איחוד תיקים לאחר פיזור


א.בקשת רשות ערעור על החלטות ראש ההוצל"פ (כב' הרשמת מירה דהן) מיום 19.3.06 אשר לפיהן נדחו בקשות המבקשת להורות על פיזור תיקי האיחוד של המשיבים.

נתנה רשות ערעור ובקשת רשות הערעור נדונה כערעור.

ב.העובדות הצריכות לענייננו, הן כדלקמן:
המערערת היא הזוכה בתיק הוצל"פ 0111357019. המשיבים הוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים, ניתן כנגדם צו לאיחוד תיקים ונפתחו שני תיקי איחוד נפרדים 1-01-96879-01 ו 1-01-96878-01.
החוב למערערת נכון ליום 01.08.07 עמד על כ- 187,000 ₪ כשבמסגרת צו החיוב בתשלומים מקבלת המערערת סכום של 108 ₪ לחודש.
המשיבים לא עמדו בצו החיוב בתשלומים, ומטעם זה עתרה המערערת לפיזור תיק האיחוד והפניית המשיבים להליכי פשיטת רגל.

ביום 19.3.06 דחתה ראש ההוצל"פ את הבקשה, בקובעה באשר למשיב 1, כך:
"1. אין מקום לפיזור תיק האיחוד בנסיבות העניין, שכן פיזור התיק לא יועיל להליכי הגביה אלא יסרבל אותם, שכן ינקטו הליכים בתיקים רבים נגד אותו חייב. פעילות במסגרת תיק האיחוד מטרתה לגייס ולאחד את הזוכים ולמקסם הליכי גביה. 2. להוציא פקודת מאסר על סך 3,000 ₪ ולקצוב 5 ימי מאסר. אגרה דחויה."

באשר למשיבה 2, הוחלט כדלקמן:
"1. אין מקום לפיזור תיק האיחוד. החייבת נחקרה ונקבע כי אינה יכולה לעמוד בצו התשלומים בתקופה הקבועה בסעיף 69ג' לחוק ההוצאה לפועל – על כן, יש לפעול במסגרת תיק האיחוד. 2. ביום 22/8/05 הוצאה כנגד החייבת פקודת מאסר, אשר לא נשלחה לביצוע בגין אי תשלום אגרה. 3. פקודת המאסר מיום 22/8/05 תבוצע באגרה דחויה."

החלטות אלו הן נשוא הערעור שבפני.


ד.לטענת המערערת, בנסיבות בהן החייבים אינם משלמים את החוב באופן סדיר ממועד פתיחת תיק האיחוד ומזה כשנה אינם עומדים בתשלומים, מן הראוי היה להורות על פיזור תיק האיחוד, בהתאם להלכה שנקבעה בבר"ע (ת"א) 20311/99 קאשי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (לא פורסם, 15.4.99).

מן הראוי לציין, כי המשיבים שזומנו כדין, לא התייצבו ולא הגישו תגובה לבר"ע.

ה.דין הערעור להתקבל. ולו מן הטעם שהמשיבים לא התייצבו לדיון, למרות שזומנו כדין, ובאי התייצבותם יש לראות משום אי התנגדות לבקשה.

גם לגופו של עניין, סבורה אני כי הדין עם המערערת.

חוק ההוצאה לפועל תכליתו יצירת מנגנון באמצעותו יוכלו זוכים לגבות את חובותיהם ולממש פסקי דין שניתנו לטובתם, ביעילות ובזריזות. תכליתו הנוספת של חוק ההוצאה לפועל, היא הגנה על חייבים שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם הפסוקים. בהיבט זה, נועד חוק ההוצאה לפועל למנוע הפיכת החייב לחסר כל, ולנטל על כתפי החברה.


המנגנון של איחוד תיקים נועד למתן פתרון למצוקת חייב שמספר נושים במקביל, מנהלים כנגדו הליכים במסגרת מערכת ההוצאה לפועל. משניתן צו האיחוד, נעשים נושיו של החייב, שותפים להליך גביה קולקטיבי אחד.
(ע"א 2097/02 איטונג בע"מ נ' פואד, פ"ד נז(4) 211 (2003)) (להלן: "פרשת איטונג").

ברע"א 102/00 קוזצ'י נ' בנק עצמאות למשכנתאות, פ"ד נד(4) 761, 767 (2000) נקבע, כי תכלית הליך איחוד התיקים, היא:
"לאחד את כלל הליכי ההוצל"פ המתנהלים לגבי אותו חייב תחת "קורת גג אחת" ולהסדיר בצורה כוללת את פרעון חובותיו בדרך יעילה יותר שתהלום את יכולתו הכלכלית האמיתית."


השופט ד' בר אופיר, בספרו "הוצאה לפועל – הליכים והלכות", מהדורה שישית, עמ' 355, התייחס לתכלית מנגנון הליך איחוד התיקים, באומרו:
"תכלית החקיקה של פרק "איחוד תיקים" בחוק ההוצאה לפועל באה להגביר ולייעל את אכיפת החיובים, לקבוע אמות מידה סטטוטוריות למתן הצו, ולאפשר לחייב לפרוע את חובותיו בדרך של גבייה קולקטיבית על פי יכולתו האמיתית, ללא לחצים גוברים של נושיו ובתקופת זמן מוגבלת. קיימת הצדקה להסדר של איחוד תיקים עבור חייב שפעל בתום לב, נכשל בעסקיו, הסתבך עם יותר מנושה אחד ואיננו מסוגל באמת ובתמים לפרוע באופן מיידי את כל חובותיו. נושיו מפעילים עליו לחץ מסיבי, פועלים בו-זמנית ועותרים למאסרו ולעיקול ומכירה של נכסיו. החייב מבקש להסיר מעליו לחץ זה, עותר לאיחוד תיקיו ומבקש פריסה מתאימה של חובותיו".

בהתאם לסעיף 74 טו לחוק ההוצאה לפועל, רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטל צו איחוד, בין היתר, מן הטעם כי: "(2) החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, לרבות לעניין תשלום בסדר, בשיעור ובמועד שנקבעו, או פעל בדרך אחרת שלא על פי תנאי הצו, או שלא באמצעות הממונה"
בפרשת איטונג נקבע כי ראש ההוצל"פ מוסמך לבטל צו איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים, "אם אין החייב עומד בדרישות ההתנהגותיות הקבועות בחוק ביחס לאיחוד תיקים."

בפרשת בר"ע (ת"א) 20311/99 קאשי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (לא פורסם, 15.4.99) עמד כב' השופט ד' בר אופיר, על היחס הראוי בין הליכי פשיטת רגל ובין הכרזת חייב כמוגבל באמצעים ואיחוד תיקיו, בקובעו:
"לי נראה כי על פי הפרשנות התכליתית של סעיפי החוק המתייחסים לחייב מוגבל באמצעים או לאיחוד תיקים של חייב שאיננו מוגבל - המחוקק לא התכוון כל עיקר להנציח פירעון חובות ניכרים בתשלומים קטנים שנפרשים על פני שנים ארוכות, מבלי שהפירעון המלא נראה באופק. לתשלומים הקטנים שהחייב מחויב בהם לאחר בדיקת יכולתו אין משמעות כלכלית, והזוכה כלל לא נהנה מהם ואיננו מסוגל להחזיר לעצמו את החסר במשאביו הכספיים. הטלת הגבייה בשיעורים מעטים על מערכת ההוצאה לפועל, מטילה עליה מעמסה ארגונית מצטברת ובסופו של דבר איננה משיגה את המטרה שלשמה הוקמה, והיא מועסקת בפעילות חסרת ערך לזוכים"

סבורה אני, כי גישה זו עולה בקנה אחד עם תכלית חקיקתו של חוק ההוצאה לפועל ותכלית קיומו של הליך איחוד התיקים, כמפורט בהרחבה לעיל, שלגביה כבר הזדמן לי להביע דעתי, כי:

"איחוד התיקים אינו מיועד להקלה על יכולת הגביה של הנושים. איחוד התיקים מהווה חריג לכלל, לפיו מנהל כל בעל דין את ענייניו בכוחות עצמו, בהליכים נפרדים. לפיכך, מן הדין לצמצם את תחולתו של החריג למקרים בהם אכן יש להגן על החייב מפני נשיית הנושים."
(בר"ע (ת"א) 3104/06 עדן בר השקעות ופיתוח בע"מ נ' צדוביץ ואח' (לא פורסם, 25.6.07)).

"תכליתם של הליכי ההוצאה לפועל, היא בראש ובראשונה, פרעון חובותיו של החייב, תוך פרק זמן סביר. אכן, תכלית זו, שוברה בצידה, ומחייבת היא התחשבות ביכולת הפרעון של החייב, בטרם נקיטת הליכים היורדים לרכושו. ברם, משעסקינן במקרה בו מצא ראש ההוצאה לפועל, כי אין ביכולתו של החייב לפרוע את חובותיו, בהליכי ההוצאה לפועל, בתוך פרק זמן סביר; הרי שבדין דחה ראש ההוצאה לפועל את בקשת המערער, והורה לו לפנות להליך פשיטת רגל.
אכן, הליכי פשיטת רגל, אינם מתאימים לכל חייב, ולעיתים בנקיטת הליך זה, רב הנזק מהתועלת. יחד עם זאת, אין להימנע מהפניית חייב להליכי פש"ר, במקרים מתאימים.
(בר"ע (ת"א) 2890/06 עזריה נ' אימפולייט בע"מ (לא פורסם, 15.8.07).

ו.ומן הכלל אל הפרט. נכון ליום 28.10.07 עמדה יתרת החוב בתיק האיחוד של המשיב 1 על סך 2,465,000 ₪ ויתרת
החוב בתיק האיחוד של המשיבה 2 הגיעה לסכום של 2,360,000 ₪.

בענייננו, אין חולק כי המשיבים אינם עומדים בהוראות החוק ככל שעניינן איחוד תיקי חייב, ואינם מקיימים את המוטל עליהם לשם המשך ניהול תיקי האיחוד.

אין בידי לקבל את החלטת ראש ההוצל"פ לפיה יש לפעול במסגרת תיק האיחוד, מאחר שנקבע כי המשיבה 2 אינה יכולה לעמוד בצו החיוב בתשלומים, בתקופה הקבועה בסעיף 69ג' לחוק ההוצאה לפועל. קביעה זו אומנם עמדה ביסוד הכרזתה של המשיבה 2 כחייבת מוגבלת באמצעים, אולם, כאמור, מוסמך ראש ההוצל"פ לבטל צו איחוד גם של חייב מוגבל באמצעים.

עוד קבעה ראש ההוצל"פ כי פיזור תיק האיחוד כנגד המשיב 1 יסרבל את הליכי הגביה שכן ינקטו מספר הליכים כנגד אותו חייב.
קביעה זו יש בה כמובן ממש והיא תוצאה ישירה, של פיזור תיק איחוד. אולם, בנסיבות העניין, יהא זה בלתי סביר להמשיך ולנהל את תיקי האיחוד, בעוד המשיבים אינם משלמים, באופן סדיר, מעת פתיחת תיק האיחוד, ומזה כשנה אינם עומדים בתשלומים כלל, ומנגד נדרשים הזוכים לפעול במסגרת תיק האיחוד.

תכלית קיום תיק האיחוד לאפשר לחייב לפרוע חובותיו, תוך פרק זמן סביר, מבלי שידרש לפעול במקביל במספר הליכים, איננה מושגת אם המשיבים אינם משלמים, ולו את הסכום המינימאלי המוטל עליהם במסגרת תיק האיחוד. אין זה ראוי לאפשר לחייבים להתחמק מתשלום לזוכים, תחת הגנת תיק האיחוד.
לפיכך, סבורה אני, כי במקרה דנן, יש מקום לקבל את בקשת המערערת ולפזר את תיקי האיחוד של המשיבים.
לאחר פיזור תיק האיחוד, יכלכלו המשיבים צעדיהם ויחליטו האם ברצונם להמשיך לנהל עניינם בגדר תיקי ההוצאה לפועל הפרטניים או שמא ברצונם לפנות להליכי פש"ר, אשר יאפשרו את שיקומם הכלכלי, בגדרי ההליך הסדור שקבעה פקודת פשיטת רגל.

ז.סוף דבר - בנסיבות העניין מתקבל הערעור.

תיקי האיחוד שמספרם 1-01-96879-01 ו 1-01-96878-01 - יפוזרו.
המשיבים ישאו בהוצאות המערערת ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד תשלומם בפועל.

המערערת תדאג כי מזכירות ההוצל"פ תשלח העתק פסק הדין לזוכים האחרים בתיקי האיחוד שפוזרו, על מנת שיפעלו, בעניין זה, על פי שיקול דעתם.

המערערת תדאג להמצאת פסק הדין למשיבים במסירה אישית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחוד תיקים ערב

 2. איחוד תיקים זמני

 3. איחוד תיקים כפוי

 4. העברת תיק איחוד

 5. איחוד תיקים יזום

 6. איחוד תיקים פנסיה

 7. הפטר איחוד תיקים

 8. איחוד תיקים עיקול

 9. איחוד תיקים 3 אחוז

 10. איחוד תיקים ארנונה

 11. איחוד תיקים עיקולים

 12. תקנה 520 איחוד תיקים

 13. איחוד תיקים פעם שניה

 14. איחוד תיקים פשיטת רגל

 15. בקשה להחזרת תיק איחוד

 16. הסדר נושים בתיק איחוד

 17. איחוד תיקים לאחר פיזור

 18. איחוד תיקים העדפת נושים

 19. הסדר נושים איחוד תיקים

 20. חוב ארנונה איחוד תיקים

 21. איחוד תיקים עיכוב הליכים

 22. בקשה נוספת לאיחוד תיקים

 23. איחוד תיקים ביטול הליכים

 24. דחיית בקשה לאיחוד תיקים

 25. בקשה חוזרת לאיחוד תיקים

 26. בקשה לאיחוד תיקים דוגמא

 27. בקשה לאיחוד תיקים שנדחתה

 28. איחוד תיקים מוגבל באמצעים

 29. תשלום כתנאי לפתיחת תיק איחוד

 30. בקשה לצירוף תיק לתיק האיחוד

 31. בקשה לאיחוד תיקים בבית משפט

 32. איחוד תיקים עיכוב יציאה מהארץ

 33. בקשה להוספת תיק לאיחוד תיקים

 34. בקשה לאיחוד תיקים לאחר פיזור

 35. איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 36. בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

 37. חייב מוגבל באמצעים איחוד תיקים

 38. בקשה לאיחוד תיקים מוגבל באמצעים

 39. בקשה לאיחוד תיקים בבית הדין לעבודה

 40. בקשה לאיחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון