הוכחת אובדן צוואה


1. המנוח נפטר בתאריך 9.1.03 כשהוא נשוי, כמפורט בתעודת הפטירה שהוצאה בעניינו, אך אשתו אינה צד להליך זה.

2. בתאריך 12.8.03 פנתה המשיבה 1, קרן לב"י, למשרד לרשמת לענייני ירושה בחיפה בבקשה לקיים צוואה של המנוח מיום 9.2.89, שהיא צוואה בעדים, ותוספת לצוואה מיום 6.10.89, שהיא מסמך ללא כותרת העומד בדרישות צוואה בכתב יד.

הרשמת לענייני ירושה העבירה את התיק לביהמ"ש מכוח סעיף 67א(א)(2) לחוק הירושה, כי המדינה או מוסד ממוסדותיה הן צד לבקשה. (תיק עזבונות 4301/03)

3. בתאריך 16.9.03 הגישה המבקשת לביהמ"ש בקשה מכוח סעיף 68(ב) לחוק הירושה להתיר לה להגיש לקיום צוואה של המנוח מיום 18.9.97 באמצעות העתק במקום המקור, בטענה שהיא איבדה את המקור. (תיק עזבונות 4300/03)

4. המשיבה מס' 1 מתנגדת נמרצות לבקשתה של המבקשת וכך טען בא כוחה בדיון שהתקיים ביום 10.12.03.

ב"כ המבקשת טען כי במסגרת העזבון לא קיימת דירה, שכן היא הועברה על ידי המנוח למבקשת עוד בחייו ביום 24.7.97.


5. בתאריך 7.1.04 הגיש ב"כ המבקשת התנגדות לצו קיום צוואה שביקשה המשיבה מס' 1, בטענה שבידי המבקשת מצויה צוואה מאוחרת יותר שיש להוכיחה באמצעות ההעתק במקום המקור. (תיק עזבונות 4302/03)

6. התקיימו שתי ישיבות בהן נשמעו עדים, האחת ביום 24.2.04 והשניה ביום 18.5.04. בישיבה הראשונה העידו המבקשת ועו"ד רונן גורי, אשר במהלך חקירתו התברר כי הוא בנו של האדם הידוע בציבור כבעלה של המבקשת מזה כ-20 שנה. בישיבה השניה העידה האשה שרשומה כעדה לצוואה משנת 1997, פרידה בן גרה.

7. סעיף 68 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע:

"(א) עובדת מותו של אדם וזמן מותו טעונים הוכחה בתעודת מוות או בהצהרת מוות, זולת אם התיר בית המשפט, או הרשם לעניני ירושה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר.

(ב) צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או כניסות שאין בהם כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר".

8. "כדי לזכות בצו קיום צוואה יש להגיש את הצוואה - במקורה- לרשם לענייני ירושה. קיימים מקרים שבהם לא ניתן להגיש את המקור של הצוואה מסיבות שונות, למשל אם הצוואה הושמדה, אבדה או אם היא קיימת בבירור
אולם מסיבה זו או אחרת אי אפשר להגישה. החוק אינו סוגר את דלתות בית המשפט בפני מי שאינו יכול להגיש את המקור אלא הוא מציע אפשרות אלטרנטיבת להוכיח את קיום הצוואה ואת תוכנה" בהגשת העתק או באופן אחר". אם כן על פי לשון החוק, האלטרנטיבה גמישה ותוכנה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. אף שסעיף 67א איננו מונה היעדר מקור הצוואה עם המקרים שהרשם חייב להעביר לבית המשפט, כך משתמע מסעיף 68(ב). הסעיף מרשה רק לבית המשפט להוכיח הצוואה באופן אחר כאשר המקור לא הוגש.

כשהמקור אינו מוגש, על המבקש לקיים את הצוואה להוכיח אחד מהשניים: או שהצוואה הושמדה "בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה" או "שאי אפשר להגיש את המקור" (ש.שילה, "פירוש לחוק הירושה", חלק שלישי, עמוד 57).

9. לגבי הוכחת הצוואה, בשונה מהדין החל במסגרת דיני הראיות הרגילים, שם מבחינים בין הוכחת תוכנו של מסמך לבין עצם קיומו- הרי במקרה של הגשת צוואה, הכלל הוא שיש להגיש את המקור תמיד, אלא אם כן הוכיח המבקש כי המקור נשמד או אבד כאמור בהוראת הסעיף.

ע"א 4182/90, רענני נ' רענני, פ"ד מו(4) 348, 351.


10. בשאלת העדר היכולת להמציא את הצוואה במקורה, קבע כב' הנשיא שמגר כי אין לתחום הוראה זו במבחן צר דווקני, אלא יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו. תנאי להרמת הנטל הוא שהמבקש הוכיח העדר אפשרות להמציא את הצוואה במקורה. (פס"ד רענני לעיל)

11. כב' השופט ש. שוחט מנמק בת"ע (תל-אביב) 16220/00 - חזה שולי נ' שי אשכנזי ואח' תק-מש 2003(2), 196, לעניין הוראת סעיף 68(ב) לחוק הירושה המעמידה בפני התובע סעד על פיה, מספר משוכות על פניהן צריך הוא לחלוף:

א) על התובע לשכנע את בית המשפט, כי המנוח אכן הותיר אחריו צוואה, צוואה באחת מן הצורות שהעמיד המחוקק בחוק לעשייתה- ככל שמדובר בהגשת העתק כתחליף למקור, די בהעתק כדי לשכנע (לכאורה) את ביהמ"ש, כי המנוח הותיר אחריו צוואה.

העתק הצוואה ילמד את ביהמ"ש על צורתה ויצביע גם על תוכנה והוראותיה

ב) שוכנע בית המשפט, כי המנוח אכן הותיר אחריו צוואה ושוכנע גם בדבר הוראותיה הענייניות, על התובע לשכנע את ביהמ"ש בדבר הנסיבות המונעות ממנו את הגשת המקור - "אי אפשר להגיש את המקור" או, כי "המקור נשמד".- אם אבדה הצוואה על התובע להוכיח שמקור הצוואה אכן אבד וכן שנעשו מאמצים סבירים למציאתו של אותו מקור. בפרשת בן טובים נ' דוויק (ע"א 178/65, פ"ד כ(1) 113) מסביר ביהמ "ש העליון, כי לענין אבדנה של צוואה אין צורך להוכיח איך הצוואה אבדה, דבר אשר הינו בדרך כלל קשה ואף בלתי אפשרי. לכן אין לדרוש, בדרך כלל, עדות ישירה שאכן הצוואה אבדה ודי בכך, כי למרות חיפושים מתאימים לא נמצאה. יחד עם זאת, יש לשכנע את בית המשפט שנעשו מאמצים סבירים למצוא את מקור הצוואה, כשלענין מידת המאמץ שעל התובע להשקיע, אין לקבוע מסמרות ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. פרשת רענני שם.

ג) אשר למשוכה השלישית, שעל התובע סעד לפי ס' 68(ב) לחוק הירושה לעבור, זו קיימת רק מקום שהתובע טוען שהמקור נשמד.

העולה מהמקובץ הוא שכאשר עבר התובע את שלושת המשוכות שפורטו לעיל – הוכיח את קיום הצוואה ואת תוכנה לשביעות רצונו של בית המשפט, בין על ידי העתק ובין באופן אחר - רואים אותו כאילו הגיש את מקור הצוואה לביהמ"ש. יחד עם זאת, מקום ולא הוגש מקור הצוואה, וביתר שאת מקום ולא נמצא העתק הימנה, נשאלת השאלה
שמא ביטל המצווה את צוואתו.

12. ובענייננו:

א. עו"ד רונן גורי, נתבקש על-ידי המבקשת, להכין בעבורה בקשה לצו קיום צוואה של המנוח מיום 18/9/97 על- מנת להגיש את החומר בפני הרשם לענייני ירושה בחיפה.

בתצהירו מיום 24/8/03 (ת\1) מדגיש כי בעת הכנת החומר המשפטי, היתה בפניו הצוואה המקורית של המנוח מיום 18/9/97 והעתק הצוואה של המנוח (ת\2) אושר על-ידו ביום 7/7/03 כהעתק מתאים למקור וזאת בחתימתו ובחותמת
משרדו. לא השתכנעתי כי עו"ד גורי אכן ראה את הצוואה במקור כאשר חתם את החותמת האמורה, אבל אינני מעוניין להרחיב בנושא זה.

ב. לא שוכנעתי כי נעשו מאמצים סבירים למצוא את מקור הצוואה על ידי המבקשת. המבקשת טוענת כי צילמה את הצוואה בחנות "אופיס דיפו" בגרנד קניון בחיפה, וכנראה לא לקחה את המקור מתוך מכונת הצילום.

המבקשת לא הביאה איש מעובדי "אופיס דיפו" כדי להסביר מהו הנוהל באותה חנות למקרים שבהם שוכח הלקוח הבא לצלם מסמך את המסמך המקורי במכונת הצילום והולך לדרכו.


כמו כן לא הובא כל עד אחר אובייקטיבי שיתאר את מאמציה של המבקשת למצוא את מקור הצוואה.

ג. דבר תמוה נוסף הינו העובדה שהמנוח ביקש מהגב' פרידה בן גרא, שעבדה בזמנה כרכזת במקום עבודתה של המבקשת, לחתום כעדה על צוואתו בחודש ספטמבר שנת 1997, כאשר היא העידה בביהמ"ש כי הפסיקה את עבודתה באותה חברה כבר בחודש אפריל 1997 ופתחה עסק פרטי משלה.

ד. נציין עוד כי התגלו סתירות רבות בין גרסת המבקשת לבין גרסתו של עו"ד רונן גורי לגבי אובדן הצוואה.

13. המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל על כתפיה בענין הוכחת אובדן הצוואה בהתאם להוראת סעיף 68(ב) לחוק הירושה. אינני נותן אמון בגרסתה כפי שפורט לעיל, ואני דוחה את בקשתה. כתוצאה מכך נופלת טענת ההתנגדות שהגישה המבקשת כלפי הצוואה שמבקשת לקיים המשיבה מס' 1, וצוואה זו בצירוף התוספת לצוואה צריכה להיות מקויימת.

14. סופו של פסק.

הבקשה להוכחת הצוואה באמצעות העתק במקום מקור נדחית (תיק עזבונות 4300/03).

הבקשה לקיום הצוואה בצירוף התוספת לצוואה משנת 1989 מתקבלת (תיק עזבונות 4301/03).

ההתנגדות לקיום צוואה זו נדחית (תיק עזבונות 4302/03).

אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה מס' 1 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪.

עו"ד גור יגיש נוסח של צו קיום צוואה פורמלי לחתימתי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות צוואה

 2. אגרה קיום צוואה

 3. חיסיון צוואה

 4. הסכם פשרה צוואה

 5. ביטול צוואה קודמת

 6. ביטול צוואה הדדית

 7. ביטול צוואה דוגמא

 8. הוכחת אובדן צוואה

 9. ביטול תנאי בצוואה

 10. ביטול רישום צוואה

 11. ביטול צוואה שנייה

 12. הערת אזהרה צוואה

 13. ביטול צוואה בעל פה

 14. עילות ביטול צוואה

 15. ביטול צוואה מאוחרת

 16. בקשה לעיון בצוואה

 17. ביטול צוואה אחרונה

 18. ביטול צוואה שהופקדה

 19. השלמת פרטים בצוואה

 20. ביטול צוואה בכתב יד

 21. המחאת זכויות בצוואה

 22. הסתלקות מצוואה הדדית

 23. ביטול צוואה בפני רשות

 24. התנגדות לביצוע צוואה

 25. הסתלקות חלקית מצוואה

 26. בקשה להגשת העתק צוואה

 27. אי כשירות לעריכת צוואה

 28. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 29. בקשה לתיקון טעות בצוואה

 30. העברת זכויות מכוח צוואה

 31. בקשה להוספת פרטים בצוואה

 32. ביטול צוואה על ידי המצווה

 33. העברת זכויות על פי צוואה

 34. איחור בהגשת התנגדות לצוואה

 35. ביטול צוואה השפעה בלתי הוגנת

 36. הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 37. ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 38. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 39. העברת זכויות שימוש במשק באמצעות צוואה

 40. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 41. צו המקיים את צוואתו של המנוח - הוראות חלוקת עזבון על ידי מנהלי העזבון

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון