אלופציה אראטה - אחוזי נכות


1. זהו ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים שהתכנסה על פי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994, וזאת מיום 30.10.05, ואשר קבעה למערערת נכות בשיעור 24%.

2. טיעוני ב"כ המערערת:


הועדה התעלמה כליל מפסק הדין אשר ניתן ביום 5.7.05 במסגרת תיק עב 1801/05 (להלן: "פסק הדין"), ואשר לפיו היה על הועדה לנמק מדוע קבעה למערערת 5% נכות בגין חוסר שיעור לפי סעיף 77 ולא 20%. הועדה אף נתבקשה לפרט מהי האלובציה אוניברסליס לעומת אלופציה אריאטה שבסעיף 76 לתקנון. עוד נתבקשה הועדה, לבחון את שאלת נכותה הנפשית של המערערת, תוך מתן החלטה מפורטת ומנומקת.

לעניין הנכות הדרמטולוגית, למרות שועדת הערר אבחנה בבדיקתה, כי עור הקרקפת סקלרו-אטרופי וצלקתי על כל שטח הקרקפת, עם אובדן שערות מאסיבי ובולט באזור הקודקוד האמצעי, עם שינויי עור הקרקפת כתוצאה מטיפול קרינתי – לא הוכר למערערת באופן תמוה, הליקוי בגין הרדיודרמטיטיס, וזאת ללא כל הנמקה. יודגש, כי הפגיעה וההצטלקות בעור הקרקפת, לא זו בלבד שהיא נובעת מהמחלה המוכרת של חוסר שיעור, אלא שהיא לב ליבה של אותה מחלה, והיא מהווה את אחת המחלות השכיחות אצל הנפגעים כאשר הקשר הסיבתי בינה לבין הטיפול בהקרנות, חזק מזה הקיים בכל מחלה אחרת.

לעניין הצלקות, הועדה אבחנה צלקת ניתוחית קטנה שטוחה, אבל נראית לעין, באזור פריאטלי צד ימין לאחר הסרת גידול BCC כתוצאה מטיפול קרינתי, לכן לא ניתן לקבל את קביעת הועדה, כי המערערת אינה זכאית לאחוזי נכות לפי סעיפים 85-75 בגין צלקת ניתוחית זו.

לעניין הנכות הנפשית, התעלמה הועדה כליל מתלונותיה של המערערת ואף לא התייחסה כראוי לשאלת התפקוד בעבודה וההשתלבות הסוציאלית, שעה ששני מדדים אלה מהווים את קנה המידה לפיו מיושם סעיף ליקוי 34. הועדה התעלמה מהוראות פסק הדין אשר הנחה את הועדה לבחון מחדש את שאלת הנכות הנפשית של המערערת, אך במקום זאת הסתפקה הועדה באשרור הנכות שנקבעה בועדה המחוזית מבלי לפרט או לקבוע ממצאים בנדון.

3. טיעוני ב"כ המשיבה:

אמנם הועדה לא עקבה אחר הוראות פסק הדין מבחינה צורנית, אך ניתן לטעון כי הועדה מילאה אחר הוראותיו, ביצעה בדיקה נוספת, וזאת כעולה מהאמור בסעיף 9ג' לפרוטוקול בסיכום הכללי.


סעיפים 76 ו-77 לתוספת הרשומה בתקנות, מתייחסים לחוסר שיעור באופן כללי ולאו דווקא לחוסר שיעור של הקרקפת. סעיף 76 מדבר על ליקוי של חוסר שיעור אזורי אשר מקנה 0% נכות.לעומתו, סעיף 77 מדבר על חוסר שיעור כללי של כל הגוף וכי מקרה זה מקנה 20% נכות.

לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים כדלקמן:

4. השאלה להכרעה היא, האם הועדה מילאה אחר ההוראות המפורשות של פסק הדין.

5. הועדה, במקרה דנן התכנסה בעקבות פסק הדין בתיק עב 1801/05, בו נקבע כי:

"... עניינה של המערערת יוחזר לועדה הרפואית לעררים, על מנת שתנמק מדוע קבעה למערערת 15% נכות בגין חוסר שיעור, לי סעיף 77 ולא 20% פי שנקובים בסעיף.

הועדה תתבקש לפרט מהי אלובציה אוניברסליס, לעומת אלופציה אריאטה שבסעיף 76 לתקנות. כמו כן, הועדה לעררים תבחן את שאלת הנכות הנפשית פעם נוספת, ותנמק את החלטתה".

6. מעיון בפרוטוקול הועדה עולה, כי הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין. הועדה דנה בעניינה של המערערת בתחום הדרמטולוגי וקבעה, כי עור הקרקפת סקלרואטרופי וצלקתי על כל שטח הקרקפת עם אובדן שערות מאסיבי ובולט באזור הקודקוד וכי שינוי עור הקרקפת הינו כתוצאה מטיפול קרינתי.

עוד קבעה הועדה, כי הצלקת הניתוחית קטנה ושטוחה, אמנם נראית לעין באזור פריאטלי צד ימין וזאת לאחר הסרת גידול BCC כתוצאה מטיפול קרינתי. על כן קבעה הועדה למערערת נכות לפי סעיף 77 באופן מלא בשיעור של 20%, נכות על אובדן שערות צלקתי ואשר כולל בתוכו אחוזים בגין הצלקת הניתוחית.

לעניין התחום הפסיכיאטרי, הועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית מקיפה וקבעה, כי מצבה תואם לתעודה הרפואית מיום 1.2.05, מצב אשר מצדיק נכות פסיכיאטרית בשיעור של 10%.

7. החלטת הועדה בכל התחומים, ובמיוחד בתחום הפסיכיאטרי, ניתנה באופן מפורט ומנומק, וזאת לאחר שבוצעה למערערת בדיקה קלינית מקיפה, ע"י רופאים מומחים בתחומי הפגיעה. הועדה עיינה כנדרש במסמכים הרפואיים שהיו בפניה, לאחר ששמעה ורשמה את תלונות המערערת ואף שמעה את טיעוני בא כוחה.

8. לאור כל האמור לעיל – לא מצאנו כל פגם משפטי בהחלטת הועדה הרפואית לערר, אשר יצדיק את ביטול החלטתה. אין סיבה משפטית שתצדיק להחזיר את הדיון מחדש לועדה הרפואית לערר בעניינה של המערערת, לאור העובדה כי הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין - כנדרש.

9. לאור האמור לעיל, הערעור נדחה בזאת.

10. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

11. פסק דין זה ניתן לערעור ברשות לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון