איחוד תיקים העדפת נושים


1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצל"פ בנצרת, כב' הרשמת רג'ד זועבי, מיום 12.1.2011, אשר דחתה במסגרתה בקשה שהגישו המבקשים לפיזור תיק האיחוד של המבקשת.

2. המשיבה הינה רשות מקומית, אשר נקלעה לקשיים כספיים, שבעקבותיהם נפתחו נגדה מספר רב של תיקי הוצל"פ. בעקבות ריבוי הנושים ותיקי ההוצל"פ שנפתחו נגדה, הגישה המשיבה בשנת 2004, או בסמוך לכך, בקשה לאיחוד תיקים. בקשתה של המבקשת התקבלה ומאז היא חוסה תחת הסדר איחוד התיקים, כך שהנושים אינם יכולים לנקוט נגדה בהליכי גביה באופן פרטני ושלא במסגרת תיק האיחוד.

3. ביום 10.1.2011 הגישו המבקשים בקשה לפיזור תיק האיחוד בטענה, כי המשיבה אינה עומדת בצו התשלומים שנקבע על ידי רשם ההוצל"פ, היא מפגרת בתשלומים שנקבעו בצו התשלומים, וכי מאז שנפתח תיק האיחוד, נסגרו ונפתחו שני תיקי איחוד נוספים, שבמסגרתם שילמה המבקשת 47% בלבד מהחוב בתיקים הכלולים בתיקי האיחוד. הם טענו עוד, כי במשך כל השנים נהגה המבקשת להעדיף נושים על פני נושים אחרים, כל זאת במטרה לאלץ אותם להסכים לתכתיבים שלה באשר לאופן סילוק החובות שלה כלפיהם.

4. בהחלטה מיום 12.1.2011 דחתה כב' הרשמת רג'ד זועבי את הבקשה וקבעה, כי נוכח ההחלטה מיום 29.11.2010, שניתנה על ידי כב' הרשמת (כתוארה אז) אינעאם שרקאוי שטיפלה בתיק לפניה, אין מקום לפיזור תיק האיחוד, בשלב זה, וכי יש לאפשר למשיבה למלא אחר הוראות אותה החלטה.

בהחלטה מיום 29.11.2010 מינתה כב' הרשמת דאז שרקאוי רואה חשבון כמומחה מטעם לשכת ההוצל"פ על מנת לבדוק ולחוות דעתו, בין היתר, באשר לגובה יתרת החוב בתיק האיחוד ובאשר לטענות המשיבה (החייבת) לעניין תיקי ההוצל"פ שהחוב בהם הוסדר ישירות. החלטה זו ניתנה בעקבות בקשה שהגישה המשיבה בה נטען, כי יתרת החוב בתיק האיחוד צריכה לעמוד על סכום שהוא נמוך באופן משמעותי מיתרת החוב הרשומה בתיק האיחוד, נוכח טענותיה כי יתרת חוב הפיגורים עומדת על סך 506,000 ₪ במקום 1.5 מיליון בהתאם לחישוב לשכת ההוצל"פ, ונוכח טענותיה כי יש להקטין את צו התשלומים ולהעמידו על סך 17,000 ₪ לחודש.

5. בבקשה שלפני טענו המבקשים, כי ההחלטה מיום 12.1.11 מתעלמת מהחלטת כב' הרשמת אינעאם שרקאוי מיום 1.6.10, ושלפיה חויבה המשיבה לשלם לטובת תיק האיחוד סכום של כ- 203,000 ₪ לחודש, אשר מהווה 3% מגובה החוב בתיק האיחוד וסכום נוסף של 50,000 ₪ לחודש בגין חוב הפיגורים. נטען עוד, כי הרשמת לא הייתה מוסמכת להמשיך ולאשר למשיבה להעדיף נושים על פני נושים אחרים, ולטענתם די בעובדה שהמשיבה העדיפה נושים וסגרה תיקים באופן ישיר כדי להביא לפיזור תיק האיחוד.

6. המשיבה טענה מנגד, כי בעקבות בקשה שהגישה ללשכת ההוצל"פ, הופחת צו התשלומים לסכום של 17,000 ₪ כפי שהוצע על ידה, וזאת עד בירור טענותיה לעניין גובה החוב בתיק האיחוד וגובה חוב הפיגורים. עוד נטען, כי סגירת תיקים באופן ישיר מול חלק מהנושים נעשה בהתאם לתוכנית הבראה שאושרה על ידי משרד הפנים ולאחר שהמשיבה קיבלה את אישור רשם ההוצל"פ למהלך. על פי תוכנית ההבראה שאושרה, אישר משרד הפנים למשיבה להגיע להסדר עם הנושים באופן שהם יוותרו על 40% מהחוב שלהם ובתמורה לכך, יתרת החוב (60%) תשולם בתשלום אחד. המשיבה הוסיפה, כי החלטת הרשמת רג'ד זועבי מיום 12.1.11 התבססה על החלטות קודמות שניתנו על ידי רשמי ההוצל"פ השונים, ובמסגרת בקשתם דנן תוקפים המבקשים את ההחלטות הקודמות עליהן התבססה אותה החלטה. בדרך זו מנסים המבקשים לערער על ההחלטות הקודמות על אף שהמועד לעשות כן חלף זה מכבר.

7. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובמסמכים שצופרו להם, לרבות בהחלטות השונות שניתנו על ידי רשמי ההוצל"פ, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

כאמור, אחת הטענות שהעלו המבקשים בבקשתם נוגעת להפרת צו התשלומים שנקבע בהחלטת כב' הרשמת דאז שרקאוי מיום 1.6.2010 ולפיה חויבה המשיבה לשלם סכום של כ- 203,000 ₪ לחודש על חשבון החוב בתיק האיחוד וסכום נוסף של 50,000 ₪ לחודש על חשבון חוב הפיגורים, שעמד על פי חישובי לשכת ההוצל"פ, על סך כ- 1.5 מיליון ₪. ברם, לאחר מתן אותה החלטה הוגשה על ידי המשיבה בקשה בצירוף חוות דעת של רואה חשבון בה נטען, כי צו התשלומים שנקבע בהחלטה מיום 1.6.2010 התבסס על נתונים מוטעים ועל יתרות חוב שאינן נכונות הן באשר ליתרת החוב בתיק האיחוד והן באשר ליתרת חוב הפיגורים. בעקבות אותה בקשה ניתנה ביום 28.7.2010 החלטה על ידי הרשמת דאז שרקאוי הקובעת, כי "על (צריך להיות "עד" – ע.ט.) למתן החלטה בבקשות החייבת, תשלם היא את צו התשלומים השוטף בהתאם להצעתה". בהתאם להצעת המשיבה, צו התשלומים צריך לעמוד על סך 17,000 ₪. אין בפי המבקשים טענה שהמשיבה לא עמדה בתשלומים בהתאם להצעתה.

המבקשים לא השיגו על ההחלטה מיום 28.7.2010, המועד להגשת בקשת רשות ערעור על אותה החלטה חלף זה מכבר ועל כן, אין לשמוע מפיהם טענה לעניין גובה צו התשלומים שנקבע באותה החלטה.

8. לא מצאתי ממש גם בטענת המבקשים בעניין העדפת נושים. בעקבות תוכנית הבראה שאושרה על ידי משרד הפנים כמפורט לעיל, פנתה המשיבה בבקשה מתאימה לרשם הוצל"פ בה היא ביקשה לאפשר לה להגיע להסדרים לסילוק החובות בתיקים הפרטניים בהתאם לאותה תוכנית הבראה. בהחלטה מיום 3.6.2009 קבע כב' הרשם קודסי, כי "אין פסול בכך שהחייבת תיישם תוכנית ההבראה ותזכה בהקטנת סכומי החובות של הזוכים השונים, אך כל דבר שמחייב סגירת תיק הוצל"פ כתוצאה ממימוש הסדרים, מחייב מתן אישור על ידי מאחר והתיקים האלה כלולים בתיק האיחוד".

המבקשים לא השיגו על ההחלטה מיום 3.6.2009, המשיבה פעלה בהתאם לאותה החלטה, ועל כן, אין המבקשים יכולים לבוא בטענות כלפי המשיבה על כי סגרה תיקים בהתאם לתוכנית ההבראה. אילו היה ברצון המבקשים להשיג על ההחלטה מיום 3.6.2009 ולטעון, כי יש באותה החלטה משום אישור להעדפת נושים אסורה, היה עליהם להשיג על אותה החלטה במועדים הקבועים בחוק.

הגשת בקשה לפיזור התיק והעלאת טענות לעניין העדפת נושים במסגרת אותה בקשה, אינה יכולה לשמש ככלי להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטות קודמות שעליהן לא הוגשו ערעורים במועד (ראו בעניין זה רע"א 8335/10 פנינה יקירביץ נגד תרימה מוצרי רפואה ישראלים בע"מ).

9. זאת ועוד, גם בהחלטה מיום 29.11.2010 התייחסה כב' הרשמת דאז שרקאוי ליתרת החוב בתיק האיחוד, קבעה שלאור טענותיה של המשיבה ולצורך קביעת צו תשלומים מתאים יש למנות רואה חשבון מטעמה. אילו היה בדעת המבקשים לחלוק על האמור באותה החלטה בין מחמת שהיא מהווה, לטענתם, העדפת נושים אסורה ובין מחמת שיש בכך כדי לפגוע בזכויותיהם, הם היו חייבים להגיש בקשת רשות ערעור כבר אז, ואין בדחיית בקשתם לפיזור התיק כדי להקנות להם את הזכות לערער גם על ההחלטה מיום 29.11.2010. כאמור, ההחלטה מיום 12.1.2011, עליה הוגשה הבקשה דנן, מתבססת על ההחלטה מיום 29.11.2010, היא נובעת ממנה ואין בה כשלעצמה כל שגיאה בדין. טענות המבקשים מכוונות בעצם להחלטות הקודמות, ואין לאפשר להם לעשות כן במסגרת בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטה שניתנה בשלב מאוחר יותר.

10. גם לגופם של דברים לא מצאתי ממש בטענות המבקשים. מעיון בתגובת המשיבה עולה, כי מספר תיקי ההוצל"פ בתיק האיחוד ירד מ- 148 תיקים לכדי 15 תיקים בלבד, ויתרת החוב ירדה מסכום של 18 מיליון ₪ לסכום של כ- 3.26 מיליון ₪. עולה, אם כן, כי המשיבה לא התעלמה מהצורך לפרוע את חובותיה, היא עשתה ועושה מאמצים להבריא את המועצה ולפרוע את חובותיה, ועל כן אין כל עילה המצדיקה פיזור תיק האיחוד.

11. סיכומם של דברים, הנני מורה על דחיית הבקשה. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד הסכום של 7,500 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחוד תיקים ערב

 2. איחוד תיקים זמני

 3. איחוד תיקים כפוי

 4. העברת תיק איחוד

 5. איחוד תיקים יזום

 6. איחוד תיקים פנסיה

 7. הפטר איחוד תיקים

 8. איחוד תיקים עיקול

 9. איחוד תיקים 3 אחוז

 10. איחוד תיקים ארנונה

 11. איחוד תיקים עיקולים

 12. תקנה 520 איחוד תיקים

 13. איחוד תיקים פעם שניה

 14. איחוד תיקים פשיטת רגל

 15. בקשה להחזרת תיק איחוד

 16. הסדר נושים בתיק איחוד

 17. איחוד תיקים לאחר פיזור

 18. איחוד תיקים העדפת נושים

 19. הסדר נושים איחוד תיקים

 20. חוב ארנונה איחוד תיקים

 21. איחוד תיקים עיכוב הליכים

 22. בקשה נוספת לאיחוד תיקים

 23. איחוד תיקים ביטול הליכים

 24. דחיית בקשה לאיחוד תיקים

 25. בקשה חוזרת לאיחוד תיקים

 26. בקשה לאיחוד תיקים דוגמא

 27. בקשה לאיחוד תיקים שנדחתה

 28. איחוד תיקים מוגבל באמצעים

 29. תשלום כתנאי לפתיחת תיק איחוד

 30. בקשה לצירוף תיק לתיק האיחוד

 31. בקשה לאיחוד תיקים בבית משפט

 32. איחוד תיקים עיכוב יציאה מהארץ

 33. בקשה להוספת תיק לאיחוד תיקים

 34. בקשה לאיחוד תיקים לאחר פיזור

 35. איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 36. בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

 37. חייב מוגבל באמצעים איחוד תיקים

 38. בקשה לאיחוד תיקים מוגבל באמצעים

 39. בקשה לאיחוד תיקים בבית הדין לעבודה

 40. בקשה לאיחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון