פשיטת רגל של אסיר


לפני בקשת המבקש, אסיר בכלא "צלמון", למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו פושט רגל. השאלה העולה עתה היא אם ראוי כי חייב ינהל הליך פש"ר בהיותו אסיר.


במסגרת התצהיר התומך בבקשה, מפרט המבקש את נסיבות הסתבכותו הכלכלית, הנובעות, לטענתו, ממכירת עסק בבעלותו (סופרמרקט) בתחילת שנות ה-90 תמורת שיקים אותם העביר בהמשך לספקים עבור סחורה שקיבל, ואשר רבים מהם חוללו לבסוף, דבר שהוביל להסתבכותו הכלכלית ולחובות רבים. כמו כן, טוען המבקש כי נקלע לקשיים כספיים בעסק אחר שניהל במקביל (חנות בגדים), לאחר שלקוחות רבים לא שילמו לו עבור הסחורה שקנו או שילמו בשיקים שחזרו. על פי הנטען, גם עסק נוסף שפתח המבקש למתן שירותים וטיפולים משפטיים, נקלע בהמשך לקשיים וכשל, תוך הותרת חובות רבים.

במסגרת הבקשה, ציין המבקש כי בשל המצב הכלכלי הקשה אליו נקלע, נוצרו נגדו חובות אשר מגיעים לסך של למעלה מ-3,000,000 ש"ח ונפתחו נגדו 31 תיקי הוצאה לפועל. לטענת המבקש, כתוצאה מהסתבכותו הכלכלית, נאלץ למכור את ביתו. כמו כן, לאחר הסתבכותו בחובות, התגלעו אף סכסוכים בחיי המשפחה שלו, שהובילו לבסוף לגירושיו מאשתו.

עמדת הכונ"ר:

הכונ"ר מתנגד למתן צו כינוס לנכסי המבקש. לטענת הכונ"ר, אין מקום לנהל הליכי פשיטת רגל לבקשת חייב הנמצא בבית הסוהר לתקופה ממושכת, שכן נפגעת היכולת לקבל שיתוף פעולה מצד החייב, לרבות בכל הנוגע להמצאת דו"חות ולתשלום חודשי לקופת הכינוס, ולא מתאפשרת חקירה ראויה של החייב אודות נסיבות הסתבכותו הכלכלית. בנוסף, הכונ"ר סבור כי בעיקרון, הגשת בקשה של אסיר להכריזו כפושט רגל, מהווה "מעין שימוש לרעה בהליכים משפטיים", שכן לא מתקיימות התועלות שהן לב ליבו של ההליך, ובתוך כך החייב אינו יכול למקסם את כושר השתכרותו כך שאין תועלת לנושי החייב מקיום ההליך בשלב זה, וכמו כן, אף החייב אינו נהנה מההליך בשלב זה, שכן ממילא בהיותו אסיר אינו חשוף להליכי הוצאה לפועל.

תגובת המבקש:

במסגרת תשובת המבקש לתגובת הכונ"ר, טוען המבקש כי אין בפקודת פשיטת הרגל כל מניעה לכך שאסיר יגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל. כמו כן, התנגדות הכונ"ר לבקשה מהטעם שהחייב הוא אסיר, פוגעת על פי הנטען בזכויות היסוד של המבקש. יתירה מכך, לטענת המבקש, יש לאפשר לו לשנות מדרכיו ולפתוח דף חדש בחייו, דבר העולה בקנה אחד עם מטרות הליך פשיטת הרגל. המבקש טוען כי אין להסיק כבר בשלב זה שחובותיו נוצרו בחוסר תום לב רק מחמת היותו אסיר, ויש לבדוק את הדברים לגופם. עוד טוען המבקש כי כיום הוא מועסק בבית הסוהר ומקבל משכורת (אם כי מדובר בהכנסה מזערית), כשבעתיד קיים סיכוי כי יגדיל את השתכרותו. לטענתו, אין מניעה מבחינתו לשלם את התשלומים שיוטלו עליו ולהגיש את הדו"חות לכונ"ר כסדרם, על אף היותו אסיר. לטענת המבקש, באפשרותו לקבל עזרה מבני משפחה וקרובים לצורך ביצוע התשלום החודשי, במידה ויזדקק ולא יוכל לעשות כן בעצמו. המבקש מוסיף וטוען כי אין מניעה לבצע את החקירה בין כתלי בית הסוהר או במשרדי הכונ"ר, עם צאתו לחופשה מבית הסוהר, בכפוף להסכמת שירות בתי הסוהר. כמו כן, טוען המבקש כי אינו שוהה במאסר ממושך, ובאם ינוכה לו שליש מן המאסר, כי אז צפוי הוא להשתחרר מהכלא כבר בחודש יולי שנה זו. עוד טוען המבקש כי אי הסדרת חובותיו עשויה לגרום לו לבעיות בוועדת השליש ולפגוע בסיכויו לניכוי שליש ממאסרו. לבסוף, שב המבקש ומדגיש כי חובותיו נוצרו בתום לב, לאחר שהסתבך בעסקיו ונוצרו נגדו חובות רבים.

דיון והכרעה:

אין חולק כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד מן המעלה הראשונה, וכי פגיעה בזכות ו/או הגבלתה וגידורה יש לשקול בזהירות מירבית. לפיכך, ברמה העקרונית, עצם העובדה שאדם נמצא בין כתלי בית הסוהר ומרצה עונש מאסר בגין עבירות שביצע, אין בה, כשלעצמה, כדי להצדיק שלילתה של זכות זו מניה וביה. יוצא אפוא כי אין מניעה עקרונית לכך שאסיר המרצה עונש מאסר יפנה לבית המשפט בהליך משפטי ובכלל זה בבקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל.

יצוין כי אסיר המגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל מודע לכך שבסופו של יום, לו תתקבל בקשתו, יחויב בתשלום חודשי אשר ייצבר בקופת הכינוס לטובת נושיו. הואיל ובתקופת המאסר ממילא אין נושיו של האסיר יכולים לנקוט נגדו בהליכי גביה משמעותיים במסגרת תיקי ההוצאה לפועל, והואיל וניתן לנקוט בהליכים לא פחות אפקטיביים במסגרת הליך פשיטת הרגל, יוצא כי טובת הנושים אינה נפגעת מקום בו ניתן לאסיר יומו להגשת בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואין בטעם זה, שעניינו טובת הנושים, כדי להצדיק דחיית הבקשה על הסף תוך שלילתה העקרונית של זכות הגישה של אסיר לערכאות.

יחד עם זאת, מקום בו נסיבות העניין מצביעות על כך שאסיר מסוים לא יוכל לנהל את הליך פשיטת הרגל כראוי, דבר שעלול לפגוע ביעילות הדיון ובזכויות של מתדיינים אחרים ולגרום לבזבוז זמן שיפוטי ומערכתי יקר, כי אז ישקול בית המשפט האם יש מקום לאפשר לאותו אסיר, מגיש הבקשה, ניהול הליך פשיטת הרגל בתקופת היותו תחת סורג ובריח.

בנסיבות חריגות, מקום בו ניהול הליך פשיטת רגל יגרום להכבדה יתרה על הקופה הציבורית ולבזבוז כספי ציבור וזמן שיפוטי ומערכתי יקר, אין זה מן הנמנע כי בית המשפט יפעיל שיקול דעתו ויחליט כי אין הצדקה לכך שזכות הגישה לערכאות תגבר על זכויות אחרות, חשובות לא פחות.

כך לדוגמה, מקרה בו תקופת המאסר היא ממושכת ומדובר באסיר המרצה עונשו בתנאי מאסר מיוחדים, שאז ההכבדה על ניהול ההליך, לרבות עריכת חקירות על ידי הכונ"ר, איתור מסמכים על ידי החייב וניהול דיונים בבית המשפט, עשויה להצדיק דחיית הבקשה על הסף, משום שהתועלת במתן רשות לאותו אסיר בניהול ההליך אינה שקולה לנזק שייגרם למתדיינים אחרים ולקופה הציבורית.

מכל מקום, וכפי שציינתי קודם, אין מניעה עקרונית כי אדם המרצה עונש מאסר בין כתלי בית הסוהר יגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזתו כפושט רגל, וכל מקרה ייבחן לגופו ולנסיבותיו, תוך שקילת אורך תקופת המאסר ותנאי המאסר, ותוך בחינת שיקולים רלוונטיים לכל הליך פשיטת רגל, לרבות שאלת תום הלב ביצירת החובות ושאלת טובת הנושים.

באשר למקרה דנא, לא נראה כי עלולה להיגרם הכבדה יתרה על ניהול ההליך, בין היתר גם לאור העובדה שעל פי הבקשה, המבקש עתיד לסיים את ריצוי עונשו, במידה שינוכה שליש מתקופת המאסר, כבר בעוד כחמישה חודשים, כשבתקופה זו, כך לטענת המבקש, יוכל לעמוד בתשלום החודשי לקופת הכינוס ולהעביר דו"חות כנדרש, ואף יוכל לקבל עזרת בני משפחתו וקרובים, במידה ויזדקק לכך.

אשר על כן, ברמה העקרונית, אינני מוצא פסול בהגשת הבקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה כפושט רגל על ידי המבקש, שהינו אסיר המרצה עונש מאסר בין כתלי בית הסוהר, וזאת מבלי להביע עמדה באשר לסיכויי הבקשה לגופה.

הכונ"ר יפנה למבקש וידרוש ממנו את המסמכים החסרים לו לצורך הכנת תגובה עניינית לבקשה, ויגיש את תגובתו המעודכנת בתוך 60 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אסיר - השגחה

 2. אוכל כשר בכלא

 3. ביטול חופשה אסיר

 4. ביטול שחרור אסיר

 5. הבטחת הכנסה לאסיר

 6. הפקעת רישיון אסיר

 7. אישור יציאה לחתונה

 8. פשיטת רגל של אסיר

 9. ביקור התייחדות בכלא

 10. אסיר נכה ועדה רפואית

 11. איסור על אסיר להתראיין

 12. ביקור אסירים ביטחוניים

 13. אסיר משוחרר ביטוח לאומי

 14. דחיית בקשה לשחרור מוקדם

 15. טיפול רפואי אסיר מחוץ לכלא

 16. איסור על אסיר לכתוב בעיתון

 17. אחריות השב''ס על תקיפת אסיר

 18. ביקורת שיפוטית החלטות ועדת השחרורים

 19. המועד להגשת עתירה על החלטת ועדת השחרורים

 20. תביעת פיצויים על תקיפה מינית של אסיר בכלא

 21. תביעה כספית של אסיר ביטחוני בגין ציוד שאבד ועגמת נפש

 22. תביעה של אסיר נגד המדינה בגלל אובדן רכוש במהלך נסיעה לבית המשפט

 23. ועדת השחרורים החליטה להפקיע רישיון נוכח הרשעה בעבירות בתקופת היותו אסיר ברישיון

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון