איתור מטען שאבד


1. המבקשת הינה חברה העוסקת באיתור מטענים אבודים. המבקשת הגישה לבית משפט השלום תביעה כספית כנגד משיבה מס' 2 בטענה, כי זו שכרה את שירותיה לשם איתור מטען שאבד לה, וכי משנמצא המטען ראויה המבקשת לשכר בעבור פעולתה. משיבה מס' 2 שלחה הודעת צד ג' למשיבה מס' 1, היא מבטחת המטען עצמו.

2. בפסק דינו קיבל בית משפט השלום את התביעה. בית המשפט קבע, ראשית, כי מעמדה של משיבה מס' 1 בדיון יהא מעמד של נתבעת, ולא צד ג', זאת מכוח תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. שנית, קבע בית המשפט, כי הראיות מצביעות על כך כי למעשה משיבה מס' 1 היא שחבה בגין איתור המטען של משיבה מס' 2, ועל כן חייב את משיבה מס' 1 בתשלום השכר למבקשת.

3. על החלטה זו הגישה משיבה מס' 1 ערעור לבית המשפט המחוזי. ערעורה נתקבל.
בית המשפט קבע, כי ההחלטה לצרף את המשיבה מס' 1 כצד להליך (נתבעת), ללא בקשת תגובה מצידה ומצד שאר בעלי הדין וללא מתן הזדמנות של ממש לתיקון כתבי טענותיה והתגוננות מפני התביעה גופא - החלטה זו היתה מוטעית ולכן מעמדה של משיבה מס' 1 היה ונשאר כשל צד ג'. דא עקא, שבשל אי הכרעה בפסק דינו של בית משפט השלום בשאלת חבותה של משיבה מס' 2, כלפי המבקשת, לא היה בסיס לחיובה של משיבה מס' 1 כצד ג', ולכן, נתקבל הערעור ונתבטלה חבותה של משיבה מס' 1.

4. על פסק דין זה מונחת בפני בקשת רשות ערעור של המבקשת. טענותיה הם שתיים: ראשית, כי צירופה של המשיבה מס' 1 כנתבעת היה כדין, וכי ניתנה הזדמנות של ממש לתיקון כתבי טענותיה. כן נטען, כי המשיבה מס' 1 השתתפה כצד בהליך כולו וטענה לגופו של עניין. שנית, כי בפסק דינו של בית משפט השלום נקבע כי חבותה של המשיבה מס' 1 יכולה לקום גם ללא צירופה כנתבעת, בשל קיומו של הסכם מכללא בין המבקשת לבין משיבה מס' 2, הסכם הכובל ומחייב גם את משיבה מס' 1.

5. לאחר שעיינתי בחומר שבפני ובטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. אכן, השאלה אם היה מקום לצרף את המשיבה מס' 1 כנתבעת אם לאו, ואם ניתנה הזדמנות הוגנת להתגונן, היא בעיקרה שאלה עובדתית המצויה במחלוקת בין בעלי הדין, ואין היא מהווה עילה למתן רשות ערעור בפני בית משפט זה. אשר לטענתה השניה של המבקשת, הרי שגם בה אין כדי להקים שאלה משפטית בעלת חשיבות ציבורית מיוחדת (ראה: בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור בע"מ, פ"ד לו(3) 123). כך הדבר, בייחוד לאור העובדה, כי בית משפט השלום מצא לנכון, למרות טענתה של המבקשת בדבר קביעת חבותה של משיבה מס' 1 כצד ג' ולא רק כנתבעת, לחייב רק את משיבה מס' 1 ולא את משיבה מס' 2.

מטעמים אלה, דין הבקשה להידחות.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבות 1 ו-2 בסך כולל של 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי שחרור מטען

 2. איתור מטען שאבד

 3. אחריות על מזוודות

 4. עיכוב בהגעת כבודה

 5. איחור בקבלת כבודה

 6. איחור בהגעת כבודה

 7. איחור בהגעת מזוודה

 8. אחריות מוביל אווירי

 9. ביטוח אובדן מזוודה

 10. איחור בהגעת מזוודות

 11. אי הגעת מזוודות בזמן

 12. איחור במסירת מזוודה

 13. ביטוח אובדן מזוודות

 14. אמנת ורשה אובדן כבודה

 15. איחור בהעברת המזוודות

 16. אמנת ורשה איחור כבודה

 17. פיצוי בגין איחור בהגעת כבודה

 18. אחריות מוביל אווירי לנזקים למטען

 19. אחריות על אובדן חפצים אישיים במזוודה

 20. נסע לחו"ל, כשהגיע נוכח לדעת ששתי מזוודות נשברו

 21. אחריות מוביל אווירי לנזק שנגרם בזמן ההובלה באוויר

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון