ארנונה על חממה


1. שני ערעורים, שאיחדתי שמיעתם, על החלטות של ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית בחדרה, שניתנו ביום 20.03.01

2. בערעור מנהלי 428/01, התמקדו ההליכים בחיובה של המערערת בתשלום ארנונה על חממה הנמצאת בחלקה 19 בגוש 10046 ובה היא מוכרת צמחי נוי.

ענינו של ערעור מנהלי 429/01, בחיוב המערערת בארנונה בגין שטח שהיא מחזיקה בחלקה 21 בגוש 10046 ובצמוד לחלקה. המדובר במבנה בשטח לא גדול, שחלקו ניצב בחלקה האמורה (ששטחה הכולל 20 מ"ר).

3. אף שההודעות נוסחו כעתירה מנהלית, ברור שהן ערעורים, המתבררים בפני בית משפט לענינים מנהליים, מכח פרט 7 בתוספת השניה לחוק בתי משפט מנהליים, תש"ס-2000.

4. בהודעת הארנונות של עירית חדרה לשנת 2000, נכלל בפרק 4.2 שכותרתו "תעריפים לנכסים המשמשים 'למשרדים שרותים ומסחר' לכל מ"ר לשנה", פרט מס' 721 שזו הגדרתו: "חממות וקרקע למכירת צמחי נוי בכל האזורים". התעריף למטר רבוע הוא 18.90 ש"ח.

בפרט 4.9 בהודעת הארנונות, שכותרתו "תעריפים לנכסים המשמשים 'אדמה חקלאית ומבנה חקלאי' לשנה", מופיע פרט 680, המתואר כך: "פרחים וירקות בחממות לדונם".
החיוב הוא 35 ש"ח לדונם.

כפי שניתן לראות, הפער עצום. כאשר ממירים את החיוב לפי מ"ר בפרוט 4.2 לחיוב לפי דונם, מתברר כי חממות על פי פרט 680 מחוייבות ב-35 ש"ח לדונם ואילו חממות בקרקע בפרט 721 מחוייבות ב-18,900 ש"ח לדונם.

5. המשיבה חייבה את המערערת לשלם בגין חממות בהן מוכרת המערערת צמחי נוי, לפי פרט 721.

לטענת המערערת, היה מקום לחייב אותה בפרט 680.

6. הועדה שמעה את טענות הצדדים, התיחסה לטענות שעלו בפניה, וקבעה שבמקום שעליו המחלוקת "... אכן מתנהלת פעילות שתוכנה הוא חממה וקרקע למכירת צמחי נוי ושתילים אחרים".


הועדה קבעה כי לאור הודאת המערערת שבמקום נמכרים צמחי נוי ושתילים אותם מגדלת המערערת בנכס, הסיווג לפי סעיף 721 הוא הנכון.

עוד ציינה הועדה שלא היתה מחלוקת שמדובר בשטח של 920 מ"ר.

7. בהודעת הערעור חוזרת המערערת על הטענות שטענה בהשגה ובערר. לדבריה, כל הנכס משמש לגידולים חקלאיים, ואין מקום להבחין בינו לבין כל שטח חקלאי אחר.

לטענתה, ההבדל בין החממה שלה, לבין חממות שבגינן ראוי לחייב בפרט היקר יותר, הוא בכך שבחממה שלה, בה נעשית המכירה, גם מגדלים את הצמחים. היא מרחיבה וטוענת שפעילותו של החקלאי אינה משתנה אם הוא מגדל צמחי נוי או תפוזים, ומדובר במבנה שהוא הכרחי לעיסוק למשק חקלאי.

מוסיף ב"כ המערערת וכותב:

"עמדת המכירה בחממה הינה חלק בלתי נפרד מפעילותה החקלאית של העותרת" (סעיף .(5.41

8. עוד טוענת המערערת שלא היה מקום להעלות את תעריפי הארנונה לנכס לעומת שנים קודמות, שכן השימוש בו לא השתנה.

לענין זה היא מפנה לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), ומפנה לתקנה 4 שענינה שינוי סיווג.

היא ממשיכה וחולקת על קביעת הועדה, שדחתה טענותיה כי תשובת המשיבה לועדת הערר לא נומקה כהלכה.


9. בסופה של הודעת הערעור היא מוסיפה כי מדובר "בתיק עקרוני אשר יש לו השלכות רוחב על כל החקלאים במדינת ישראל" (סעיף 17), ומביאה דברים שנאמרו למערערת, לטענתה, על ידי אנשי משרד החקלאות, בדבר גישת המדינה לענין חממות ואבחנה בין חממות המשמשות לגידול לבין חממות המשמשות לממכר בלבד.

10. ב"כ המשיבה מפנה לתצלומים שהיו בפני ועדת הערר, והוגשו לי, ואשר אליהם אתיחס בהמשך, כדי להצביע על האופי המסחרי של החממה שבה מדובר.

הוא מציב זה בצד זה את הנוסחים השונים של חיובים בגין חממות, ומפנה להבדל במלה "למכירת" בסיווג 721, לעומת העדרה של מלה זו בסיווג 680.

לדעתה של המשיבה אין הבדל בין חממה המשמשת למכירת צמחים כמו זו של המערערת, לבין חנות למכירת פרחים וצמחים הנמצאת במקום אחר.

11. לענין החיוב בשנת 2000 לעומת החיוב בשנים קודמות, וטענת החריגה מתקנות ההסדרים במשק המדינה, מפנה ב"כ המשיבה לסופה של תקנה 4(א) לפיה "...

רשאית היא [הרשות] לשנות סיווג נכס אם בפועל שונה השימוש בו". לאור העובדה שלטענת המשיבה השתנה השימוש, יש מקום לחייב את המערערת כפי שחוייבה.

12. לענין הטענה בדבר העדר תשובה מנומקת, הוא מפנה לפסק דינו של סגן הנשיא, השופט ביין, בע"ש (חי') 109/00 חב' יאיר ש' שיווק נ' מנהל הארנונה בעירית חדרה, דינים מחוזי, כרך לב(8), 798, לפיה, גם אם אין תשובה לערר, מוסמכת ועדת ערר להכריע בערר לגופו על סמך תשובת המשיב להשגה.

13. ב"כ המשיבה מבקש להתעלם מן הכתוב בסעיף 17 להודעת הערעור, לענין עמדת משרד החקלאות. לדבריו, הדברים עולים לראשונה בערעור ולא עלו קודם לכן, ומעבר לכך, מדובר באמירות סתמיות שלא ניתן להקיש מהן דבר.

14. שמעתי את טעוני ב"כ הצדדים וכאמור, קיבלתי לידי ששה צלומים של החממות.

לא מצאתי עילה להתערב בהחלטתה של ועדת הערר, שהשיבה נכונה לשאלות שעמדו בפניה. הועדה קבעה כעובדה, כי החממה משמשת לממכר צמחי נוי.

קביעה זו מתבססת על ראיות שהיו בפני הועדה והוצגו גם בפני, ואלה הצילומים המצביעים על שילוט רחב היקף וגדל מימדים של החממה, על מקום לחנית מכוניות בחזיתה, ויתר הסממנים של מקום לממכר.

בהודעת הערעור לא חזר ב"כ המערערת על הטענה (החלופית), לפיה יש לחייב את המערערת בארנונה רק על פי שטח הדוכן לממכר שתילים, וטוב שכך עשתה.

15. לא מצאתי שיש בתקנה 4 לתקנות הארנונה כדי למנוע את החיוב האמור. מדובר בשימוש בעסק והשימוש מצדיק את החיוב בסיווג האמור.

16. אין גם מקום להתערב בקביעת הועדה לענין התשובה המנומקת לערר. תפקידה של הועדה לדון בחומר המונח בפניה והיו בפניה כל הראיות הצריכות לענין כדי להכריע כפי שהכריעה.

17. מכאן לעתירה מנהלית 429/01.

בענין זה חלוקים הצדדים על שטחו של הנכס ועל דרך החיוב.

התברר במהלך הדיון שהמחלוקת היא ביחס למטרים ספורים בלבד (בין 48 מ"ר ל-40 מ"ר). עוד התברר שמודדים מטעם הצדדים מדדו את השטח. הצדדים הסכימו שלא אצטרך להכריע בשאלה זו, והשטח יקבע בין הצדדים בהסכמה.

18. עיקר טענתה של המערערת היא שחלק מן המבנה היא באר. לטענתה, בהעדר חיוב מפורש לבאר, אין מקום לחייב את המבנה בו מצויה הבאר.

אכן, אין בהודעות הארנונות של המשיבה חיוב בנפרד לבאר, כפי שאין חיוב נפרד למדחס או לגנרטור הניצב בתוך מבנה. אין בכך מאומה. העדרו של סיווג לתוכנו של מבנה, אינו פוטר את המבנה מחיוב. מקום שבהודעה יש סיווג על פי תוכן (או שימוש במבנה) - יחול הסיווג האמור. מקום שאין סיווג כזה - אין עניננו בתוכנו של המבנה אלא במבנה עצמו.

חיוב בגין המבנה בו נמצאת הבאר הוא על פי פרט 450 שעניננו "אדמה חקלאית ומבנה חקלאי".

אני מסכים עם הועדה שהגדרה זו מתאימה למבנה האמור.

19. בערעור ובתשובת המשיבה הובאו ענינים נוספים שעלו גם בעמ"נ 428/01, ובכללם עמדת משרד החקלאות ותקנה 4 לתקנות הארנונות. דברים שכתבתי בענינים אלה למעלה, טובים גם כאן.

כמוסכם, שאלת שטחו של המבנה תוסדר בין הצדדים בעקבות המדידות בהסכמה.

20. הערעורים נדחים.

אני מחייב את המערערת לשלם למשיבה שכר טרחת עורך דין בשני הערעורים בסך 10,000 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ותתווסף לו תוספת בשעור מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה פאב

 2. ארנונה הקפאה

 3. אישור ארנונה

 4. ארנונה מכבסה

 5. ארנונה מכללה

 6. ארנונה בנקים

 7. ארנונה מרפאה

 8. ארנונה על גג

 9. ארנונה על חצר

 10. ארנונה על ממד

 11. ארנונה על סככה

 12. ארנונה שטח עזר

 13. ארנונה על חממה

 14. ארנונה על מקלט

 15. ארנונה על משרד

 16. ארנונה על גינה

 17. השגה על ארנונה

 18. ארנונה על חניון

 19. ארנונה מאגר מים

 20. ארנונה מבנה עזר

 21. ארנונה על גלריה

 22. ארנונה על מספרה

 23. ארנונה גן לאומי

 24. ארנונה גג משותף

 25. ארנונה מעון יום

 26. ארנונה סניף דואר

 27. אישור צו הארנונה

 28. התיישנות ארנונה

 29. ארנונה בית מלאכה

 30. ארנונה שטח קניון

 31. ארנונה על קראוון

 32. ארנונה מרכז נופש

 33. ביטול הנחה ארנונה

 34. ארנונה חצר אנגלית

 35. ארנונה עסק רמת גן

 36. ארנונה מקורות מים

 37. ארנונה על דירת גן

 38. ארנונה שטח ביטחון

 39. ארנונה סיום בנייה

 40. אם חד הורית ארנונה

 41. ארנונה מבנה תעשייה

 42. ארנונה אחסון פסולת

 43. ארנונה על שטח פתוח

 44. פטור מארנונה כללית

 45. בקשה לשינוי סיווג

 46. ארנונה מפעל בטחוני

 47. פטור מארנונה בטעות

 48. ארנונה מפעלי תעשיה

 49. ארנונה על עליית גג

 50. ארנונה חצר קפיטריה

 51. ארנונה אזור תעשייה

 52. חובת דיווח ארנונה

 53. ארנונה שימוש מעורב

 54. ארנונה על גג מרוצף

 55. ארנונה שטחים טכניים

 56. השגה למנהל הארנונה

 57. ארנונה על דירה חדשה

 58. ארנונה על דירה ריקה

 59. ארנונה חברה ממשלתית

 60. ארנונה אולם אירועים

 61. ארנונה על שטח משותף

 62. ארנונה על מבנה נייד

 63. ארנונה על החלק היחסי

 64. ארנונה על חדר מדרגות

 65. אזרח ותיק בודד ארנונה

 66. ארנונה על שטחי שירות

 67. בניה לא חוקית ארנונה

 68. ארנונה על יחידת דיור

 69. ארנונה על בריכת שחיה

 70. אי תשלום ארנונה ומים

 71. התיישנות החזר ארנונה

 72. ארנונה תאגיד סטטוטורי

 73. ארנונה על שטח לא בנוי

 74. ארנונה על דירות רפאים

 75. השגה על קביעת ארנונה

 76. ארנונה מבנים לא בשימוש

 77. התיישנות ארנונה עליון

 78. ארנונה טעות בחישוב שטח

 79. ארנונה מפעל לייצור נשק

 80. אינטרס ההסתמכות ארנונה

 81. התיישנות תביעת ארנונה

 82. התיישנות גביית ארנונה

 83. אי סבירות תעריפי ארנונה

 84. חיוב רטרואקטיבי ארנונה

 85. ארנונה על שטחים משותפים

 86. חיוב ארנונה רטרואקטיבית

 87. ביטול הליכי גביית ארנונה

 88. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 89. התנאים למתן פטור מארנונה

 90. פטור מארנונה חברה ממשלתית

 91. דחיית בקשה להנחה בארנונה

 92. המועד להגשת ערר על ארנונה

 93. התיישנות על תשלומי ארנונה

 94. ארנונה מוסד ללא מטרות רווח

 95. אי סבירות קיצונית חיוב ארנונה

 96. ארנונה מבנה שאינו ראוי לשימוש

 97. ביטול שינוי סיווג ארנונה של נכס

 98. פטור מארנונה האגודה לתרבות הדיור

 99. סמכות השתת ארנונה באופן רטרואקטיבי

 100. בקשה לשינוי סיווג נכס לצורכי ארנונה

 101. אישור כי חברה לא פעילה לצורכי ארנונה

 102. פטור מארנונה מוסד מתנדב לשירות הציבור

 103. גביית ארנונה בגין מטר מרובע שלם בלבד

 104. תביעה להשבת כספים אשר שולמו ביתר בגין ארנונה

 105. דרישה לבטל את החלטה להעלות ב-5% את תעריפי הארנונה למגורים

 106. החזר תשלומים שנגבו עקב תיקון חיובי ארנונה באופן רטרואקטיבי

 107. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה - מהו מועד התחלת מנין 60 הימים ?

 108. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון