אסיפה כללית של חברה פרטית


החברה ד"ר י. אלפן את ד"ר ג. כסיף מהנדסים יועצים בע"מ היא חברה פרטית, הונה המונפק הוא ב-20 מניות יסוד בנות -.1 ל"י כל אחת, אשר עשר מהן הוקצו לד"ר יצחק אלפן ועשר האחרות לד"ר אליהו-גבריאל כסיף, וב-400 מניות רגילות בנות -.1 ל"י. בתזכיר ההתאגדות נקבע: -


"רק מניות יסוד תהיינה בנות זכויות שוות לגבי זכות ההצבעה ובחירת מנהלים וכל שאר העניינים הקשורים ומתיחסים לניהול החברה והשליטה בה.
רק המניות הרגילות תקנינה זכויות לגבי ההון והדיבידנדים".

ובתקנות ההתאגדות נאמר: -

"3..........

רק לבעלי מניות היסוד תהיינה זכויות בהתאם למספר מניות היסוד אשר בבעלותם ובהתאם לפירוט דלהלן לגבי זכות ההצבעה, בחירת מנהלים וכל שאר העניינים הקשורים בניהול החברה והשליטה בה...

10. מספר מנהלי החברה יהיה שנים (2) או מספר אחר כפי שיקבע ע"י האסיפה הכללית ברוב של 75% לפחות מכלל בעלי מניות היסוד אשר הוצאו ע"י החברה.

12. כל עוד לא נקבע אחרת, מתמנים למנהלי החברה ה"ה ד"ר יצחק אלפן וד"ר אליהו-גבריאל כסיף.

13. משרתו של מנהל תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים: -

א. פטירתו.

ב. אם יוכרז כחסר דעה או יחלה ברוחו.

ג. ......

ד. ......

14. ......

ב. עד שהמנהלים יחליטו (?) יהוו שני מנהלים מנין חוקי.

ג. החלטות רגילות של מועצת המנהלים תתקבלנה ברוב של 51% לפחות מכלל מחזיקי מניות היסוד שהוצאו ע"י החברה.

ד. החלטות עקרוניות של מועצת המנהלים תתקבלנה ברוב של 75% לפחות מכלל מחזיקי מניות היסוד שהוצאו ע"י החברה.


ה. בכל מקרה שיתקיים שוויון כוחות בהצבעה כלשהי... יהיה רשאי בעל מניות ההכרעה על יסוד הזמנת אחד מבעלי מניות היסוד, להשתתף בהצבעה והצבעתו תכריע ותחייב את מועצת המנהלים ואת החברה.


15. זכות החתימה בשם החברה תהיה לשני מנהלים יחד בצירוף חותמת החברה, ואולם בסמכות מועצת המנהלים לאצול סמכות זו לעובדי החברה, הן לעניינים מיוחדים והן לצורך כלל ענייני החברה".

התקנות שבלוח א' (תוספת שלישית לפק' החברות) חלות על החברה אלא אם כן הוצאו מכלל תחולה בתקנות ההתאגדות או יש הוראות סותרות להן בתקנות ההתאגדות (סעיף 1 לתקנות ההתאגדות).

2. אין בתזכיר ההתאגדות זכר ל"מנית הכרעה" ואין הוראות ביחס אליה בתקנות פרט בסעיף 14(ה) שהבאתי לעיל. לפי החומר שלפני אין בידי מישהו "מנית הכרעה".

3. אחד המנהלים של החברה, פרופ' כסיף, לקה בהתקף לב לפני כשבועיים, ומאז הוא מאושפז בבית חולים בחוסר הכרה מוחלט. כתוצאה מכך ובשים לב להוראות התקנות משותק מאז הניהול השוטף של ענייני החברה, ואין דרך להתגבר על השיתוק בדרכים המותוות בתזכיר ובתקנון. אין אפשרות לקיים ישיבת מועצת המנהלי או אסיפה כללית של החברה, שתהיינה מוסמכות לקבל החלטות בענייני החברה.

4. בנסיבות אלו פונה המנהל ובעל מניות יסוד השני, פרופ' אלפן, בהסכמת מרת חנה כסיף, רעיתו של פרופ' כסיף ובעלת 100 מניות רגילות בחברה, ובהסכמת ה' סעדיה כסיף, אחיו של פרופ' כסיף, לבית המשפט ומבקש שבית המשפט יחליט: -

(א) לכנס אסיפה כללית של החברה.

(ב) להסמיך מרת חנה כסיף להשתתף בהצבעה באסיפה הכללית כאילו היתה בעלת מניות הצבעה.

(ג) להסמיך את האסיפה הכללית לקבל החלטה שלא מן המנין למנות את מר סעדיה כסיף מנהל החברה לתקופה ובתנאים שייראו לבית המשפט.

5. כאסמכתא חוקית לעתירות אלו מביא המבקש סעיף 64(2) לפקודת החברות בו נאמר: -

"אם מאיזו סיבה שהיא אין אפשרות מעשית להועיד אסיפה של חברה באותו אופן שמותר להועיד אסיפות אותה החברה או לנהל את אסיפת החברה באופן שנקבע בתקנות או בפקודה זו, רשאי בית המשפט לצוות, עפ"י בקשת מנהל החברה או כל חבר שלה שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה, או מדעת עצמו, שהאסיפה של החברה תיועד, תתכנס ותתנהל באופן שבית-המשפט ימצא לראוי, ובתיתו צו כזה יכול הוא ליתן אותן הוראות המתאימות לדבר או הוראות-עזר ככל אשר יראה לראוי, וכל אסיפה שנועדה, נתכנסה או נתנהלה בהתאם לצו שכזה, תיחשב לכל הצרכים לאסיפת החברה שנועדה, נתכנסה ונתקהלה כהלכה".6. בתיק המ' 4479/59 (תל-אביב-יפו) - כ"ד פ"ס (מ) 48 - החליט חברי המלומד, הנשיא צלטנר: -

"לאחר עיון סבורני, שסעיף 64(2) לפקודת החברות 1929 אינו מסמיכני להוציא את ההוראות שאני מתבקש לתתן. סעיף זה דן בכינוס אסיפה ובאופן ניהולו, וביהמ"ש רשאי לתת הוראות נגררות למטרה זו. אך אין סעיף זה - מקנה את הסמכות לשופט להעניק לבעלי המניות זכויות הצבעה שאין להם".
- ע' 32.

בכל הכבוד אני מצטרף לדעה הזאת, ולכן אינני רואה אפשרות שבית-המשפט יסמיך את מרת חנה כסיף להשתתף באסיפה כללית של החברה ולהצביע בה "כאילו התה בעלת מניות הצבעה".

7. האדם היחיד בין בעלי מניות ההצבעה שכעת מסוגל להצביע הוא פרופ' אלפן.
מתעוררת השאלה אם יכול בית-המשפט בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 64(2) להכשיר מעמד של יחיד כ"אסיפה". נאמר בסעיף 64(1)(ד) לפקודת החברות כי המנין החוקי של אסיפה כללית של חברה הוא שניים במקרה של חברה פרטית (ושלושה במקרה של חברה אחרת), במידה שאין הוראות אחרות בתקנות ההתאגדות. בתקנות ההתאגדות של החברה נאמר לענין זה: -

"6. אין לפתוח בשום דיונים באסיפה אם אין נוכח בה מנין חוקי. פרט למקרים בהם מותנה אחרת בתקנות החברה הרי שיתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י ב"כ שני חברים המחזיקים לפחות 51% (אחוזים) ממניות היסוד אשר הוצאו ע"י החברה".

8. בתקנות ההתאגדות עצמן אין שום הוראה שתוציא מקרה כלשהו מתחולת התקנה הזאת. בלוח א' הנספח לפקודת החברות יש אמנם הוראה מסוג זה, תקנה 51, אולם תקנה זו הוצאה מכלל פעולה לגבי החברה הזאת במפורש: סעיף 1 לתקנות ההתאגדות.

9. אילו המנין החוקי היה יותר משניים תהיינה ההוראות שבסעיף 64(2) לפקודת החברות די רחבות שבית המשפט יוכל להורות כי אסיפה כללית, שתכונס על פי צו שיתן, תדון ותחליט במנין שהוא פחות מן המנין הקבוע בחוק או בתקנות. אולם כאשר יתייצב רק אחד כדי להחליט, לכאורה אין לראות בו "אסיפה", במובן הטבעי של המלה הזאת.

10. נאמר בפסק הדין של השופט .COLERIDGE C.J בענין (‎SHARP V. DOWES (1878
(QBD 26 (29 2:

THE WORD 'MEETING' PRIMA FACIE MEANS A COMING TOGETHER OF"
MORE THAN ONE PERSON. IT IS, OF COURSE, POSSIBLE TO SHOW
THAT THE WORD 'MEETING' HAS A MEANING DIFFERENT FROM THE
"...ORDINARY MEANING

בהסתמך על הסייג שבמשפט השני, שהבאתי לעיל מפסק הדין בענין
SHARP V. DOWES, החליט השופט WARRINGTON בענין- .‎EAST V. BENNETT BROS., LTD
CH.D. 163 1 )1911) כי במקרה בו כל מניות בכורה של חברה היו בידי איש אחד הסכמתו לשינוי הזכויות הקשורות במניות הבכורה תספיק כדי למלא את הדרישה של תקנות אותה חברה שהסכמה לשינוי כזה צריך להתקבל כהחלטה יוצאת מן הכלל של בעלי מניות הבכורה שתתקבל באסיפה נפרדת של בעלי מניות הבכורה. בענין דנן, אילו כל המניות הנותנות זכות הצבעה היו מאוחדות בידי איש אחד, יתכן כי החלטתו תוכל לבוא במקום החלטת "אסיפה" הדרושה בחוק או בתקנות, לא מפני שיש לראות במעמדו "אסיפה", אלא מפני שיש לפרש את החוק והתקנות כאילו הם מאפשרים שהחלטת יחיד תבוא במקום החלטת "אסיפה" במקרה כזה. אך לא הייתי מרחיק לכת עוד יותר ופוסק שגם במקרה שיש יותר מאחד הרשאי להשתתף באסיפה, ומסיבה עובדתית נבצר מבעלי הזכויות פרט לאחד, להשתתף באסיפה, כי אז ירשו החוק והתקנות שהחלטתו של היחיד
תבוא במקום החלטה של אסיפה (השוה ‎.(GOWER, MODERN COMPANY LAW, 2ND. ED. 446

11. בהחלטתו, שהבאתי לעיל, הצביע הנשיא צלטנר על כך כי הוראת סעיף 64(2) לפקודת החברות זהה, בשינויים חסרי משמעות, עם סעיף 115 לחוק החברות האנגלי משנת 1929, וכאשר הוחק באנגליה חוק חברות חדש בשנת 1948 הוסיפו לנוח הקודם של ההוראה, שמופיע בסעיף 135 לחוק החדש, את המלים: -

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT THE DIRECTIONS THAT MAY..."
BE GIVEN UNDER THIS SUBSECTION INCLUDE A DIRECTION THAT ONE
MEMBER OF THE COMPANY PRESENT IN PERSON OR BY PROXY SHALL
".BE DEEMED TO CONSTITUTE A MEETING

ר' גם סעיף 131(2), סיפא, לחוק החברות, 1948, האנגלי.

12. אין הוראה זו רק מבהירה סמכות שהיתה לבית משפט עוד לפני כן, היא מעניקה לבית משפט סמכות שלא היתה לו עד אז. אצלנו עדיין חלה ההוראה המקבילה בלי התוספת החדשה, ולכן נראה לי כי כשם שאין לי סמכות להורות על זימון אסיפה של החברה בהשתתפות אדם אשר אין לו זכות הצבעה לפי תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות של החברה, כן גם נבצר ממני להורות כי התייחדות של אחר משני בעלי מניות היסוד תראה כאילו היא אסיפה של בעלי מניות היסוד.

13. נוסח הוראות תזכיר והתקנות של החברה לא היה צריך לאמץ יתר על המידה את דמיונו כדי להעלות על הדעת שעלול להתהוות לפיהם שיתוק בהפעלת המנגנון הקונסטיטוציוני של החברה, כאשר אחד משני בעלי מניות היסוד, שהם גם המנהלים של חברה, מנוע מלפעול. ידוע לי לפחות מקרה אחד, בו התכוונו מייסדי חברה שזו תשותק, כאשר יקרה דבר כזה, ומי יודע אם לא חלו שיקולים כאלה גם בניסוח התזכיר והתקנות במקרה שלפנינו. יהיה זה אשר יהיה, מן הטעמים המשפטיים שפרטתי אינני רואה אפשרות להעתר לבקשה, ולא אוכל אלא להפנות את המעוניינים לדרך אשר רומז עליה כב' הנשיא צלטנר בסוף החלטתו, כדי להתגבר על הקשיים שהתהוו בניהול עסקי החברה.

אי לזאת אני דוחה את הבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בין חברים

 2. חוזה בין חברות

 3. חוזה חברת השמה

 4. חוזה חברת אחזקה

 5. חוזה חברת הסעות

 6. חובת רישום חברה

 7. ביטול רישום חברה

 8. אחריות חברה משכנת

 9. זכות קדימה חברות

 10. חוזה חברת ניקיון

 11. חוזה השקעה בחברה

 12. בקשה למחיקת חברה

 13. חוזה חברת תקליטים

 14. ביטול חברות במועדון

 15. בקשה לשינוי שם חברה

 16. חובת דיווח חברה זרה

 17. אופציה לצאת מחברה הסכם

 18. אחריות חברת שרותי מוקד

 19. בקשה לשינוי מען חברה

 20. חובת דיווח חברה פרטית

 21. חוזה בין שותפים בחברה

 22. חובת דיווח חברה דואלית

 23. היטל השבחה חברה בפירוק

 24. אחריות חברת שילוח מטענים

 25. בקשה לשינוי כתובת חברה

 26. אישור זכויות חברה משכנת

 27. חובת דיווח חברה ציבורית

 28. בקשה לתיקון פנקס החברים

 29. העברת זכויות חברה משכנת

 30. אי רישום עסקה בחברה משכנת

 31. חובות דיווח חברה ציבורית

 32. אסיפה כללית של חברה פרטית

 33. אסיפה כללית בחברה ממשלתית

 34. העברת זכויות בחברה משכנת

 35. חובת דיווח שנתי חברה פרטית

 36. חובת רישום חברה זרה בישראל

 37. חוזה בכירים בחברות ממשלתיות

 38. אישור זכויות חברה משכנת אשדר

 39. הסכם קיבוצי החברה לאוטומציה

 40. זכות סירוב ראשונה חוק החברות

 41. אסיפה כללית חברה לתועלת הציבור

 42. דרישת חובת תום הלב בחוק החברות

 43. הסכם קיבוצי בדבר ניכוי דמי חבר

 44. היטל השבחה מקרקעין חברה בפירוק

 45. אישור עסקה חריגה של חברה ציבורית

 46. הסכם קיבוצי ארגון חברות הניקיון

 47. אחריות נזיקית אישית על אורגן בחברה

 48. הסכם קיבוצי החברה העירונית ראשון לציון

 49. תביעה כספית על סכום קצוב נגד חברה העוסקת בעבודות מתכת

 50. תביעה שהוגשה על ידי חברה למתן סיוע בבדיקה ומימוש זכויות

 51. האם יש הצדקה להרים את מסך ההתאגדות בין הנתבע לבין החברה ?

 52. טענות הנוגעות לאופן התייחסותה של חברת שחר בעקבות פיצוץ בצנרת המים

 53. טענה כי תביעה כנגד מנהלי החברה הינו ניסיון חסר תום לב להפעיל עליהם לחץ

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון