חיוב אישי משרד הפנים


1. בפניי טענה מקדמית מטעם צד ג' מס' 1 (להלן: "המועצה"), ולפיה יש לדחות על הסף את הודעת צד ג' שהגישה הנתבעת נגדו מחמת היעדר סמכות עניינית.


2. המועצה טוענת כי הסמכות היחידה לחייב את ראש המועצה להחזיר לה הוצאה שאינה חוקית ניתנת אך ורק לשר הפנים וזאת בהתאם לסעיף 189 לצו המועצות המקומיות- תשי"א 1950. כן הפנה ב"כ צד ג' מס' 1 לחוזר המנכ"ל.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 5/1/2010 הגיב ב"כ הנתבעת וטען כי בחוזר המנכ"ל של משרד הפנים מתאריך 10/2007 פורסמה סקירה של החלטות לחיוב אישי. הוועדה קבעה לעצמה בין היתר כי דין החיוב האישי הינו כהוראת חוק יוצאת דופן לחייב אישית נושא משרה. ב"כ המועצה טוען כי יש להבחין בין שימוש לא חוקי בכספי ציבור לבין תביעה לשיפוי או פיצוי.

3. סעיף 189 לצו המועצות המקומיות קובע לעניין הוצאה שאינה חוקית:

(א) השר רשאי לזקוף כל הוצאה שאינה חוקית, או כל חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה להוציא אותה ויודיע על כך בכתב לכל אדם הנוגע בדבר והוא רשאי, תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה, לבקש בכתב, לבטל או להפחית את החיוב; את החלטתו הסופית יודיע השר בכתב למבקש ולמועצה.

(ב) לא נתברר מהחלטותיה של המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנוכח בישיבה שבה נתאשרה ההוצאה כאילו נתן את הסכמתו לכך, עד שלא הוכיח היפוכו של דבר.


(ג) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאינה חוקית יהא חייב בתשלומה למועצה תוך 30 יום מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית.

(ד) לא נפרע החוב, כאמור, במועד הקבוע, תתבע אותו המועצה במשפט, ואם סירבה או התרשלה להגיש תביעה משפטית או לנהל את המשפט כהלכתו, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה, והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה.

הנה כי כן, סעיף זה מלמד כי הסמכות להטלת חיוב אישי מוקנית לשר הפנים.

סעיף 221 לפקודת העיריות [נוסח חדש], קובע לעניין אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי:

"על פי עצתו של רואה- החשבון בפעולתו לפי סימן זה, יפסול הממונה כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהירשה את התשלום הבלתי-חוקי, וכן יחייב הממונה כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא, ובכל מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם; הממונה יפרש בכתב את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב וכן בדבר כל סכום שהכשיר, אם נתבקש לכך על ידי מי שנפגע בהחלטתו זו".

על פי סעיף זה הסמכות לחיוב אישי מוקנית לממונה על המחוז. על פי סעיף 222 לפקודת העיריות- בסמכות השר לבטל פסילה או חיוב.


4. עולה מן המקובץ לעיל הוא כי אין בידי בית המשפט הסמכות העניינית לדון בחיוב אישי של נושאי משרה כאמור, טרם חיובו של נושא המשרה על ידי שר הפנים (סעיף 189 לצו המועצות המקומיות) או על ידי הממונה על המחוז (סעיף 221 לפקודת העיריות).

גם מעיון בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2007 נאמר כן מפורשות:

"סעיף החוק המקנה סמכות להטלת חיוב אישי במועצות מקומיות הוא סעיף 189 לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950. לפי סעיף זה רשאי שר הפנים לחייב "כל אדם שהוציא אותה (את ההוצאה הבלתי חוקית) או הרשה להוציא אותה" בגין "כל הוצאה שאינה חוקית", והאדם שחוייב כאמור יהא חייב בתשלומה למועצה תוך שלושים יום מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית. המקבילה להוראה זו בפקודת העיריות מצויה בסעיף 221 לפקודת העיריות (נוסח חדש). סעיף זה מקנה לממונה על המחוז סמכות לבטל חיוב... והוא מוסיף ומקנה לו סמכות לחייב בסכום זה "את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי חוקי". בנוסף, יכול הממונה על המחוז לחייב "כל אדם האחראי לחשבון... שנגרמו בשל התעלמותו או התנהגותו הרעה..." (עמ' 6 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2007- הדגשה אינה במקור- ג.נ.).

בבג"צ 2937/92 טרייסטר יהודה נ' בני שליטא, פ"ד מז (2) 758 פסקה כב' השופטת נתניהו כי הסמכות להטלת חיוב אישי היא בידי שר הפנים (ולא בידי גורם אחר), כעולה מפקודת העיריות:

"הפרשנות הראויה, העולה גם מטבע תפקידו של מבקר החשבונות, היא כי על מבקר החשבונות, שעה שהוא עורך את בקורת החשבונות, להצביע על הוצאה הנראית לו בלתי חוקית. כאשר הוא מציין כי הוצאה היא בלתי חוקית פשר הדבר הוא כי לדעתו ההוצאה היא לכאורהבלתי חוקית. הא ותו לא. היתר הוא בידי השר. פרשנות זו מתיישבת עם ההוראות המקבילות שבפקודת העיריות (נוסח חדש)פקודת העיריות [נוסח חדש], שנותרו כפי שהיו בנוסח הפקודה משנת 1964 והן מאוחרות מהוראות הצו, שהוצא בשנת 1950" (הדגשות במקור- ג.נ.).

5. מכל האמור לעיל אני מקבל את הטענה המקדמית שהעלה צד ג' מס' 1 ומחליט לדחות את הודעת צג ג' נגדו ומחייב את המודיעה/המועצה לשלם לצד ג' מס' 1 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי חידוש דרכון

 2. ועדת ערר משרד הפנים

 3. חיוב אישי משרד הפנים

 4. ועדת חריגים משרד הפנים

 5. הקצאת קרקעות משרד הפנים

 6. אישור רווקות ממשרד הפנים

 7. נוהל הקצאת קרקע משרד הפנים

 8. אישור משרד הפנים לגבי כתובת

 9. חובת ההנמקה החלטות שר הפנים

 10. אישור תמצית רישום ממשרד הפנים

 11. אישור ממשרד הפנים בדבר פרטי החייב

 12. בקשה לעיון מחדש בהחלטה משרד הפנים

 13. עתירה בהחלטת משרד הפנים שלא להאריך תוקף דרכון

 14. עתירה כנגד החלטת משרד הפנים לפיה לא הותרה כניסתה של עותרת לישראל

 15. מנגנוני הפיקוח במקרים שבהם נגנבת או מזויפת תעודת זהות של אזרח ישראלי

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון