חוזה הדרכה


1.התובעת התקשרה עם הנתבעים בחוזה לרכישת מערכת קופה ממוחשבת, כאשר הנתבעת, העוסקת בהקמת מערכות ממוחשבות לניהול בתי עסק, הפיצה ופרסמה ברבים את מוצרה, "פזית – מערכת עמדות מכירה חכמות", בעוד שהתובעת, חברה העוסקת במתן שירותי צילום והסרטה, ולה חנות בקיראון שם אף מחסן ובו מלאי הפריטים הנמכרים בחנות והקשורים במתן שירותיה, ביקשה להכניס לעסקה מערכת חדישה שכזו, לקראת שנת 2000.

החוזה נכרת בין הצדדים, לאחר שהתובעת פנתה אל הנתבעת, התעניינה ברכישת המערכת והתובעת שלחה אליה הצעת מפורטת, הוא נספח א' לתצהיר מנהל התובעת, ת/1, והתובעת קיבלה הצעה זו ושילמה לנתבעת את מלוא התמורה המבוקשת, באמצעות כרטיס אשראי, בסכום כולל של 29,089 ₪ (כולל מע"מ).
ההצעה הינה מיום 14.10.99 וחשבונית המס שהנפיקה הנתבעת הינה מיום 3.11.99.

התובענה שבפני הינה תביעת התובעת להשבת התמורה ששולמה עבור המערכת, וכן דרישה לפיצויים בגין נזקיה, לאחר שלטענתה הפרה הנתבעת את החוזה שנכרת בין שתיהן ומכאן זכותה לבטל את החוזה, לדרוש את ההשבה ולתבוע פיצוים בגין נזקיה.
הנתבעת מכחישה מכל וכל כי הפרה חוזה זה והיא עומדת על אכיפתו ומימושו.

התובעות, לאחר הודעתה לנתבעת על ביטול החוזה, רכשה לעצמה מערכת דומה אצל ספק אחר והחזירה לידי הנתבעת את כל החומרה והתוכנה שהובאה והותקנה בחנותה באמצעות נציגי הנתבעת.

2.אין חולק כי נכרת חוזה בין הצדדים, כאמור לעיל, והמחלוקת בין בעלי הדין הינה באם הפרה הנתבעת חוזה זה, בהפרה יסודית, המקנה לתובעת את זכות הביטול. על פי האמור בסעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1980, הנפגע רשאי לבטל את החוזה באם ההפרה היתה "הפרה יסודית" ועל פי האמור בסעיף 6 לחוק זה, הפרה יסודית הינה הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אם היה צופה הפרה שכזו ואת תוצאותיה. במילים אחרות – המבחן היא בסבירות המעשה או המחדל המהווה את עצם ההפרה. נראה לי, לאחר שמיעת עדי בעלי הדין ועיון בסיכומי באי כוחם, כי אכן בפרשתנו הופר החוזה, ועניננו בהפרה יסודית כאמור בחוק זה, והצד המפר הינה הנתבעת.

3.המערכת שנרכשה מורכבת מתוכנה וחומרה. החומרה הינה מערכת קופה ממוחשבת, בחזית החנות וכן חלק נוסף במשרד האחורי. התוכנה מהווה חלק מהמערכת והיא משמשת הן להנהלת החשבונות והן לניהול המלאי, באפשרויות שונות, כולל קשר לתוכנות אחרות, הכל כמפורט בהצעת המחיר, נספח א' לת/1. הצעה כוללת התקנת המערכת, הדרכה, אחריות ותמיכה, כולל פתרון תקלות תוכנה וחומרה, אספקת ציוד חלופי לציוד שסופק, כולל באתר המזמין. אולם לתובעת היתה דרישה נוספת רבת חשיבות עבורה, וזאת לקראת תחילת שנת 2000, ומתוך החשש מ"באג 2000", חשש היה מובן וידוע באותם זמנים. דרישה זו היתה כי המערכת תותקן ותהיה מוכנה לספירת מלאי נסיונית בסוף חודש נובמבר, וכן תאפשר את ספירת המלאי של סוף השנה, תוך התגברות על האפשרות לתקלות בגין "באג 2000". (ראה סע 11 לת/ 1).

עדי הנתבעים אמנם מכחישים תנאי מפורש שכזה, אך בית המשפט מעדיף את גירסת מנהל התובעת, דני סבג, בענין זה, וזאת הן בגין האמון שבית המשפט מצא כי יש ליתן לעדותו, והן מכך כי הדבר נלמד מעצם סמיכות המועדים, לקראת סוף השנה, שנת 1999.
חיזוק לגירסה זו מוצא בית המשפט אף בתמליל השיחה מיום 12.12.99 (ת/3), בה מטיח מנהל התובעת את טענותיו בעניין זה בפני שי אילת, אחד ממנהלי הנתבעת וכן העד טל מיטרני, סמנכ"ל בנתבעת (ראה עמ' 6-7 לתמליל), ולא נשמעת שם כל התכחשות לדברים ולטענה זו מפי אנשי הנתבעת.

על פי הצעת ההתקשרות נספח א', המערכת תותקן תוך 21 יום מיום אישור ההזמנה.
מועד חשבונית העסקה, ה - 3.11.99, הינו המועד האחרון האפשרי ממנו יש למנות את תקופת 21 הימים.אולם נציגי הנתבעת, טל ונדב, הגיעו לחנות התובעת להתקנת המערכת רק ביום 3 או 4 לנובמבר, דהיינו, כבר בשלב זה עניננו בהפרת התחייבות, אולם גם אם לא תאמר כך מתברר כי התקנה זו לא לוותה בהדרכה מספיקה ומתאימה, והתובעת לא יכולה היתה גם אז להפעיל את המערכת.

התובעת דרשה שוב ושוב כי ההדרכה המובטחת לה על פי החוזה תינתן ובהקדם, אך חלף חודש ימים נוסף ולא נעשה דבר. לבסוף נשלחה להדרכה זו עובדת התובעת אך זאת כבר לאחר חלוף חודש נובמבר, כך שהתובעת לא יכלה היתה לבצע את ספירת המלאי הנסיונית לסוף חודש נובמבר, כמבוקש וכמותנה על ידה. גם במועד זה התברר למנהל התובעת ולעדה מטעמו, אורנה לוביץ, מי שהיתה אמורה להפעיל את המערכת, כי מימי ארזי, המדריכה, אינה מסוגלת ליתן את התשובות לבעיות הקשורות בהכנסות פריטי המלאי למערכת, באשר ידיעותיה מוגבלות לנושא הנהלת החשבונות. גם בענין זה, מעדיף בית המשפט את גירסת עדי התובעת ומאותם טעמים. (ראה התמליל בעמ' 3).

בשלב זה, בתחילת חודש דצמבר, התובעת נותרת במצב בו אינה מסוגלת לתפקד בעזרת המערכת, והנתבעת אינה נותנת תשובה לבעיות המתעוררות. ההדרכה שהנתבעת התחייבה לספק, והתמיכה הנדרשת – לא התקבלו, והזמן לקראת סוף השנה, מתקצר והולך.

4.עד הנתבעת, טל מיטרני, טוען כי האיחור בהתקנה נבע מהסכמתו של דני סבג להמתין להתקנה של "קופה מעודכנת", שפיתחה הנתבעת באותו זמן, המיועדת במיוחד לבתי עסק בתחום הצילום. טענה זו מוכחשת ע"י מר סבג בעדותו, ובעניין זה נטל ההוכחה מונח על כתפי הנתבעת, ובנטל זה – לא עמדה. לא הוצגה בפני כל ראיה על קיומה של "קופה מעודכנת" זו, או על פניה בכתב לתובעת, תוך ציון הפירוט הטכני הדרוש להצעה שכזו. אף אין זה סביר כי התובעת, החוששת מבאג 2000 והמבקשת לערוך את ספירת המלאי לקראת סוף השנה במערכת החדשה, תהיה מוכנה להמתין, ללא תאריך יעד מוגדר ומוסכם, לסיום הפיתוח.

5.כל טענות הנתבעת, מפי עדיה, כי המערכת היתה מוכנה לעבודה שוטפת כבר לאחר ההתקנה הראשונה, ביום 3.11.99, לא תתקבלנה.

מתברר כי כבר ההתקנה הראשונה נעשתה שלא כראוי. שני המתקינים שהגיעו' טל מיטרני ונדב, לא סיפקו הדרכה מספיקה. מתברר כי טל היה עובד חדש אצל הנתבעת, ובאותו זמן ביצע חפיפה עם נדב, וזה הועבר מתפקידו תוך זמן קצר בגין חוסר התאמה. על פי דברי דני סבג, השניים מיהרו לעזוב כשאת הוראות ההפעלה הם נתנו ממש בעמידה. טל שלא ידע להשיב על שאלות אנשי התובעת ואין תמיהה בכך, באשר הוא הצטרף לצוות הנתבעת רק באותם ימים ממש. (ראה עדותו מיום 12.9.01, בעמ' 7 לפרוטוקול, בה הוא מודה כי הוא עובד בנתבעת שנה ועשרה חודשים, דהיינו מנובמבר 1999).

כשטען דני סבג בפניו בשיחה המוקלטת כי שניהם – "הייתם עם קוצים בתחת לקחת את הרגליים ולטוס מפה..." (עמ' 6 לתמליל ת/ 3), לא נשמעת הכחשה נמרצת של הדברים, אלא לההפך מכך, כשטל מירני מודה כי – "היו לנו שתי פשלות... אחת במשך שבועים לא חזרו לאורנה בקשר למחסן (חלק המערכת שבמשרד הפנימי – ד.מ) .... והשניה... לא התייחסנו אליה כמו שצריך...".


לאחר מכן, במשך חודש ימים לערך, על אף דרישות התובעת, לא קבעה הנתבעת כל פגישת הדרכה נוספת. וכשהגיעה גב' מימי ארזי, המדריכה, שוב לא היו בפיה התשובות לכל השאלות שהועלו.

עובדה נחרצת היא כי גב' אורנה לוביץ ביקשה לעבור קורס הדרכה, אשר על פי הצעת הנתבעת (נספח א' לת/ 1), אינה מוגבלת במספר משתתפים ובמספר פגישות. רצונה זה מלמד על כך שההדרכה שסופקה עד אז לא היתה מספקת, ולא נשמעה מנציגי הנתבעת כל טענה לגבי כושר התפיסה וההבנה של עובדי הנתבעת.

אולם מתברר כי אין מדובר בקורס הדרכה מסודר, ואורנה לוביץ פגשה שוב במדריכה מימי ארזי, אשר בתוך מספר שעות בלבד, העבירה הדרכה כל שהיא, שלדעת העדה אורנה לוביץ היתה לקויה, בלתי מקצועית, תוך שהמדריכה נאלצת שוב ושוב לפנות ולבקש תשובות לשאלות שהתעוררו ממקור אחר. (ראה תצהירה ת/ 2, סעיף 16). יש לציין כי עדה זו כלל לא נחקרה, במהלך עדותה, בנושא זה!

גם בשלב זה, על כי עדות דני סבג ואורנה לוביץ, על אף כל מאמציהם והזמן שהשקיעו בנסיון להפעיל את המערכת, הדבר לא עלה בידיהם. הדוגמאות לקשיים בהפעלה, מפורטות למכביר בדברי השניים בתמליל השיחה ת/3.

6.כאמור, ביום 12.12.99 נקבעה פגישה במשרדי התובעת, והתובעת דאגה לצלם ולהקליט את כל אשר התרחש שם, והכל בידיעת נציגי הנתבעת. באותה שיחה, מודה טל מיטרני כי ההדרכה והתמיכה לא ניתנו כנדרש, והוא נשמע כמי שמבקש לפתוח "דף חדש" ולספק לתובעת את הפתרונות לקשייה עם המערכת. טל אף מציע לאפשר לאורנה קורס הדרכה נוסף (עמ' 10 לתמליל), מנכ"ל התובעת מביע ספקות באם הנתבעת תספיק להסדיר את כל הדרוש ב – 14 ימי העבודה שנותרו עד לסוף החודש ומבקש לבטל את ההתקשרות. טל מיטרני מבטיח כי למחרת תגיע מדריכה – "שתיתן את כל התשובות", ותוך יומיים נוספים ינתנו התשובות לכל הבעיות שנותרו בהפעלת המערכת. השיחה המתומללת מסתיימת בדברי דני סבג, כי הוא מוכן להמתין שיגיע אליו אדם מקצועי, שישב עימם עד שינתנו תשובות
מספקות לכל הבעיות, אך אינו מוכן להמשיך בנסיונות למתן תמיכה טלפונית, כאשר על פי ניסיון העבר, התשובות לא ניתנו מיד, אלא הובטח שוב ושוב כי "יחזרו אליהם" ואף הבטחות אלו לא תמיד קויימו.

גם לאחר פגישה זו, לא עשו אנשי הנתבעת דבר. כל תשובה של ממש לכל הטענות שנשמעו והבעיות שהועלו – לא ניתנה (סעיף 28 לתצהיר ת/ 1). גם בתצהיר עד הנתבעת, טל מיטרני, לא נשמע כל הסבר למחדל זה, פרט לטענתו כי למעשה כוונת התובעת בפגישה זו היתה להביא את ההתקשרות לסיומה ותו לא. אולם בית המשפט אינו יכול לקבל טענה זו, כאשר על הנתבעת היתה החובה למהר ולספק את הפתרונות הדרושים להפעלת המערכת ולענות לכל בעיות ההפעלה שנשמעו מפי נציגי התובעת. הרי הנתבעת הודתה, מפי נציגיה, כי עד אותו מועד ההדרכה הית לקויה והבעיות שהועלו ע"י אנשי התובעת, נותרו ללא פתרון.

על כן הודיע דני סבג לנתבעת כי הוא הוציא את המערכת מהשימוש, ולאחר מספר שיחות טלפון נוספות הגיעו אנשי הנתבעת ולקחו עימם את המערכת שעמדה ללא שימוש בחנות התובעת.

7.בנוסף לכשלון ההדרכה והתמיכה, מתברר כי בניגוד לאמור בהצעת התובעת על תמיכה טלפונית עד לשעה 21:00, הרי לדברי טל מיטרני התמיכה ניתנת עד השעה 17:00 בלבד. (עמ' 10 לפרוטוקול).

8.נראה לבית המשפט כי בנסיבות אלו אכן הפרה הנתבעת את התחייבויתיה שעל פי החוזה שנכרת בין הצדדים. המערכת הותקנה באיחור. ההתקנה לא לוותה בהדרכה מספיקה. התובעת נותרה ללא הידע הדרוש להפעלת המערכת ולהתאמתה לדרישות העסק. נציגי הנתבעת דחו שוב ושוב את הגעתם לעסק, למתן הדרכה. התובעת לא יכלה היתה להכין את ספירת המלאי הניסיונית בסוף חודש נובמבר. גם באמצע חודש דצמבר, עדיין לא ניתנו הפתרונות הדרושים, כתמיכה במערכת, לשם ההפעלה. אף לאחר שנשמעו כל טענות התובעת, באמצע חודש דצמבר, כל תשובה עניינית לפתרון בעיות אלו – לא נשמעה. בשלב זה, חשש מנהל התובעת כי המערכת לא תוכן לעמוד בדרישותיו להכנת ספירת המלאי לסוף השנה, היה מוצדק. המערכת אף לא איפשרה, במצב דאז, את הניהול השוטף של העסק, ונותר חשש סביר לגבי המועד בו תסולקנה כל התקלות, כמפורט בדברי דני סבג ואורנה לוביץ בפגישה המתומללת. על כן, ביטול החוזה בנסיבות אלו, היה כדין. גם לאחר הודעת הביטול, לא עשתה הנתבעת דבר על מנת לעמוד בהתחייבויותיה – התקנת מערכת ראויה להכנת ספירת המלאי והניהול השוטף של עסק התובעת, ולא היתה כל מניעה מצד התובעת לעשות כן. טענה כי התובעת ביטלה את החוזה שלא בצדק, כאמור בסעיף 7 סיפא לחוק הנ"ל, לא תשמע. התובעת לא יכלה היתה לקבל על עצמה את הסיכון כי הבעיות תפתרנה תוך זמן סביר. סיכון זה היה ממשי, בהתחשב בכל אשר אירע מאז תחילת חודש נובמבר, וסוף השנה קרב והולך.

בבחינת התנהגות התובעת מחד ומחדלי הנתבעת, מאידך, עומדת התנהגות התובעת במבחן הסבירות. ההפרה היתה יסודית והביטול מוצדק. גם בשיחה מיום 12.12.99, כשנשמעות טענות דני סבג ואורנה לוביץ לגבי בעיית התפעול, אין בפי טל מיטרני, סמנכ"ל הנתבעת, כל תשובה ענינית וממשית.

על כן, חלה על הנתבעת חובה ההשבה, כאמור בסעיף 9 לחוק הנ"ל.

התובעת השיבה לנתבעת את החומרה והתוכנה שנתקבלה על ידה, ועל הנתבעת החובה להשיב לתובעת את מלוא התמורה ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום.

9.התביעה הנוספת, לפיצויים בגין נזקי ההפרה – אין בה כל ממש.

על פי האמור בסיכומי ב"כ התובעת, הדרישה לפיצויי הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הנ"ל, פיצויים ללא הוכחת נזק, לגבי ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות שניתן, ובין השווי ביום ביטול החוזה.

התובעת לא הביאה כל ראיה לגבי גובה הנזק או כל עדות והוכחה שעל פיהן ניתן לכמת את הנזק. כל שנשמע היו טענות בעלמא, לגבי השקעת זמנו ומאמציו של המנהל ועל פגיעה בניהול השוטף של החנות והנהלת החשבונות, אך לא הובאה כל עדות לגבי הפסדי העסק, שיעור אובדן שכרו של המנהל או כל הוכחה לגבי ירידה כלשהי בהכנסות העסק באותה תקופה. התובעת רכשה במחיר מלא מערכת ממוחשבת אחרת, אך לא הוכח בפני בית המשפט כי מחיר מערכת זו עלה על מחיר המערכת שנרכשה מאת הנתבעת, על אף שיתכן וענייננו במערכת דומות.

התובעת לא הוכיחה כלל כי נגרם לה נזק בשיעור ההפרש בין שווי המערכת כשזו נרכשה, מול שוויה ביום הביטול, כאשר ממילא נדרשת ההשבה של מלוא התמורה ששולמה, ובית המשפט נעתר לעתירה זו.

גם בתביעה לפיצויי "ללא הוכחת נזק", על התובעת להוכיח את אותו "הפרש" כאמור בסעיף 11 הנ"ל, ובנטל זה לא עמדה.

התובעת אף לא ביקשה פיצויי בגין נזק שאינו נזק של ממון.

בנסיבות אלו, התביעה לפיצויים נדחית, בעדר כל הוכחה לנזק שכזה.

סוף דבר

10.אשר על כן, התביעה להשבה מתקבלת והתביעה לפיצויים בגין נזקי ההפרה – נדחית.

הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 29,089 ₪, כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כחוק החל מיום 1.1.2000 ועד לתשלום בפועל.

כמו כן תשא הנתבעת במחצית מהוצאות המשפט של התובעת וכן תשלם לה שכ"ט עורך דין בסך של 8,000 ₪ + מע"מ, שאף סכום זה צמוד ונושא ריבית, החל מהיום ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה גבס

 2. חוזי הפצה

 3. חוזה השמה

 4. חוזה גנרי

 5. חוזה ארעי

 6. חוזה זמני

 7. ביול חוזה

 8. חוזה החלפה

 9. איבוד חוזה

 10. הכשלת חוזה

 11. חוזה אזרחי

 12. חוזה השקעה

 13. חוזים בסין

 14. אובדן חוזה

 15. חוזה הקצאה

 16. חוזה הפעלה

 17. חוזה ויתור

 18. חוזה אמנים

 19. חוזה אמרגן

 20. חוזה הדרכה

 21. חוזה זיווג

 22. חוזה הדברה

 23. זניחת חוזה

 24. חוזה גינון

 25. חוזה איטום

 26. חוזי אגודות

 27. חוזה חשמלאי

 28. חוזה דרקוני

 29. חוזה זוגיות

 30. חוזה גרפיקה

 31. חוזה אופציה

 32. חוזה ברוסית

 33. חוזה זמן אמת

 34. חוזה ועד בית

 35. חוזה בכתב יד

 36. חוזה חד צדדי

 37. חוזה אפרופים

 38. חוזה בשפה זרה

 39. חוזה הפרוגרמה

 40. חוזה התיישבות

 41. חוזה הפסד יתר

 42. חוזה בלתי שפיט

 43. חוזה דייר משנה

 44. חוזה בלתי חוזר

 45. חובת צירוף חוזה

 46. חוזה חלוקת רכוש

 47. חוזה החלפת דייר

 48. חוזה בלתי מוסרי

 49. חוזה דיני עסקים

 50. חוזה אחזקת גינה

 51. חוזה הפצה דוגמא

 52. חוזה ביחד ולחוד

 53. חוזה הפקת אירוע

 54. חוזה אחזקת מבנים

 55. חוזה הפעלת מכונה

 56. חוזה גנים פרטיים

 57. חוזה התקנת דלתות

 58. חוזה אישי בהוראה

 59. תנאים לקיום חוזה

 60. חוזה הוצאת ספרים

 61. חוזה דייר לא מוגן

 62. חוזה להפעלת חניון

 63. חוזה הרשמה גן פרטי

 64. הארכת חוזה אוטומטי

 65. חוזה אישי אופק חדש

 66. תוספת לחוזה בכתב יד

 67. סעיף 59 לחוק החוזים

 68. חוזה לטובת אדם שלישי

 69. חוזה אישי בשירות המדינה

 70. הפרת סעיף 39 לחוק החוזים

 71. הסכם קיבוצי או חוזה אישי

 72. חוזה בכירים במגזר הציבורי

 73. אינטרס ההסתמכות דיני חוזים

 74. השלמת פרטים בחוזה לפי נוהג

 75. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 76. חוזה על תנאי לבצע את העבודה תוך 4 חודשים

 77. האם חוזה שהוכן לצורך התקשרות מחייב או שמא מדובר בטיוטא בלבד ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון