אלופציה אוניברסלית - אחוזי נכות


1.בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (להלן: "הוועדה"), לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 (להלן-החוק). אשר קבעה למערער נכות כדלקמן:

בגין התקרחות – עפ"י סעיף 77 חלקי מותאם - 10%.
בגין אי התאמה סוציאלית – עפ"י סעיף ליקוי 34ב'- 10% .

2.לטענת המערער, הגם שועדת הערר אבחנה בבדיקתה כי : "עור הקרקפת אטרופי צלקתי עם שינוי צבע היפו והיפר פיגמנטציה עם טלאנגיאקטיזיות" לא הוכר למערער סעיף ליקוי נפרד בגין הרדיודרמטיטיס (הפגיעה בעור הקרקפת) בנוסף לליקוי בגין חוסר שיעור, וזאת מבלי לנמק.

3.עוד טוען המערער כי, רופא הועדה איבחן בבדיקתו "איבוד שיער כמעט טוטלי". לאור זאת לא ניתן לקבל קביעת הוועדה אשר בחרה ליישם סעיף ליקוי 77 בגין האלופציה באופן חלקי, ולא ניתן לעקוב אחר הלך מחשבתה של הוועדה בקביעת הנכות החלקית.

4.מוסיף וטוען המערער כי בפני הוועדה עמד אבחון רפואי של המל"ל מיום 26.5.04 אשר קובע כי נכותו של המערער בגין המצב הנפשי הינה 40%. ועדת הערר לא התייחסה כלל לאבחון זה ולא נימקה כנדרש מדוע סטתה מקביעה זו של המל"ל.

5.לטענת המשיבה, מתוך לשון החוק עולה כי המחוקק ביקש לפצות את הנפגעים בגין חוסר שיעור באזורי הצטלקויות ואין לפצות פיצוי כפל גם בגין הרדיו-דרמטיטיס.
החוק מגדיר כמחלה ברת פיצוי את המחלות המוגדרות בתוספת ולענייננו - חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת.


6.טוענת עוד המשיבה כי סעיף 2 לחוק שעוסק בחוסר שיעור הגדיר את הפגימה "חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". משקבעו המומחים הרפואיים כי הם מצאו חוסר שיעור שרק חלק ממנו קשור להקרנות, נקבעו אחוזי הנכות רק בגין הנזק הקרינתי.

7.עוד הוסיף ב"כ המשיבה וטען כי סעיף 76 לחוק עוסק בחוסר שיעור אזורי, כלומר, מדובר בחוסר שיעור שאינו טוטאלי. סעיף 76 מזכה ב 0% נכות וזאת מאחר שהמחוקק סבר שפגם אסתטי של התקרחות בחלק מהגוף לא מהווה פגם שיש לתת בצידו אחוזי נכות כלשהם. באשר למקרים בהם מדובר בחוסר שיעור טוטאלי, קרי בכל הגוף (אלופציה טוטאלית-אוניברסלית), קבע החוק את סעיף 77 לחוק, בגין סעיף זה המחוקק מקנה 20% נכות.
ב"כ המשיבה הוסיף כי אין בוועדות שימוש בסעיף 76 על מנת לא לקפח את הנפגעים. החלטת הועדה להעניק למערער 10% נכות בגין ההתקרחות בראשו הינה סבירה גם לאור העובדה שהוועדה קבעה כי רק חלק מההתקרחות נובע מההקרנות.

8.באשר לסעיף הנפשי טוענת המשיבה כי ברשימת המחלות בתוספת לחוק אין כל סעיף נפשי. הוועדות מעניקות נכות בגין נכות נפשית כדבר שבשגרה מאחר והחוק הוא חוק סוציאלי. נכות נפשית ניתנת רק אם הבעיה הנפשית או חלק ממנה נובע מהמחלה שנגרמה מההקרנות. ב"כ המשיבה מסכים כי העניין הנפשי אינו מנומק כראוי, אולם, מוסיף כי לטענתו חוסר ההנמקה נבע מרצונו של הפסיכיאטר בוועדה לתת למערער נכות כלשהי בגין מצבו על אף שבמקרה של המערער לא קיים קשר בין מצבו הנפשי לבין המחלה, ואף לא קיים קשר כזה להקרנות (אם כי, לא זה הקשר הנדרש) שכן ההקרנות אינן המחלה עפ"י החוק.

הכרעה

9.בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 1363/04 - מד"י - יפה בן דוד. ע"ע 196/05 - מד"י - סוזן
בלילטי. פס"ד מיום 2.8.05, טרם פורסם). דן בית הדין הארצי בסוגיה זהה וקבע הלכה כדלקמן:

"12.חוק הגזזת מעניק פיצוי על "מחלה", כפי שזו מוגדרת בתוספת לחוק. בעניינינו מדובר ב"מחלה" - או, אם תרצו, "פגימה" - המוגדרת כ"חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". מדובר בהגדרה מיוחדת המתייחסת ל"מחלה" או ל"פגימה" מיוחדת ויש להתייחס אליה ככזו. מטיבה של ההגדרה, היא מתייחסת לליקוי מסויים ומוגדר, הוא ולא אחר.


13.הגדרת הליקוי מתייחסת ל"חוסר שיעור..." שאינו אלא תופעה של התקרחות. חוסר השיעור אינו מחלת עור ולכן אין יסוד לקשור ליקוי זה למחלת ה"רדיודרמטיטיס" המוגדרת בסעיף 85 לתקנות הבטוח הלאומי. כך פסק בית הדין האזורי בנצרת ובצדק. על פסיקה זו אין בפנינו ערעור וככל שהמשיבות העלו טענות בעניין זה (בהסכמת המדינה) - אנו דוחים אותן לגופן".

הנה כי כן, דין טענת המערער בנוגע לפסיקת נכות נוספת בגין הרדיודרמטיטיס להדחות - משאינה מוגדרת כמחלה לפי החוק ואינה מזכה בקביעת נכות.

10.עוד קבע בית הדין הארצי בפסק דינו:

"14.אשר ליחס שבין "חוסר שיעור" לבין "הצטלקות" - הגדרת הפגימה בתוספת לחוק הגזזת היא של "חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". הגדרה זו - על פי לשונה - מתייחסת לתופעה של חוסר שיעור (התקרחות) באזור מסויים (אזורי הצטלקות). הפגימה היא חוסר השיער וציון ה"הצטלקות" נועד להגדיר את האזור הרלבנטי לאותה פגימה. מכאן שהפגימה הנכונה בעניינינו היא שילוב של "חוסר שיעור" המופיע באזור "הצטלקות". מכאן שחוסר שיעור, בפני עצמו, אינו פגימה. כך, "חוסר שיעור" באזורים שאין בהם הצטלקות אינם נופלים בהגדרה של הפגימה. אשר ל"הצטלקות" – זו אינה מוגדרת כפגימה בפני עצמה, אלא רק כבסיס הכרחי לקיומה של הפגימה של "חוסר שיעור". מכאן ש"הצטלקות" אינה עומדת בפני עצמה ואין לייחס לה אחוזי נכות, לא לעצמה ולא כבסיס לפגימה של "חוסר שיעור". מכאן שאת הנכות הרלבנטית לפגימה של "חוסר שיעור באזור הצטלקות בעור הקרקפת" יש לחפש בסעיפי הליקוי של "חוסר שיעור" או "התקרחות" בתקנות הבטוח הלאומי, הם סעיפים 76 ו-77 שנזכרו לעיל (סעיף 6). צדק איפוא בית הדין האזורי בנצרת כשקבע כי אין ליישם את סעיף 75 לתקנות הבטוח הלאומי (סעיף ההצטלקות) על עניינה של המשיבה בתיק ע"ע 1363/04. מכאן ששגה בית הדין האזורי בבאר שבע בקביעתו כי ניתן ליישם על המשיבה בע"ע 196/05 את סעיפי הנכות בגין "הצטלקות" בנוסף על סעיפי הליקוי של "חוסר שיעור".

לסיכום נקודה זו יאמר כי הפגימה המוגדרת בתוספת לחוק הגזזת היא פגימה של "חוסר שיעור" וחוק הגזזת אינו מכיר בנכות הנובעת מ"הצטלקות". עם זאת, הפגימה של "חוסר שיעור" שבחוק הגזזת אינה כללית, אלא ממוקדת רק ב"חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". רק "חוסר שיעור" שכזה מוכר כפגימה המזכה בנכות. "חוסר שיעור" בקרקפת שאינו באזור הצטלקות או "חוסר שיעור" באזור הצטלקות שאינו בקרקפת - אינם מהווים פגימה לפי חוק הגזזת. כך נקבע בחוק וכך נכון ליישם.

15.הפגימה של "חוסר שיעור" מפנה אותנו לסעיפים 76 ו-77 לתקנות הבטוח הלאומי. סעיף 76 מתייחס ל"חוסר שיעור" אזורי והוא מזכה בנכות בשיעור 0%. סעיף 77 מתייחס ל"חוסר שיעור" כללי והוא מזכה בנכות בשיעור 20%. בפסק הדין בפרשת שרון פז פסקנו כי ועדה רפואית מוסמכת לקבוע אחוז נכות לפי אחד מן הליקויים המוגדרים בתקנות הבטוח הלאומי וכי אין לה סמכות לקבוע אחוז נכות "מתואם", היינו – אחוז נכות שאינו מוגדר אלא שלדעת הועדה "נופל" בין שני סעיפים קיימים.

16.הלכת שרון פז נקבעה בהתייחס לזכויות לפי חוק הבטוח הלאומי. בעניין זה הסתמכנו על תקנה 14 לתקנות הבטוח הלאומי הקובעת כי -
"דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד הפגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע".

תקנה זו חלה גם על נפגעים לפי חוק הגזזת, מכח תקנה 17 לתקנות הגזזת, אלא שלפי אותה תקנה, יחולו תקנות הבטוח הלאומי וסעיפי הליקויים שבתוספת על נפגעי חוק הגזזת "בשינויים המחוייבים". הוראה זו מתחייבת מן הייחודיות של חוק הגזזת ומן הייחודיות של הפגימות הקבועות בו. הוראה זו נועדה להעניק למבצעי החוק גמישות מסוימת כדי להתאים את ההוראות הכלליות שבחוק הבטוח הלאומי ותקנותיו להסדרים ולצרכים המיוחדים של חוק הגזזת.

17.ואמנם, בענייננו, יש מקום להחיל את מנגנון הגמישות הזה. חוק הגזזת הכיר בפגימה של "חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". פגימה זו - על פי הגדרתה ומעצם טיבה - מתייחסת לחוסר שיעור חלקי (אזורי הצטלקות
שבעור הקרקפת). הגדרה זו, על פי לשונה, מתאימה לסעיף 76 העוסק בחוסר שיעור אזורי. לפי זה, חוק הגזזת מכיר לכאורה בליקוי המזכה בנכות של 0%, דבר המביא לסתירה מיניה וביה. זה המקום להפעיל את הוראת ה"גמישות" ולקבוע - כפי שמציעה המדינה - כי הועדות הרפואיות יוסמכו לקבוע אחוזי נכות בין 0% ל- 20% לפי היקף "חוסר שיעור" באזור ההצטלקות. פרשנות זו נכונה בהתחשב בהוראות חוק הגזזת ותכליתו. למעשה, פרשנות זו מתחייבת מן הייחודיות של חוק הגזזת והיא משרתת את תכליתו להעניק פיצוי כלשהו למי שנפגע בפגימה בה אנו עוסקים.

לסיכום נקודה זו אנו קובעים כי ההלכה שנפסקה בפרשת שרון פז נועדה לחול על ענייני חוק הבטוח הלאומי ובעניין חוק הגזזת ניתן לסטות ממנה מקום שהפגימה אינה תואמת במדויק את הפגימות המוגדרות בחוק הבטוח הלאומי."
(ההדגשות שלי מ.פ).

לאור פסיקה זו, דין טענתו הנוספת של המערער להידחות אף היא.

11.לאור ההלכה שנפסקה, לא מצאנו פגם בהחלטת הועדה בקבעה נכות מותאמת של 10% לפי סעיף 77 בהתחשב בקביעתה כי רק חלקה של ההתקרחות נובעת מן ההצטלקויות ובהתחשב בעובדה שאין מדובר בחוסר שיעור טוטאלי.

12.באשר לתחום הנפשי: הועדה בדקה את המערער בתחום זה וקבעה, כי בהערכה פסיכיאטרית נמצא שחלק מהליקוי הנפשי ניתן ליחס לתוצאות הטיפול הקרינתי. הוועדה קבעה כי למערער נכות נפשית על-פי סעיף 34 ב' לסעיפי הליקוי, בשיעור - 10%.

ב"כ המשיב מסכים להחזיר העניין לוועדה ע"מ שתשקול ותקבע האם הנכות הנפשית או חלק ממנה נובע מהמחלה שהיא חוסר שיעור באזורי התקרחות. ב"כ המערער הסכים אף הוא כי הדיון יוחזר לוועדה על מנת שתקבע מהי נכותו הנפשית של המערער הנובעת מהמחלה המוכרת בחוק.

אשר על כן, יוחזר עניינו של המערער לועדה על מנת שתקבע מחדש האם למערער נכות נפשית הנובעת מחוסר שיעור באיזורי התקרחות, ואם כן תקבע את שיעור הנכות.

13.בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

14.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון