אספקת מוצר באיחור


התובע הגיש תביעה לביטול עיסקה של רכישת סלון, כמפורט בהזמנה מס' 00057 שצורפה לכתב התביעה.

מועד האספקה לפי ההזמנה היה "משוער 30 –60".

עילת ביטול העיסקה – פגם מהותי היורד לשורש עסקת רכישת ספות שרכש התובע ומקנה זכות ביטול.

מהחומר שצורף לכתבי הטענות עולה כי ביום 29.4.05 רכש התובע ריהוט תמורת הסך של 9,000 ₪. העיסקה כללה – "1 מערכת סלון מעור 682 אדום 3+2; 1 שולחן סלון שחור "סיני"; 1 מזנון (בופה) שחור 301..." [טופס ההזמנה].

למרות שהמועד המשוער לאספקה היה פרק זמן של 30-60 יום, סופק הסלון לאחר המועד המשוער, שהיה צריך להיות לכל המאוחר ביום 29.6.05, בהתאם למועדים שבהזמנה.

אומר כבר כי בטרוניה של התובע לענין האיחור במועד האספקה, הגם שמצאתי שיש בה מן הצדק, וכי מועד האספקה של מוצר הוא ענין מהותי בקיום עיסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הרי במקרה זה לא ראיתי באיחור עילה לביטול העיסקה, מאחר שהזמן שחלף מן המועד המאוחר ביותר לאספקת הסלון, לפי תנאי הרכישה, אינו רב וממילא אינו משמעותי ועל כן מקנה זכות לביטול העיסקה .

טענה נוספת היתה בפי התובע, כי הוא רכש ספות מעור, אך תחת זאת סופקו לו ספות מחומר דמוי עור.

נציגי הנתבעת וצד ג' הבהירו בבית המשפט כי החומר מהן עשויות הספות הוא עור, כי כריות הישיבה ומשענות הגב עשויות כולן מעור ורק הגב האחורי, וצידי מערכת הישיבה עשויים מחומר דמוי עור, כפי שהוצג בפני התובע וכפי שגם הופיע בתעודת האחריות.


לשאלתי האם ראה התובע את הספות בתצוגה, השיב נציג הנתבעת בחיוב, והעיד כי התובע ורעיתו ראו את מערכת הספות בחנות, ישבו עליה ובחנו אותה היטב בטרם הזמינו את הספות. עוד העיד נציג הנתבעת כי במועד הרכישה הובהר לתובע שחלקים מהספות אינם עשויים מעור אלא מחומר דמוי עור. בתמיכה לטענות אלו הציגו הנתבעת והצד השלישי את תעודת האחריות שנמסרה לתובע ביום האספקה, מתעודת האחריות אכן עולה כי "מערכות הישיבה עשויות עור בחלקם העליון...".

התמונות שהציג התובע תומכות בטענות הנתבעת וצד ג', וניתן להבחין בנקל כי החלק הנראה, קרי כריות הישיבה והכריות שנשענים עליהם עשויים עור.

אומר כי לא מצאתי שהנתבעת הטעתה את התובע; אני מקבלת את טענותיה שהתובע ראה את המוצר שרכש, בדק אותו בחנות ורק לאחר שמצא כי הספות מתאימות לו רכש אותן, והן אלה שסופקו לו, ועל כן לא מצאתי כי קיימת אי התאמה בין המוצר הנרכש לבין זה שסופק, לענין החומר ממנו עשויות הספות. התובע לא טען כי הוטעה בקשר למחיר הספות ולא היתה בפני כל טענה כי גבו ממנו מחיר התואם ספות שכולן מעור עור לעומת הספות שרק חלקן עור; המחיר ששילם תאם למחיר שהוצג עבור הספות שראה בחנות, ומכל מקום מלא נטענה טענה לענין המחיר וממילא לא הוכחה טענה כזו, לא מצאתי כי הנתבעת הטעתה את התובע לענין החומר ממנו עשויות הספות, וממילא לא סופק מוצר השונה מכוונת הצדדים.

אדגיש כי התובע ראה בעצמו את הספות, בדק אותן וישב עליהן בחנות, ולא היתה בפיו טענה שסופקו לו ספות שונות מאלו שראה ובחר, קרי - המוצר שראה הוא שסופק!

זאת ועוד, היה על התובע לקרוא בתעודת האחריות כי המוצר נושא תעודת האחריות אכן תואם לזה שסופק לו
כלומר, ספות שהחלק העליון שלהן עשוי מעור. משכך לא מצאתי כי לתובע עילה לביטול העיסקה מחמת הטעיה. מצאתי כי התובע רכש את הספות שראה ואשר אותן היה מעונין לרכוש, ואין מקום לטענה של אי התאמה בין ההזמנה והאספקה.

למרות האמור רואה אני להעתר לתובע ולהורות על ביטול עיסקת רכישת הספות, מאחר שמצאתי בראיות שבפני שבספות שסופקו לתובע היו קרעים של ממש שנוצרו בפרק זמן קצר לאחר אספקתן; הקרעים נוצרו במהלך תקופת האחריות, (שיאמר כי עד שמיעת התביעה טרם הסתימה התקופה). סבורה אני כי הקרעים שנוצרו בספות בפרק הזמן הקצר שחלף מעת אספקת הספות, כפי שתועדו בתמונות מטעם התובע וביתר שאת נראים הקרעים בתמונות של צד ג' - מהוים פגם מהותי. הקרעים כפי שנחזו מהתמונות שצולמו ע"י צד ג' מדגישים את העובדה כי הקרעים מהווים פגם של ממש המצדיק ביטול העיסקה והחזרת הספות לנתבעת ולצד ג'. אמנם הנתבעת וצד ג' ניסו להבהיר לי כי הקרעים שנוצרו הם בתפרים שנפרמו וניתן בנקל לתקנם, לטענתם נגרמו הקרעים מטיפול לא נכון, קרי, ממשיכת הכריות לניקוי באופן לא ראוי, אלא שהקרעים כפי שנראו בתמונות וכפי שגם הצבעתי במהלך הדיון בפני צד ג' לא נמצאים בסמוך לתפרים, אלא במרחק מהם ונראה כי כל תיקון כי יעשה, יראה בבירור.

פרק הזמן הקצר שחלף ממועד הרכישה ועד שהופיעו הקרעים מהוים לטעמי אספקת מוצר פגום המצדיק ביטול העיסקה.

סבורה אני כי מי שרוכש ריהוט חדש, ומשלם תמורה הוגנת, כפי שנדרש ממנו, והמדובר באלפי שקלים במקרה זה, זכאי להנות מהמוצר לפחות פרק זמן סביר.


הנתבעת וצד ג' טענו כי מדובר בסלון עדין המצריך טיפול ואחזקה עדינים. הדעת נותנת כי על מי שמוכר ספות המחייבות טיפול כה עדין עד כי הזזת הכריות גורמת בפרק זמן כה קצר לקרעים כפי שנראה לעין, מחייבת גילוי מתאים מטעם המוכר. המוכר חייב היה להזהיר את התובע בטרם רכש הספות, כי הן עלולות להקרע בקלות אם לא ינקה את הספות בצורה מסוימת. מאחר שהמוכר לא ראה להציג את המצג המהותי, שהספות מחייבות טיפול כה עדין, לא יכול היה התובע להביא במסגרת שיקוליו את הרכישה, מאחר שלא הוצגו לו התנאים הבסיסיים שלה.

סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 קובע כי:

"לא יעשה עוסק דבר ... העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן - הטעיה); ...יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1)הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

(2)המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;

........

(5) דרכי הטיפול בנכס;....."

סעיף 4(א) לאותו חוק קובע כי:

"עוסק חייב לגלות לצרכן -....(2) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת ... תהא זו הגנה לעוסק אם הוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועים לצרכן..."

עיננו הרואות כי חוק הגנת הצרכן מחייב את המוכר להבהיר לרוכש מהם דרכי הטיפול בספות, והרוכש זכאי היה לדעת בטרם רכש את הספות כי התכונה של החומר "מחייבת אחזקה או שימוש בדרך מיוחדת..." כלשון החוק. משמצאתי כי לא הובהרו לתובע התכונות המיוחדות של הספות, ולא דרכי הטיפול בהן, מוצאת אני כי הנתבעת פעלה בדרך העלולה להטעות את התובע באופן מהותי, ומשכך אני סבורה כי לתובע עילת ביטול, ומצאתי כי הוא זכאי לבטל את עיסקת רכישת הספות.

לטענת צד ג', נענתה לקריאת התובע לאחר שהתלונן על הקרעים בספות, אולם כאשר ביקש צד ג' לתקן את הספות, סרב התובע לאפשר לעשות כן, ומאחר שלטענתה חוק המכר מחייב את הקונה לאפשר למוכר לבצע תיקונים כדי לתקן את אי ההתאמה במקרה של פגם או אי התאמה, הרי משלא איפשר התובע את תיקון הפגם, אין לאפשר לו את ביטול העיסקה.

אינני רואה עין בעין עם הנתבעת ועם צד ג' את המצב אליו נקלע התובע; אני סבורה כאמור, כי הקרעים שנתגלו בספות מהוים פגם מהותי ואין מקום לחייב את הרוכש לתקן ספות חדשות. לגופו של עניין, הקרעים לספות החדשות שרכש התובע, מהסוג שנראה בתמונות, גורמים עוגמת נפש של ממש, והציפיות הבסיסיות של רוכש מוצר חדש בערכו לא מאפשרות כל הנאה.


התובע שחווה את רכישת הספות שהפכו מספות חדשות לספות קרועות שלא בגינו, זכאי לקבל תרופה של ביטול העסקה, ולא מצאתי דופי בהתנהגותו שלא איפשר תיקון הספות.

זאת ועוד, לשאלתי השיב נציג הנתבעת כי גם אם יתוקנו הקרעים שבספות, אין כל ערובה שהקרעים לא יחזרו "...אם נתקן את הקרע הוא יכול להקרע שוב ...אם הקרע נמצא במקום שעושים בו שימוש מאסיבי ומושכים אותו זה יקרע..." [עמ' 3].

אני דוחה את טענת הנתבעת וצד ג' כי הספות שרוטות בגלל כלב של התובע לאחר שזה הצהיר כי : "... אין לי כלב בבית, יש לי ילדה אסמטית ואסור לי להחזיק בעלי ח'. אין שריטות, יש קרע..."[עמ' 1].

לאור האמור אני מקבלת את טענות התובע ככל שמדובר בספות ומורה לבטל את עיסקת רכישת הספות.

השולחן והמזנון, וממילא ה'מתנה' שקיבל התובע (הכורסה), אינם חלק מה'מוצר הפגום' ומשלא נטענה לגביהם כל טענה, אין מקום לבטל את העיסקה ככל שהיא מתיחסת לשולחן הסלוני, למזנון ולכורסא.

התובע לא הביא ראיות לעלות השולחן והמזנון, ואת הראיות לכך מצאתי בדברי הנתבעת וצד ג'. משלא חלק התובע על עלות הפריטים כפי שהוצגו ע"י הנתבעים אני מקבלת את דבריהם, שבנסיבות הענין נשמעים הגיוניים, קרי כי התובע שילם תמורה עבור מערכת הישיבה הכוללת את שתי הספות, בסך 5,410 ₪.

אני קובעת כי בגין ביטול העיסקה לענין הספות בלבד, תחזיר הנתבעת את התמורה שקיבלה עבור הספות בסך 5,410 ₪ בתוך 30 יום מהיום. הצדדים יתאמו מועד למסירת התמורה הכספית אותה ראיתי לחייב את הנתבעת ובאותו מועד תיקח הנתבעת את הספות, והכל תוך 30 יום מיום פסק הדין. למען הסר ספק, יעשה התשלום כנגד החזרת הספות, דמי ההובלה על חשבון הנתבעת.

בנוסף אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות שנגרמו לתובע וכן בעגמת נפש שהיתה מנת חלקו בסך 750 ₪.

לאור האמור אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 6,160 ₪, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתום 30 יום מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל, אם לא ישולם במועד שהוריתי לעיל. אם התובע לא יאפשר לנתבעת לקחת את הספות בתוך 30 הימים שקבעתי לעיל (בכפוף לתשלום שהוריתי), לא ישא הסכום ריבית.

אשר ליחסים בין צד ג' לבין הנתבעת, אני קובעת כי על צד ג' לשלם לנתבעת מחצית מהסכום שחייבתי את הנתבעת, סכום שנראה לי צודק בנסיבות הענין, לאור העובדה שכל אחד מהם תרם את חלקו לעיסקה, הנתבעת במחדליה בעת המכירה וחוסר הצגת המצג הרלוונטי לעיסקה, והצד השלישי, מעצם היותו 'היצרן' ספק הספות, ובעניננו היבואן האחראי לטיב הספות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי התאמת המוצר

 2. אי תקינות מוצר

 3. אי סימון טובין

 4. אספקת מוצר באיחור

 5. ביטוח אחריות מוצר

 6. איחור באספקת מוצרים

 7. ביטול עסקה פגם במוצר

 8. אספקת מוצר שלא הוזמן

 9. ביטול חוזה אספקת מוצר

 10. ביטול הסכם רכישת מוצר

 11. ביטול עסקה מוצר משומש

 12. ביטול עסקה מוצר מתצוגה

 13. ביטול עסקה המוצר לא סופק

 14. איחור לא סביר באספקת מוצר

 15. בדיקת איכות מוצר בית משפט

 16. ביטול הזמנת מוצר החזר כספי

 17. ביטול עסקה לפני קבלת המוצר

 18. הסכם שירות מוצרי אלקטרוניקה

 19. תקן ישראלי 36 - מוצרי שוקולד

 20. הפרת הבטחה לבטל עסקה (קניית מוצר) על ידי נציג לאחר שנציג אחר הבטיח לבטל

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון