אמינות מד מהירות לייזר


השופט ש' נחשון (אטינגר)

1. הנאשם מואשם בעבירה של נהיגה במהירות של 114 קמ"ש במקום מהירות של 80 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, 200 מ' מזרחית לצומת מרדה מערב, כביש 505, אירוע מיום 2.5.1999, שעה 07:13.

2. לאחר ששמעתי עדויות הצדדים, אני מחליט לזכות הנאשם, לאחר שהחלטתי לאור בקשת הנאשם בפניי לאמץ במלואו את פסק-דינו של כבוד השופט י' לוי בבית-משפט השלום (תעבורה) ברמלה, בת"ת (רמ') 836034/96 מדינת ישראל נ' לוי [2].

3. הנאשם שהופיע בפניי, כשאינו מיוצג, טען ביום ההקראה כי אינו מודה באשמה.

4. רק במהלך עדותו בפניי ובסיכומיו ביקש הנאשם לאמץ להגנתו את מסקנות בית-המשפט ברמלה בת"ת (רמ') 836034/96 הנ"ל [2] לגבי אמינות מכשיר מד הלייזר – המכונה "ממל"ז".


5. במקרה שבפניי עד התביעה, שהוכשר על-פי ת/2 כמפעיל מוסמך, אכן ביצע את מדידת המהירות כלפי רכב הנאשם, לטענתו, במכשיר הממל"ז, כשטווח המדידה על-פי ת/1 היה 295 מטר.


6. התובעת הבהירה בסיכומיה כי אין בית-משפט זה מחויב בכל צורה שהיא לאמץ את מסקנות בית-המשפט ברמלה לגבי אמינות הממל"ז, שכן עדיין קיימת החזקה על-פי פסק-דינו של כבוד שופט בית-משפט העליון מ' חשין בבש"פ 2343/00 כהנא נ' מדינת ישראל [1], בעמ' 68-67 ולפיה:

"דרך העולם היא – דרך העולם ודרך המשפט – שמקום שבו מבקש בעל-דין לסמוך על מכשיר חדיש להוכחת טיעוניו, מבקשים בתי-המשפט לעמוד על טיבו של אותו מכשיר, ושלא לקבל כמהימנים את ביצועיו עד שיוכח להם כי אכן מהימן הוא. כך הוא לאורך זמן מסוים עד היווצרה של מעין 'מסה קריטית'. לאחר היווצרה של 'מסה קריטית' שוב אין מוטל עליו, על בעל-דין, להוכיח הכל מבראשית, ונוצרת חזקה שבעובדה – אולי אף חזקה שבדין – כי המכשיר החדיש מכשיר מהימן הוא עד אם יוכח אחרת".

מאותה עת ואילך כל הניסויים שנעשו בעבר כמו נבלעו ונטמעו בחזקה שבעובדה והמבקש להפריך אותה חזקה עליו הנטל (הטקטי) להוכיח את טענתו, ובהמשך ממשיך ואומר כבוד השופט מ' חשין מתוך דברי סגן נשיא בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – כבוד השופט פורת:

"במלים אחרות, התביעה לא צריכה יותר להוכיח אלמנט זה, אלא מי שמתנגד לכך, הוא שיביא ראיות" (שם [1], בעמ' 68).

בסוף פסק-דינו מוסיף כבוד השופט מ' חשין כי:

"למותר לומר כי זכותו של נאשם עומדת לו לסתור אותה חזקה שבעובדה – בין על דרך העיקרון בין במקרה ספציפי זה או אחר..." (שם [1], בעמ' 68; ההדגשה שלי – ש' נ' א').

7. לאחר שבחנתי בחון היטב את מסקנותיו של כבוד השופט לוי בת"ת (רמ') 836034/96 הנ"ל [2], הגעתי למסקנה כי החזקה לגבי אמינות הממל"ז לא רק שנסתרה לגבי אותם שני מקרים ספציפיים שהיו בפני השופט לוי, אלא שלעניות דעתי, נסתרה החזקה על דרך העיקרון כפי שהבהיר כבוד השופט העליון מ' חשין לעיל.

8. מסכים אני לחלוטין עם ניתוח הפסיקה על-ידי כבוד השופט לוי, ולפיו מתברר כי רק בפניו ובפני בית-הדין הצבאי לפניו היו הניסיונות הראשונים לקעקע את החזקה העובדתית בדבר אמינות הממל"ז באמצעות מומחה לדבר – ניסיונות שאכן צלחו

והביאו למסקנה שקיים ספק מעבר לספק סביר באשר לנכונות החזקה בדבר אמינות הממל"ז.

9. מצטרף אני לאחר שאימצתי את מסקנותיו של כבוד השופט לוי, כפי שפורטו בשבעים וחמישה עמודי פסק-הדין, ולפיהן (עמ' 74 לפרוטוקול): "...במשפט פלילי עסקינן ועם כל חשיבותה, אכיפת המהירות אינה יכולה לבוא, בשום פנים ואופן על חשבון ערכי יסוד של המשפט הפלילי".

10. לאור כל האמור, משהגעתי למסקנתי זו, עול ההוכחה לגבי אמינות מכשיר מד הלייזר ולהפרכת המסקנות והספקות המפורטים בפסק-דינו של כבוד השופט לוי הוא על התביעה, שכן לעניות דעתי החזקה שבעובדה שעמדה לטובת אמינות המכשיר נסתרה על דרך העיקרון.

11. מודע אני כי פסק-דינו של כבוד השופט לוי אינו מנחה או מחייב מבחינה חוקית, וכל שופט בערכה הראשונה רשאי לקבוע עמדתו באופן עצמאי אם לקבל או לדחות, או להשעות, או לבקש כי אותם מומחים או מומחים אחרים יופיעו בפניו על-מנת שיתרשם מעמדתם בעצמו.

12. בית-משפט זה בחן בחון היטב את המימצאים והמסקנות כפי שהובאו בפירוט, ביסודיות, בפסק-דינו של השופט לוי והחליט לאמצם במלואם.

13. לאור כל האמור הואיל והנאשם העלה בטענותיו בפניי את שאלת אמינות המדידה כלפי רכבו, או לטענתו רכב אחר במכשיר הממל"ז, הגעתי למסקנה שנסתרה חזקת אמינות הממל"ז, ואין כל ודאות שתוצאת המהירות של הממל"ז משקפת ברמת הדיוק הנדרשת במשפט פלילי את מהירות נסיעת הרכב הנמדד בפועל – רכב הנאשם.

14. לאור כל האמור החלטתי לזכות את הנאשם, כאמור ברישה, מהעבירה שיוחסה לו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה כאמור בכתב-האישום שבפניי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בדיקת ממל'''ז

 2. אמינות הממל''ז

 3. ביטול קנס מהירות

 4. אי ידיעה על נקודות

 5. אמינות מכשיר הדבורה

 6. התיישנות דוח מהירות

 7. ביטול קנס מהירות מצלמה

 8. התיישנות עבירת מהירות

 9. אמינות מד מהירות לייזר

 10. ביטול אישום עבירת מהירות

 11. אמינות מד מהירות אלקטרוני

 12. בקשה להישפט עבירת מהירות

 13. בקשה להישפט מהירות מופרזת

 14. הארכת מועד לתשלום קנס מהירות

 15. אופנוע ים מהירות מופרזת כתב אישום

 16. ביטול הרשעה נהיגה במהירות מופרזת

 17. אי שמירת מרחק ונסיעה במהירות גבוהה

 18. ביטול צו פסילה מנהלית בעבירת מהירות

 19. ביטול כתב אישום נהיגה במהירות מופרזת

 20. בקשה להארכת מועד להישפט מהירות מופרזת

 21. ביטול כתב אישום כיול מכשיר למדידת מהירות

 22. ערעור על הרשעת הנאשם בנהיגה במהירות מופרזת

 23. אמינות תוצאת המדידה של מכשיר ה"דבורה", באמצעותו נמדדה מהירות הרכב

 24. אמינות מכשיר דבורה BEE III IL מתוצרת חברת MPH באמצעותו נמדדה מהירות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון