מה העונש על אי חידוש רישיון נהיגה

בתיק זה הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בשתי אירועים:

האחד מיום מיום 27.3.08 שאז ביצע עבירה של נהיגה ברכב בלא רשיון תקף, וזאת כאשר רשיונו פקע בשנת 1997, דהיינו 11 שנים לפני האירוע.

האירוע השני הינו מיום מיום 12.3.09. במועד זה הנאשם רכבו ברשלנות, ביצע עקיפה בצומת וגרם לתאונת דרכים הגורמת נזק. שוב נהג הנאשם כאשר רשיונו אינו תקף משנת 1997, דהיינו 12 שנים, כתוצאה מכך, אף הייתה נהיגתו של הנאשם בכלי הרכב לא מכוסה בביטוח על פי פק' ביטוח רכב מנועי. עוד מתברר כי רשיון הרכב אף הוא פקע בחודש יולי 2008.

המאשימה ביקשה להטיל על הנאשם עונשי של מאסר, פסילת רשיון קנס ועונשים נלווים.

הסנגור ביקש שלא להטיל על הנאשם עונש מאסר, ואף לא בעבודות שירות. הנאשם טען כי המדובר ב"עבירות כלכליות", אי חידוש רשיון עקב מצב כלכלי קשה בלא מחשבה פלילית.
הסנגור סיפר כי הנאשם עבר את מבחני משרד הרישוי הנדרשים לאחר פקיעת רשיון ממושכת הוא מצפה לקבלת רשיונו.


אינני מקבל כי מדובר ב"עבירה כלכלית בלבד". אי חידוש רשיון הנהיגה אינה מהווה עבירה כשלעצמה, וזאת להבדיל מנהיגה כשהרשיון אינו תקף. בית המשפט העליון התייחס לסוגייה זו בע"פ 5774/09 שחר מסיקה נ' מדינת ישראל, שם דובר במי שרשיונו פקע תקופה של 11 שנים, וקבע כי:

"נהיגה בלא רשיון נהיגה תקף היא עבירת תעבורה חמורה. היא משקפת מצב שבו אדם נוהג ברכב למרות שמלכתחילה אין לו היתר כדין לעשות כן. חומרה יתירה נילווית לכך כאשר מתברר כי אין מדובר בהעדר תוקף זמני של הרשיון עקב היסח דעת או טעות, אלא בהעדר רשיון במשך שנים רבות אשר לא הרתיע את העורר מלנהוג ברכב".

בעפ"ת 5188-07-09 טוני רוזן נ' מדינת ישראל דחה בית המשפט המחוזי טיעון דומה לטיעונו של הסנגור בפניי:

"…זאת מאחר והמערער בוחר בהתנהגותו לבצע עבירות תעבורה, עובדה שניתנת למניעה בדרך של התנהגות בלבד. כבר ביצע עבירת תעבורה, בוחר המערער שלא לשלם את הקנס ולהניחו לצבור ריביות פיגורים, כך נוהג הוא בכל מקרה של קבלת ההודעה על ברירת קנס, עד אשר הסכומים מגיעים לגבוהים שלא ניתן לשלמם אלא על דרך של פריסה לתשלומים, ורק אז הוא מחדש רישיון נהיגה, ובתקופת הביניים נוהג בלא רישיון, כאילו מאומה לא קרה. בנסיבות אלה, לא יכול המערער לבוא ולבקש רחמים".

בעפ"ת 3636-12-09 עוזי אזולאי נ' מדינת ישראל, אמר בית המשפט המחוזי את הדברים הבאים:

"לא אחת עולה השאלה מה העונש הראוי לעבירה של אי חידוש רישיון נהיגה. הפסיקה הנוהגת בבתי המשפט לתעבורה רבה ומגוונת. העבירה אינה מנויה על התוספת הראשונה המחייבת פסילת מינימום, ולטעמי אין לקבל כנימוק אי חידוש רישיון נהיגה בגין קנסות שנצברו. הטעם לכך -הקנסות נצברים בעקבות ביצוע עבירות תעבורה התלויות באופן נהיגתו של הנוהג בלבד. נהיגה נכונה מונעת ביצוע עבירה ורישום דוחות.
לא רק זאת, אלא משהתקבל דוח, יכול הנהג לשלמו מיידית ולא לצבור הקנסות עד מצב שאין ביכולתו של הנוהג לפרוע הקנסות בשל סכומם הגבוה. מכאן, תשלום הקנסות תלוי אך ורק בנהג עצמו.
לאור האמור לעיל, אין לקבל נימוק כי רישיון הנהיגה לא חודש עקב קנסות שלא שולמו. "

במקרה הנ"ל הטיל בית המשפט על הנאשם שרשיונו פקע תקופה של 3 שנים, עונש פסילה ל – 10 חודשים.

במקרים אחרים, כאשר דובר בפקיעה לתקופה ארוכה יותר הוטלו גם עונשי מאסר ואף עונשי מאסר ארוכים. כך בעפ"ת 38238-09-10 משה מלמה נ' מדינת ישראל דובר בפקיעת רשיון לתקופה של 29 שנים ועל הנאשם הוטל עונש מאסר לתקופה של 7 חודשים.

במקרה דנן, אין המדובר בעבירות בודדות של נאשם זה, אלא שלחובתו מספר עבירות קודמות של נהיגה בלא רשיון תקף, לרבות שתי עבירות של נהיגה בזמן פסילה וכן עבירות המעידות על נהיגה מסוכנות כעבירות מהירות שהביאו לפסילת רשיון ותאונת דרכים שנגרמה בעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

המדובר אפוא, בעבריין תעבורה חוזר, אשר משרד הרישוי סרב לחדש את רשיונו, והוא עשה דין לעצמו והחליט כי הוא רשאי לנהוג למרות עובדה זו. כפי שכבר ציינתי בעבר אינני רואה הבדל של ממש בין עבירה זו לבין עבירה של נהיגה בזמן פסילה שהוטלה בידי בית המשפט.

בנסיבות אלה, לאור תקופת הפקיעה, החזרה על המעשה ועברו התעברותי של הנאשם, סבורני כי יש מקום להטלת עונש מאסר בפועל לתקופה קצרה, שירוצה בעבודות שירות, תוך הטלת פסילת רשיון לתקופה מתונה, אשר תאפשר לנאשם לחדש את רשיונו בעתיד הנראה לעין ולחזור לדרך הישר.

לאור כל האמור לעיל, אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 45 ימים.

אני מורה כי עונש מאסר זה ירוצה בעבודות שירות, בחווה החקלאית בעראבה, כמפורט בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות מיום 28.3.11.

הסנגור ידאג לתיאום מועד לתחילת ריצוי העונש, וימסור על כך הודעה לתיק בית המשפט עד יום 22.5.11.

אי מסירת הודעה במועד, תביא לפסיקת הוצאות נגד הנאשם ועיכוב בפנייה לממונה עלול להביא לביטול ההחלטה והוראה כי עונש המאסר ירוצה מאחורי סורג ובריח.

הנאשם מוזהר כי הפרת תנאי עבודות השירות תביא להפסקתן באופן מנהלי וריצוי העונש במאסר של ממש.

אני דן את הנאשם ל - 5 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה, או סעיף 67 לפקודת התעבורה.

הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 9 חודשים.

לפי הצהרתו אין לנאשם רשיון תקף להפקדה, לפיכך עליו להמציא אישור ממשרד הרישוי על העדר רשיון נהיגה, וזאת בתוך 30 מהיום ובמקרה כזה, תחושב הפסילה מהיום בכפוף לסיום כל פסילה תקפה אחרת.

אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה.

בנסיבות, אינני גוזר על הנאשם קנס, ואני מורה לו לחתום על התחייבות כספית על סך 5,000 ₪ להמנע מלבצע עבירות בהן הורשע בתיק זה שנתיים מהיום.
הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך עשרה ימים, ואם לא יעשה כן ייאסר למשך שבעה ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה קבלת רישיון

 2. ביטול רישיון רובה

 3. ביטול רישיון צבאי

 4. אובדן רישיון נהיגה

 5. הפקדת רישיון שאבד

 6. הפקדת רישיון צבאי

 7. הפקעת רישיון נהיגה

 8. אי הפקדת רשיון נהיגה

 9. התליית רשיון נהיגה

 10. אישור הפקדת רישיון

 11. הפקדת רישיון נהיגה

 12. הפקדת רישיון תעבורה

 13. ביטול רישיון לאופנוע

 14. אי תשלום רשיון נהיגה

 15. הפקדת רשיון לא בתוקף

 16. ועדת ערר רישיון נהיגה

 17. החזר אגרת רישיון נהיגה

 18. ביטול עיכוב רשיון נהיגה

 19. חובת דיווח רשיון נהיגה

 20. ביטול פסילת רישיון נהיגה

 21. התליית רשיון נהיגה צבאי

 22. הפקדת רישיון בבית המשפט

 23. דחיית בקשה רישיון נהיגה

 24. התליית רשיון נהיגה מונעת

 25. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 26. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 27. בקשה להחזרת רישיון נהיגה

 28. דחיית התליית רשיון נהיגה

 29. ביטול התליית רשיון נהיגה

 30. אי תשלום אגרת רישיון נהיגה

 31. איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

 32. ערעור על התליית רשיון נהיגה

 33. אי תשלום קנסות אי חידוש רישיון

 34. אי חידוש רישיון נהיגה עקב קנסות

 35. ביטול רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 36. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 37. התליית רשיון נהיגה הוצאה לפועל

 38. הפקעת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 39. חייב מוגבל באמצעים רשיון נהיגה

 40. אי הפקדת רשיון במזכירות בית המשפט

 41. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר

 42. אי חידוש רישיון נהיגה לתקופה ארוכה

 43. מה העונש על אי חידוש רישיון נהיגה

 44. ביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 45. בקשה לפסילת רישיון עד תום ההליכים

 46. אי חידוש רישיון נהיגה במשך שנים רבות

 47. ביטול צו פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 48. בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

 49. נהיגת רכב ע"י נהג בעודו פסול מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה

 50. הסדר עונש לנאשם בעל גיליון הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון