האם חוזה בעל פה יכול להיות תקף

כלל מקובל וידוע בדיני החוזים הוא עקרון חופש הצורה, אשר קובע כי חוזה יכול להיעשות בכל צורה שהיא. עיקרון זה הינו השתקפות של עקרון חופש החוזים. כשם שבאורח עקרוני חוזה יכול לכלול כל תוכן, כך גם חוזה יכול להיעשות בכל צורה. רצונם של הצדדים שולט אף בתחום הצורה. כך בהתאם לסעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 שזו לשונו:
 
"צורת חוזה חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים".
 
גם פרופ' גבריאלה שלו מונה את דרכי עשיית חוזה, כאשר ביניהם חוזה שנעשה בין צדדים בעל פה:
 
"חוזה בעל-פה הוא תוצאת הצעה וקיבול שנעשו בדיבור פה. בפתיחת נתיב לעשיית חוזים בעל-פה טמונה תשובה לטעות השגורה אצל הדיוטות, שלפיה בהעדר כתב אין חוזה. גם סיכום דברים בעל-פה, ואפילו בעניינים מסובכים, רציניים ויקרים, יכול שייחשב כחוזה מחייב, ובלבד שמתקיימות דרישות פרק א לחוק (שהן, בעיקר, גמירת דעתם של הצדדים ומסוימות ההצעה). מובן שיש להוכיח חוזה בעל פה בראיות מספיקות, ובהעדר מסמך כתוב עשויה הוכחתחוזה בעל פה לעורר קשיים..." (ר' ג' שלו דיני חוזים – החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי [דין הוצאה לאור בע"מ, תשס"ה – 2005], עמ' 377-378)
 
עקרון חופש הצורה אינו מוחלט. הגבלתו טמונה בהמשך סעיף 23 לחוק החוזים, אשר קובע שני חריגים לעיקרון הקבוע בראש הסעיף: הראשון, כאשר צורה מסוימת היא תנאי לתוקפו של החוזה בהתאם לחוק; השני, כאשר צורת החוזה נקבעת כתנאי לתוקפו בהתאם להסכם בין הצדדים. בחוקים שונים קיימת דרישת צורה – צורה לשם קיום וצורה לשם הוכחה. הוראת החוק הידועה ביותר בקרב הוראות החוק הדורשות צורה לשם קיום החוזה היא הוראת סעיף 8 לחוק המקרקעין, שזה לשונה:
 
"התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".
 
את הסעיף הזה יש לקרוא יחד עם סעיף 6 לחוק המגדיר מהי עסקה במקרקעין :
 
"עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בעל פה

 2. ביטול עסקה בעל פה

 3. אכיפת הסכם בעל פה

 4. הפרת הסכם בעל פה

 5. הפרת הסכם שבעל פה

 6. חוזה בעל פה מחייב

 7. חוזה בעל פה מקרקעין

 8. אישור פסק בוררות בעל פה

 9. חוזה בעל פה לפתיחת עסק

 10. חוזה בעל פה לקניית דירה

 11. חוזה בעל פה תוספות לדירה

 12. הסכם שירותי הסעות בעל פה

 13. טענה בעל פה מול מסמך בכתב

 14. טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב

 15. האם חוזה בעל פה יכול להיות תקף

 16. ביטול הסכם בעל פה לתקופה בלתי קצובה

 17. הסכם בעל פה שלאחר קיזוז עלויות יקבל התובע 50% מסכום 2 השיקים האחרונים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון