגדו.

רקע

1. ביום 26.02.12 הועברה לבית המשפט בקשה להארכת מועד להתנגדות לביצוע שטר שהגיש המבקש במסגרת תיק הוצאה לפועל 08-14273-10-6. בבקשתו עתר המבקש להארכת המועד להגשת התנגדות ב- 21 ימים משלטענתו לא הומצאו לי מסמכי תיק ההוצאה לפועל.

בהחלטה מיום 26.02.12 התבקש המבקש להבהיר האם הומצאו לו מסמכי תיק ההוצל"פ ומדוע לא הוגשה התנגדות מתוקנת. בהעדר כל התייחסות ומעש מאז החלטת בית המשפט, נמחקה ביום 27.05.13 ההתנגדות וניתן כנגד המבקש פסק דין.

ביום 27.03.14 הגיש המבקש התנגדות בשנית וזה הועברה לבית המשפט בעכו, אשר מחק ההתנגדות נוכח פסק הדין שניתן בתיק זה.


טענות המבקש
2. המבקש עותר להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין וטענותיו בתמצית הינן כי בעת מתן החלטת בית המשפט ועקב מצבו הכלכלי הקשה לא היה ביכולתו לעמוד בעלויות שהיו כרוכות בניהול ההליך המשפטי ובהעדר אמצעים להמשיך לממן עורך דין, נמחקה ביום 27.05.13 ההתנגדות מחוסר מעש. לטענת המבקש, אין זה ראוי שלא לאפשר לו להתגונן עקב מחסור כספי ויש ליתן לו את יומו גם אם באיחור.

3. לגופו של עניין, טוען המבקש כי שיק מס' 188 אשר הוגש לביצוע יחד עם עוד שני שקים נוספים, לא הוצג לבנק לפירעון בהתאם להוראות סעיף 44 לפקודת השטרות ואין לראות באוחז כמי שרשאי לדרוש את פירעונו של השטר.

עוד טוען המבקש כי החתימה על גבי השקים שהוגשו לביצוע אינה חתימתו וכי מדובר בחתימה מזויפת.
טענה נוספת בפי המבקש ולפיה המשיבה אינה אוחזת כשורה, הואיל ואין לו כל חוב כלפי הנפרע. כן נטען כי השקים הוגשו בשיהוי ניכר ובלתי סביר של כמעט כ- 7 שנים לאחר הוצאתם, שיהוי הגורם נזק ראייתי למבקש וכי לא ברור מצילומי השקים מתי בדיוק הוסבו אלו מהנפרע לאוחז.

טענות המשיבה

4. המשיבה מתנגדת לבקשה בטענה ולפיה המבקש החמיץ את המועד להגיש בקשה לביטול פסק דין משחלפה שנה מיום מחיקת ההתנגדות. לטענתה, המבקש זלזל והתעלם מההליך המשפטי ואין מקום לביטול פסק דין מחובת הצדק.

עוד טוענת המשיבה כי סיכויי הגנת המבקש קלושים. טענותיו לקוניות ביותר מבלי שימסור גרסה כלשהי לגבי הנסיבות ומבלי שימציא ולו מסמך אחד לתמיכה בטענותיו והכל בניסיון להתחמק מתשלום חובו.

דיון והכרעה

5. לאחר עיון בבקשה בתגובה ובתשובה לה, מצאתי מקום להורות על ביטול פסק הדין, אולם נוכח האיחור בהגשת הבקשה יותנה הביטול בתשלום הוצאות המשיבה.

הלכה היא שבקשה לביטול פסק הדין, יש להגיש תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין וזאת לנוכח הוראת תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות") ולפיה:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, הגיש בעל הדין שכנגדו ניתנה החלטה בקשת ביטול תוך 30 יום מיום שהומצאה לו החלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה, לבטלה..."

בהתאם להוראות התקנות, הרי שיש להגיש את הבקשה תוך 30 יום והואיל ומדובר במועד הקבוע בחיקוק, הרי שיש צורך בטעמים מיוחדים בהתאם לתקנה 528 לתקנות.

6. בפסיקתו נוטה בית המשפט לסווג את הנסיבות שבפניו "כטעם מיוחד" כאשר אלו היו חיצוניות ומחוץ לשליטתו של בעל הדין והרשימה של הנסיבות, אינה רשימה סגורה.

(ראה בש"א 6402/96 הוועדה המקומית לתכנון נ' רחל מיכשוילי, פ"ד נ(3) ; ע"א 6842/00 משה ידידיה נ' סול-קסט ואח', פ"ד נה(2) ; בש"א 8835/01 ברוך סיגלר נ' משרד הרווחה (פורסם במאגרים משפטיים)).

בחינת הבקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין נעשית אף בהתחשב בסיכויי ההליך וככל שסיכויי הגנת המבקש גבוהים יותר ייטה בית המשפט לבטל את פסק הדין.

7. לשם ביטול פסק דין מכוח שיקול הדעת הכללי של בית המשפט, נדרשת בחינת הטעם לאי הגשת ההגנה וסיכויי ההגנה.

הגישה המקובלת בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, הינה נקיטת רוחב לב על מנת לתת למבקש את יומו בבית המשפט לשם הכרעה לגופו של עניין והדברים נכונים ביתר שאת, מקום בו עסקינן בהזדמנות הראשונה העומדת בפני המבקש להציג טענותיו בפני בית המשפט.

(ראה רע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון (פורסם במאגרים משפטיים)).

8. בעניינינו אין מחלוקת כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור משמעותי של למעלה משנה והמבקש לא טען כי אין מדובר בהמצאה כדין משקיימת ידיעה ברורה על ההליכים ואף הוגשה על ידי המבקש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.

המבקש סיפק הסבר להגשת הבקשה באיחור וטען כי חסרון כיס מנע ממנו סיוע משפטי לשם הגשת הבקשה.
אף שההסבר למחדל, חלקי ואינו מספק לחלוטין, אני סבורה כי נוכח טענות ההגנה של המבקש ביניהן טענת זיוף ואי הגשת השטר לפירעון טרם ביצועו, הרי שקיימת הצדקה בשים לב לסיכויי הגנתו, לביטול פסק הדין.
טענת המבקש בדבר זיוף החתימה על גבי השטר, הינה שאלה המצריכה בחינה וראוי ליתן למבקש את יומו בבית המשפט.

9. נוכח השיהוי בהגשת השיקים לביצוע, עליו מצביע המבקש, ספק אם ניתן לבסס פגיעה בהסתמכותה של המשיבה וכאמור, יש בפסיקת הוצאות כדי להתגבר על האיחור בו נקט המבקש בבקשתו.

10. לאור האמור, אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקש, בכפוף לתשלום סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות המשיבה וזאת תוך 30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שטר חוב

 2. התנגדות לביצוע שטר שיק

 3. התנגדות לביצוע שטר ערב

 4. התנגדות לביצוע שטר זיוף

 5. נוסח התנגדות לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שטר סעיף

 7. התנגדות לביצוע שטר צד ג

 8. התנגדות לביצוע שטר פגרה

 9. התנגדות לביצוע שטר דיון

 10. התנגדות לביצוע שטר קיזוז

 11. תיקון התנגדות לביצוע שטר

 12. התנגדות לביצוע שטר ערבות

 13. התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 14. התנגדות לביצוע שטר עילות

 15. התנגדות לביצוע שטר ערעור

 16. התנגדות לביצוע שטר סיחור

 17. התנגדות לביצוע שטר תקנות

 18. התנגדות לביצוע שטר משכון

 19. מחיקת התנגדות לביצוע שטר

 20. התנגדות לביצוע שטר טענות

 21. התנגדות לביצוע שטר באיחור

 22. התנגדות לביצוע שטר התקבלה

 23. התנגדות לביצוע שטר לדוגמא

 24. התנגדות לביצוע שטר 30 יום

 25. התנגדות לביצוע שטר ביטחון

 26. התנגדות לביצוע שטר הליכים

 27. התנגדות לביצוע שטר מועדים

 28. נימוקי התנגדות לביצוע שטר

 29. התנגדות לביצוע שטר סדר דין

 30. התנאים להתנגדות לביצוע שטר

 31. התנגדות לביצוע שטר פסק דין

 32. התנגדות לביצוע שטר טופס 19

 33. התנגדות לביצוע שטר בית משפט

 34. התנגדות לביצוע שטר התיישנות

 35. התנגדות לביצוע שטר פריסת חוב

 36. התנגדות לביצוע שטר טענת זיוף

 37. התנגדות לביצוע שטר חוב מזויף

 38. התנגדות לביצוע שטר נטל ההוכחה

 39. התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

 40. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 41. התנגדות לביצוע שטר למוטב בלבד

 42. התנגדות לביצוע שטר העדר כיסוי

 43. התנגדות לביצוע שטר טענת קיזוז

 44. התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום

 45. התנגדות לביצוע שטר הארכת מועד

 46. התנגדות לביצוע שטר אישור מסירה

 47. התנגדות לביצוע שטר חוזה שכירות

 48. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 49. התנגדות לביצוע שטר על סכום קצוב

 50. התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 51. התנגדות לביצוע שטר רשות להתגונן

 52. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 53. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מהיר

 54. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 55. התנגדות לביצוע שטר עיכוב הליכים

 56. התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

 57. התנגדות לביצוע שטר שהוגשה באיחור

 58. התנגדות לביצוע שטר טענת כבר נפרע

 59. התנגדות לביצוע שטר הבטחת תשלומים

 60. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 61. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מקוצר

 62. התנגדות לביצוע שטר בית דין לעבודה

 63. התנגדות לביצוע שטר בקשת רשות להתגונן

 64. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 65. התנגדות לביצוע שטר הליכי הוצאה לפועל

 66. התנגדות לביצוע שטר בטענה כי השטרות גנובים

 67. התנגדות לביצוע שטר בית משפט לענייני משפחה

 68. התנגדות לביצוע שטר חוב שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון